Projekty badawcze

UDZIAŁ PRACOWNIKÓW INSTYTUTU PEDAGOGIKI
W KRAJOWYCH PROJEKTACH BADAWCZYCH

 • Wykonawstwo opinii eksperckiej do raportu „Status zawodowy nauczyciela, system doskonalenia nauczycieli” z badań potencjału kadry pedagogicznej województwa pomorskiego w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych, realizowanych w ramach „Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Aktywni Pomorzanie 2020”, Działanie 3.1.2. 
 • Kierowanie w przygotowaniu wniosku o finansowanie międzynarodowego projektu: Pedagogika konfliktu w obszarach ryzyka ekologicznego (planowane badania w Polsce i w Norwegii - Pomorze i Lofoty, z udziałem pracowników Uniwersytetu w Bergen). Wniosek złożony w NCN (wniosek w trakcie recenzji).
 • Kierowanie w projekcie badawczym NCN: Kategoria duchowości w pedagogice
 • Kierowanie w projekcie badawczym NCN: M-rodzice i m-dzieci. Bezprzewodowa socjalizacja i uczenie się w kulturze cyfrowej (nr 2013/09/B/HS6/03091)
 • Kierowanie w projekcie badawczym: Romany Miller teatr i edukacja teatralna - tropy dla współczesnej pedagogiki i edukacji, Gdańsk 2013 -15 (projekt dofinansowany z DS. IP). (Realizator: Zakład Pedagogiki Ogólnej IP UG w ramach wieloletniego projektu „Gdańskie życiorysy pedagogiczne”, międzyinstytutowy zespół badawczy, doktoranci i absolwenci IP UG)
 • Uczestnictwo w projekcie „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap III”, realizacja 01.03.2011 – 31.11.2015. Projekt systemowy realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, Centrum Edukacji Nauczycieli w Warszawie, w ramach Priorytetu III, Działania 3.1, Poddziałania 3.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2011-2015 (Realizator ORE Warszawa, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego).  
 • Kierowanie w projekcie badawczo-wdrożeniowym: Wspólny Pokój Gdańsk. Ku miejskim modi co-vivendi, Gdańsk 2014 (projekt dofinansowany przez Miasto Gdańsk, jako oferta realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2014). (Realizator: Gdańskie Towarzystwo Naukowe we współpracy interdyscyplinarnym, międzyuczelnianym zespołem badawczym UG).
 • Uczestnictwo w projekcie badawczym Romany Miller teatr i edukacja teatralna - tropy dla współczesnej pedagogiki i edukacji, Gdańsk 2013 -15
 • Uczestnictwo w projekcie badawczym Teoretyczne i praktyczne podstawy tutoringu - kształcenie studentów/ nauczycieli, Gdańsk 2014 - 2016
 • Uczestnictwo w projekcie badawczym Wspólny pokój Gdańsk. Ku miejskim modi co-vivendi, Gdańsk 2014
 • Współautorstwo i współwykonanie badań w projekcie Badania i analiza potencjału kadry pedagogicznej województwa pomorskiego w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych (projekt realizowany w ramach „Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Aktywni Pomorzanie 2020”, Działanie 3.1.2.)
 • Wykonawstwo grantu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Uniwersytet jutra: umiędzynarodowienie kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim poprzez  współpracę z Uniwersytetem Houston-Downtown (projekt w ramach Poddziałania 4.1.1. PO KL „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”, Priorytetu IV "Szkolnictwo Wyższe i Nauka”).
 • Wykonawstwo ekspertyz i konsultacje naukowe w projekcie Sytuacja społeczno-zawodowa kobiet w wieku 50+ na wsi w powiecie kwidzyńskim i sztumskim (projekt dofinansowany ze środków UE POKL). (Realizator: Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa, 2011-2014).

 

UDZIAŁ PRACOWNIKÓW INSTYTUTU PEDAGOGIKI
W MIĘDZYNARODOWYCH PROJEKTACH BADAWCZYCH

 • Uczestnictwo w projekcie naukowym Przestrzenie uczenia się, (Białoruś, Ukraina, Federacja Rosyjska, Irlandia, Portugalia, Wielka Brytania) i redakcja „Kwartalnika Pedagogicznego” 2019, Tom 64, Nr 1(251). https://kwartalnikpedagogiczny.pl/resources/html/articlesList?issueId=120732019
 • Konsultacje i opieka naukowa nad projektem: Tworzenie i rozwijanie standardów jakości usług instytucji pomocy społecznej i integracji (projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego; Nr umowy: UDA-POKL.01.02.00-00-004/09-00) (Realizator: projekt w ramach Działania 1.2: „Wsparcie systemowe instytucji pomocy społecznej i integracji", Priorytetu I: "Zatrudnienie i integracja społeczna", Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Czas realizacji: 1.12.2009 - 31.12. 2013)
 • Koordynacja z ramienia UG projektu badawczego w ramach Narodowej Agencji programu ERASMUS+: Promocja uczenia się przez całe życie w szkołach wyższych przez wdrożenie innowacyjnych praktyk w zakresie uznawalności efektów uczenia się uzyskanych poza edukacją formalną (ang.: Promoting LLL in HE by implementing innovating practices in RPL – EDUPRO). (Realizator: Uniwersytet Gdański z partnerami polskimi i zagranicznymi:  Dolnośląską Szkołą Wyższą, University of Warwick - Wlk. Brytania i Universidade do Algarve - Portugalia. Liderem i koordynatorem jest Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu. Realizacja w okresie 1.09.2014 - 31.08.2016).
 • Uczestnictwo w projekcie naukowym: Gender and Language in printed media (on the example of selected journals published in Poland and Malaysia) (badania własne w zakresie mediów drukowanych oraz nad językiem mediów); (Polska - Malezja 2013/2014): http://ijas2014venice.sched.org/event/e1e935b4b733af2192c85cdb4d11f229.VCUTBBYYvEk
 • Uczestnictwo w projekcie naukowym: The holistic nature of multisensory stimuli experienced by the consumers in their everyday choice decisions in Poland and USA. (badania własne nad rozpoznawaniem „ukrytych komunikatów” w otaczającym nas świecie oraz zarządzanie nimi; trwają prace nad publikacją); (Polska - USA 2013-2014)
 • Uczestnictwo w projekcie międzynarodowej sieci badawczej SCAPE (Studies in Culture, Conflict and the Political in Education); redakcja i współautorstwo książki Education and the Political: New Theoretical Articulations (Sense Publishers, Rotterdam - Boston - Taipei 2013) (Realizacja: University of British Columbia, Vancouver, Kanada; University of Luxembourg; Sodertorn University, Szwecja; Educational Research Institute, Ljubljana, Słowenia; Catholic University Leuven, Belgia;  SWPS -Wrocław i UG - Gdańsk)
 • Uczestnictwo w przygotowaniu wniosku o finansowanie projektu badawczego Places of Engagement: The Study of the Ever-Failing Student, Teacher, and Citizen in Liberal Democracy. (Wniosek złożony w Instytucie Szwedzkim we współpracy z Sodertorn University, Szwecja (wniosek w trakcie oceny)
 • Wykonawstwo ekspertyz (z ramienia Pomorskiej Sieci Tematycznej ds. wysokiego poziomu zatrudnienia oraz Pomorskiej Sieci Tematycznej ds. Doskonalenia Zawodowego i Kształcenia Ustawicznego) w projekcie systemowym Samorządu Województwa Pomorskiego: System Inteligencji Regionalnej - kompleksowe planowanie rozwoju i zarządzanie zmianami gospodarczymi na Pomorzu (projekt dofinansowany ze środków UE POKL,  2012-2014)
 • Wykonawstwo ekspertyz naukowych w projekcie prowadzonym metodą Laboratorium Foresight: Badanie działalności animacyjnej 52 Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego (projekt dofinansowany ze środków UE POKL). (Realizator: Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, 2012-2013)
 • Wykonawstwo ekspertyz naukowych w projekcie: Scenariusze rozwoju lokalnych polityk kultury (projekt dofinansowany ze środków UE POKL). (Realizator: Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, 2012-2013)

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 28. Styczeń 2022 - 10:51; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: piątek, 28. Styczeń 2022 - 10:51; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny