fbpx Aktualności | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Aktualności

ERASMUS+ Aktualności

logo UGlogo Erasmus+


Ogłoszenie

Rekrutacja do programu Erasmus+/STA Kraje Partnerskie
Wydział Nauk Społecznych UG Akcja KA 107
w ramach umowy UG z Narodową Agencją Erasmusa nr KA107 - 2019

 

 1. Uprawnieni do udziału w rekrutacji: nauczyciele akademiccy zatrudnieni na Wydziale Nauk Społecznych

 2. Miejsce realizacji mobilności pracowników naukowo-dydaktycznych:

            Massey University, Palmerston North (Nowa Zelandia) w ramach umowy dwustronnej

 1. Termin realizacji wyjazdu do 15 lipca 2022 r.

 2. Czas trwania wyjazdu: 5 dni roboczych plus podróż, zgodnie z warunkami umowy pomiędzy Narodową Agencją Programu Erasmus+ a Uniwersytetem Gdańskim, realizacja 8 godzin dydaktycznych w uczelni partnerskiej.

 3. Kwota dofinansowania wyjazdu: określona w warunkach umowy pomiędzy Narodową Agencją Programu Erasmus+ a Uniwersytetem Gdańskim

 

Terminy i zasady rekrutacji

 1. W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą:

 1. dr hab. Michał Harciarek, profesor nadzwyczajny -przewodniczący komisji

 2. mgr Magdalena Sawicz, Koordynatorka Wydziałowa Programu Erasmus WNS

 

 1. Termin składania aplikacji przez pracowników naukowo-dydaktycznych zainteresowanych wyjazdem do Massey University: od  20 maja do 30 maja 2022 r.

 2. Miejsce składania dokumentacji, zgodnej z określonymi niżej kryteriami: pokój A 301, mgr Magdalena Sawicz

 3. Termin ogłoszenia wyników pracy komisji kwalifikacyjnej: 2 czerwca 2022 r.

Lista obejmuje wykaz osób zakwalifikowanych na listę główną oraz zakwalifikowanych na listę rezerwową

 1. Z postępowania kwalifikacyjnego sporządza się protokół, zgodnie z zasadami obowiązującymi w UG

 

Kryteria stawiane kandydatom

 1. Zainteresowania naukowe, potwierdzone publikacjami (także w języku angielskim) i prowadzonymi badaniami w obszarze problematyki współczesnej filozofii i teorii edukacji.

 2. Przedstawienie wstępnej koncepcji zajęć dydaktycznych dla studentów Massey University (8 godz.), uwzględniających specyfikę kształcenia uniwersytetu przyjmującego.

 3. Posiadanie (co najmniej) stopnia naukowego doktora.

 4. Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.

 5. Wskazane zaangażowanie w dotychczasową współpracę z Massey University i realizację działań w ramach Programu Erasmus+.

 6. Zadeklarowanie popularyzowania w środowisku akademickim międzynarodowej współpracy naukowej między uniwersytetami partnerskimi.

 


Rekrutacja do programu Erasmus+/STA Kraje Partnerskie
Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych UG Akcja KA 107
w ramach umowy UG z Narodową Agencją Erasmusa nr 2020-1-PL01-KA107-078600

 1. Uprawnieni do udziału w rekrutacji: nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Instytucie Politologii WNS UG
 2. Miejsce realizacji mobilności pracowników naukowo-dydaktycznych:
            GRUZJA- Ivane Javakhishvili Tbilisi State University w ramach umowy dwustronnej
 1. Termin realizacji wyjazdu czerwiec 2023 r.
 2. Czas trwania wyjazdu: 7 dni +2 dni na przejazd, zgodnie z warunkami umowy pomiędzy Narodową Agencją Programu Erasmus+ a Uniwersytetem Gdańskim, realizacja 8 godzin dydaktycznych w uczelni partnerskiej.
 3. Kwota dofinansowania wyjazdu: określona w warunkach umowy pomiędzy Narodową Agencją Programu Erasmus+ a Uniwersytetem Gdańskim

Terminy i zasady rekrutacji

 1. W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą:
  1. dr hab. Michał Harciarek, profesor nadzwyczajny - przewodniczący komisji
  2. mgr Magdalena Sawicz, Koordynatorka Wydziałowa Programu Erasmus WNS
   
 2. Termin składania aplikacji przez pracowników naukowo-dydaktycznych zainteresowanych wyjazdem do : od 10 maja do 24 maja 2022 r.
 3. Miejsce składania dokumentacji, zgodnej z określonymi niżej kryteriami: pokój A 301, mgr Magdalena Sawicz
 4. Termin ogłoszenia wyników pracy komisji kwalifikacyjnej: 25 maja 2022 r.
Lista obejmuje wykaz osób zakwalifikowanych na listę główną oraz zakwalifikowanych na listę rezerwową
 1. Z postępowania kwalifikacyjnego sporządza sią protokół, zgodnie z zasadami obowiązującymi w UG

Kryteria stawiane kandydatom

 1. Zainteresowania naukowe, potwierdzone publikacjami (także w języku angielskim) i prowadzonymi badaniami w obszarze problematyki gruzińskiej i kaukaskiej.
 2. Przedstawienie wstępnej koncepcji zajęć dydaktycznych dla studentów TSU (8 godz.), uwzględniają- cych specyfikę kształcenia uniwersytetu przyjmującego.
 3. Posiadanie (co najmniej) stopnia naukowego doktora.
 4. Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.
 5. Udokumentowane zaangażowane w dotychczasową współpracę z TSU i realizację działań w ramach Programu Erasmus+.
 6. Zadeklarowanie popularyzowania w środowisku akademickim międzynarodowej współpracy naukowej między uniwersytetami partnerskimi.

 

 


Rekrutacja do programu Erasmus+/STA Kraje Partnerskie
Wydział Nauk Społecznych UG Akcja KA 107
w ramach umowy UG z Narodową Agencją Erasmusa nr 2019-1-PL01-KA107-064838

 1. Uprawnieni do udziału w rekrutacji: nauczyciele akademiccy zatrudnieni na WNSUG
 2. Miejsce realizacji mobilności pracowników naukowo-dydaktycznych:

Wietnam-VNU UNIVERSITY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES (USSH HANOI)
w ramachumowydwustronnej

 1. Termin wyjazdu: zakończenie najpóźniej do 20 czerwca 2022r.
 2. Czas trwania wyjazdu: 15 dni roboczych + 2 dni na przejazd, zgodnie z warunkami umowy pomiędzy Narodową Agencją Programu Erasmus+ a UniwersytetemGdańskim
 3. Kwota dofinansowania wyjazdu: określona w warunkach umowy pomiędzy Narodową Agencją Programu Erasmus+ a UniwersytetemGdańskim

Terminy i zasady rekrutacji

 1. Termin składania aplikacji przez pracowników naukowo-dydaktycznych zainteresowanych wyjazdem do Wietnamu: od 25 marca do 15 kwietnia 2022r.
 2. Miejsce składania dokumentacji, zgodnej z określonymi niżej kryteriami: pokój A 301, mgr Magdalena Sawicz
 3. Termin ogłoszenia wyników pracy komisji kwalifikacyjnej:18 kwietnia 2022 r.
  Lista obejmuje wykaz osób zakwalifikowanych na listę główną oraz zakwalifikowanych na listę rezerwową.
 4. Z postępowania kwalifikacyjnego sporządza sią protokół, zgodnie z zasadami obowiązującymi w UG

Kryteria stawiane kandydatom

 1. Zainteresowania naukowe, potwierdzone publikacjami (także w języku angielskim) i prowadzonymi badaniami w obszarze psychologii międzykulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem konfucjańskiej wartości filial pietyoraz metodologii wielopoziomowej analizy danych w zakresie porównań międzykulturowych szczególnie między Polską a Wietnamem; również adaptacja kulturowa narzędzi badawczych.
 2. Przedstawienie wstępnej koncepcji zajęć dydaktycznych (16 godz.), uwzględniających specyfikę kształcenia uniwersytetuprzyjmującego.
 3. Posiadanie (co najmniej) stopnia naukowegodoktora habilitowanego.
 4. Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami lub pracownikami naukowymi uniwersytetu przyjmującego.
 5. Udokumentowane zaangażowane w dotychczasową współpracę z uniwersytetem i realizację działań w ramach ProgramuErasmus+ oraz ugruntowane kontakty z uniwersytetem przyjmującym.
 6. Zadeklarowanie popularyzowania w środowisku akademickim międzynarodowej współpracy naukowej między uniwersytetamipartnerskimi.

 


Rekrutacja do programu Erasmus+
wyjazdy studentów do partnerskich uczelni zagranicznych

 

 1. Do 5 marca 2022 zostanie wybrana grupa studentów, którzy w roku akademickim 2022/23 wyjadą do wybranego kraju w ramach programu Erasmus+.
 
KTO MOŻE WYJECHAĆ:
 
O wyjazd mogą ubiegać się studenci zarejestrowani na studiach licencjackich, magisterskich lub doktoranckich, zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.
 
 1. Możliwe są wyjazdy tylko do tych uczelni, z którymi dany kierunek studiów ma podpisane umowy międzyinstytucjonalne na rok 2022/2023. Wykaz umów KA131 biorących udział w najbliższej rekrutacji jest dostępny na stronie:
 
 1. O wyjazd nie mogą ubiegać się:
 • Studenci, którzy w poprzednich latach w trakcie wyjazdów na studia i/lub na praktykę wykorzystali swój tzw. kapitał mobilności, wynoszący po 12 miesięcy na I i II poziomie studiów oraz 24 miesiące na jednolitych studiach magisterskich;
 • Studenci II roku studiów drugiego stopnia, V roku jednolitych studiów magisterskich oraz ostatniego roku studiów III stopnia;
 • Studenci, którzy w poprzednich latach bez podania ważnej przyczyny zrezygnowali z wyjazdu po zakończonym procesie nominacji do uczelni partnerskich (sytuacje nie uznane jako działanie siły wyższej);
 • Studenci posiadający dług kredytowy ECTS;
 
 1. Studenci, których mobilność miałaby nastąpić na ostatnim roku studiów I stopnia, mogą realizować wyjazd wyłącznie w semestrze zimowym ostatniego roku. Nie mogą zatem ubiegać się o wyjazd w semestrze letnim lub wyjazd całoroczny. Zasada ta dotyczy studentów wszystkich wydziałów UG.
 
 1. Studenci, których mobilność miałaby nastąpić na ostatnim roku studiów II, III stopnia lub na ostatnim roku jednolitych studiów magisterskich, mogą aplikować o wyjazd wyłącznie w semestrze zimowym ostatniego roku. Nie mogą zatem ubiegać się o wyjazd w semestrze letnim lub wyjazd całoroczny. Zasada ta dotyczy studentów wszystkich wydziałów UG.     
 
 1. Studenci ostatniego roku studiów licencjackich mogą warunkowo przystąpić do rekrutacji, ale realizacja mobilności w trakcie pierwszego roku studiów magisterskich jest możliwa wyłącznie w semestrze letnim.
 
 1. W ramach modułu mobilność-studia nieuprawniony jest wyjazd, którego celem byłaby wyłącznie praca badawcza (w tym zajęcia laboratoryjne lub gromadzenie materiałów do pracy dyplomowej).
 
 1. Wszyscy zakwalifikowani studenci mają obowiązek zrealizować program studiów adekwatny dla ich kierunku/ specjalności i zatwierdzony w Porozumieniu o Programie Studiów(Learning Agreement ).
 
 1. Dodatkowe wsparcie finansowe dla studentów w trudnej sytuacji materialnej:
Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, wyjeżdżające na studia do krajów programu mogą otrzymać na każdy miesiąc pierwotnie zaakceptowanego pobytu dodatkowe wsparcie socjalne odpowiadające kwocie około 250/m-c €. Student może otrzymać dodatkowe wsparcie socjalne na wyjazd tylko pod warunkiem, że w terminie, w którym odbywa się rekrutacja, posiada ważną decyzję o przyznaniu mu świadczenia ze środków Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów UG. Kopię zaświadczenia potwierdzającego ten fakt należy obowiązkowo dołączyć do protokołu.

Uwaga: Brak kopii decyzji o przyznaniu świadczenia socjalnego przy formularzu kandydata, który w Formularzy Stypendysty zaznaczył, że „otrzymuje stypendium socjalne”, będzie powodował automatyczne zakwalifikowanie go jako stypendysty bez dodatku. Prosimy zatem o zwrócenie szczególnej uwagi na kompletność załączników.
 
 1. Dodatkowe wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami:
Osoby z niepełnosprawnościami, wyjeżdżające na studia do krajów programu mogą otrzymać na każdy miesiąc pierwotnie zaakceptowanego pobytu dodatkowe wsparcie odpowiadające kwocie 250 €./m-c. Pierwszym warunkiem otrzymania wsparcia jest deklaracja posiadania orzeczenia o niepełnosprawności. Deklaracja odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu Stypendysty na etapie rekrutacji.
 1. Kwestię płatności za studia studenta studiów zaocznych wytypowanego na wyjazd ERASMUS+ rozstrzyga Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia za pośrednictwem Dziekana wydziału.
 
 
 
 

Od 1 lutego  2022 rozpoczynamy proces rekrutacji!

 
Zapraszamy od 1 lutego 2022 do przesyłania  formularzy podań wyjazdowych
 
Etapy rekrutacji krok po kroku:
 
1 lutego- 25 lutego - wybór uczelni zagranicznej i wysłanie formularza wyjazdowego, który będzie dostępny na stronie internetowej Wydziału - zakładka Erasmus.
Formularze należy wysyłać jedynie na niżej podany adres do Koordynatorki wydziałowej Magdaleny Sawicz:
 
wns.international@ug.edu.pl; temat emaila: REKRUTACJA ERASMUS+
 
W pierwszym tygodniu  marca - rozmowa kwalifikacyjna
Terminy rozmów są ostateczne i niezmienne. Wzięcie udziału w rozmowie jest obowiązkowym etapem rekrutacji!
Jeśli macie certyfikaty językowe, prosimy o przygotowanie na rozmowę celem weryfikacji biegłości znajomości językowej.
 
Kryteria brane pod uwagę w procesie rekrutacji do programu Erasmus+:
 1. Aktualne studia na jednym z  kierunków WNS;
 2. Średnia ocen ze studiów (w przypadku I-go roku - semestr);
 3. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej;
 4. Pozytywna ocena aktywności społecznej kandydata, potwierdzonej w rozmowie –  (koła naukowe, wolontariat, itp.);
 5. Deklaracja wspieranie programu Erasmus + podczas wyjazdu i po powrocie do kraju.
Po ogłoszeniu listy osób przyjętych skontaktuje się z Wami Biuro Wymiany Zagranicznej Erasmus w Rektoracie.
UWAGA:
Studenci Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej przed złożeniem wniosku proszeni są o kontakt z dr Klaudią Nowicką.
 
Przed wyjazdem każdy student zobowiązany jest wypełnić pod jego opieką formularza
Learning Agreement(uzgodnienie programu, który będzie realizowany w uczelni goszczącej) i uzyskać na nim podpisy : Koordynatora Wydziałowego oraz Dziekana/Prodziekana Wydziału.
Wybór przedmiotów realizowanych podczas wymiany Erasmus+ zatwierdza Z-ca Dyrektora ds. Dydaktycznych na danym kierunku.
 
Program w "LA" musi zakładać zdobycie 30 kredytów ECTS na semestr lub 60 na rok.
Niektóre uczelnie wymagają od kandydatów formularza Transcript of Records  (spis dotychczasowych zaliczeń i egzaminów), który należy wypełnić samodzielnie i przedłożyć do potwierdzenia w dziekanacie/instytucie.
 
 • Kwoty miesięcznych stypendiów
Stawki określone przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ obowiązujące w umowie finansowej KA-131 2021, według poszczególnych grup krajów docelowych:
 
 
Kraje programu należące do danej grupy
Miesięczna
stawka
stypendium E+
Dodatek Socjalny
(dawny POWER) /
dodatek dla osób z niepełnosprawnością
Grupa 1Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja,
520
250 /m-c
Grupa 2: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
500
Grupa 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry
 
450
 
 
 • Postanowienia dodatkowe dotyczące warunków finansowania mobilności w ramach
Umowy finansowej KA131
 
W przypadku posiadania niedostatecznych środków w ramach umowy finansowej KA131 na sfinansowanie wszystkich zatwierdzonych w protokołach mobilności w pełnym planowanym czasie, UG przyjmuje zasadę skracania czasu finansowania. Oznacza to, że przy zbyt niskim budżecie na mobilność studentów w pierwszym etapie ograniczeniu ulega dofinansowanie planowanych wyjazdów całorocznych – finansowany jest jedynie semestr mobilności. W ten sposób kandydaci z dołu list głównych nie są skreślani, a uczelnia zachowuje pełną liczbę mobilności, wynikającą z wszystkich protokołów. W drugiej kolejności skróceniu ulega czas semestralnego finansowania mobilności (np. z maksymalnie 5 do 4 miesięcy). Uprzejmie prosimy, aby kandydaci przystępujący do rekrutacji byli poinformowani o takiej ewentualności.
 
 
Z pozdrowieniami 
Magdalena Sawicz
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 19 maja 2022 roku, 11:16

Rekrutacja ERASMUS+ 2021/2022 - wyjazdy w celu studiowania (SMS) KA 131

Erasmus+
 
Chcesz studiować  za granicą?
Oto co trzeba zrobić krok po kroku:
 
 
 
Do 5 marca 2021 zostanie wybrana grupa studentów, którzy w roku akademickim 2021/22 wyjadą do wybranego kraju w ramach programu Erasmus+.
KTO MOŻE WYJECHAĆ:
 
O wyjazd mogą ubiegać się studenci zarejestrowani na studiach licencjackich, magisterskich lub doktoranckich, zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.
 
Możliwe są wyjazdy tylko do tych uczelni, z którymi dany kierunek studiów ma podpisane umowy
międzyinstytucjonalne na rok 2021/2022. Wykaz umów KA103 biorących udział w najbliższej rekrutacji jest dostępny na stronie:
 
 
              
O wyjazd nie mogą ubiegać się:
 • studenci, którzy w poprzednich latach w trakcie wyjazdów na studia i/lub na praktykę wykorzystali swój tzw. kapitał mobilności, wynoszący po 12 miesięcy na I i II poziomie studiów oraz 24 miesiące na jednolitych studiach magisterskich;
 • studenci II roku studiów drugiego stopnia, V roku jednolitych studiów magisterskich oraz ostatniego roku studiów III stopnia;
 • studenci, którzy w poprzednich latach bez podania ważnej przyczyny zrezygnowali z wyjazdu po zakończonym procesie nominacji do uczelni partnerskich (sytuacje nie uznane jako działanie siły wyższej);
 • studenci posiadający dług kredytowy ECTS;
Studenci, których mobilność miałaby nastąpić na ostatnim roku studiów I stopnia, mogą realizować wyjazd wyłącznie w semestrze zimowym ostatniego roku. Nie mogą zatem ubiegać się o wyjazd w semestrze letnim lub wyjazd całoroczny. Zasada ta dotyczy studentów wszystkich wydziałów UG.
 
Studenci, których mobilność miałaby nastąpić na ostatnim roku studiów II, III stopnia lub na ostatnim roku jednolitych studiów magisterskich, mogą aplikować o wyjazd wyłącznie w semestrze zimowym ostatniego roku. Nie mogą zatem ubiegać się o wyjazd w semestrze letnim lub wyjazd całoroczny. Zasada ta dotyczy studentów wszystkich wydziałów UG.           
Studenci ostatniego roku studiów licencjackich mogą warunkowo przystąpić do rekrutacji, ale realizacja mobilności w trakcie pierwszego roku studiów magisterskich jest możliwa wyłącznie w semestrze letnim.
W ramach modułu mobilność-studia nieuprawniony jest wyjazd, którego celem byłaby wyłącznie praca badawcza (w tym zajęcia laboratoryjne lub gromadzenie materiałów do pracy dyplomowej).
Wszyscy zakwalifikowani studenci mają obowiązek zrealizować program studiów adekwatny dla ich kierunku/ specjalności i zatwierdzony w Porozumieniu o Programie Studiów
 (Learning Agreement ).
 
 
 
 
Program PO WER: dodatkowe wsparcie finansowe dla studentów w trudnej sytuacji materialnej:
Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, wyjeżdżające na studia do krajów programu mogą
otrzymać na każdy miesiąc pierwotnie zaakceptowanego pobytu dodatkowe wsparcie socjalne
odpowiadające kwocie około 200 €. Środki na ten cel (w całości, tj. podstawowe stypendium Erasmus+ i  dodatkowe stypendium socjalne) wypłacane są w złotówkach z funduszy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
Student może otrzymać dodatkowe wsparcie socjalne na wyjazd tylko pod warunkiem, że w terminie,
w którym odbywa się rekrutacja, posiada ważną decyzję o przyznaniu mu świadczenia ze środków
Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów UG. Kopię zaświadczenia potwierdzającego ten fakt należy obowiązkowo dołączyć do protokołu.
Uwaga: Brak kopii decyzji o przyznaniu świadczenia socjalnego przy formularzu kandydata, który w
Formularzy Stypendysty zaznaczył, że „otrzymuje stypendium socjalne”, będzie powodował automatyczne zakwalifikowanie go jako stypendysty bez dodatku. Prosimy zatem o zwrócenie szczególnej uwagi na
kompletność załączników, bowiem część ubiegłorocznych protokołów wykazywała w tym względzie braki lub nieścisłości (np. decyzja o świadczeniu socjalnym była w momencie rekrutacji nieważna).
 
Kwestię płatności za studia studenta studiów zaocznych wytypowanego na wyjazd ERASMUSA+ rozstrzyga Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia za pośrednictwem Dziekana wydziału;
 
 
Od 4 lutego  2021 rozpoczynamy proces rekrutacji!
 
Zapraszamy od 4 lutego 2021 do przesyłania  formularzy podań wyjazdowych
 
Etapy rekrutacji krok po kroku:
 
4 lutego- 5 marca - wybór uczelni zagranicznej i wysłanie formularza wyjazdowego, który będzie dostępny na stronie internetowej Wydziału - zakładka Erasmus.
 
W pierwszym tygodniu  marca - rozmowa kwalifikacyjna
Terminy rozmów są ostateczne i niezmienne. Wzięcie udziału w rozmowie jest obowiązkowym etapem rekrutacji!
Jeśli macie certyfikaty językowe, prosimy o przygotowanie na rozmowę celem weryfikacji biegłości znajomości językowej.
 
Kryteria brane pod uwagę w procesie rekrutacji do programu Erasmus+:
 
 1. Aktualne studia na jednym z  kierunków WNS;
 2. Średnia ocen ze studiów (w przypadku I-go roku - semestr);
 3. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej;
 4. Pozytywna ocena aktywności społecznej kandydata, potwierdzonej w rozmowie –  (koła naukowe, wolontariat, itp.);
 5. Deklaracja wspieranie programu Erasmus + podczas wyjazdu i po powrocie do kraju.
Po ogłoszeniu listy osób przyjętych skontaktuje się z Wami Biuro Wymiany Zagranicznej Erasmus w Rektoracie.
Za merytoryczną stronę wyjazdu odpowiedzialny jest Koordynator wydziałowy/Opiekun umowy bilateralnej/ Z-ca Dyrektora ds. Dydaktycznych na danym kierunku.
Przed wyjazdem każdy student zobowiązany jest wypełnić pod jego opieką formularza
Learning Agreement(uzgodnienie programu, który będzie realizowany w uczelni goszczącej) i uzyskać na nim podpisy : Koordynatora Wydziałowego oraz Dziekana/Prodziekana Wydziału
Program w "LA" musi zakładać zdobycie 30 kredytów ECTS na semestr lub 60 na rok.
Niektóre uczelnie wymagają od kandydatów formularza Transcript of Records  (spis dotychczasowych zaliczeń i egzaminów), który należy wypełnić samodzielnie i przedłożyć do potwierdzenia w dziekanacie/instytucie.
 
 
Kwoty miesięcznych stypendiów
 • Wyjazdy na studia do krajów programu (KA103) w ramach Erasmus+ 2021/2022
 
                Narodowa Agencja Programu Erasmus+ do dnia dzisiejszego nie określiła stawek stypendialnych, które będą obowiązywały w ramach Erasmus+ w roku akademickim 2021-2022. Poglądowo, poniżej przedstawiona jest tabela ze stawkami obowiązującymi w bieżącym roku akademickim 2020/2021 według poszczególnych grup krajów docelowych:
 
 
Kraje programu należące do danej grupy
 
Miesięczna stawka stypendium E+
 
Miesięczna stawka stypendium POWER
Grupa 1: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja
520
 
3069  PLN
Grupa 2: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
500
 
2984 PLN
Grupa 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry
450
2771 PLN
 
 
 
Na chwilę obecną nie można zagwarantować, że środki alokowane przez Narodową Agencję na rok akademicki 2021/2022 pozwolą sfinansować wszystkie zatwierdzone w protokołach mobilności w pełnym planowanym czasie. W przypadku otrzymania niedostatecznych środków UG przyjmuje zasadę skracania czasu finansowania. Oznacza to, że przy zbyt niskim budżecie na mobilność studentów w pierwszym etapie ograniczeniu ulega dofinansowanie planowanych wyjazdów całorocznych – finansowany jest jedynie semestr mobilności. W ten sposób kandydaci z dołu list głównych nie są skreślani, a uczelnia zachowuje pełną liczbę mobilności, wynikającą z wszystkich protokołów. W drugiej kolejności skróceniu ulega czas semestralnego finansowania mobilności (np. z maksymalnie 5 do 4 miesięcy).
 
Ze względu na opóźnienia Komisji Europejskiej w zakresie ogłoszenia regulacji dotyczących działania Programu Erasmus+ w pierwszym roku nowej perspektywy (2021-2027), przy jednoczesnym braku możliwości opóźnienia terminu rekrutacji, Sekcja Obsługi Programu Erasmus+ zastrzega sobie możliwość uzupełniania warunków rekrutacji 2021-2022 w późniejszym terminie. Może to nastąpić nie później niż w przeciągu 7 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ informacji o wysokości środków finansowanych przeznaczonych na realizację umowy finansowej 2021 KA 131, która zostanie zawarta między Narodową Agencją Programu Erasmus+ a Uniwersytetem Gdańskim.
 
 
 
Z pozdrowieniami 
Magdalena Sawicz
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 4 lutego 2021 roku, 14:04

"Erasmus+ Info Days" dla studentów UG 19 i 20 stycznia

Chcesz wyjechać na Erasmusa, jesteś ciekawy świata i ludzi, chciałabyś/chciałbyś zaznać życia studenckiego w innym zakątku Europy? A może chcesz wyjechać na zagraniczną praktykę?
Jeżeli tak, to zapraszamy na organizowane przez ESN i Sekcję Erasmus+ UG   - "Erasmus Info Days" w dniach 19 i 20 stycznia 2021 r.   

Dowiesz się jak wziąć udział w najbliższej rekrutacji, posłuchasz relacji osób, które już skorzystały z programu Erasmus+, będziesz miała/miał okazję zadać pytanie i rozwiać swoje wątpliwości.  

Zapraszamy!   

 

UWAGA: Spotkanie jest skierowane do studentów UG. Prosimy dokonać zapisu używając maila uniwersyteckiego, wypełniając poniższy formularz:   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2RzDgSIz0y7pNe8uYRvqnKkyr5MintN37l1c27J2JAYNM9Q/viewform?usp=sf_link

Zarejestruj się już dziś, a przed spotkaniem, na podany adres mailowy, otrzymasz link do zalogowania się na nasze wydarzenia. 


W razie pytań prosimy o kontakt mailowy: 

ESN UG - jakub.dzienisz@wp.pl  

Sekcja Erasmus+ UG - bwzs@ug.edu.pl

 

Baner Erasmus

 

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 13 stycznia 2021 roku, 15:30

Erasmus+ wyjazdy kadry naukowo-dydaktycznej i administracyjnej

Biuro Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza kadrę dydaktyczną i administracyjną do wzięcia udziału w programach:
 
 
Erasmus+ STT / Wyjazdy kadry administracyjnej i technicznej w celach szkoleniowych
 
 
 
oraz
 
Erasmus+ STA / Wyjazdy kadry naukowo-dydaktycznej w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych
 
 
 
 
 
Rozpoczęcie rekrutacji - Wnioski (wydrukowane dwustronnie) będą przyjmowane od dnia  17.08.2020 r.
 
Realizacja wyjazdów możliwa od 14 września 2020 r. a 13 sierpnia 2021 r.
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 21 października 2020 roku, 7:54