Nostryfikacja dyplomów

Nostryfikacja dyplomów - zasady

NIEZBĘDNE DOKUMENTY:

W celu przeprowadzenia procedury nostryfikacji dyplomu należy złożyć następujące dokumenty:

1. wypełniony i podpisany wniosek - we wniosku należy wskazać dyscyplinę naukową, do której przyporządkowany jest kierunek studiów, którego dotyczy wniosek o nostryfikację dyplomu,
2. dyplom, który ma być nostryfikowany (konieczny jest oryginał dyplomu),
3. dokumenty umożliwiające ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów - suplement do dyplomu lub inny dokument zawierający wykaz przedmiotów i ocen, karty okresowych osiągnięć lub zaświadczenie o przebiegu studiów (konieczne są oryginały dokumentów),
4. świadectwo, dyplom lub inny dokument, na podstawie którego wnioskodawca został przyjęty na ukończone studia (konieczne są oryginały dokumentów),
5. oświadczenie o miejscu i dacie urodzenia,
6. podpisaną klauzulę informacyjną.
 
Dokumenty, o których mowa w pkt 2. 3 i 4, mogą być złożone w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez pracownika Uniwersytetu Gdańskiego. Składając wniosek o nostryfikację dyplomu należy jednak przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów, o których mowa w pkt 2, 3 i 4.

Dziekan może zażądać od wnioskodawcy przedłożenia tłumaczenia na język polski (zwykłego lub przysięgłego) dokumentów, o których mowa w pkt 2, 3 i 4.
 
MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU:

Dokumenty wraz z wnioskiem należy złożyć w Biurze Dziekana w pokoju S403.
Kontakt: Marzena Wicher p. S403, 58 523-44-27, mail: marzena.wicher@ug.edu.pl

TERMINY:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami postępowanie nostryfikacyjne może trwać do 90 dni od dnia złożenia wniosku.
Do terminu 90 dni nie wlicza się okresów wyznaczonych na:
- uzupełnienie braków formalnych wniosku,
- przedłożenie tłumaczenia na język polski dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 2, 3 i 4,
- złożenie wyznaczonych egzaminów,
- odbycie wyznaczonych praktyk zawodowych.
 
AKTY PRAWNE:

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą (Dz. U. z 2018 r. poz. 1877)
Zarządzenie nr 127/R/22 Rektora UG z dnia 21 października 2022 roku w sprawie przeprowadzania w Uniwersytecie Gdańskim postępowania nostryfikacyjnego oraz postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie

OPŁATA:

Za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego pobierana jest określona w przepisach opłata w wysokości 50% wynagrodzenia zasadniczego profesora. W tej chwili opłata ta wynosi 4685 złotych. W tytule przelewu należy napisać: WNS - opłata za nostryfikację, imię i nazwisko oraz nr zadania 500-W000-S134-24.

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Uniwersytetu Gdańskiego nr 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415 w terminie 14 dni od dnia wszczęcia postępowania.

Zwolnienie z opłaty

W wyjątkowych sytuacjach (np. trudne warunki materialne) wnioskodawca może być zwolniony z części lub całości opłaty. Osoba ubiegająca się o zwolnienie z opłaty nostryfikacyjnej powinna złożyć stosowny wniosek do Prorektora ds. Studentów i Jakości Kształcenia UG, przez Dziekana Wydziału Nauk Społecznych. Wniosek (wraz z dokumentacją potwierdzającą trudną sytuację osoby) powinien być złożony jak najszybciej - najlepiej razem z wnioskiem o nostryfikację.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 9. Październik 2023 - 09:43; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz Ostatnia zmiana: poniedziałek, 4. Marzec 2024 - 11:25; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz