fbpx Studia II stopnia | Wydział Nauk Społecznych

Studia II stopnia | Wydział Nauk Społecznych

Studia II stopnia

CEL STUDIÓW FILOZOFICZNYCH II STOPNIA
 
Celem studiów II stopnia na kierunku FILOZOFIA jest wykształcenie absolwentów posiadających pogłębioną i uszczegółowioną wiedzę filozoficzną i metafilozoficzną w zakresie głównych subdyscyplin filozoficznych (m. in. ontologii, epistemologii, antropologii, etyki, estetyki, filozofii społecznej, filozofii kultury, filozofii religii, filozofii umysłu), logiki oraz subdyscyplin, których przedmiotem jest filozofia (np. historia filozofii starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej, metodologia nauk, filozofia nauki), a także umiejętność zdobywania, gromadzenia i samodzielnego analizowania tej wiedzy. Ponadto przygotowanie studentów do  samodzielnego formułowania własnego stanowiska popartego poprawnie skonstruowanymi argumentami w zakresie szczegółowych problemów filozoficznych. Student studiów filozoficznych II stopnia nabywa wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które przygotowują go do kontynuowania studiów filozoficznych w szkołach doktorskich w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych.
 
SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwent posiada rozbudowaną oraz pogłębioną wiedzę i umiejętności w zakresie filozofii, szczególnie historii filozofii, logiki, ontologii/metafizyki/teorii bytu, epistemologii/teorii poznania oraz etyki. Posiada znajomość innych dyscypliny filozoficznych i aktualnego stanu badań w poszczególnych dyscyplinach. Ma usystematyzowaną znajomość głównych dyscyplin filozoficznych, zna zależności między kierunkami filozoficznymi, dogłębnie rozumie poglądy wybranego wiodącego filozofa. Zna bieżący stan badań w zakresie wybranej problematyki filozoficznej. Umie dokonać samodzielnej, pogłębionej analizy, prezentacji i interpretacji tekstów filozoficznych. Rozumie i tłumaczy teksty obcojęzyczne z obszaru filozofii. Posiada umiejętność twórczego i krytycznego myślenia oraz formułowania, przedstawiania i uzasadniania własnych poglądów. Pisze opracowania monograficzne na podstawie samodzielnie dobranej literatury, stosując oryginalne podejście. Tworzy poprawne logicznie strategie argumentacyjne. Potrafi we współpracy z profesjonalistami samodzielnie zdobywać wiedzę, zaplanować i zrealizować projekt badawczy.
 
PERSPEKTYWA ZATRUDNIENIA
Po uzupełnieniu wykształcenia pedagogicznego absolwenci studiów II stopnia na kierunku FILOZOFIA mogą pracować w szkolnictwie jako nauczyciele logiki, etyki, filozofii. Sprawdzą się także jako pracownicy mediów, instytucji kultury, instytucji naukowych, analitycy informacji.
 
Ostatnia modyfikacja: 
niedziela, 28 czerwca 2020 roku, 14:58