Oferty pracy

Brak komunikatów.

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Pedagogiki

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Pedagogiki

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego.

Załącznik Rozmiar
Więcej informacji 317.99 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 17. Czerwiec 2024 - 13:51; osoba wprowadzająca: Natalia Miloch Ostatnia zmiana: poniedziałek, 17. Czerwiec 2024 - 13:52; osoba wprowadzająca: Natalia Miloch

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Pedagogiki

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Pedagogiki

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego.

Załącznik Rozmiar
Więcej informacji 317.53 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 17. Czerwiec 2024 - 13:49; osoba wprowadzająca: Natalia Miloch Ostatnia zmiana: poniedziałek, 17. Czerwiec 2024 - 13:50; osoba wprowadzająca: Natalia Miloch

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego.

Załącznik Rozmiar
Więcej informacji 395.8 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 17. Czerwiec 2024 - 13:44; osoba wprowadzająca: Natalia Miloch Ostatnia zmiana: poniedziałek, 17. Czerwiec 2024 - 13:49; osoba wprowadzająca: Natalia Miloch

Konkurs na stanowisko profesora uczelni (badawczo-dydaktycznego) w Instytucie Socjologii.

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni (badawczo-dydaktycznego) w Instytucie Socjologii.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego.

Załącznik Rozmiar
Więcej informacji 276.99 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 13. Czerwiec 2024 - 10:19; osoba wprowadzająca: Natalia Miloch Ostatnia zmiana: czwartek, 13. Czerwiec 2024 - 10:22; osoba wprowadzająca: Natalia Miloch

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego.

Załącznik Rozmiar
Więcej informacji 354.46 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 6. Czerwiec 2024 - 16:13; osoba wprowadzająca: Natalia Miloch Ostatnia zmiana: czwartek, 6. Czerwiec 2024 - 16:20; osoba wprowadzająca: Natalia Miloch

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Pedagogiki

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Pedagogiki

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego.

Załącznik Rozmiar
Więcej informacji 317.16 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 3. Czerwiec 2024 - 09:03; osoba wprowadzająca: Natalia Miloch Ostatnia zmiana: poniedziałek, 3. Czerwiec 2024 - 09:05; osoba wprowadzająca: Natalia Miloch

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Pedagogiki

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Pedagogiki

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego.

Załącznik Rozmiar
Więcej informacji 322.08 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 3. Czerwiec 2024 - 08:53; osoba wprowadzająca: Natalia Miloch Ostatnia zmiana: poniedziałek, 3. Czerwiec 2024 - 09:00; osoba wprowadzająca: Natalia Miloch

Klauzula informacyjna do konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich!

Klauzula Informacyjna:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą
  w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
 2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji
  (w przyszłości inspektora ochrony danych), z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art.118 a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz art. 221  ustawy - Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 221  ustawy - Kodeks Pracy będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych, po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym  art. 22 ¹ KP i ustawą prawo o szkolnictwie wyższym oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników  wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
 7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji chyba, że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
 9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
 10. prawo dostępu do treści swoich danych,
 11. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
 12. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
 13. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 14. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.               
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 4. luty 2019 - 11:05; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: poniedziałek, 4. luty 2019 - 11:05; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

Wzory formularzy

Załącznik Rozmiar
oswiadczenia-i-zgoda-wns-2019.docx 15.12 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 4. luty 2019 - 11:04; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: poniedziałek, 4. luty 2019 - 11:04; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny