Zasady wynajmu sal

Zasady wynajmu pomieszczeń dydaktycznych i powierzchni na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

Zarządzenie nr 163/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie zarządzania i dysponowania nieruchomościami Uniwersytetu Gdańskiego

 1. rezerwacja/ zgłoszenie zapytania na podstawie wniosku załącznik nr 1a – szczegółowy wniosek, który powinien dać pełną informację o wynajmującym oraz celu wynajmu ( istotne szczególnie ze względu na dalsze procedowanie, jeśli mamy do czynienia z imprezą lub zgromadzeniem – opinia Biura Bezpieczeństwa i Oceny Ryzyka); akceptacja Dyrektor Centrum Eksploatacji Nieruchomości – umowa wg załączonego wzorca lub jeśli do 1.000 zł netto – rozliczenie fakturą -zaakceptowany wniosek stanowi podstawę najmu, rejestracji w CRU i obciążenia finansowego (wniosek należy zweryfikować pod kontem poprawności danych podmiotu wnioskującego – czy wnioskodawca równa się płatnik).
 2. Akcje promocyjne – jak wyżej,
 3. Plakaty – odpłatne jak wyżej, nieodpłatne w odniesieniu do akcji prowadzonych na podstawie zawartych umów o współpracy (najczęściej z Biura Promocji) lub informujących o działalności jednostek organizacyjnych UG.

Udostępnienie na potrzeby jednostek organizacyjnych UG – na potrzeby naukowo dydaktyczne oraz organizacyjne:

 • wniosek 1b – kierowany do Dziekana, konieczna rejestracja wniosków w utworzonym na ten cel odrębnym rejestrze Administracji Budynku.

Organizacja imprez i zgromadzeń w budynkach i na terenie Uniwersytetu Gdańskiego

Zasady bezpieczeństwa imprez i zgromadzeń organizowanych w budynkach i na terenach Uniwersytetu Gdańskiego określa Regulamin, będący załącznikiem do Zarządzenia nr 50/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 24 marca 2021 roku.

 

W celu przeprowadzenia imprezy (niespełniającej warunków imprezy masowej) w budynkach lub na terenie Uniwersytetu Gdańskiego organizator, nie później niż na 21 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia występuje do Kanclerza z pisemnym wnioskiem o wyrażenie zgody na przeprowadzenie imprezy.

 

W celu przeprowadzenia imprezy masowej w budynkach lub na terenie Uniwersytetu Gdańskiego organizator, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia występuje do Kanclerza z wnioskiem o wyrażenie zgody na przeprowadzenie imprezy masowej.

 

Wynajem pomieszczeń i przestrzeni na Wydziale Nauk Społecznych UG

Wzór podania (wniosku) dostępny jest jako załącznik u dołu strony. Prosimy o uważne i kompletne wypełnienie dokumentu - jest to warunkiem rozpatrzenia wniosku oraz wystawienia faktury.

Podmiot dokonujący wynajmu ma obowiązek posiadania oryginału dokumentu z potwierdzeniem zgody na wynajem pomieszczeń w obiekcie Wydziału Nauk Społecznych UG (w szczególności sal audytoryjnych) – dokument należy okazać podczas pobierania klucza (kluczy) z Portierni Wydziału. Osoba wyznaczona przez organizatora przedsięwzięcia (wymieniona w podaniu) odpowiedzialna jest za dopełnienie czynności związanych z wypożyczeniem zamówionego sprzętu (komputer przenośny, adapter sygnałowy, mikrofon przewodowy, mikrofon bezprzewodowy, wskaźnik laserowy, prezenter lub inny sprzęt) – zgłoszenia się do pokoju C101, podpisania rewersu wypożyczenia, pobrania sprzętu. Podpisanie rewersu wypożyczenia oznacza przejęcie odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie. Po zakończeniu wynajmu (wypożyczenia sprzętu) przedstawiciel organizatora zwraca go do pokoju C101 lub do Portierni Wydziału (w przypadku, gdy czas wynajmu (wypożyczenia sprzętu) kończy się po zakończeniu dyżuru pracownika Samodzielnej sekcji ds. Aparatury w pokoju C101. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z działaniem lub podłączeniem sprzętu komputerowego, projekcyjnego, nagłośnieniowego lub innego w salach będących przedmiotem wynajmu należy zgłaszać się do pracownika Samodzielnej sekcji ds. Aparatury w pokoju C101. Podmiot wynajmujący jest odpowiedzialny organizacyjnie i materialnie za przebieg organizowanego przedsięwzięcia, w szczególności za udostępnione mu wyposażenie. Obowiązkiem wynajmującego jest dopilnowanie staranności w zakresie wyłączenia sprzętu będącego wyposażeniem sal oraz zamknięcia pomieszczenia na klucz (przed jego zwrotem do Portierni Wydziału). W przypadku opuszczania pomieszczenia przez uczestników przedsięwzięcia podczas przerw organizator jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia pozostawionego w pomieszczeniu lub właściwe poinstruowanie uczestników przedsięwzięcia o konieczności zabezpieczenia swojej własności.

 

Dostępność do wynajmowanych pomieszczeń należy potwierdzić:

Audytoria - u Kierownika Sekcji Informatycznej: Pana mgr. Jarosława Jurkowskiego oraz u osób sporządzających plany zajęć w poszczególnych Instytutach WNS:

 • Instytut Psychologii – Pani mgr Monika Wielgórska, nr pokoju C 323, tel. 58 523 43 36
 • Instytut Filozofii, Instytut Socjologii oraz Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej – Pani mgr Katarzyna Rudzińska, nr pokoju S 438, tel. 58 523 44 38
 • Instytut Politologii – Pani mgr Katarzyna Gluzińska-Korneluk, nr pokoju D 418, tel. 58 523 41 61
 • Instytut Pedagogiki – Pani mgr Karolina Malenda, nr pokoju A 408, tel. 58 523 42 50

Pomieszczenia (sale dydaktyczne) – u osób sporządzających plany zajęć w poszczególnych Instytutach WNS:

 • Instytut Psychologii – Pani mgr Monika Wielgórska, nr pokoju C 323, tel. 58 523 43 36
 • Instytut Filozofii, Instytut Socjologii oraz Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej – Pani mgr Katarzyna Rudzińska, nr pokoju S 438, tel. 58 523 44 38
 • Instytut Politologii – Pani mgr Katarzyna Gluzińska-Korneluk, nr pokoju D 418, tel. 58 523 41 6
 • Instytut Pedagogiki – Pani mgr Karolina Malenda, nr pokojunr pokoju A 408, tel. 58 523 42 50

Sala Obrad Rady Wydziału – w Biurze Dziekana WNS, nr pokoju S 303/ S 304

Powierzchnie – u Pani mgr Małgorzaty Kuczkowskiej, nr pokojuS 112, tel. 58 523 42 10

 

Cennik i procedury związane z płatnym wynajmem opisuje Zarządzenie nr 163/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie zarządzania i dysponowania nieruchomościami Uniwersytetu Gdańskiego.

Wypełniony i kompletny wniosek należy dostarczyć do Administracji budynku WNS.

 

Miejsce składania i odbierania wniosków (przed złożeniem do Administracji budynku wniosku należy potwierdzić dostępność wynajmowanych pomieszczeń/powierzchni u planistek):

Administracja budynku WNS

ul. Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk

pok. S 111/ S 112, tel. 58 523 42 10.

 

Wzór wniosku u wynajem pomieszczeń i powierzchni na WNS

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 25. Maj 2017 - 10:30; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: wtorek, 18. Kwiecień 2023 - 13:17; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz