fbpx Erasmus+ | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Erasmus+

Rekrutacja ERASMUS+ 2020/2021 - wyjazdy na studia (SMS)

Chcesz studiować za granicą?

Oto co trzeba zrobić krok po kroku:

 
 
 
Do 9 marca 2020 zostanie wybrana grupa studentów, którzy w roku akademickim 2020/21 wyjadą do wybranego kraju w ramach programu Erasmus+.
KTO MOŻE WYJECHAĆ:
 
O wyjazd mogą ubiegać się studenci zarejestrowani na studiach licencjackich, magisterskich lub doktoranckich, zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.
 
Możliwe są wyjazdy tylko do tych uczelni, z którymi dany kierunek studiów ma podpisane umowy
międzyinstytucjonalne na rok 2020/2021. Wykaz umów KA103 i KA107 biorących udział w najbliższej rekrutacji jest dostępny na stronie:
http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020 załącznik - plik PDF „ Wykaz umów Erasmus+ 2020-2021”.
               
O wyjazd nie mogą ubiegać się:
 • studenci, którzy w poprzednich latach w trakcie wyjazdów na studia i/lub na praktykę wykorzystali swój tzw. kapitał mobilności, wynoszący po 12 miesięcy na I i II poziomie studiów oraz 24 miesiące na jednolitych studiach magisterskich;
 • studenci II roku studiów drugiego stopnia, V roku jednolitych studiów magisterskich oraz ostatniego roku studiów III stopnia;
 • studenci, którzy w poprzednich latach bez podania ważnej przyczyny zrezygnowali z wyjazdu po zakończonym procesie nominacji do uczelni partnerskich (sytuacje nie uznane jako działanie siły wyższej);
 • studenci posiadający dług kredytowy ECTS;
Studenci, których mobilność miałaby nastąpić na ostatnim roku studiów I stopnia, mogą realizować wyjazd wyłącznie w semestrze zimowym ostatniego roku. Nie mogą zatem ubiegać się o wyjazd w semestrze letnim lub wyjazd całoroczny. Zasada ta dotyczy studentów wszystkich wydziałów UG.
 
Studenci, których mobilność miałaby nastąpić na ostatnim roku studiów II, III stopnia lub na ostatnim roku jednolitych studiów magisterskich, mogą aplikować o wyjazd wyłącznie w semestrze zimowym ostatniego roku. Nie mogą zatem ubiegać się o wyjazd w semestrze letnim lub wyjazd całoroczny. Zasada ta dotyczy studentów wszystkich wydziałów UG.           
Studenci ostatniego roku studiów licencjackich mogą warunkowo przystąpić do rekrutacji, ale realizacja mobilności w trakcie pierwszego roku studiów magisterskich jest możliwa wyłącznie w semestrze letnim.
W ramach modułu mobilność-studia nieuprawniony jest wyjazd, którego celem byłaby wyłącznie praca badawcza (w tym zajęcia laboratoryjne lub gromadzenie materiałów do pracy dyplomowej).
Wszyscy zakwalifikowani studenci mają obowiązek zrealizować program studiów adekwatny dla ich kierunku/ specjalności i zatwierdzony w Porozumieniu o Programie Studiów
 (Learning Agreement ).
 
Program PO WER: dodatkowe wsparcie finansowe dla studentów w trudnej sytuacji materialnej (dotyczy tylko KA103!):
Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, wyjeżdżające na studia do krajów programu mogą otrzymać na każdy miesiąc pierwotnie zaakceptowanego pobytu dodatkowe stypendium odpowiadające kwocie około 200 €. Środki na ten cel (w całości, tj. podstawowe stypendium Erasmus+ i dodatkowe stypendium socjalne) wypłacane są w złotówkach z funduszy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
Student może otrzymać dodatkowe wsparcie socjalne na wyjazd tylko pod warunkiem, że w terminie, w którym odbywa się rekrutacja, posiada ważną decyzję o przyznaniu mu świadczenia ze środków Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów UG.
 
Uwaga: Brak kopii decyzji o przyznaniu świadczenia socjalnego przy formularzu kandydata, który w pkt. 10 zaznaczył, że „otrzymuje stypendium socjalne”, będzie powodował automatyczne zakwalifikowanie go jako stypendysty bez dodatku. Prosimy zatem o zwrócenie szczególnej uwagi na kompletność załączników, bowiem część ubiegłorocznych protokołów wykazywała w tym względzie braki lub nieścisłości (np. decyzja o świadczeniu socjalnym była w momencie rekrutacji nieważna).
 
Kwestię płatności za studia studenta studiów zaocznych wytypowanego na wyjazd ERASMUSA+ rozstrzyga indywidualnie Dziekan wydziału;
 
Od 31 stycznia 2020 rozpoczynamy proces rekrutacji!
 
Zapraszamy od 31 stycznia  2020 do gabinetu A 301 po formularze podań wyjazdowych
 
Etapy rekrutacji krok po kroku:
 
31 stycznia -1 marca - wybór uczelni zagranicznej i złożenie formularza wyjazdowego, który będzie dostępny w gabinecie A 301, lub na stronie internetowej Wydziału - zakładka Erasmus.
W pierwszym tygodniu  marca - rozmowa kwalifikacyjna
Terminy rozmów są ostateczne i niezmienne. Wzięcie udziału w rozmowie jest obowiązkowym etapem rekrutacji!
Jeśli macie certyfikaty językowe, prosimy o przyniesienie na rozmowę celem weryfikacji biegłości znajomości językowej.
 
Kryteria brane pod uwagę w procesie rekrutacji do programu Erasmus+:
 
 1. Aktualne studia na jednym z  kierunków WNS;
 2. Średnia ocen ze studiów (w przypadku I-go roku - semestr);
 3. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej;
 4. Pozytywna ocena aktywności społecznej kandydata, potwierdzonej w rozmowie –  (koła naukowe, wolontariat, itp.);
 5. Deklaracja wspieranie programu Erasmus + podczas wyjazdu i po powrocie do kraju.
Po ogłoszeniu listy osób przyjętych skontaktuje się z Wami Biuro Wymiany Zagranicznej Erasmus w Rektoracie
Za merytoryczną stronę wyjazdu odpowiedzialny jest Koordynator wydziałowy/Opiekun umowy bilateralnej/ Z-ca Dyrektora ds. Dydaktycznych na danym kierunku
Przed wyjazdem każdy student zobowiązany jest wypełnić pod jego opieką formularz Learning Agreement (uzgodnienie programu, który będzie realizowany w uczelni goszczącej) i uzyskać na nim podpisy : Koordynatora Wydziałowego oraz Dziekana/Prodziekana Wydziału
Program w "LA" musi zakładać zdobycie 30 kredytów ECTS na semestr lub 60 na rok.
Niektóre uczelnie wymagają od kandydatów formularza Transcript of Records (spis dotychczasowych zaliczeń i egzaminów), który należy wypełnić samodzielnie i przedłożyć do potwierdzenia w dziekanacie/instytucie. Formularze "LA" i "ToR" dostępne są na stronie internetowej: https://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020/wyjazdy_studentow_na_studia/procedura_wyjazdowa_krok_po_kroku

 

 

Z pozdrowieniami 
Magdalena Sawicz

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 4 lutego 2020 roku, 9:32

ERASMUS+

 

Chcesz studiować  za granicą?
Oto co trzeba zrobić krok po kroku:
 
 

 

 

Do 9 marca 2020 zostanie wybrana grupa studentów, którzy w roku akademickim 2020/21 wyjadą do wybranego kraju w ramach programu Erasmus+.

KTO MOŻE WYJECHAĆ:

 

O wyjazd mogą ubiegać się studenci zarejestrowani na studiach licencjackich, magisterskich lub doktoranckich, zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

 

Możliwe są wyjazdy tylko do tych uczelni, z którymi dany kierunek studiów ma podpisane umowy

międzyinstytucjonalne na rok 2020/2021. Wykaz umów KA103 i KA107 biorących udział w najbliższej rekrutacji jest dostępny na stronie:

http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020 załącznik - plik PDF „ Wykaz umów Erasmus+ 2020-2021”.

               

O wyjazd nie mogą ubiegać się:

 • studenci, którzy w poprzednich latach w trakcie wyjazdów na studia i/lub na praktykę wykorzystali swój tzw. kapitał mobilności, wynoszący po 12 miesięcy na I i II poziomie studiów oraz 24 miesiące na jednolitych studiach magisterskich;
 • studenci II roku studiów drugiego stopnia, V roku jednolitych studiów magisterskich oraz ostatniego roku studiów III stopnia;
 • studenci, którzy w poprzednich latach bez podania ważnej przyczyny zrezygnowali z wyjazdu po zakończonym procesie nominacji do uczelni partnerskich (sytuacje nie uznane jako działanie siły wyższej);
 • studenci posiadający dług kredytowy ECTS;

Studenci, których mobilność miałaby nastąpić na ostatnim roku studiów I stopnia, mogą realizować wyjazd wyłącznie w semestrze zimowym ostatniego roku. Nie mogą zatem ubiegać się o wyjazd w semestrze letnim lub wyjazd całoroczny. Zasada ta dotyczy studentów wszystkich wydziałów UG.

 

Studenci, których mobilność miałaby nastąpić na ostatnim roku studiów II, III stopnia lub na ostatnim roku jednolitych studiów magisterskich, mogą aplikować o wyjazd wyłącznie w semestrze zimowym ostatniego roku. Nie mogą zatem ubiegać się o wyjazd w semestrze letnim lub wyjazd całoroczny. Zasada ta dotyczy studentów wszystkich wydziałów UG.           

Studenci ostatniego roku studiów licencjackich mogą warunkowo przystąpić do rekrutacji, ale realizacja mobilności w trakcie pierwszego roku studiów magisterskich jest możliwa wyłącznie w semestrze letnim.

W ramach modułu mobilność-studia nieuprawniony jest wyjazd, którego celem byłaby wyłącznie praca badawcza (w tym zajęcia laboratoryjne lub gromadzenie materiałów do pracy dyplomowej).

Wszyscy zakwalifikowani studenci mają obowiązek zrealizować program studiów adekwatny dla ich kierunku/ specjalności i zatwierdzony w Porozumieniu o Programie Studiów

 (Learning Agreement ).

 

Program PO WER: dodatkowe wsparcie finansowe dla studentów w trudnej sytuacji materialnej (dotyczy tylko KA103!):

Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, wyjeżdżające na studia do krajów programu mogą otrzymać na każdy miesiąc pierwotnie zaakceptowanego pobytu dodatkowe stypendium odpowiadające kwocie około 200 €. Środki na ten cel (w całości, tj. podstawowe stypendium Erasmus+ i dodatkowe stypendium socjalne) wypłacane są w złotówkach z funduszy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Student może otrzymać dodatkowe wsparcie socjalne na wyjazd tylko pod warunkiem, że w terminie, w którym odbywa się rekrutacja, posiada ważną decyzję o przyznaniu mu świadczenia ze środków Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów UG.

 

Uwaga: Brak kopii decyzji o przyznaniu świadczenia socjalnego przy formularzu kandydata, który w pkt. 10 zaznaczył, że „otrzymuje stypendium socjalne”, będzie powodował automatyczne zakwalifikowanie go jako stypendysty bez dodatku. Prosimy zatem o zwrócenie szczególnej uwagi na kompletność załączników, bowiem część ubiegłorocznych protokołów wykazywała w tym względzie braki lub nieścisłości (np. decyzja o świadczeniu socjalnym była w momencie rekrutacji nieważna).

 

Kwestię płatności za studia studenta studiów zaocznych wytypowanego na wyjazd ERASMUSA+ rozstrzyga indywidualnie Dziekan wydziału;

 

Od 31 stycznia 2020 rozpoczynamy proces rekrutacji!

 

Zapraszamy od 31 stycznia  2020 do gabinetu A 301 po formularze podań wyjazdowych

 

Etapy rekrutacji krok po kroku:

 

31 stycznia -1 marca - wybór uczelni zagranicznej i złożenie formularza (https://wns.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/news/94229/files/e_recruitment_sms_2020-2021_formularz_stypendysty_scholarship_holder_form.doc)

wyjazdowego, który będzie dostępny w gabinecie A 301, lub na stronie internetowej Wydziału - zakładka Erasmus.

W pierwszym tygodniu  marca - rozmowa kwalifikacyjna

Terminy rozmów są ostateczne i niezmienne. Wzięcie udziału w rozmowie jest obowiązkowym etapem rekrutacji!

Jeśli macie certyfikaty językowe, prosimy o przyniesienie na rozmowę celem weryfikacji biegłości znajomości językowej.

 

Kryteria brane pod uwagę w procesie rekrutacji do programu Erasmus+:

 

 1. Aktualne studia na jednym z  kierunków WNS;
 2. Średnia ocen ze studiów (w przypadku I-go roku - semestr);
 3. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej;
 4. Pozytywna ocena aktywności społecznej kandydata, potwierdzonej w rozmowie –  (koła naukowe, wolontariat, itp.);
 5. Deklaracja wspieranie programu Erasmus + podczas wyjazdu i po powrocie do kraju.

Po ogłoszeniu listy osób przyjętych skontaktuje się z Wami Biuro Wymiany Zagranicznej Erasmus w Rektoracie

Za merytoryczną stronę wyjazdu odpowiedzialny jest Koordynator wydziałowy/Opiekun umowy bilateralnej/ Z-ca Dyrektora ds. Dydaktycznych na danym kierunku

Przed wyjazdem każdy student zobowiązany jest wypełnić pod jego opieką formularz Learning Agreement (uzgodnienie programu, który będzie realizowany w uczelni goszczącej) i uzyskać na nim podpisy : Koordynatora Wydziałowego oraz Dziekana/Prodziekana Wydziału

Program w "LA" musi zakładać zdobycie 30 kredytów ECTS na semestr lub 60 na rok.

Niektóre uczelnie wymagają od kandydatów formularza Transcript of Records (spis dotychczasowych zaliczeń i egzaminów), który należy wypełnić samodzielnie i przedłożyć do potwierdzenia w dziekanacie/instytucie. Formularze "LA" i "ToR" dostępne są na stronie internetowej: https://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020/wyjazdy_studentow_na_studia/procedura_wyjazdowa_krok_po_kroku

 

Z pozdrowieniami

mgr Magdalena Sawicz

Specjalista ds. umiędzynarodowienia

tel. 58 523 4547

email: magdalena.sawicz@ug.edu.pl

wns.international@ug.edu.pl

_____________________________________________

Biuro Dziekana Wydziału Nauk Społecznych

ul. Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk

email: wns@ug.edu.pl

www.ug.edu.pl

 

 

 

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 14 lutego 2020 roku, 13:39