Studia podyplomowe „Etyka dla nauczycieli”

UNIWERSYTET GDAŃSKI

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH, INSTYTUT FILOZOFII

Nazwa studiów podyplomowych:

STUDIA PODYPLOMOWE ETYKA DLA NAUCZYCIELI

 

 

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE

STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ETYKA DLA NAUCZYCIELI [SPEdN]

 

 • Jednostka organizacyjna prowadząca studia podyplomowe:

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH, INSTYTUT FILOZOFII

 

 • Forma studiów podyplomowych:

 

STUDIA PODYPLOMOWE ETYKA DLA NAUCZYCIELI [SPEdN] są prowadzone w trybie niestacjonarnym, w budynku Wydziału Nauk Społecznych, w Instytucie Filozofii UG. Zjazdy odbywają się najczęściej co 2 tygodnie, w sobotę i niedzielę. Praktyki mają miejsce w wybranych placówkach edukacyjnych.

 

 • Cel kształcenia: Przygotowanie do nauczania etyki jako drugiego przedmiotu

 

Celem kształcenia STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ETYKI DLA NAUCZYCIELI jest przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne do nauczania etyki jako kolejnego przedmiotu. W trakcie studiów absolwenci SPEdN uzyskują wiedzę na temat etyki jako subdyscypliny filozoficznej o charakterze normatywnym zajmującej się moralnością (m.in. wprowadzenie do filozofii, etyka ogólna). Potrafią odróżnić jej szczególny charakter nie tylko w wymiarze teoretycznym (m.in. etyka ogólna, aksjologia, metaetyka), lecz także praktycznym (m.in. etyka stosowana, bioetyka i etyka środowiskowa, etyka polityki). Podczas studiów nauczyciele akademiccy kładą nacisk na wyjaśnienie z jednej strony różnych założeń etycznych, z drugiej ich konkretnych implikacji, tak w życiu indywidualnym (prywatnych relacjach), jak i społecznym (m.in. w edukacji, prawie, polityce). Uczestnicy są zaznajomieni z najważniejszymi teoriami etycznymi sformułowanymi w historii filozofii (historia doktryn etycznych) oraz najnowszymi koncepcjami, których zwolennicy biorą udział w aktualnym dyskursie etycznym (m.in. etyka ogólna, stosowana, bioetyka i etyka środowiskowa, etyka polityki). Ważny element edukacji stanowi doskonalenie umiejętności krytycznego myślenia (m.in. sztuka krytycznego myślenia, dydaktyka etyki przez debaty etyczne, dydaktyka etyki przez eksperymenty myślowe). Nauczyciele akademiccy SPEdN kładą nacisk na kształtowanie kompetencji społecznych uczestników, m.in. gotowości do nieustannego rozwijania swojej wiedzy merytorycznej w obszarze etyki, poszukiwania nowych zasobów wzbogacających nauczane filozoficzno-etyczne treści. 

Równie ważny co merytoryczny jest komponent edukacyjny programu SPEdN, który przygotowuje absolwentów do nauczania etyki jako drugiego przedmiotu. Uczestnicy zapoznają się z podstawą programową do nauczania etyki, uzyskują rozumienie jej szczegółowych treści w kontekście całego toku kształcenia dzieci i młodzieży w placówkach edukacyjnych (wprowadzenie do dydaktyki etyki, dydaktyka etyki – zagadnienia szczegółowe). Uzyskują wiedzę oraz umiejętności wykorzystywania zarówno tradycyjnych, jak i nowatorskich metod kształcenia etyki (dydaktyka etyki, dydaktyka etyki przez literaturę, dydaktyka etyki przez eksperyment myślowy, dydaktyka etyki przez debaty etyczne, dydaktyka etyki przez gry edukacyjne, dydaktyka etyki przez wytwory kultury popularnej). Absolwenci potrafią zaplanować́ i przeprowadzić́ pod nadzorem opiekuna praktyk zawodowych serię lekcji z etyki (m.in. dydaktyka etyki, praktyki zawodowe). Są gotowi do adaptowania metod swojej pracy do potrzeb i różnych stylów uczenia się uczniów.

 

 • Informacja na temat poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji, do której przypisano efekty uczenia się:

 

Absolwent STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ETYKI DLA NAUCZYCIELI posiada kwalifikacje cząstkowe przypisane do 7 poziomu PRK.

 

 • Czas trwania studiów podyplomowych:

STUDIA PODYPLOMOWE Z ETYKI DLA NAUCZYCIELI trwają̨ 3 semestry. Program studiów obejmuje 360 godzin zajęć. Moduł A3. MERYTORYCZNE PRZYGOTOWANIE DO NAUCZANIA ETYKI obejmuje 180 godzin (wykłady, konwersatoria), natomiast moduł E. PRZYGOTOWANIE DYDAKTYCZNE DO NAUCZANIA KOLEJNEGO PRZEDMIOTU obejmuje 90 godzin z zakresu dydaktyki przedmiotu nauczania i 90 godzin praktyk zawodowych.

 • Liczba punktów ECTS uzyskiwana podczas studiów podyplomowych:

 

STUDIA PODYPLOMOWE Z ETYKI DLA NAUCZYCIELI zakładają uzyskanie 32 punktów ECTS przypisanych do zajęć dydaktycznych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich i uczestników tych studiów (zajęcia dydaktyczne, egzaminy z przedmiotów objętych programem studiów podyplomowych, praktyki zawodowe, konsultacje z nauczycielami akademickimi) oraz do pracy własnej uczestnika studiów podyplomowych (w tym projekty realizowane przez uczestnika w trakcie studiów podyplomowych).

 

 • Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje) kandydata:

Kandydat na STUDIA PODYPLOMOWE Z ETYKI posiada:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych (magisterskich), na kierunkach, których programy studiów określały efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wymaganiom ogólnym odpowiednio do podstawy programowej przedmiotu nauczania lub podstawy programowej kształcenia w zawodzie lub treściom prowadzonych zajęć, posiadających przygotowanie merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne, w zakresie podstaw dydaktyki i emisji głosu oraz dydaktyczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć.
 • Warunki ukończenia studiów podyplomowych:

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest zrealizowanie przewidzianego w programie studiów zakresu kształcenia oraz złożenie wszystkich zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie w tym praktyk zawodowych.

 • Zasady obliczania wyniku studiów podyplomowych oraz sposób wyrażania wyniku studiów podyplomowych

Ocena końcowa STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ETYKI jest liczona jako średnia wszystkich ocen uzyskanych przez uczestnika ze wszystkich zaliczeń i egzaminów objętych programem studiów.

 • Uzyskiwane uprawnienia/kwalifikacje w ramach studiów podyplomowych:

Uzyskanie świadectwa ukończenia studiów oznacza osiągniecie wszystkich efektów uczenia się̨ wymaganych do nauczania kolejnego przedmiotu, tj. realizację efektów w grupie przedmiotów A3 i E z zał. nr 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2021 poz. 890), w ramach których jest realizowane kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie nauczania kolejnego przedmiotu, w tym konkretnym przypadku etyki. Absolwent uzyskuje kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela etyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

 • Profil absolwenta (możliwości związane z rozwojem kariery zawodowej lub kontynuacji kształcenia):

 

Absolwent STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ETYKI zna cele kształcenia założone w podstawie programowej do nauczania etyki. Rozumie w sposób pogłębiony treści wyrażone w wymaganiach szczegółowych podstawy. Potrafi je powiązać z innymi obszarami wiedzy i kultury. Doskonale rozumie miejsce etyki w ramowych planach nauczania na poszczególnych etapach edukacyjnych. Jako nauczyciel etyki zna i potrafi wykorzystywać konwencjonalne i niekonwencjonalne metody nauczania etyki. Aktywizuje uczniów i zachęca do samodzielnego poszukiwania i pogłębiania wiedzy etycznej.  Stymuluje dzieci i młodzież do moralnego rozwoju oraz kształtowania postaw obywatelskich.

 

 • Związek z Misją Uniwersytetu Gdańskiego i jego Strategią rozwoju:

 

Prowadzenie STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ETYKI doskonale wpisuje się w Misję i Strategię Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, którego celem jest kształcenie oraz prowadzenie działalności naukowej na najwyższym poziomie oraz kształtowanie postaw obywatelskich i uczestnictwo w rozwoju społecznym. Studia podyplomowe z etyki przygotowują przyszłych nauczycieli etyki, którzy będą nie tylko przekazywali wiedzę na temat teorii etyki (etyka ogólna, historia doktryn etycznych, etyka stosowana), ale też wychowywali młode pokolenia w duchu kształtowania cnót obywatelskich – (m.in. odpowiedzialności, troski o dobro wspólne, solidarności, tolerancji, odwagi cywilnej). Uczyli umiejętności krytycznego myślenia (sztuka krytycznego myślenia, dydaktyka etyki przez debaty etyczne) oraz zachęcali do nieustannego rozwoju intelektualnego, moralnego i społecznego (m.in. etyka stosowana, etyka polityki, moduły dydaktyczne).

 

 • Kadra dydaktyczna studiów podyplomowych

Kadrę̨ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ETYKI stanowią̨ długoletni pracownicy Instytutu Filozofii UG, specjaliści w zakresie etyki, którzy posiadają stopnie naukowe i znaczący dorobek naukowy
w obszarze etyki. Mają także doświadczenie w nauczaniu oraz popularyzowaniu etyki. Znaczna część nauczycieli akademickich, zaangażowanych w proces dydaktycznych SPE posiada stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie filozofia.

 • Dokumentacja dotycząca programu studiów podyplomowych i sposobów jego realizacji

 

Dokumentację dotyczącą programu i sposobów jego realizacji na studiach podyplomowych stanowi:

1) opis zakładanych efektów uczenia się;

2) opis procesu kształcenia prowadzący do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się, wraz
z przypisanymi do poszczególnych modułów zajęć punktami ECTS – w formie sylabusów;

3) wykaz zajęć realizowanych w poszczególnych semestrach wraz z informacją o liczbie godzin zajęć (w podziale na zajęcia teoretyczne i praktyczne) i przypisanych do nich punktach ECTS – w formie planu.

 

 • Zasoby materialne – infrastruktura dydaktyczna

 

Wydział Nauk Społecznych, w którym mieści się Instytut Filozofii (ul. Bażyńskiego 4 w Gdańsku), prowadzący STUDIA PODYPLOMOWE Z ETYKI, zajmuje nowoczesny budynek dydaktyczny na kampusie Uniwersytetu Gdańskiego. Bazę naukowo-dydaktyczną Instytutu Filozofii stanowią częściowo skrzydła B, C i D oraz rotunda budynku WNS.  Do realizacji procesu kształcenia służą 34 sale, pracownie i pomieszczenia, z tego 31 pomieszczeń przeznaczonych jest na cele naukowo-dydaktyczne, w których uczestnicy mogą realizować godziny kontaktowe, a więc odbywać zajęcia dydaktyczne, zdawać egzaminy, zdobywać zaliczenia oraz odbywać konsultacje. Pozostałe pomieszczenia są przeznaczone na cele administracyjne.

 

W skład pomieszczeń służących do realizacji procesu dydaktycznego wchodzą: 1 aula, 2 duże sale wykładowe z rozsuwaną ścianą, 11 sal ćwiczeniowych, 2 pracowanie komputerowe, 14 pomieszczeń zakładów, gdzie odbywają się konsultacje.

 

Instytut Filozofii dysponuje technologicznymi udogodnieniami w salach dydaktycznych i pokojach zakładów, umożliwiającymi prowadzenie zajęć w wysokim standardzie. Instytut posiada następujący sprzęt audio-wizualny: zestawy komputerowe ze stałym dostępem do sieci Internet, notebooki, wideoprojektory i rzutniki multimedialne, kserokopiarki, skanery, dyktafony cyfrowe, stałe i przenośne urządzenia nagłaśniające, rzutniki pisma.

 

 • Działania związane z zapewnianiem jakości kształcenia:

 

O jakość kształcenia na STUDIACH PODYPLOMOWYCH ETYKA DLA NAUCZYCIELI zadba kadra kierownicza oraz Rada Programowa Instytutu Filozofii UG, który prowadzi studia. Zostaną wykorzystane te same metody i procedury oceny jakości prowadzonych zajęć (hospitacje, ankietyzacja) oraz sposoby analizy ich wyników (kierownictwo oraz Rada Programowa) jak na kierunku filozofia.

 

Nadzór merytoryczny, organizacyjny i administracyjny nad prowadzeniem studiów w Uniwersytecie Gdańskim sprawuje Rektor UG, przy czym sprawy związane z kształceniem podlegają Prorektorowi ds. Studentów i Jakości Kształcenia, oraz, zgodnie z §. 72 Statutu UG, Dziekanowi WNS, który jest odpowiedzialny za realizację misji naukowej i dydaktycznej WNS. Dziekan WNS wspierany jest w swoim działaniu przez Prodziekana ds. Kształcenia, Prodziekan ds. Studenckich i Prodziekana ds. Badań Naukowych i Współpracy Naukowej. Dziekan czuwa nad właściwym funkcjonowaniem sytemu jakości kształcenia na WNS, sprawuje nadzór nad systemem jakości kształcenia, powołuje Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia (WZZJK),

(https://wns.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/strona-wns/88742/files/zarzadzenie_dziekana_4-2019.pdf). WZZJK przewodniczy Prodziekan ds. Kształcenia. Dziekan czuwa też nad pracą Wydziałowej Komisji Ewaluacji Procedur, która okresowo dokonuje ewaluacji wewnętrznej procedur wspierających system zapewniania jakości kształcenia na WNS UG. Dziekan wydaje zarządzenia określające zadania i obowiązki osób powołanych do współpracy – Prodziekanów, Rady Dziekana i Rad Programowych, Biura Dziekana, Dyrektorów Instytutów, Kierownik Dziekanatu i innych jednostek, określa terminy, zasady i procedury dotyczące osób zatrudnionych na WNS i związane z różnymi sferami działalności WNS. 

 

W UG działa Biuro Jakości Kształcenia utworzone zgodnie z Zarządzeniem 102/R/18 Rektora UG z dnia 25 października 2018 roku i Uczelniany Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia. Na WNS funkcjonuje Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia posiadający określone, które stosuje się celem podnoszenia jakości kształcenia. WZZJK zajmuje się kwestiami organizacji dydaktyki na WNS, proponuje i opiniuje zmiany zmierzające do poprawy jakości kształcenia, w tym programów studiów, kursów studiów podyplomowych, usprawnienia komunikacji między Instytutami wchodzącymi w skład WNS, studentami, administracją. WZZJK odpowiada za analizy dotyczące ewaluacji zajęć – „Badanie jakości kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych” – przeprowadzane w oparciu o wystandaryzowany dla UG formularz, formułuje wnioski wynikające z ewaluacji, gromadzi informacje płynące z przeprowadzanych hospitacji, przechowuje formularze tych hospitacji, zapoznaje się z ewentualnymi uwagami zawartymi w Formularzu uwag o jakości kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych dostępnym na stronie internetowej WNS, które kierować można anonimowo. Wyniki wszystkich analiz przedstawiane są corocznie w sprawozdaniu z oceny własnej dla Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia UG. Sprawozdanie WNS publikowane jest także na stronie internetowej WNS (odnośnik)

 

 

Załącznik Rozmiar
Opis efektow uczenia się 46.71 KB
Plan studiów 13 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 15. Maj 2023 - 13:54; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: poniedziałek, 15. Maj 2023 - 14:02; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny