Wyjazd na studia-SMS-Erasmus

ERASMUS+ Aktualności

logo UGlogo Erasmus+


REKRUTACJA

Erasmus + Akcja K107 – The David Yellin Academic College of Education/ JERUSALEM/ISRAEL

w ramach umowy UG z Narodową Agencją Erasmusa nr KA107 - 2020

 

1.            Uprawnieni do udziału w rekrutacji: nauczyciele akademiccy oraz pracownicy administracyjni zatrudnieni na Wydziale Nauk Społecznych

2.            Miejsce realizacji mobilności pracowników naukowo-dydaktycznych oraz administracyjnych:   The David Yellin Academic College of Education/ JERUSALEM/ISRAEL

3.            Wyjazd musi obejmować liczbę dni roboczych oraz dni podróży zgodną z umową międzyinstytucjonalną zawartą pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a uczelnią partnerską, przy spełnieniu warunku minimum 5 dni roboczych (nie licząc czasu podróży).

Program Erasmus zakłada odbycie pełnego szkolenia, ustalonego z instytucją w dokumencie Mobility Agreement for Training.

4.            Kwota dofinansowania

Wysokość stawek dla mobilności z krajami partnerskimi została określona na poziomie europejskim, obowiązuje ona wszystkie kraje i nie można jej modyfikować.

Dla uczestników wyjeżdżających z Polski stawka dzienna (wsparcie indywidualne) wynosi 180 € Przewidziano również dofinansowanie dwóch dni podróży dla każdego uczestnika (ta sama stawka dzienna).

Dodatkowo uczestnik otrzymuje ryczałt na podróż z Gdańska do siedziby uczelni przyjmującej. Kwota ryczałtu jest uzależniona od odległości dzielącej dwa miasta – siedziby uczelni partnerskich, a do jej obliczenia uczelnia ma obowiązek zastosować kalkulator opracowany przez Komisję Europejską, dostępny na stronie http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en.

Wysokość dofinansowania kosztów podróży w zależności od liczby kilometrów jest następująca:

od 100 do 499 km: 180 €;

od 500 do 1 999 km: 275 €;

od 2 000 do 2 999 km: 360 €;

od 3 000 do 3 999 km: 530 €;

od 4 000 do 7 999 km: 820 €;

8 000 km lub więcej: 1 500 €.

Stypendium pracownika realizującego pobyt dydaktyczny E+ w kraju partnerskim: stawka dzienna x (liczba dni nauczania + dwa dni podróży) + ryczałt na podróż.

5.            Skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą:

dr Paweł Śpica -przewodniczący komisji

mgr Magdalena Sawicz, Koordynatorka Wydziałowa Programu Erasmus WNS

Terminy i zasady rekrutacji

Pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz administracyjni

 1. Termin składania aplikacji przez pracowników zainteresowanych wyjazdem : od  20 stycznia  do 3 lutego 2023 r.
 2. Miejsce składania dokumentacji, zgodnej z określonymi niżej kryteriami: pokój A 301,

mgr Magdalena Sawicz

 1. Termin ogłoszenia wyników pracy komisji kwalifikacyjnej: 6 lutego 2023 r.
 2. Lista obejmuje wykaz osób zakwalifikowanych na listę główną oraz zakwalifikowanych na listę rezerwową z postępowania kwalifikacyjnego sporządza się protokół, zgodnie z zasadami obowiązującymi w UG.

Kryteria stawiane kandydatom

 1. Przedstawienie udokumentowanego zaangażowania w rozwój współpracy międzynarodowej na Wydziale Nauk Społecznych, opis dotychczasowych działań.
 2. Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym udział w szkoleniu-minimum B2
 3. Udokumentowane zaangażowanie w dotychczasową współpracę z The David Yellin Academic College of Education  oraz w realizację działań w ramach Programu Erasmus+.
 4. Zadeklarowanie popularyzowania w środowisku akademickim międzynarodowej współpracy między uniwersytetami partnerskimi.

Rekrutacja na wyjazdy  w ramach programu ERASMUS+ 2022/2023

Od dnia 01 września 2022 została otwarta rekrutacja na wyjazdy pracowników dydaktycznych i szkoleniowych w ramach programu Erasmus+.

Wyjazdy można realizować w terminie od 01.10.2022 do 30.09.2023, bliższe informacje dotyczące aplikowania, zasad finansowania i realizacji mobilności zostały udostępnione na stronie: Mobilność kadry uniwersyteckiej | Uniwersytet Gdański (ug.edu.pl)

Zapraszamy serdecznie do udziału!

 


Ogłoszenie

Rekrutacja do programu Erasmus+/STA Kraje Partnerskie
Wydział Nauk Społecznych UG Akcja KA 107
w ramach umowy UG z Narodową Agencją Erasmusa nr KA107 - 2019

 

 1. Uprawnieni do udziału w rekrutacji: nauczyciele akademiccy zatrudnieni na Wydziale Nauk Społecznych

 2. Miejsce realizacji mobilności pracowników naukowo-dydaktycznych:

            Massey University, Palmerston North (Nowa Zelandia) w ramach umowy dwustronnej

 1. Termin realizacji wyjazdu do 15 lipca 2022 r.

 2. Czas trwania wyjazdu: 5 dni roboczych plus podróż, zgodnie z warunkami umowy pomiędzy Narodową Agencją Programu Erasmus+ a Uniwersytetem Gdańskim, realizacja 8 godzin dydaktycznych w uczelni partnerskiej.

 3. Kwota dofinansowania wyjazdu: określona w warunkach umowy pomiędzy Narodową Agencją Programu Erasmus+ a Uniwersytetem Gdańskim

 

Terminy i zasady rekrutacji

 1. W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą:

 1. dr hab. Michał Harciarek, profesor nadzwyczajny -przewodniczący komisji

 2. mgr Magdalena Sawicz, Koordynatorka Wydziałowa Programu Erasmus WNS

 

 1. Termin składania aplikacji przez pracowników naukowo-dydaktycznych zainteresowanych wyjazdem do Massey University: od  20 maja do 30 maja 2022 r.

 2. Miejsce składania dokumentacji, zgodnej z określonymi niżej kryteriami: pokój A 301, mgr Magdalena Sawicz

 3. Termin ogłoszenia wyników pracy komisji kwalifikacyjnej: 2 czerwca 2022 r.

Lista obejmuje wykaz osób zakwalifikowanych na listę główną oraz zakwalifikowanych na listę rezerwową

 1. Z postępowania kwalifikacyjnego sporządza się protokół, zgodnie z zasadami obowiązującymi w UG

 

Kryteria stawiane kandydatom

 1. Zainteresowania naukowe, potwierdzone publikacjami (także w języku angielskim) i prowadzonymi badaniami w obszarze problematyki współczesnej filozofii i teorii edukacji.

 2. Przedstawienie wstępnej koncepcji zajęć dydaktycznych dla studentów Massey University (8 godz.), uwzględniających specyfikę kształcenia uniwersytetu przyjmującego.

 3. Posiadanie (co najmniej) stopnia naukowego doktora.

 4. Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.

 5. Wskazane zaangażowanie w dotychczasową współpracę z Massey University i realizację działań w ramach Programu Erasmus+.

 6. Zadeklarowanie popularyzowania w środowisku akademickim międzynarodowej współpracy naukowej między uniwersytetami partnerskimi.

 


Rekrutacja do programu Erasmus+/STA Kraje Partnerskie
Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych UG Akcja KA 107
w ramach umowy UG z Narodową Agencją Erasmusa nr 2020-1-PL01-KA107-078600

 1. Uprawnieni do udziału w rekrutacji: nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Instytucie Politologii WNS UG
 2. Miejsce realizacji mobilności pracowników naukowo-dydaktycznych:
            GRUZJA- Ivane Javakhishvili Tbilisi State University w ramach umowy dwustronnej
 1. Termin realizacji wyjazdu czerwiec 2023 r.
 2. Czas trwania wyjazdu: 7 dni +2 dni na przejazd, zgodnie z warunkami umowy pomiędzy Narodową Agencją Programu Erasmus+ a Uniwersytetem Gdańskim, realizacja 8 godzin dydaktycznych w uczelni partnerskiej.
 3. Kwota dofinansowania wyjazdu: określona w warunkach umowy pomiędzy Narodową Agencją Programu Erasmus+ a Uniwersytetem Gdańskim

Terminy i zasady rekrutacji

 1. W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą:
  1. dr hab. Michał Harciarek, profesor nadzwyczajny - przewodniczący komisji
  2. mgr Magdalena Sawicz, Koordynatorka Wydziałowa Programu Erasmus WNS
   
 2. Termin składania aplikacji przez pracowników naukowo-dydaktycznych zainteresowanych wyjazdem do : od 10 maja do 24 maja 2022 r.
 3. Miejsce składania dokumentacji, zgodnej z określonymi niżej kryteriami: pokój A 301, mgr Magdalena Sawicz
 4. Termin ogłoszenia wyników pracy komisji kwalifikacyjnej: 25 maja 2022 r.
Lista obejmuje wykaz osób zakwalifikowanych na listę główną oraz zakwalifikowanych na listę rezerwową
 1. Z postępowania kwalifikacyjnego sporządza sią protokół, zgodnie z zasadami obowiązującymi w UG

Kryteria stawiane kandydatom

 1. Zainteresowania naukowe, potwierdzone publikacjami (także w języku angielskim) i prowadzonymi badaniami w obszarze problematyki gruzińskiej i kaukaskiej.
 2. Przedstawienie wstępnej koncepcji zajęć dydaktycznych dla studentów TSU (8 godz.), uwzględniają- cych specyfikę kształcenia uniwersytetu przyjmującego.
 3. Posiadanie (co najmniej) stopnia naukowego doktora.
 4. Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.
 5. Udokumentowane zaangażowane w dotychczasową współpracę z TSU i realizację działań w ramach Programu Erasmus+.
 6. Zadeklarowanie popularyzowania w środowisku akademickim międzynarodowej współpracy naukowej między uniwersytetami partnerskimi.

 

 


Rekrutacja do programu Erasmus+/STA Kraje Partnerskie
Wydział Nauk Społecznych UG Akcja KA 107
w ramach umowy UG z Narodową Agencją Erasmusa nr 2019-1-PL01-KA107-064838

 1. Uprawnieni do udziału w rekrutacji: nauczyciele akademiccy zatrudnieni na WNSUG
 2. Miejsce realizacji mobilności pracowników naukowo-dydaktycznych:

Wietnam-VNU UNIVERSITY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES (USSH HANOI)
w ramachumowydwustronnej

 1. Termin wyjazdu: zakończenie najpóźniej do 20 czerwca 2022r.
 2. Czas trwania wyjazdu: 15 dni roboczych + 2 dni na przejazd, zgodnie z warunkami umowy pomiędzy Narodową Agencją Programu Erasmus+ a UniwersytetemGdańskim
 3. Kwota dofinansowania wyjazdu: określona w warunkach umowy pomiędzy Narodową Agencją Programu Erasmus+ a UniwersytetemGdańskim

Terminy i zasady rekrutacji

 1. Termin składania aplikacji przez pracowników naukowo-dydaktycznych zainteresowanych wyjazdem do Wietnamu: od 25 marca do 15 kwietnia 2022r.
 2. Miejsce składania dokumentacji, zgodnej z określonymi niżej kryteriami: pokój A 301, mgr Magdalena Sawicz
 3. Termin ogłoszenia wyników pracy komisji kwalifikacyjnej:18 kwietnia 2022 r.
  Lista obejmuje wykaz osób zakwalifikowanych na listę główną oraz zakwalifikowanych na listę rezerwową.
 4. Z postępowania kwalifikacyjnego sporządza sią protokół, zgodnie z zasadami obowiązującymi w UG

Kryteria stawiane kandydatom

 1. Zainteresowania naukowe, potwierdzone publikacjami (także w języku angielskim) i prowadzonymi badaniami w obszarze psychologii międzykulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem konfucjańskiej wartości filial pietyoraz metodologii wielopoziomowej analizy danych w zakresie porównań międzykulturowych szczególnie między Polską a Wietnamem; również adaptacja kulturowa narzędzi badawczych.
 2. Przedstawienie wstępnej koncepcji zajęć dydaktycznych (16 godz.), uwzględniających specyfikę kształcenia uniwersytetuprzyjmującego.
 3. Posiadanie (co najmniej) stopnia naukowegodoktora habilitowanego.
 4. Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami lub pracownikami naukowymi uniwersytetu przyjmującego.
 5. Udokumentowane zaangażowane w dotychczasową współpracę z uniwersytetem i realizację działań w ramach ProgramuErasmus+ oraz ugruntowane kontakty z uniwersytetem przyjmującym.
 6. Zadeklarowanie popularyzowania w środowisku akademickim międzynarodowej współpracy naukowej między uniwersytetamipartnerskimi.

 


Rekrutacja do programu Erasmus+
wyjazdy studentów do partnerskich uczelni zagranicznych

 

 1. Do 5 marca 2022 zostanie wybrana grupa studentów, którzy w roku akademickim 2022/23 wyjadą do wybranego kraju w ramach programu Erasmus+.
 
KTO MOŻE WYJECHAĆ:
 
O wyjazd mogą ubiegać się studenci zarejestrowani na studiach licencjackich, magisterskich lub doktoranckich, zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.
 
 1. Możliwe są wyjazdy tylko do tych uczelni, z którymi dany kierunek studiów ma podpisane umowy międzyinstytucjonalne na rok 2022/2023. Wykaz umów KA131 biorących udział w najbliższej rekrutacji jest dostępny na stronie:
 
 1. O wyjazd nie mogą ubiegać się:
 • Studenci, którzy w poprzednich latach w trakcie wyjazdów na studia i/lub na praktykę wykorzystali swój tzw. kapitał mobilności, wynoszący po 12 miesięcy na I i II poziomie studiów oraz 24 miesiące na jednolitych studiach magisterskich;
 • Studenci II roku studiów drugiego stopnia, V roku jednolitych studiów magisterskich oraz ostatniego roku studiów III stopnia;
 • Studenci, którzy w poprzednich latach bez podania ważnej przyczyny zrezygnowali z wyjazdu po zakończonym procesie nominacji do uczelni partnerskich (sytuacje nie uznane jako działanie siły wyższej);
 • Studenci posiadający dług kredytowy ECTS;
 
 1. Studenci, których mobilność miałaby nastąpić na ostatnim roku studiów I stopnia, mogą realizować wyjazd wyłącznie w semestrze zimowym ostatniego roku. Nie mogą zatem ubiegać się o wyjazd w semestrze letnim lub wyjazd całoroczny. Zasada ta dotyczy studentów wszystkich wydziałów UG.
 
 1. Studenci, których mobilność miałaby nastąpić na ostatnim roku studiów II, III stopnia lub na ostatnim roku jednolitych studiów magisterskich, mogą aplikować o wyjazd wyłącznie w semestrze zimowym ostatniego roku. Nie mogą zatem ubiegać się o wyjazd w semestrze letnim lub wyjazd całoroczny. Zasada ta dotyczy studentów wszystkich wydziałów UG.     
 
 1. Studenci ostatniego roku studiów licencjackich mogą warunkowo przystąpić do rekrutacji, ale realizacja mobilności w trakcie pierwszego roku studiów magisterskich jest możliwa wyłącznie w semestrze letnim.
 
 1. W ramach modułu mobilność-studia nieuprawniony jest wyjazd, którego celem byłaby wyłącznie praca badawcza (w tym zajęcia laboratoryjne lub gromadzenie materiałów do pracy dyplomowej).
 
 1. Wszyscy zakwalifikowani studenci mają obowiązek zrealizować program studiów adekwatny dla ich kierunku/ specjalności i zatwierdzony w Porozumieniu o Programie Studiów(Learning Agreement ).
 
 1. Dodatkowe wsparcie finansowe dla studentów w trudnej sytuacji materialnej:
Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, wyjeżdżające na studia do krajów programu mogą otrzymać na każdy miesiąc pierwotnie zaakceptowanego pobytu dodatkowe wsparcie socjalne odpowiadające kwocie około 250/m-c €. Student może otrzymać dodatkowe wsparcie socjalne na wyjazd tylko pod warunkiem, że w terminie, w którym odbywa się rekrutacja, posiada ważną decyzję o przyznaniu mu świadczenia ze środków Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów UG. Kopię zaświadczenia potwierdzającego ten fakt należy obowiązkowo dołączyć do protokołu.
Uwaga: Brak kopii decyzji o przyznaniu świadczenia socjalnego przy formularzu kandydata, który w Formularzy Stypendysty zaznaczył, że „otrzymuje stypendium socjalne”, będzie powodował automatyczne zakwalifikowanie go jako stypendysty bez dodatku. Prosimy zatem o zwrócenie szczególnej uwagi na kompletność załączników.
 
 1. Dodatkowe wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami:
Osoby z niepełnosprawnościami, wyjeżdżające na studia do krajów programu mogą otrzymać na każdy miesiąc pierwotnie zaakceptowanego pobytu dodatkowe wsparcie odpowiadające kwocie 250 €./m-c. Pierwszym warunkiem otrzymania wsparcia jest deklaracja posiadania orzeczenia o niepełnosprawności. Deklaracja odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu Stypendysty na etapie rekrutacji.
 1. Kwestię płatności za studia studenta studiów zaocznych wytypowanego na wyjazd ERASMUS+ rozstrzyga Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia za pośrednictwem Dziekana wydziału.
 
 
 
 

Od 1 lutego  2022 rozpoczynamy proces rekrutacji!

 
Zapraszamy od 1 lutego 2022 do przesyłania  formularzy podań wyjazdowych
 
Etapy rekrutacji krok po kroku:
 
1 lutego- 25 lutego - wybór uczelni zagranicznej i wysłanie formularza wyjazdowego, który będzie dostępny na stronie internetowej Wydziału - zakładka Erasmus.
Formularze należy wysyłać jedynie na niżej podany adres do Koordynatorki wydziałowej Magdaleny Sawicz:
 
wns.international@ug.edu.pl; temat emaila: REKRUTACJA ERASMUS+
 
W pierwszym tygodniu  marca - rozmowa kwalifikacyjna
Terminy rozmów są ostateczne i niezmienne. Wzięcie udziału w rozmowie jest obowiązkowym etapem rekrutacji!
Jeśli macie certyfikaty językowe, prosimy o przygotowanie na rozmowę celem weryfikacji biegłości znajomości językowej.
 
Kryteria brane pod uwagę w procesie rekrutacji do programu Erasmus+:
 1. Aktualne studia na jednym z  kierunków WNS;
 2. Średnia ocen ze studiów (w przypadku I-go roku - semestr);
 3. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej;
 4. Pozytywna ocena aktywności społecznej kandydata, potwierdzonej w rozmowie –  (koła naukowe, wolontariat, itp.);
 5. Deklaracja wspieranie programu Erasmus + podczas wyjazdu i po powrocie do kraju.
Po ogłoszeniu listy osób przyjętych skontaktuje się z Wami Biuro Wymiany Zagranicznej Erasmus w Rektoracie.
UWAGA:
Studenci Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej przed złożeniem wniosku proszeni są o kontakt z dr Klaudią Nowicką.
 
Przed wyjazdem każdy student zobowiązany jest wypełnić pod jego opieką formularza
Learning Agreement(uzgodnienie programu, który będzie realizowany w uczelni goszczącej) i uzyskać na nim podpisy : Koordynatora Wydziałowego oraz Dziekana/Prodziekana Wydziału.
Wybór przedmiotów realizowanych podczas wymiany Erasmus+ zatwierdza Z-ca Dyrektora ds. Dydaktycznych na danym kierunku.
 
Program w "LA" musi zakładać zdobycie 30 kredytów ECTS na semestr lub 60 na rok.
Niektóre uczelnie wymagają od kandydatów formularza Transcript of Records  (spis dotychczasowych zaliczeń i egzaminów), który należy wypełnić samodzielnie i przedłożyć do potwierdzenia w dziekanacie/instytucie.
 
 • Kwoty miesięcznych stypendiów
Stawki określone przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ obowiązujące w umowie finansowej KA-131 2021, według poszczególnych grup krajów docelowych:
 
 
Kraje programu należące do danej grupy
Miesięczna
stawka
stypendium E+
Dodatek Socjalny
(dawny POWER) /
dodatek dla osób z niepełnosprawnością
Grupa 1Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja,
520
250 /m-c
Grupa 2: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
500
Grupa 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry
 
450
 
 
 • Postanowienia dodatkowe dotyczące warunków finansowania mobilności w ramach
Umowy finansowej KA131
 
W przypadku posiadania niedostatecznych środków w ramach umowy finansowej KA131 na sfinansowanie wszystkich zatwierdzonych w protokołach mobilności w pełnym planowanym czasie, UG przyjmuje zasadę skracania czasu finansowania. Oznacza to, że przy zbyt niskim budżecie na mobilność studentów w pierwszym etapie ograniczeniu ulega dofinansowanie planowanych wyjazdów całorocznych – finansowany jest jedynie semestr mobilności. W ten sposób kandydaci z dołu list głównych nie są skreślani, a uczelnia zachowuje pełną liczbę mobilności, wynikającą z wszystkich protokołów. W drugiej kolejności skróceniu ulega czas semestralnego finansowania mobilności (np. z maksymalnie 5 do 4 miesięcy). Uprzejmie prosimy, aby kandydaci przystępujący do rekrutacji byli poinformowani o takiej ewentualności.
 
 
Z pozdrowieniami 
Magdalena Sawicz
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 1. luty 2022 - 10:34; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 18. Styczeń 2023 - 14:11; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

Rekrutacja ERASMUS+ 2021/2022 - wyjazdy w celu studiowania (SMS) KA 131

Erasmus+
 
Chcesz studiować  za granicą?
Oto co trzeba zrobić krok po kroku:
 
 
 
Do 5 marca 2021 zostanie wybrana grupa studentów, którzy w roku akademickim 2021/22 wyjadą do wybranego kraju w ramach programu Erasmus+.
KTO MOŻE WYJECHAĆ:
 
O wyjazd mogą ubiegać się studenci zarejestrowani na studiach licencjackich, magisterskich lub doktoranckich, zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.
 
Możliwe są wyjazdy tylko do tych uczelni, z którymi dany kierunek studiów ma podpisane umowy
międzyinstytucjonalne na rok 2021/2022. Wykaz umów KA103 biorących udział w najbliższej rekrutacji jest dostępny na stronie:
 
 
              
O wyjazd nie mogą ubiegać się:
 • studenci, którzy w poprzednich latach w trakcie wyjazdów na studia i/lub na praktykę wykorzystali swój tzw. kapitał mobilności, wynoszący po 12 miesięcy na I i II poziomie studiów oraz 24 miesiące na jednolitych studiach magisterskich;
 • studenci II roku studiów drugiego stopnia, V roku jednolitych studiów magisterskich oraz ostatniego roku studiów III stopnia;
 • studenci, którzy w poprzednich latach bez podania ważnej przyczyny zrezygnowali z wyjazdu po zakończonym procesie nominacji do uczelni partnerskich (sytuacje nie uznane jako działanie siły wyższej);
 • studenci posiadający dług kredytowy ECTS;
Studenci, których mobilność miałaby nastąpić na ostatnim roku studiów I stopnia, mogą realizować wyjazd wyłącznie w semestrze zimowym ostatniego roku. Nie mogą zatem ubiegać się o wyjazd w semestrze letnim lub wyjazd całoroczny. Zasada ta dotyczy studentów wszystkich wydziałów UG.
 
Studenci, których mobilność miałaby nastąpić na ostatnim roku studiów II, III stopnia lub na ostatnim roku jednolitych studiów magisterskich, mogą aplikować o wyjazd wyłącznie w semestrze zimowym ostatniego roku. Nie mogą zatem ubiegać się o wyjazd w semestrze letnim lub wyjazd całoroczny. Zasada ta dotyczy studentów wszystkich wydziałów UG.           
Studenci ostatniego roku studiów licencjackich mogą warunkowo przystąpić do rekrutacji, ale realizacja mobilności w trakcie pierwszego roku studiów magisterskich jest możliwa wyłącznie w semestrze letnim.
W ramach modułu mobilność-studia nieuprawniony jest wyjazd, którego celem byłaby wyłącznie praca badawcza (w tym zajęcia laboratoryjne lub gromadzenie materiałów do pracy dyplomowej).
Wszyscy zakwalifikowani studenci mają obowiązek zrealizować program studiów adekwatny dla ich kierunku/ specjalności i zatwierdzony w Porozumieniu o Programie Studiów
 (Learning Agreement ).
 
 
 
 
Program PO WER: dodatkowe wsparcie finansowe dla studentów w trudnej sytuacji materialnej:
Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, wyjeżdżające na studia do krajów programu mogą
otrzymać na każdy miesiąc pierwotnie zaakceptowanego pobytu dodatkowe wsparcie socjalne
odpowiadające kwocie około 200 €. Środki na ten cel (w całości, tj. podstawowe stypendium Erasmus+ i  dodatkowe stypendium socjalne) wypłacane są w złotówkach z funduszy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
Student może otrzymać dodatkowe wsparcie socjalne na wyjazd tylko pod warunkiem, że w terminie,
w którym odbywa się rekrutacja, posiada ważną decyzję o przyznaniu mu świadczenia ze środków
Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów UG. Kopię zaświadczenia potwierdzającego ten fakt należy obowiązkowo dołączyć do protokołu.
Uwaga: Brak kopii decyzji o przyznaniu świadczenia socjalnego przy formularzu kandydata, który w
Formularzy Stypendysty zaznaczył, że „otrzymuje stypendium socjalne”, będzie powodował automatyczne zakwalifikowanie go jako stypendysty bez dodatku. Prosimy zatem o zwrócenie szczególnej uwagi na
kompletność załączników, bowiem część ubiegłorocznych protokołów wykazywała w tym względzie braki lub nieścisłości (np. decyzja o świadczeniu socjalnym była w momencie rekrutacji nieważna).
 
Kwestię płatności za studia studenta studiów zaocznych wytypowanego na wyjazd ERASMUSA+ rozstrzyga Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia za pośrednictwem Dziekana wydziału;
 
 
Od 4 lutego  2021 rozpoczynamy proces rekrutacji!
 
Zapraszamy od 4 lutego 2021 do przesyłania  formularzy podań wyjazdowych
 
Etapy rekrutacji krok po kroku:
 
4 lutego- 5 marca - wybór uczelni zagranicznej i wysłanie formularza wyjazdowego, który będzie dostępny na stronie internetowej Wydziału - zakładka Erasmus.
 
W pierwszym tygodniu  marca - rozmowa kwalifikacyjna
Terminy rozmów są ostateczne i niezmienne. Wzięcie udziału w rozmowie jest obowiązkowym etapem rekrutacji!
Jeśli macie certyfikaty językowe, prosimy o przygotowanie na rozmowę celem weryfikacji biegłości znajomości językowej.
 
Kryteria brane pod uwagę w procesie rekrutacji do programu Erasmus+:
 
 1. Aktualne studia na jednym z  kierunków WNS;
 2. Średnia ocen ze studiów (w przypadku I-go roku - semestr);
 3. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej;
 4. Pozytywna ocena aktywności społecznej kandydata, potwierdzonej w rozmowie –  (koła naukowe, wolontariat, itp.);
 5. Deklaracja wspieranie programu Erasmus + podczas wyjazdu i po powrocie do kraju.
Po ogłoszeniu listy osób przyjętych skontaktuje się z Wami Biuro Wymiany Zagranicznej Erasmus w Rektoracie.
Za merytoryczną stronę wyjazdu odpowiedzialny jest Koordynator wydziałowy/Opiekun umowy bilateralnej/ Z-ca Dyrektora ds. Dydaktycznych na danym kierunku.
Przed wyjazdem każdy student zobowiązany jest wypełnić pod jego opieką formularza
Learning Agreement(uzgodnienie programu, który będzie realizowany w uczelni goszczącej) i uzyskać na nim podpisy : Koordynatora Wydziałowego oraz Dziekana/Prodziekana Wydziału
Program w "LA" musi zakładać zdobycie 30 kredytów ECTS na semestr lub 60 na rok.
Niektóre uczelnie wymagają od kandydatów formularza Transcript of Records  (spis dotychczasowych zaliczeń i egzaminów), który należy wypełnić samodzielnie i przedłożyć do potwierdzenia w dziekanacie/instytucie.
 
 
Kwoty miesięcznych stypendiów
 • Wyjazdy na studia do krajów programu (KA103) w ramach Erasmus+ 2021/2022
 
                Narodowa Agencja Programu Erasmus+ do dnia dzisiejszego nie określiła stawek stypendialnych, które będą obowiązywały w ramach Erasmus+ w roku akademickim 2021-2022. Poglądowo, poniżej przedstawiona jest tabela ze stawkami obowiązującymi w bieżącym roku akademickim 2020/2021 według poszczególnych grup krajów docelowych:
 
 
Kraje programu należące do danej grupy
 
Miesięczna stawka stypendium E+
 
Miesięczna stawka stypendium POWER
Grupa 1: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja
520
 
3069  PLN
Grupa 2: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
500
 
2984 PLN
Grupa 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry
450
2771 PLN
 
 
 
Na chwilę obecną nie można zagwarantować, że środki alokowane przez Narodową Agencję na rok akademicki 2021/2022 pozwolą sfinansować wszystkie zatwierdzone w protokołach mobilności w pełnym planowanym czasie. W przypadku otrzymania niedostatecznych środków UG przyjmuje zasadę skracania czasu finansowania. Oznacza to, że przy zbyt niskim budżecie na mobilność studentów w pierwszym etapie ograniczeniu ulega dofinansowanie planowanych wyjazdów całorocznych – finansowany jest jedynie semestr mobilności. W ten sposób kandydaci z dołu list głównych nie są skreślani, a uczelnia zachowuje pełną liczbę mobilności, wynikającą z wszystkich protokołów. W drugiej kolejności skróceniu ulega czas semestralnego finansowania mobilności (np. z maksymalnie 5 do 4 miesięcy).
 
Ze względu na opóźnienia Komisji Europejskiej w zakresie ogłoszenia regulacji dotyczących działania Programu Erasmus+ w pierwszym roku nowej perspektywy (2021-2027), przy jednoczesnym braku możliwości opóźnienia terminu rekrutacji, Sekcja Obsługi Programu Erasmus+ zastrzega sobie możliwość uzupełniania warunków rekrutacji 2021-2022 w późniejszym terminie. Może to nastąpić nie później niż w przeciągu 7 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ informacji o wysokości środków finansowanych przeznaczonych na realizację umowy finansowej 2021 KA 131, która zostanie zawarta między Narodową Agencją Programu Erasmus+ a Uniwersytetem Gdańskim.
 
 
 
Z pozdrowieniami 
Magdalena Sawicz
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 4. luty 2021 - 10:17; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: czwartek, 4. luty 2021 - 14:04; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

Wyjazdy na studia (SMS)

Studia za granicą w ramach programu Erasmus+

Studia w ramach programu Erasmus+ można realizować w zagranicznej uczelni, z którą Wydział Nauk Społecznych ma podpisaną umowę o współpracy.

Aby wziąć udział w programie Erasmus+ należy:

 1. Zapoznać się z ogłoszeniem o rekrutacji opublikowanym na stronie WNS, w zakładce: Nauka i rozwój-Współpraca międzynarodowa- Erasmus-Wyjazd studentów na studia SMS
 2. Wybrać zagraniczną uczelnię partnerską- zakładka Wykaz umów-Wydział Nauk Społecznych

Złożyć wniosek aplikacyjny na wyjazd do koordynatora wydziałowego osobiście w pokoju A 301 lub listownie na adres Wydziału Nauk Społecznych.

Okres mobilności

 1. Czas pobytu rozliczany jest co do dnia, co oznacza, że na każdy dzień niepełnego miesiąca mobilności przysługuje dofinansowanie wynoszące 1/30 stawki miesięcznej do danego kraju. Kwoty stypendium zaokrąglane są matematycznie do liczb całkowitych.
 1. Czas pobytu studenta w uczelni goszczącej zależy od zapisów w umowie międzyinstytucjonalnej oraz od treści informacji przekazanej osobie nominowanej przez uczelnię goszczącą i może obejmować okres:
 • jeden trymestr;
 • jeden semestr ;
 • cały rok akademicki.
 1. Maksymalny czas finansowania pobytu wynosi 5 miesięcy = 150 dni (semestr) / 10 miesięcy = 300 dni (cały rok akademicki).
 1. Planując udział w programie ERASMUS+, kandydat musi mieć na uwadze dostępny kapitał mobilności, na który składają się wszystkie wyjazdy na studia i praktyki realizowane w ramach programów LLP-ERASMUS oraz ERASMUS+ na danym poziomie studiów. Na studiach licencjackich, magisterskich uzupełniających lub doktoranckich wynosi on 12 miesięcy, zaś w przypadku jednolitych studiów magisterskich: 24 miesiące.

 

Rodzaje stypendiów

 1. Stawki stypendialne są ustalane co roku  przez Narodową Agencję Programu ERASMUS+ w oparciu o wytyczne KE i w porozumieniu z władzą krajową właściwą do spraw szkolnictwa wyższego.
 2. Pełna kwota stypendium dla uczestnika mobilności z prawem do dodatku socjalnego, obliczona  proporcjonalnie do długości pobytu w danym kraju docelowym, będzie wypłacana w PLN z funduszy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - PO WER. Wyjazd studenta z dodatkiem socjalnym jest jednak traktowany jak wyjazd w ramach ERASMUSA+, zatem w trakcie jego przygotowania, realizacji i rozliczenia obowiązują te same reguły.
 3. Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się z tego tytułu o dodatkowe dofinansowanie na czas mobilności równe przewidywanym kosztom rzeczywistym związanym z niepełnosprawnością. Całe stypendium (stawka podstawowa ERASMUS+ oraz dodatek z tytułu niepełnosprawności) będzie wypłacane w PLN z funduszy PO WER.
 4. Dopuszcza się możliwość realizacji mobilności ERASMUS+/studia bez dofinansowania.

Studia zrealizowane w ramach Erasmus+ w zagranicznej uczelni partnerskiej są równoważne ze studiami w macierzystej uczelni wysyłającej.

Czynności przed rozpoczęciem mobilności

 • Rekrutacja

Po  pozytywnie zakończonej rekrutacji na macierzystym wydziale, w połowie marca, Studenci zostają wpisani przez swoich Koordynatorów wydziałowych/instytutowych do elektronicznego systemu rejestracji studentów programu Erasmus+ (ESRS – Erasmus Students Registration System). Skutkuje to otrzymaniem drogą elektroniczną (systemowy e-mail)  instrukcji  utworzenia indywidualnego konta w ESRS.

 • System ESRS

Zrekrutowani Studenci  dokonują pierwszego logowania do elektronicznego systemu rejestracji studentów programu Erasmus+ (ESRS), weryfikują i uzupełniają wymagane informacje/dane w zakładce ‘Informacje o Studencie”.

 • Nominacja

W okresie marzec-kwiecień zrekrutowani Studenci zostają nominowani do uczelni partnerskich jako uczestnicy programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021. Procedurę nominowania prowadzi Sekcja Obsługi Programu Erasmus+ (SOP Erasmus+) w Biurze Współpracy Międzynarodowej  (BWM), które odpowiada za stronę administracyjno–finansową wyjazdów w ramach programu Erasmus+ na Uniwersytecie Gdańskim.

 • Spotkanie informacyjne

AKTUALIZACJA!!!

Ze względu na trwającą epidemię  koronawirusa COVID-19 spotkania informacyjne w dotychczasowej formie nie odbędą się. 

 

Procedury aplikacyjne 

A) wymagania uczelni goszczącej:

Studenci przygotowują i samodzielnie wysyłają dokumenty wymagane przez uczelnię goszczącą we wskazanej przez nią formie i przestrzegając wyznaczonych  terminów.

Niezależnie od sposobu składania aplikacji bezwzględnie należy przestrzegać terminu zgłoszeń w uczelni docelowej!

Niektóre uczelnie wymagają od kandydatów formularza Transcript of Records (spis dotychczasowych zaliczeń i egzaminów na uczelni macierzystej), który muszą oni samodzielnie wypełnić i przedłożyć do potwierdzenia na swoim macierzystym wydziale/ w swoim macierzystym instytucie. Formularz ToR do pobrania dostępny jest na niniejszej stronie poniżej ("Formularze i dokumenty pomocnicze").

B)  wymagania uczelni macierzystej:

 •  Learning Agreement (LA)

Przed wyjazdem każdy student zobowiązany jest wypełnić pod opieką Koordynatora Wydziałowego formularz Learning Agreement - część "Section to be completed BEFORE THE MOBILITY"  (uzgodnienie programu, który będzie realizowany w uczelni goszczącej) i uzyskać na nim podpisy Koordynatora Wydziałowego/Instytutowego UG oraz Koordynatora odpowiedzialnego za uzgodniony program po stronie uczelni przyjmującej. Program musi być dobrany w taki sposób, aby zapewniał   zdobycie w uczelni przyjmującej co najmniej  30 ECTS/semestr lub 60 ECTS/rok akademicki (formularz LA  dostępny w załącznikach, na dole strony).

 • Internal Addendum to  Learning Agreement

Przed wyjazdem należy przygotować dokument „Internal Addendum to Learning Agreement”. Służy  on do wpisania tych przedmiotów z programu studiów w UG, które nie mają ekwiwalentów w uczelni goszczącej i z tego względu Studenci będą zobowiązani zrealizować je  po powrocie z wymiany (formularz dostępny w załącznikach, na dole strony).

 • Ubezpieczenie – KL ( Koszty Leczenia)

Przed wyjazdem studenci mają obowiązek dopełnić formalności związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym obowiązującym przez cały czas pobytu za granicą. Dowodem posiadania ubezpieczenia zdrowotnego jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), wydawana bezpłatnie przez oddziały NFZ, obejmująca czas trwania całej mobilności.

Karta EKUZ musi być wydana na podstawie wniosku o wyjazd w celu studiowania (nie w celu turystycznym). W przypadku posiadania wcześniej wyrobionej długoterminowej  karty EKUZ  wydanej w celu turystycznym, należy ponownie złożyć wniosek. Do wniosku  o wydanie karty EKUZ w celu studiowania należy dołączyć zaświadczenie z uczelni. Aby otrzymać  odpowiednie zaświadczenie, które jest niezbędne do wystawienia przez NFZ karty EKUZ w celu studiowania, należy na około miesiąc przed wyjazdem okazać (w systemie ESRS) tzw. Letter of Acceptance  z uczelni partnerskiej, potwierdzający przyjęcie na studia w określonym czasie (akceptowane formy: plik pdf dokumentu uczelni goszczącej lub oficjalny mail od uczelni goszczącej). Następnie, na e-mailową prośbę studenta skierowaną do biura SOP Erasmus+ (bwzs@ug.edu.pl), wystawiane jest zaświadczenie (dostępne do pobrania w systemie ESRS).

UWAGA! Osoby pracujące lub kończące 26. rok życia napotykają na częste problemy przy uzyskiwaniu karty EKUZ. Warto wcześniej sprawdzić swoją sytuację jako ubezpieczonego (częste niedopatrzenia związane z wyrejestrowaniem członków rodziny w przypadku zmiany pracy przez płatnika składek = rodzica oraz utratą przez studenta statusu ubezpieczeniowego członka rodziny po podjęciu pracy).

Karta EKUZ obowiązuje tylko na terenie UE, dlatego osoby wyjeżdżające poza teren UE  obowiązkowo wykupują komercyjne  ubezpieczenie zdrowotne  na cały czas studiów za granicą.

Zakres ubezpieczenia zdrowotnego oferowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia  (karta EKUZ/polisa obejmująca koszty leczenia) może być niewystarczający, szczególnie w przypadku transportu i szczególnej interwencji medycznej. W związku z tym zalecane jest wykupienie komercyjnej polisy obejmującej koszty leczenia (KL).

 • Ubezpieczenie – NNW (Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków)

Każdy Student jest zobowiązany wykupić, przed wyjazdem komercyjne  ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), obejmujące cały czas trwania mobilności.

 • Serwis „Odyseusz”

Studenci posiadający obywatelstwo polskie zobowiązani są zarejestrować się w serwisie "Odyseusz" prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (https://odyseusz.msz.gov.pl/).

 • Online Linguistic Support (OLS)

Kandydaci planujący realizację mobilności w uczelniach, w których językiem wykładowym jest: angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, irlandzki, litewski, łotewski, maltański, niderlandzki, niemiecki, portugalski, rumuński, słowacki, słoweński, szwedzki, węgierski, włoski,  są zobowiązani przystąpić do testu kompetencji językowych w systemie Online Linguistic Support (OLS). Szczegółowe instrukcje w tej sprawie będzie zawierała wiadomość mailowa skierowana bezpośrednio do studentów objętych powyższym działaniem. Chociaż wyniki testów nie mają wpływu na ostateczne dopuszczenie kandydatów do uczestnictwa w programie, uczelnie partnerskie coraz częściej weryfikują uzyskane przez studentów oceny. Wynik B1 lub niższy uzyskany na teście skutkuje automatycznym nadaniem przez system licencji na kurs językowy (online), pod warunkiem że kurs w danym języku jest dostępny. Uczestnik mobilności jest w tej sytuacji zobligowany do uczestnictwa w kursie celem podniesienia swoich kompetencji. Studenci, którzy uzyskali wynik wyższy niż B1 mogą zdecydować się na kurs językowy, ale nie jest on nadawany im obligatoryjnie, a wymaga zaznaczenia odpowiedniej opcji na swoim indywidualnym koncie w systemie OLS.

Studenci są zobowiązani do wykonania pierwszego testu kompetencji językowych w systemie Online Linguistic Support  najpóźniej na dobę przed umówionym spotkaniem w SOP Erasmus+, w celu podpisania umowy o wyjazd stypendialny.

 • Zawarcie Umowy Cywilno-prawnej- w biurze SOP-Rektorat

Miejsce podpisania umowy:

Uniwersytet Gdański

Sekcja Obsługi Programu Erasmus+ (SOP Erasmus+)

Rektorat UG, pok. 202 (II piętro)

Przed podpisaniem umowy, bez względu na sposób jej procedowania, Uczestnik jest zobowiązany do:

a) wykonania wstępnego testu językowego w systemie  OLS - Online Linguistic Suport (co najmniej na 2 dni przed podpisaniem umowy),

b) zarejestrowania się w serwisie „Odyseusz” prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (https://odyseusz.msz.gov.pl/) - dotyczy tylko obywateli polskich.

c) uzupełnienia wszystkich danych i dokumentów wymaganych w systemie ESRS (patrz załącznik: "wskazówki -  LA ;  Internal Addendum ; ESRS")  

Czynności w trakcie mobilności

1.  W pierwszym miesiącu pobytu za granicą studenci załatwiają formalności pobytowe zgodnie z instrukcjami uczelni przyjmującej oraz wymogami administracyjnymi państwa goszczącego.  Równolegle uczestnicy programu ustalają ostateczny program zajęć w dokumencie Learning Agreement - część "Section to be completed DURING THE MOBILITY " (wprowadzenie zmian do pierwotnego wyboru przedmiotów – „Changes to the orginal Learning Agreement”) i uzyskują  na nim podpisy Koordynatora Wydziałowego/Instytutowego UG oraz Koordynatora odpowiedzialnego za zmiany w programie po stronie uczelni przyjmującej (patrz: "wskazówki -  LA ;  Internal Addendum ; ESRS"- w załącznikach na dole strony).

2.  Uczestnicy programu są zobowiązani uzyskać zaliczenia z wszystkich przedmiotów zatwierdzonych w Learning Agreement oraz przystąpić do egzaminów – w tym również egzaminów poprawkowych – w terminach wyznaczonych przez uczelnię przyjmującą.

3.  Studenci, którym przyznano licencję OLS na kurs językowy, realizują go w trakcie semestru/roku akademickiego w uczelni przyjmującej. W ciągu ostatnich 2 tygodni przypadających przed określonym w „Umowie o wyjazd stypendialny w ramach programu ERASMUS+/studia” maksymalnym terminem zakończenia mobilności  mają oni również obowiązek wypełnienia drogą elektroniczną testu badającego postępy w nauce języka, na którego naukę wcześniej otrzymali licencję.

4.  W ostatnim tygodniu studiów w uczelni goszczącej studenci uzyskują potwierdzenie czasu pobytu wraz z informacją o formie zrealizowanych kursów na formularzu Confirmation of Study Period przygotowanym  przez SOP Erasmus+ i przekazanym beneficjentom przy podpisywaniu umowy stypendialnej Erasmus+/studia (do pobrania z systemu ESRS - Załączniki i dokumenty pomocnicze.. Akceptowalne są także potwierdzenia czasu pobytu przygotowane na formularzach uczelni goszczących, pod warunkiem zawarcia adekwatnych informacji.

5.  Przed opuszczeniem uczelni goszczącej student otrzymuje wykaz zaliczeń – Transcript of Records. Jeśli uczelnia goszcząca do tego momentu nie jest w stanie wygenerować powyższego dokumentu, konieczne jest ustalenie terminu, adresu oraz formy jego przesyłki (oryginał, skan, plik z elektronicznym podpisem).

 

Czynności po zakończeniu mobilności

1.  Po zakończeniu pobytu w uczelni goszczącej konieczne jest osobiste rozliczenie się z wyjazdu w SOP Erasmus+ (Rektorat; pokój 202; pon.-wt. oraz czw.-piat. w godz.9.00-14.00;  w środy – nieczynne) .

Musi ono nastąpić w terminie dwóch tygodni od daty zakończenia semestru/roku za granicą (widniejącej w potwierdzeniu czasu pobytu).

 

SOP Erasmus+ 
Rektorat UG; pokój 202
pon.-wt. oraz czw.-piat. w godz. 9.00-14.00
środa – nieczynne

2.  Rozliczenie polega na:
•  złożeniu za pomocą narzędzia informatycznego Komisji Europejskiej („Mobility Tool”) Ankiety Stypendysty Erasmusa (wyłącznie on-line, zaproszenie wysyłane jest automatycznie na adres e-mail studenta);
•  przedłożeniu kompletnych dokumentów :
      a. Confirmation of Study Period (zawierającym informację o formach zrealizowanego nauczania);
      b. Transcript of Records (zgodny z LA;  opiewający na co najmniej 30 ECTS); 

•  okazaniu kompletnego dokumentu Learning Agreement (włącznie z częścią dotyczącą zmian w programie, jeżeli takowe miały miejsce);

​•  przedstawieniu dowodów podróży i zakwaterowania (dotyczy Beneficjentów, którzy w całości lub w części pobierali naukę w formie zdanej lub przerwali mobilność w skutek wystąpienia siły wyższej).

3. Rozliczenie merytoryczne (zaliczenie przedmiotów-ekwiwalentów) następuje u Koordynatora na wydziale macierzystym studenta.

 • Student zobowiązany jest do przedstawienia Koordynatorowi oraz dostarczeniu do Dziekanatu WNS dokumentu Transcript of Records (zgodny z LA;  opiewający na co najmniej 30 ECTS) oraz Learning agreement.

 

 

Formularze i dokumenty pomocnicze

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 1. Grudzień 2020 - 07:27; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: wtorek, 1. Grudzień 2020 - 07:34; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny