Prace dyplomowe i magisterskie

Procedura składania prac dyplomowych od semestru letniego 2021/2022

 

Procedura składania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych obowiązująca na Wydziale Nauk Społecznych UG od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022, w oparciu o:

 

 1. Przepisy Rozdziału 5 „Prace i egzaminy dyplomowe” Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego,
 2. Zarządzenie nr 70/R/15 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie postępowania z pracami dyplomowymi studentów Uniwersytetu Gdańskiego,
 3. Wytyczne Prorektora ds. Studentów i Jakości Kształcenia UG w sprawie składania prac dyplomowych drogą elektroniczną

 

uregulowana Zarządzeniem nr 11/2022 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych z dnia 27 maja 2022 r. wraz z załącznikami

 

1. Student, do końca podstawowej sesji egzaminacyjnej kończącej studia (t. j. do dnia 03 lipca 2022r., nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem obrony), ze swojego adresu e-mail w domenie ug.edu.pl, przesyła do odpowiedniego pracownika Biura ds. organizacji i jakości kształcenia WNS komplet dokumentów, czyli 5 plików zawierających:

 1. pracę dyplomową w formacie edytowalnym (rtf, doc, docx) – o maksymalnej wielkości pliku 7 MB
 2. pracę dyplomową w formacie pdf – o maksymalnej wielkości pliku 7 MB
 3. skan (zdjęcie) podpisanego oświadczenia studenta o samodzielnym przygotowaniu pracy dyplomowej w formacie pdf (Załącznik nr 3)
 4. skan (zdjęcie) podpisanego oświadczenia studenta o zgodzie/braku zgody na udostępnienie pracy dyplomowej dla celów naukowo-badawczych w formacie pdf (Załącznik nr 4)
 5. opis pracy dyplomowej zapisany w formacie xml (wygenerowany z Portalu Studenta)

Należy zastosować tytuł maila kierowanego do pracownika Biura ds. organizacji i jakości kształcenia WNS według wzoru:

Symbol nazwy kierunku stopień forma studiów_nazwisko imię studenta_nr albumu, np.: POL1S_kowalskijan_111111

W przypadku, gdy korespondencja nie będzie zawierała właściwego tytułu oraz kompletnych i prawidłowo zapisanych plików będzie ona zwracana do nadawcy w celu ich uzupełnienia.

Wykaz adresów e-mail pracowników Biura ds. organizacji i jakości kształcenia WNS odpowiedzialnych za obsługę procesu składania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych stanowi Załącznik nr 7.

 

Wszystkie pliki nadesłane przez studenta do pracownika Biura ds. organizacji i jakości kształcenia WNS muszą mieć nadaną nazwę według wzoru:

Symbol nazwy kierunku stopień forma studiów_nazwisko imię studenta_nr albumu, np.:

POL1S_kowalskijan_111111.docx – dotyczy pracy dyplomowej w formacie edytowalnym

POL1S_kowalskijan_111111.pdf – dotyczy pracy dyplomowej w formacie pdf

POL1S_kowalskijan_111111_oświadczenie1.pdf - dotyczy oświadczenia studenta o samodzielnym przygotowaniu pracy dyplomowej

POL1S_kowalskijan_111111_oświadczenie2.pdf - dotyczy oświadczenia studenta o zgodzie/braku zgody na udostępnienie pracy dyplomowej dla celów naukowo-badawczych

POL1S_kowalskijan_111111.xml – dotyczy opisu pracy dyplomowej

 

Wykaz symboli nazw kierunków prowadzonych na WNS stanowi Załącznik nr 8.

 

 1. Pracownik Biura ds. organizacji i jakości kształcenia WNS sprawdza i potwierdza studentowi e-mailem zwrotnym kompletność i poprawność przesłanych dokumentów. W przypadku, gdy korespondencja nie będzie zawierała kompletnych i prawidłowo zapisanych plików będzie ona zwracana do nadawcy w celu ich uzupełnienia.
 2. Komplet zweryfikowanych dokumentów, pracownik Biura ds. organizacji i jakości kształcenia WNS przesyła drogą elektroniczną promotorowi pracy dyplomowej na jego adres e-mail w domenie ug.edu.pl.
 3. Promotor wprowadza pracę dyplomową studenta do Jednolitego Systemu Antyplagiatowego w celu przeprowadzenia kontroli antyplagiatowej.
 4. Po przeprowadzeniu kontroli antyplagiatowej pracy z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego promotor przesyła:

 

 1. pracę dyplomową w formacie pdf
 2. skan (lub zdjęcie) podpisanego oświadczenia studenta o samodzielnym przygotowaniu pracy dyplomowej w formacie pdf
 3. skan (lub zdjęcie) podpisanego oświadczenia studenta o zgodzie/braku zgody na udostępnienie pracy dyplomowej dla celów naukowo-badawczych w formacie pdf
 4. skan (lub zdjęcie) podpisanego raportu JSA,
 5. opis pracy dyplomowej zapisany w formacie xml (wygenerowany z Portalu Studenta),

 

 

za pośrednictwem poczty elektronicznej (z domeną UG) do pracownika Biura ds. organizacji i jakości kształcenia WNS wraz z podaniem osoby przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, recenzenta wyznaczonego przez dziekana i sugerowanego terminu przeprowadzenia egzaminu dyplomowego.

 

Plik z raportu JSA musi mieć nazwę według wzoru:

Symbol nazwy kierunku stopień forma studiów_nazwisko imię studenta_ nr albumu_JSA, np.

POL1S_kowalskijan_111111_JSA.pdf

 

Przesłanie przez promotora plików zawierających pracę dyplomową oraz oświadczeń studenta jest równoznaczne z zatwierdzeniem pracy przez promotora.

 

 1. Pracownik Biura ds. organizacji i jakości kształcenia WNS niezwłocznie po ich otrzymaniu przesyła za pośrednictwem poczty elektronicznej do Dziekanatu WNS komplet plików nadesłanych przez promotora (wymienionych w pkt. 5) na adres, utworzonej jedynie na potrzeby obsługi prac dyplomowych skrzynki współdzielonej: dziekanat.wns@ug.edu.pl

Należy zastosować tytuł maila kierowanego do Dziekanatu WNS według wzoru:

Symbol nazwy kierunku stopień forma studiów_nazwisko imię studenta_nr albumu, np.: POL1S_kowalskijan_111111

W przypadku, gdy korespondencja nie będzie zawierała kompletnych i prawidłowo zapisanych plików będzie ona zwracana do nadawcy w celu ich uzupełnienia.

Dopiero z dniem otrzymania kompletnych i prawidłowo zapisanych plików pracownik Dziekanatu WNS rozpocznie proces weryfikacji danego studenta pod kątem dopuszczenia go do obrony.

 1. Pracownik Dziekanatu WNS w terminie maksymalnie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania kompletu plików z Biura ds. organizacji i jakości kształcenia WNS dokona weryfikacji wszystkich warunków przewidzianych programem studiów danego studenta oraz drogą e-mailową poinformuje pracownika Biura ds. organizacji i jakości kształcenia WNS o możliwości, bądź jej braku, dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego.
 2. Pracownik Biura ds. organizacji i jakości kształcenia WNS przesyła recenzentowi za pomocą poczty elektronicznej na jego adres e-mail w domenie ug.edu.pl plik z pracą dyplomową oraz formularz recenzji.
 3. W terminie 7 dni kalendarzowych po przesłaniu pracy dyplomowej oraz formularza recenzji do recenzenta, zarówno promotor, jak i recenzent są zobowiązani do przesłania skanu (lub zdjęcia) podpisanej recenzji, do właściwego pracownika Biura ds. organizacji i jakości kształcenia WNS.
 4. Dyrekcja Instytutu wyznacza Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej (zwanego dalej przewodniczącym komisji) oraz określa terminarz obron prac dyplomowych, o czym informuje pracownika Biura ds. organizacji i jakości kształcenia WNS drogą e-mailową.

 

Pliki z recenzją w formacie pdf muszą mieć nazwę według wzoru: Symbol nazwy kierunku stopień forma studiów_nazwisko imię studenta_nr albumu_recenzja, np.: POL1S_kowalskijan_111111_recenzjaRP.pdf  (dotyczy promotora)

POL1S_kowalskijan_111111_recenzjaRR.pdf  (dotyczy recenzenta)

 

 1. Pracownik Biura ds. organizacji i jakości kształcenia WNS potwierdza, w porozumieniu z Dyrekcją Instytutu oraz przewodniczącym komisji, proponowany przez promotora termin egzaminu dyplomowego oraz informuje o tym promotora, wyznaczonego recenzenta i studenta.
 2. Pracownik Biura ds. organizacji i jakości kształcenia WNS przesyła drogą elektroniczną przewodniczącemu komisji formularz protokołu egzaminu dyplomowego.

13.  Egzamin dyplomowy przeprowadzany na Wydziale Nauk Społecznych UG jest egzaminem ustnym przeprowadzanym stacjonarnie. Na wniosek studenta w wyjątkowych, szczególnych i uzasadnionych przypadkach egzamin dyplomowy może być przeprowadzony zdalnie, z zachowaniem przepisów, o których mowa w art. 76a ust. 2: („Egzamin dyplomowy może być przeprowadzony poza siedzibą uczelni lub poza jej filią przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:

1) transmisję egzaminu dyplomowego w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami,

2)  wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy egzaminu dyplomowego mogą wypowiadać się w jego toku – z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.”)

O możliwości przeprowadzenia egzaminu dyplomowego zdalnie decyduje Prodziekan ds. studenckich. Zaopiniowane przez promotora podanie student wysyła drogą elektroniczną (skan/zdjęcie podania opatrzonego podpisem osobistym) do pracownika Dziekanatu w terminie co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym terminem obrony. Podanie studenta musi zawierać uzasadnienie wystąpienia szczególnych okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w siedzibie Uczelni. Niezwłocznie po wydaniu decyzji Prodziekana ds. studenckich, pracownik Dziekanatu informuje drogą elektroniczną pracownika Biura ds. organizacji i jakości kształcenia o zgodzie/braku zgody na przeprowadzenie egzaminu dyplomowego zdalnie.

Zaleca się, aby promotor przeprowadził próbne połączenie ze studentem, co najmniej 1 dzień przed datą egzaminu, w celu sprawdzenia technicznych możliwości połączenia ze studentem za pomocą wideokonferencji (z wykorzystaniem mikrofonu i kamery) w aplikacji MS Teams.

Student łączy się z aplikacją MS Teams wykorzystując swój adres e-mail w domenie ug.edu.pl.

 

 1. Protokół egzaminu dyplomowego sporządza przewodniczący komisji. Protokół podpisuje przewodniczący komisji po uzgodnieniu jego treści z pozostałymi członkami komisji.

Dla obron stacjonarnych Wzór Protokołu stanowi Załącznik nr 5

Dla obron zdalnych Wzór Protokołu stanowi Załącznik nr 6. W treści Protokołu w pozycji Sposób przeprowadzenia egzaminu dyplomowego należy umieścić następującą informację:

Do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego użyto aplikacji MS Teams. Podczas egzaminu członkowie komisji egzaminacyjnej oraz student widzieli się wzajemnie i słyszeli. Nie występowały żadne zakłócenia techniczne w trakcie egzaminu.” 

W przypadku wystąpienia problemów technicznych należy szczegółowo wskazać jakie problemy wystąpiły.

 1. Pracownik Biura ds. organizacji i jakości kształcenia WNS na wniosek studenta (skan/zdjęcie przesłane drogą elektroniczną do pracownika Biura ds. organizacji i jakości kształcenia WNS) przygotowuje i przekazuje do podpisu Dziekana (na mocy pełnomocnictwa nadanego przez Rektora Uniwersytetu Gdańskiego) zaświadczenie o ukończeniu studiów, następnie wysyła je studentowi drogą elektroniczną.
 2. Podpisany protokół egzaminu dyplomowego przewodniczący komisji przekazuje do pracownika Biura ds. organizacji i jakości kształcenia WNS nie później niż 3 dni robocze od daty przeprowadzenia egzaminu dyplomowego.
 3. Pracownik Biura ds. organizacji i jakości kształcenia WNS w terminie 7 dni (nie później niż 10 dni kalendarzowych od daty obrony) przekazuje osobiście do Dziekanatu WNS protokół z przebiegu egzaminu dyplomowego, oraz przesyła do Dziekanatu za pomocą poczty elektronicznej otrzymane od promotora i recenzenta pliki recenzji.

 

Odpis dyplomu w języku obcym:

Student zainteresowany otrzymaniem odpisu dyplomu w języku obcym przesyła wniosek drogą elektroniczną (skan, zdjęcie) do Dziekanatu najpóźniej do dnia obrony z tłumaczeniem tytułu potwierdzonym przez Promotora (tytuł w języku polskim, obcym i podpis) – Załącznik nr 9.

 

Warunki przystąpienia do egzaminu dyplomowego:

 1. uzyskanie wszystkich ocen w indeksie elektronicznym, wraz z zaliczeniem seminarium dyplomowego,
 2. uregulowanie wszelkich należności za kształcenie i usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański.

 

Karta obiegowa nie obowiązuje!

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 6. Czerwiec 2022 - 13:08; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: piątek, 1. Lipiec 2022 - 10:10; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

Procedura składania prac dyplomowych od semestru zimowego 2021/2022 - nie obowiązuje

Szanowni Studenci,
 
Informuję, że w związku z wysoką liczbą pracowników, wykładowców, studentów oraz doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego, którzy skorzystali z programu szczepień przeciwko SARS-CoV-2 oraz znaczne spłaszczenie liczby zakażeń przywraca się tradycyjną (sprzed pandemii) formę dostarczania prac dyplomowych wraz z kompletem dokumentów do Dziekanatu WNS (w godzinach przyjęć zawartych na stronie Wydziału w zakładce Dziekanat oraz w Aktualnościach) – zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem nr 70/R/15 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie postępowania z pracami dyplomowymi studentów Uniwersytetu Gdańskiego.
 
 1. Student zobowiązany jest złożyć w Dziekanacie pracę dyplomową w wersji papierowej i elektronicznej nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem obrony.
   
 2. Zgodnie z Regulaminem Studiów:
Rozdział 5.
Prace i egzaminy dyplomowe
§ 35.
ust.2. pkt. 2 złożenie pracy dyplomowej (licencjackiej ‒ jeżeli przewiduje to program studiów, lub magisterskiej) we właściwym dziekanacie, do końca podstawowej sesji egzaminacyjnej kończącej studia;
 1. Złożenie pracy dyplomowej, o której mowa w punkcie 1. obejmuje:
  3.1 Jeden egzemplarz pracy dyplomowej w formie papierowej (wydruk dwustronny w miękkiej oprawie) oraz w formie elektronicznej
  3.2 Pracę w formie elektronicznej na płycie CD, na której w sposób trwały naniesiono:
- imię i nazwisko oraz numer albumu (indeksu) autora pracy,
- tytuł pracy,
- stopień naukowy, imię i nazwisko promotora,
- podpis promotora pracy, potwierdzający zgodność wersji elektronicznej pracy z jej wersją papierową.
 
Na płycie CD zawierającej własnoręczny podpis promotora potwierdzający zgodność obu form pracy dyplomowej (papierową i elektroniczną), powinny znajdować się poniższe pliki:
 1. Praca dyplomowa zapisana w pliku o formacie pliku tekstowego (np.: WORD) oraz pliku o formacie PDF
 2. Opis pracy w formacie XML wygenerowany z  Portalu Studenta
           
Pliki na płycie należy nazwać: nazwisko i imię, numer albumu
 
Płytę CD należy umieścić w kopercie, przyklejonej na ostatniej stronie egzemplarza pracy dyplomowej składanej w Dziekanacie i opisanej identycznie jak powyżej.
 
Uwaga:
- program do tworzenia opisu pracy dostępny jest w odpowiedniej zakładce po zalogowaniu się w Portalu Studenta,
- praca dyplomowa zawiera oświadczenie autora o samodzielnym jej przygotowaniu, którego wzór określa załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 70/R/15 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 czerwca 2015 roku (wpięte na stałe, na końcu pracy w formie papierowej)
- jeśli praca powstała w ramach studenckiego ruchu naukowego lub jest rezultatem pracy zespołu studentów, zawiera oświadczenie, którego wzór określa załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 70/R/15 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 czerwca 2015 roku (wpięte na stałe na końcu pracy w formie papierowej)
- student może wyrazić zgodę na udostępnienie swojej pracy dyplomowej dla celów naukowo-badawczych lub może odmówić wyrażenia takiej zgody, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia, którego wzór określa załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 36/R/18 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 22 marca 2018 roku (oświadczenie student składa wraz z pracą - nie jest na stałe wpięte do pracy)
 
 1. Student dostarcza do PROMOTORA: dwa egzemplarze pracy w wersji papierowej. 
   
 2. Podstawą zaliczenia ostatniego semestru studiów jest uzyskanie wszystkich wpisów w indeksie elektronicznym oraz złożenie przez studenta w Dziekanacie WNS pracy dyplomowej wraz z wypełnioną kartą obiegową.
   
 3. Warunkiem dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej jest uregulowanie wszelkich należności za kształcenie i usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański.
   
 4. W przypadku pisemnego wniosku o odpis dyplomu w języku obcym student składa najpóźniej do dnia obrony dokument z tłumaczeniem tytułu potwierdzonym przez Promotora (tytuł w języku polskim, obcym i podpis).
 
 
 
Kierownik Dziekanatu
mgr Monika Zientara
Załącznik Rozmiar
karta-obiegow.doc 40.5 KB
zalacznik-nr-1.pdf 666.91 KB
zalacznik-nr-2.pdf 666.91 KB
zalacznik-nr-3.pdf 82.33 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 17. luty 2022 - 14:16; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: wtorek, 7. Czerwiec 2022 - 09:29; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

Odbiór dyplomów i suplementów - zmiana zasad wydawania

Odbiór dyplomów i suplementów 

Od 01 października 2021/2022 znosi się możliwość doręczenie dyplomów wraz z odpisami oraz suplementów na wniosek absolwenta, za pośrednictwem operatora pocztowego. 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 4. Październik 2021 - 11:49; osoba wprowadzająca: Jarosław Jurkowski Ostatnia zmiana: poniedziałek, 4. Październik 2021 - 11:49; osoba wprowadzająca: Jarosław Jurkowski

Zasady przygotowania pracy dyplomowej (licencjackiej/magisterskiej) w języku angielskim

Zasady przygotowania pracy dyplomowej (licencjackiej/magisterskiej) w języku angielskim 

 

 1. Praca dyplomowa może być napisana w języku angielskim pod warunkiem złożenia przez studenta odpowiedniego wniosku wraz z opinią Promotora i Dyrekcji Instytutu oraz uzyskania akceptacji Dziekana (załącznik nr 1). 
 2. Recenzja pracy napisanej w języku angielskim przygotowana jest w języku polskim.
 
Wzór wniosku stanowiącego Załącznik nr 1 znajduje się na stronie Wydziału Nauk Społecznych - Studenci/Wzory podań i wniosków
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 29. Czerwiec 2021 - 08:09; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: wtorek, 29. Czerwiec 2021 - 08:09; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

Odbiór dyplomów i suplementów

Szanowni Państwo,
 
w związku ze zbliżającym się terminem obrony prac dyplomowych  informuję, że z uwagi na ograniczenia wprowadzone w związku z zapobieganiem zakażeniu koronawirusem SARS-Cov-2, rekomenduje się dla studentów,  którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020 doręczenie dyplomów wraz z odpisami oraz suplementów na wniosek absolwenta, za pośrednictwem operatora pocztowego (za potwierdzeniem odbioru).
 
 
Wzór wniosku zostanie udostępniony na Portalu Studenta oraz stanowi załącznik do niniejszej wiadomości. Uzupełnione, podpisane i zeskanowane wnioski absolwenci powinni przesłać e-mailem do dziekanatu.
 
Komplet dokumentów obejmujący: dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich 2 odpisy (2 odpisy dyplomu i 2 odpisy suplementu), w tym na wniosek studenta złożony do dnia ukończenia studiów:
 
 
 1. odpis dyplomu w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim albo w innym języku obcym, w którym było prowadzone kształcenie na tych studiach;
 2. odpis suplementu do dyplomu w języku angielskim albo w innym języku obcym, w którym było prowadzone kształcenie na tych studiach.

  Opłata za ww. komplet dokumentów wynosi 60 zł.
   

 1. dodatkowy odpis dyplomu ukończenia studiów lub odpis suplementu do dyplomu, w języku polskim lub w języku obcym, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 – na wniosek absolwenta.
 
Opłata za dodatkowy odpis w języku angielskim wynosi 20 zł.

 

Załącznik Rozmiar
wniosek-o-doreczenie-dyplomu-poczta.docx 14.61 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 23. Czerwiec 2020 - 15:19; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: wtorek, 23. Czerwiec 2020 - 15:19; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

Procedura składania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych w okresie zagrożenia koronawirusem SARS - Cov - 2

Szanowni Państwo,

bardzo proszę o zapoznanie się z Zarządzeniem Dziekana WNS Uniwersytetu Gdańskiego nr 6/2021 z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie Procedury składania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych w okresie zagrożenia koronawirusem SARS - Cov - 2 wraz z załącznikami w oparciu o Zarządzenie nr 35/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 marca 2020 roku.

 

 

Załącznik Wielkość
PDF icon zarzadzenie_dziekana_6_2021.pdf 4.59 MB
PDF icon 35r20.pdf 1.52 MB
Plik 35r20_zal1.docx 18.22 KB
Plik 35r20_zal2.docx 23.5 KB

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 16. Czerwiec 2020 - 07:23; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: wtorek, 8. Czerwiec 2021 - 12:10; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

Prace dyplomowe i magisterskie

Zasady przygotowania dokumentacji do obrony

 

1. Student przed złożeniem w Dziekanacie WNS pracy dyplomowej zobowiązany jest do weryfikacji poprawności wprowadzonych do Portalu studenta ocen (w indeksie papierowym, jeśli student posiada).
 
2. Student zobowiązany jest złożyć w Dziekanacie pracę dyplomową w wersji papierowej i elektronicznej nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem obrony.
Studenci chcący obronić się przed:
- 17 lipca 2019 zobowiązani są do złożenia pełnej dokumentacji w Dziekanacie do ostatniego dnia sesji zwykłej, czyli do 30 czerwca,
- 30 września 2019 zobowiązani są do złożenia pełnej dokumentacji w Dziekanacie do ostatniego dnia sesji poprawkowej, czyli do 15 września.
 
3. Złożenie pracy dyplomowej, o której mowa w punkcie 2. obejmuje:
            1. Jeden egzemplarz pracy dyplomowej drukowany dwustronnie i zbindowany
            2. Pracę w formie elektronicznej na płycie CD, na której w sposób trwały naniesiono:
            - imię i nazwisko oraz numer albumu (indeksu) autora pracy,
            - tytuł pracy,
            - stopień naukowy, imię i nazwisko promotora,
            - podpis promotora pracy, potwierdzający zgodność wersji elektronicznej pracy z jej wersją drukowaną.
 
Na płycie CD powinny znajdować się:
            a) Praca dyplomowa zapisana w pliku o formacie pliku tekstowego (np.: WORD) oraz pliku o formacie PDF
            b) Opis pracy w formacie XML, utworzony poprzez Portal Studenta
            c) Pliki na płycie proszę nazwać: nazwisko i imię_numer albumu
 
Płytę CD należy umieścić w kopercie, przyklejonej na ostatniej stronie egzemplarza pracy składanego w Dziekanacie i opisanej identycznie jak powyżej.
Uwaga:
- program do tworzenia opisu pracy dostępny jest w odpowiedniej zakładce po zalogowaniu się w Portalu Studenta,
- składana praca zawierać musi pisemne oświadczenie o następującej treści, zamieszczone na ostatniej stronie pracy: 

  

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że przedłożona przeze mnie praca dyplomowa została wykonana przeze mnie samodzielnie, nie narusza praw autorskich, interesów prawnych i materialnych innych osób.

 ..............................................
data

 

..............................................
własnoręczny podpis

 
 
 
4. Student dostarcza do PROMOTORA: dwa egzemplarze pracy w wersji wydrukowanej. 
 
5. Podstawą zaliczenia ostatniego semestru studiów jest uzyskanie wszystkich wpisów w indeksie elektronicznym oraz złożenie przez studenta w Dziekanacie WNS:
A. Pracy dyplomowej - w terminie i formach przedstawionych powyżej (punkty 1 - 4).
Zasady ewentualnych przesunięć i konsekwencji niedotrzymania obowiązujących terminów określa rozdział 5. Regulaminu Studiów UG.
B. Papierowego indeksu (jeśli student posiada) na co najmniej 2 tygodnie przed planowaną obroną pracy.
C. Pełnej dokumentacji potrzebnej do wystawienia dyplomu (Części A i B), w tym:
- dowód opłaty za dyplom,
- karta obiegowa stanowiąca podstawę rozliczenia się z UG.
 
6. W przypadku pisemnego wniosku o odpis dyplomu w języku angielskim student składa najpóźniej do dnia obrony dokument z tłumaczeniem tytułu potwierdzonym przez Promotora (tytuł w języku polskim, angielskim i podpis).
 

PRZYDATNE ODNOŚNIKI:

 1. Przygotowanie pracy magisterskiej w formacie .pdf (np. programem PDF Creator).
 2. Wzór pierwszej strony.
 3. Wzór karty obiegowej (ujednolicony dla studentów wszystkich kierunków)
 4. Oświadczenia studenta
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 25. Czerwiec 2019 - 08:59; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: poniedziałek, 14. Czerwiec 2021 - 14:33; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny