fbpx Praktyki | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Praktyki

Praktyki zawodowe w toku studiów

Autor: 
Marcin Połom

Procedura realizacji praktyk zawodowych

  1. Student(ka) w samodzielnie wybranym urzędzie, instytucji, przedsiębiorstwie o profilu działalności zgodnym ze studiowanym kierunkiem uzyskuje zgodę na realizację praktyk zawodowych i ustala ich termin. Potwierdzeniem tego jest dostarczenie do kierownika praktyk zawodowych wypełnionego w zakładzie pracy oświadczenia.
  2. Po uzyskaniu zgody na realizację praktyk zawodowych w wybranym urzędzie, instytucji, przedsiębiorstwie student(ka) odbiera od kierownika praktyk zawodowych dwa egzemplarze porozumienia ws. prowadzenia praktyk zawodowych, dopełnia formalności związanych z ich podpisaniem i jeden egzemplarz przekazuje kierownikowi praktyk zawodowych.
  3. Uniwersytet Gdański dokonuje ubezpieczenia studenta(ki) na czas praktyk zawodowych.
  4. Student(ka) odbiera od kierownika praktyk zawodowych skierowanie na praktyki zawodowe.
  5. W trakcie praktyk zawodowych student(ka) prowadzi dziennik praktyk.
  6. Na zakończenie praktyk zawodowych student(ka) uzyskuje w dzienniku praktyk podpis pracownika nadzorującego przebieg praktyk i pieczątkę firmy. Uzyskuje także wypełnioną i podpisaną przez pracownika nadzorującego przebieg praktyk/dyrektora/kierownika firmy opinię o przebiegu praktyk właściwą dla studiowanego kierunku. Wymienione dokumenty student dostarcza opiekunowi praktyk zawodowych.

Student(ka) może uzyskać zaliczenie obowiązkowej praktyki zawodowej na podstawie wykonywanej w czasie trwania studiów i zgodnej ze studiowanym kierunkiem pracy zawodowej, prowadzonej działalności gospodarczej, stażu lub wolontariatu. Udokumentowane podanie opiniuje kierownik praktyk zawodowych, a zgodę na zaliczenie wydaje prodziekan ds. studenckich.

Osoby odpowiedzialne za praktyki zawodowe w toku studiów

Koordynator (kierownik) praktyk zawodowych: 
dr Krzysztof Kopeć, e-mail: krzysztof.kopec@ug.edu.pl, gabinet B419

Opiekun praktyk zawodowych na kierunku Gospodarka przestrzenna I st.: 
mgr Krystian Puzdrakiewicz, e-mail: krystian.puzdrakiewicz@ug.edu.pl, gabinet B419

Opiekun praktyk zawodowych na kierunkach Gospodarka przestrzenna II st., Geografia społeczno-ekonomiczna z el. GIS II st.:
mgr Rafał Gajewski, e-mail: rafal.gajewski@ug.edu.pl, gabinet B418

Dokumenty dotyczące praktyk zawodowych na kierunkach Gospodarka przestrzenna i Geografia społ.-ekon. z el. GIS

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 2 marca 2022 roku, 22:39

Praktyki zawodowe w zakresie specjalizacji nauczycielskiej

Autor: 
Marcin Połom

Koordynator (kierownik) praktyk zawodowych w zakresie specjalizacji nauczycielskiej: 
dr Teresa Sadoń-Osowiecka (w zakresie opieki merytorycznej), e-mail: 
teresa.sadon-osowiecka@ug.edu.pl, gabinet B427

Obsługa administracyjna praktyk zawodowych w zakresie specjalizacji nauczycielskiej: 
mgr Luiza Maczollek (w zakresie umów, Sekretariat Instytutu), e-mail: luiza.maczollek@ug.edu.pl, gabinet B429

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 24 lutego 2022 roku, 22:30