Czasopisma

Ars Educandi

Ars Educandi

Czasopismo naukowe powstało w 1998 roku i jest rocznikiem afiliowanym przy Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Każdy kolejny numer „Ars Educandi” koncentruje się wokół wybranej kategorii tytułowej stanowiącej centralną oś numeru. Tematyczną część czasopisma dopełnia stały dział Recenzje - Inspiracje - Polemiki, w którym publikowane są recenzje przybliżające nowości z bogatego i zróżnicowanego rynku wydawniczego.

Redaktor naczelny: dr Małgorzata Cackowska

Punktacja MEiN - 20 pkt

wns.ug.edu.pl/ars_educandi

 

Current Issues In Personality Psychology

Current Issues in Personality Psychology (CIPP)

Czasopismo psychologiczne o zasięgu międzynarodowym, wychodzące w trybie otwartego dostępu. Zajmuje się teoriami osobowości i badaniami prowadzonymi z perspektywy nauk społecznych, prawa i medycyny. CIPP propaguje badania z zakresu psychologii osobowości oraz ich zastosowanie w różnych dziedzinach funkcjonowania osobistego i społecznego. 

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Beata Pastwa - Wojciechowska

Punktacja MEiN -  70 pkt

http://cipp.ug.edu.pl/

 

Cywilizacja i Polityka

Cywilizacja i Polityka

Czasopismo redagowane i wydawane w Zakładzie Nauki o Cywilizacji. Jego celem jest wskazywanie najnowszych ustaleń badawczych z metodologii i metodyki wiedzy o cywilizacji i polityce. 

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Maciej Szczurowski

Punktacja MEiN - 20 pkt

https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja

 

European Journal of Transformation Studies

European Journal of Transformation Studies

Periodyk, którego współwydawcą jest Instytut Politologii UG

Redaktor naczelny: dr hab. Arkadiusz Modrzejewski, prof. UG

Punktacja MEiN - 40 pkt

https://europeourhouse.weebly.com/ejts.html
wns.ug.edu.pl/media/aktualnosci/42494/european_journal_transformation_studies_na_liscie_erih_plus.  http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Word=transformation

 

Gdańskie Studia Międzynarodowe

Gdańskie Studia Międzynarodowe

Pismo naukowe wydawane przez Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego. Obecnie czasopismo ukazuje się raz w roku w formie dwóch numerów łączonych. 

 

https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gsm

 

Health Psychology Report

Health Psychology Report (HPR)

Czasopismo naukowe o zasięgu międzynarodowym wydawane w trybie otwartego dostępu. Publikuje prace dotyczące psychologicznych aspektów choroby i leczenia; psychologicznych czynników etiologii chorób; postaw i zachowań prozdrowotnych; zdrowia dzieci i młodzieży; relacji dotyczących zdrowia w związkach i w rodzinie; jakości życia i well-being; zajmuje się także metodologią, pomiarami i statystyką w psychologii zdrowia. 

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Mariola Bidzan

Punktacja MEiN - 40 pkt

www.termedia.pl/Journal/Health_Psychology_Report-74

 

Miscellanea

Miscellanea Anthropologica et Sociologica 

Czasopismo publikuje teksty z zakresu socjologii, antropologii, etnologii i filozofii kultury. Na pismo składają się w pierwszej kolejności teksty koncentrujące się każdorazowo na jakimś obranym temacie przewodnim. Osobne miejsce zarezerwowano wybranym tekstom źródłowym, zaczerpniętym z twórczości wybitnych przedstawicieli promowanych w naszym Piśmie dyscyplin naukowych i obszarów badawczych (Magistri Docent ). Miscellanea Anthropologica et Sociologica  jest pismem recenzowanym. Języki, w których publikuje to: polski i angielski. 

Redaktor Naczelny: dr hab. Michał Kaczmarczyk, prof. UG

Punktacja MEiN - 40 pkt

www.miscellanea.ug.edu.pl

 

Niepełnosprawnosc

Niepełnosprawność - Dyskursy Pedagogiki Specjalnej

Kwartalnik stawia sobie za cel aktualizację problemów z zakresu pedagogiki specjalnej i interdyscyplinarne spojrzenie na niepełnosprawność. Kolejne numery odnoszą się do wyznaczonego tytułem obszaru. 

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Amadeusz Krause

Punktacja MEiN - 40 pkt

niepelnosprawnosc.ug.edu.pl

 

PWE

Problemy Wczesnej Edukacji

Kwartalnik, który obejmuje teksty naukowo-krytyczne, także związane z praktyką pedagogiczną. Ideą pisma jest włączanie się w nurt badań nad dzieciństwem i wczesną edukacją, który na świecie rozwija się w sposób bardzo dynamiczny i wywiera znaczący wpływ na myślenie o kulturze, społeczeństwie i instytucjach oświatowych. "PWE" jest indeksowane w bazach (Indexed in): Index Copernicus; The Central and Eastern European Online Library (CEEOL); The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH); Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Polish Ministry of Science and Higher Education). Aktualna punktacja: MNiSW – 9,00; ICV – 6,06. Od 2015 roku czasopismo znajduje się na liście ERIH PLUS".

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Dorota Klus - Stańska

Punktacja MEiN - 40 pkt

pwe.ug.edu.pl

 

PWE

Media Biznes Kultura

Czasopismo naukowe o profilu medioznawczym wydawane przez Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego w partnerstwie z Zespołem Etyki Słowa przy Radzie Języka Polskiego PAN. Tytuł czasopisma jest bezpośrednim nawiązaniem do nazwy międzynarodowej konferencji naukowej, cyklicznie organizowanej przez gdańskie dziennikarstwo zapraszające do interdyscyplinarnego dyskursu na temat mediów naukowców z kraju i za granicy. Umieszczane tu artykuły  sytuują się na styku takich dyscyplin jak: nauki o mediach, nauki o komunikowaniu, marketing i zarządzanie, psychologia, językoznawstwo i komunikacja wizualna. Formuła czasopisma jest dwujęzyczna. Teksty  publikowane są w j. polskim i j. angielskim.

Redaktor naczelny: dr hab. Anna Ryłko-Kurpiewska, prof. UG

 

www.ejournals.eu/MBK/

 

Journal of Geography, Politics and SocietyJournal of Geography, Politics and Society

interduscyplinarne czasopismo naukowe, które publikuje artykuły z szeroko rozumianych nauk społecznych (geografia społeczno-ekonomiczna, socjologia, nauki o polityce, ekonomia, administracja, bezpieczeństwo publiczne, antropologia kulturowa, demografia, zdrowie publiczne etc.)

Redaktor naczelny: dr hab. Tomasz Michalski, prof. UG

Punktacja MEiN - 40 pkt

https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/JGPS/index

 

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG/Transport Geography Papers of Polish Geographical Society

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG/Transport Geography Papers of Polish Geographical Society

Interdyscyplinarne czasopismo naukowe o otwartym dostępie, w którym publikowane są głównie opracowania z zakresu geografii komunikacji. Publikowane są także opracowania z zakresu nauk pokrewnych do geografii społeczno-ekonomicznej, które odpowiadają linii tematycznej czasopisma, a w szczególnością dotyczą przestrzennego wymiaru funkcjonowania transportu, mobilności i dostępności transportowej. Artykuły publikowane w czasopiśmie mogą mieć charakter zarówno teoretyczny, koncepcyjny jak i empiryczny, a także dotyczyć różnych skal przestrzennych, od lokalnej po międzynarodową.

Redaktor naczelny: dr Marcin Połom

Punktacja MEiN - 70 pkt.

 https://www.ejournals.eu/PKGKPTG/

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 20. Marzec 2014 - 13:37; osoba wprowadzająca: Jarosław Jurkowski Ostatnia zmiana: środa, 10. Styczeń 2024 - 12:51; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz