Studia I stopnia

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Załącznik Rozmiar
efekty-prk-fil-licencjat.pdf 215.73 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 6. Październik 2022 - 08:04; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: czwartek, 6. Październik 2022 - 08:04; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

SYLABUSY ZAJĘĆ

Załącznik Rozmiar
Sylabusy licencjat 29.25 MB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 6. Październik 2022 - 07:58; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: piątek, 28. Październik 2022 - 14:14; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

Studia I stopnia

CEL STUDIÓW FILOZOFICZNYCH
 
Celem studiów I stopnia na kierunku FILOZOFIA jest wykształcenie absolwentów posiadających ogólną wiedzę filozoficzną i metafilozoficzną w zakresie głównych subdyscyplin filozoficznych (m. in. ontologii, epistemologii, antropologii, etyki, estetyki, filozofii polityki) oraz subdyscyplin, których przedmiotem jest filozofia (np. historia filozofii, metodologia nauk), a także umiejętność zdobywania, gromadzenia i samodzielnego analizowania tej wiedzy. Ponadto przygotowanie studentów do  samodzielnego formułowania własnego stanowiska popartego poprawnie  skonstruowanymi argumentami, w zakresie podstawowych problemów filozoficznych oraz  samodzielnego podejmowania prostych działań badawczych. Na III roku studiów w ramach przedmiotów specjalnościowych student uczestniczy w zajęciach prowadzonych w języku angielskim (Philosophy of Science lub Critical Thinking).
 
Student studiów filozoficznych I stopnia nabywa wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które przygotowują go do kontynuowania studiów filozoficznych na poziomie studiów II stopnia lub innych studiów humanistycznych i społecznych. 
 
 
PERSPEKTYWA ZATRUDNIENIA 
 
Absolwent kierunku FILOZOFIA studiów I stopnia może zostać zatrudniony:
 
 • w  różnych instytucjach kultury (galerie, muzea, domy kultury) jako animator kultury, 
 • w instytucjach opiekuńczych i oświatowych jako nauczyciel filozofii, etyki, logiki (po ukończeniu studiów filozoficznych II stopnia i uzupełnieniu kursu pedagogicznego),
 • w mediach (prasa, radio, telewizja), jako analityk informacji (szczególnie absolwenci specjalizacji społeczno-etycznej), recenzent teatralny, muzyczny, filmowy, krytyk sztuki (szczególnie absolwenci specjalizacji kulturowo-estetycznej),
 • w instytucjach państwowych i samorządowych jako rzecznik prasowy (specjalizacja społeczno-etyczna i kulturowo estetyczna), 
 • w instytucjach finansowych i projektowych jako analitycy danych (wszystkie specjalizacje),
 • w branży IT i pracowniach badań statystycznych (specjalizacja teoretyczna).    
 
 
SPECJALNOŚCI 
 
Poza ogólnym wykształceniem filozoficznym student ma możliwość pogłębienie wiedzy i doskonalenie umiejętności w ramach jednej z trzech specjalności wybieranej przez niego po pierwszym roku studiów: 
 
 1. specjalność kulturowo-estetyczna (pogłębienie wiedzy estetycznej, wiedzy o kulturze i sztuce),
 2. specjalność społeczno-etyczna (pogłębienie wiedzy etycznej i wiedzy o społeczeństwie),
 3. specjalność teoretyczna (pogłębienie wiedzy z zakresu ontologii, epistemologii nauk formalnych i przyrodniczych).
 
 
SYLWETKA ABSOLWENTA SPECJALNOŚCI KULTUROWO-ESTETYCZNEJ 
Absolwent specjalności kulturowo-estetycznej poza ogólną wiedzą na temat podstawowych subdyscyplin filozoficznych posiada szczegółową znajomość problematyki w zakresie filozofii kultury, estetyki, filozofii sztuki. Studia filozoficzne kształcą umiejętność krytycznego myślenia; analizy tekstów filozoficznych i dyskusji z zajmowanymi w nich stanowiskami oraz formułowania własnych przekonań i przemawiających na ich rzecz argumentów.
 
Absolwenta specjalności kulturowo-estetycznej charakteryzuje posiadanie wiedzy z zakresu:
 • estetyki i filozofii sztuki (historia estetyki, teorii estetycznych; problematyka istoty piękna i innych wartości estetycznych, istoty i istnienia dzieła sztuki oraz wartości, jakie ma egzemplifikować, teorii przeżycia artystycznego i oceny artystycznej; teorii twórczości artystycznej; problematyka z zakresu estetyki poszczególnych typów twórczości artystycznej: filozofii muzyki, dzieła literackiego, architektury itd.),
 • filozofii kultury (problematyka czynności kulturowych człowieka, istoty wytworów tych czynności) i krytyki artystycznej.
 
 
SYLWETKA ABSOLWENTA SPECJALNOŚCI SPOŁECZNO-ETYCZNEJ 
Absolwent specjalności społeczno-etycznej posiada poza ogólną wiedzą na temat podstawowych subdyscyplin filozoficznych szczegółową znajomość problematyki w zakresie filozofii społecznej, politycznej i etyki. Studia filozoficzne kształcą umiejętność krytycznego myślenia, analizy tekstów filozoficznych i dyskusji z zajmowanymi w nich stanowiskami oraz formułowania własnych przekonań i przemawiających na ich rzecz argumentów.
 
Absolwenta specjalności społeczno-etycznej charakteryzuje posiadanie wiedzy z zakresu:
 • filozofii społeczno-politycznej (np. koncepcje społeczeństwa, ustrojów politycznych, źródła obowiązku społecznego i politycznego, problem sprawiedliwości społecznej, problemów związanych ze zjawiskiem globalizacji, problem wielokulturowego społeczeństwa),
 • etyki ogólnej (np. teorii etycznych, różnych sposobów uzasadniania moralności), etyki szczegółowej (np. bioetyki, etyki społecznej, politycznej), metaetyki (np. kwestie związane z istnieniem i naturą faktów moralnych oraz ludzkimi możliwościami poznawczymi w tym zakresie).
 
 
SYLWETKA ABSOLWENTA SPECJALNOŚCI TEORETYCZNEJ 
Absolwent specjalności teoretycznej poza ogólną wiedzą na temat podstawowych subdyscyplin filozoficznych posiada szczegółową znajomość problematyki w zakresie filozofii przyrody, filozofii nauki, filozofii nauk formalnych. Studia filozoficzne kształcą umiejętność krytycznego myślenia; analizy tekstów filozoficznych i dyskusji z zajmowanymi w nich stanowiskami oraz formułowania własnych przekonań i przemawiających na ich rzecz argumentów.
 
Absolwenta specjalności teoretycznej charakteryzuje posiadanie wiedzy z zakresu:
 • filozofii przyrody (problematyki istoty czasu, przestrzeni, materii; problematyki genezy i granic życia, problematyki ewolucji; zagadnień relacji umysł-mózg),
 • filozofii logiki i matematyki,
 • teorii nauki (problemów współczesnej nauki, dziejów nauki, metodologii nauk przyrodniczych),
 • ontologii i epistemologii w zakresie rozszerzonym.
 
 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 9. Czerwiec 2020 - 07:30; osoba wprowadzająca: Jarosław Jurkowski Ostatnia zmiana: wtorek, 11. Październik 2022 - 13:37; osoba wprowadzająca: Jarosław Jurkowski