fbpx Praktyki pedagogiczno - zawodowe | Wydział Nauk Społecznych

Praktyki pedagogiczno - zawodowe | Wydział Nauk Społecznych

Praktyki pedagogiczno - zawodowe

Autor: 
Dorota Godlewska-Werner

Praktyki zawodowe są obowiązkowe dla wszystkich studentów IV i V roku kierunku Psychologia.

Studenci studiów stacjonarnych zobowiązani są odbyć po 50 godzin praktyk na IV i na V roku studiów (w sumie 100 godzin), w tym w każdej z placówek po przynajmniej 50 godzin. Osoby studiujące w trybie niestacjonarnym (zaocznym) po 30 godzin na IV i na V roku studiów (w sumie 60 godzin). Wszelkie odstępstwa od tej reguły wymagają otrzymania formalnej zgody, a wszelkie formalności z tym związane załatwia się za pośrednictwem opiekunów praktyk dla poszczególnych ścieżek specjalizacyjnych.

Przynajmniej jedna z dwóch 50-godzinnych (lub 30-godzinnych) praktyk powinna odbyć się w placówce o kierunku działalności zgodnym ze ścieżką specjalizacyjną realizowaną przez daną osobę. Druga praktyka może odbyć się w placówce realizującej działania o dowolnym profilu pracy psychologicznej. W przypadku osób realizujących dwie ścieżki specjalizacyjne jedna z praktyk powinna odbyć się w placówce o kierunku działalności zgodnym z jedną ścieżką specjalizacyjną, a druga praktyka powinna być zgodna z drugą ścieżką.

Każda z praktyk studenckich powinna odbyć się pod kierunkiem zatrudnionego w danej placówce psychologa, który pełni rolę zakładowego opiekuna praktyk. Ta osoba poświadcza sporządza pisemną opinię na temat osoby odbywającej praktykę.

Na poziomie Instytutu Psychologii studenci poszczególnych specjalności lub ścieżek specjalizacyjnych załatwiają formalności poprzedzające udanie się na praktyki u właściwych opiekunów praktyk. Praktykę można zorganizować indywidualnie, za pośrednictwem Instytutu Psychologii lub za pośrednictwem Biura Karier UG.

Jeśli zakład pracy wymaga podpisania porozumienia w sprawie praktyk oraz wystawienia skierowania należy skontaktować się z właściwym opiekunem od 1 do 2 miesięcy przed planowanym odbyciem praktyk. Podyktowane jest to koniecznością podpisania porozumienia przez zakład pracy i Dyrektora Instytutu Psychologii oraz wymogiem wystawienia skierowania i zgłoszenia do ubezpieczenia. Porozumienie i skierowanie są opcjonalne tzn. mogą ale nie muszą być wymagane przez zakład pracy przed odbyciem praktyk. Jeśli zakład pracy nie wymaga podpisania porozumienia oraz wystawienia skierowania to praktyki w najszybszy sposób można zrealizować indywidualnie.

Po zakończeniu praktyki należy uzyskać wpis zaliczający praktykę od właściwego opiekuna praktyk (a w razie jego długotrwałej nieobecności od opiekuna innej ścieżki). Podstawą uzyskania wpisu jest przedłożenie dokumentów poświadczających odbycie praktyki (opinia podpisana przez zakładowego opiekuna praktyk).

Szczegółowe wytyczne znajdują się w załącznikach: Regulamin praktyk na kierunku Psychologia oraz w Procedura – jak zorganizować sobie praktykę zawodową

 

Praktyki przygotowania pedagogicznego.

Procedura organizacji praktyk przygotowania pedagogicznego jest prawie taka sama jak praktyk zawodowych. Różni je tylko kilka punktów. Praktyki przygotowania pedagogicznego trwają łącznie 150 godzin (na czwartym i na piątym roku studiów, w konfiguracji godzinowej 50/100, 100/50 lub 75/75) i są realizowanie niezależnie od praktyk zawodowych. Praktyki przygotowania pedagogicznego muszą być zrealizowane w placówkach podległych Ministerstwu Edukacji Narodowej (patrz link poniżej). Do zaliczenia praktyk przygotowania pedagogicznego potrzebny jest oprócz opinii również dzienniczek praktyk (do pobrania poniżej). Opiekunem praktyk może być psycholog lub pedagog.

 

Biuro Karier Uniwersytetu Gdańskiego - tu znajdziesz oferty praktyk, staży, pracy, szkoleń oraz aktualności.  

Biuro Karier UG na portalu Facebook – aktualne ogłoszenia.

Oferty staży, praktyk i pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy.

Europejski Portal Mobilności Zawodowej

Możesz zrealizować praktyki w formie wolontariatu, np. w Centrum Wolontariatu Caritas lub Regionalnym Centrum Wolontariatu, jeśli opiekunem będzie psycholog.

 

Wykaz opiekunów praktyk wraz z ogłoszeniami

Wykaz porozumień w sprawie praktyk

Wykaz przykładowych placówek, w których można realizować praktyki przygotowania pedagogicznego (150h).

Ostatnia modyfikacja: 
niedziela, 6 października 2019 roku, 10:48