Praktyki pedagogiczno - zawodowe | Wydział Nauk Społecznych

Praktyki pedagogiczno - zawodowe

Praktyki zawodowe są obowiązkowe dla osób studiujących na IV i V roku kierunku Psychologia (wszystkie tryby) wraz ze specjalnością Neurobiopsychologia.

Studenci studiów stacjonarnych zobowiązani są odbyć po 50 godzin praktyk na IV i na V roku studiów (w sumie 100 godzin), w tym w każdej z placówek po przynajmniej 50 godzin. Osoby studiujące w trybie niestacjonarnym (zaocznym) po 30 godzin na IV i na V roku studiów (w sumie 60 godzin). Wszelkie odstępstwa od tej reguły wymagają otrzymania formalnej zgody, a wszelkie formalności z tym związane załatwia się za pośrednictwem opiekunów praktyk dla poszczególnych ścieżek specjalizacyjnych.

Przynajmniej jedna z dwóch 50-godzinnych (lub 30-godzinnych) praktyk powinna odbyć się w placówce o kierunku działalności zgodnym ze ścieżką specjalizacyjną realizowaną przez daną osobę. Druga praktyka może odbyć się w placówce realizującej działania o dowolnym profilu pracy psychologicznej. W przypadku osób realizujących dwie ścieżki specjalizacyjne jedna z praktyk powinna odbyć się w placówce o kierunku działalności zgodnym z jedną ścieżką specjalizacyjną, a druga praktyka powinna być zgodna z drugą ścieżką.

Każda z praktyk studenckich powinna odbyć się pod kierunkiem zatrudnionego w danej placówce psychologa, który pełni rolę zakładowego opiekuna praktyk. Ta osoba poświadcza sporządza pisemną opinię na temat osoby odbywającej praktykę.

Na poziomie Instytutu Psychologii studenci poszczególnych specjalności lub ścieżek specjalizacyjnych załatwiają formalności poprzedzające udanie się na praktyki u właściwych opiekunów praktyk. Alternatywnie, praktykę można też zorganizować indywidualnie lub za pośrednictwem Biura Karier UG. Biuro Karier określa własne zasady kierowania studentów na praktyki.

Po zakończeniu praktyki należy uzyskać wpis zaliczający praktykę od właściwego opiekuna praktyk (a w razie jego długotrwałej nieobecności od opiekuna innej ścieżki). Podstawą uzyskania wpisu jest przedłożenie dokumentów poświadczających odbycie praktyki (opinia podpisana przez zakładowego opiekuna praktyk).

Szczegółowe wytyczne znajdują się w Regulaminie praktyk.

 

Biuro Karier Uniwersytetu Gdańskiego

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Rafał Chyła
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 4 października 2017 roku, 12:45