Czasopisma

Czasopisma naukowe

baner Ars Educandi

Rocznik Ars Educandi jest szeroką platformą krytycznego namysłu nad współczesną edukacją, kulturą i społeczeństwem. Jego zasadniczym celem jest upowszechnianie wyników prowadzonych badań naukowych. Zakres tematyczny publikowanych tekstów obejmuje nauki społeczne – przede wszystkim pedagogikę, socjologię, kulturoznawstwo oraz filozofię, psychologię, nauki o komunikacji i sztuce, politologię czy antropologię. Główne zadanie czasopisma utrzymane jest w duchu pedagogiki gdańskiej: tworzymy otwartą, kategorialnie pulsującą przestrzeń dialogu dla badaczek i badaczy, patrzących na procesy edukacyjne krytycznie, interdyscyplinarnie, z uwzględnieniem zróżnicowanych orientacji aksjologicznych i metodologicznych. Szczególnie interesują nas zjawiska nowe, wyłaniające się i niewystarczająco sproblematyzowane, uważane za trudne lub zapalne, wpisujące się – tytułem przykładu – w obszar kulturowych studiów nad technologiami, problematykę game studies czy nowych studiów kulturowych.

Zachęcamy do czytania, odwiedzania czasopisma Ars Educandi, publikowania artykułów i wszelkiej współpracy: www.arseducandi.ug.edu.pl


baner ERL

Czasopismo ERL Journal (pełna nazwa Educational Role of Language Journal) to podwójnie ślepy półrocznik z pogranicza pedagogiki i językoznawstwa. ERL Journal ma charakter open access i wszystkie jego numery dostępne są na http://educationalroleoflanguage.org/erl-journal/.Teksty publikowane w ERL Journal (obecnie wyłącznie w języku angielskim) dotyczą szeroko rozumianej - kluczowej - roli języka w edukacji. ERL Journal publikowany jest na stronie Stowarzyszenia Naukowego ERL Association i jego zakres zbieżny jest z zakresem merytorycznym stowarzyszenia określonym na http://educationalroleoflanguage.org/erla-projects/. Na poziomie ogólnym obejmuje on tzw. Scope Major: Language&Schooling, Language& Culture, Language&Methodology, Language&Personality; oraz tzw. Scope Minor: Language(-)Beliefs, Language(-)Activity, Language(-)Affect, Language(-)Thinking. ERL Journal głównie artykuły empiryczne, ale jest w nim również miejsce na opracowania teoretyczne oraz recenzje i sprawozdania. Pełna indeksacja ERL Journal dostępna jest na http://educationalroleoflanguage.org/erl-journal/educational-role-of-language-journal-indexing/, zaś aktualne Calls for Papers (oraz dotychczasowe numery) na http://educationalroleoflanguage.org/erl-journal/erl-journal-issues/.

ERL Journal ma 40 pkt na liście MNiSW czasopism punktowanych. 


baner PWE

W półroczniku „Problemy Wczesnej Edukacji/Issues in Early Education”, ukazującym się od 2005 roku, publikujemy oryginalne artykuły naukowe w językach polskim i angielskim, których tematyka wpisuje się w nurt badań nad dzieckiem i dzieciństwem oraz wczesną edukacją. Szczególną wagę przywiązujemy do tekstów o charakterze empirycznym, prezentujących wyniki poszukiwań badawczych w interesującym nas obszarze tematycznym.

Dążymy do tego, by powiązać namysł nad wczesną edukacją z innymi subdyscyplinami pedagogiki, takimi, jak: pedagogika ogólna, dydaktyka, pedagogika społeczna, pedeutologia, ale także z innymi dziedzinami wiedzy, czyli z filozofią i socjologią edukacji, antropologią kulturową, psychologią czy naukami prawnymi.

Czasopismo adresowane jest do środowiska akademickiego, którego przedstawicielom chcemy stworzyć warunki do prezentacji swoich badań. Chcemy też docierać do doradców metodycznych, nauczycieli-praktyków, studentów z obszaru nauk społecznych i humanistyki oraz osób zainteresowanych podejmowaną tu problematyką. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe)

Aktualna punktacja MEiN: 70 punktów

"PWE" jest indeksowane między innymi w bazach (Indexed in): The Central and Eastern European Online Library (CEEOL); The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH); ICI Journals Master List; Google Scholar


baner Niepełnosprawność

Czasopismo "Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej" stawia sobie za cel aktualizację problemów z zakresu pedagogiki specjalnej i interdyscyplinarne spojrzenie na niepełnosprawność. WIĘCEJ

Obecna ocena parametryczna czasopisma wynosi 70 punktów.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 16. Wrzesień 2014 - 09:11; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: poniedziałek, 24. Lipiec 2023 - 10:09; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny