fbpx Praktyki pedagogiczno - zawodowe | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Praktyki pedagogiczno - zawodowe

Praktyki pedagogiczno - zawodowe

Autor: 

Uwaga! Zmiany w rozporządzeniu dot. praktyk. Śledź zmiany na stronie, a w razie pytań - skontaktuj się z opiekunem praktyk ze swojej ścieżki

Wykaz opiekunów praktyk wraz z ogłoszeniami

Regulamin praktyk


Praktyki zawodowe są obowiązkowe dla wszystkich studentów IV i V roku kierunku Psychologia.

Studenci studiów stacjonarnych zobowiązani są odbyć po 50 godzin praktyk na IV i na V roku studiów (w sumie 100 godzin), w tym w każdej z placówek po przynajmniej 50 godzin. Osoby studiujące w trybie niestacjonarnym (zaocznym) po 30 godzin na IV i na V roku studiów (w sumie 60 godzin). Wszelkie odstępstwa od tej reguły wymagają otrzymania formalnej zgody, a wszelkie formalności z tym związane załatwia się za pośrednictwem opiekunów praktyk dla poszczególnych ścieżek specjalizacyjnych.

Przynajmniej jedna z dwóch 50-godzinnych (lub 30-godzinnych) praktyk powinna odbyć się w placówce o kierunku działalności zgodnym ze ścieżką specjalizacyjną realizowaną przez daną osobę. Druga praktyka może odbyć się w placówce realizującej działania o dowolnym profilu pracy psychologicznej. W przypadku osób realizujących dwie ścieżki specjalizacyjne jedna z praktyk powinna odbyć się w placówce o kierunku działalności zgodnym z jedną ścieżką specjalizacyjną, a druga praktyka powinna być zgodna z drugą ścieżką.

Każda z praktyk studenckich powinna odbyć się pod kierunkiem zatrudnionego w danej placówce psychologa, który pełni rolę zakładowego opiekuna praktyk. Ta osoba poświadcza sporządza pisemną opinię na temat osoby odbywającej praktykę.

Na poziomie Instytutu Psychologii studenci poszczególnych specjalności lub ścieżek specjalizacyjnych załatwiają formalności poprzedzające udanie się na praktyki u właściwych opiekunów praktyk. Praktykę można zorganizować indywidualnie, za pośrednictwem Instytutu Psychologii lub za pośrednictwem Biura Karier UG.

Jeśli zakład pracy wymaga podpisania porozumienia w sprawie praktyk oraz wystawienia skierowania należy skontaktować się z właściwym opiekunem od 1 do 2 miesięcy przed planowanym odbyciem praktyk. Podyktowane jest to koniecznością podpisania porozumienia przez zakład pracy i Dyrektora Instytutu Psychologii oraz wymogiem wystawienia skierowania i zgłoszenia do ubezpieczenia. Porozumienie i skierowanie są opcjonalne tzn. mogą ale nie muszą być wymagane przez zakład pracy przed odbyciem praktyk. Jeśli zakład pracy nie wymaga podpisania porozumienia oraz wystawienia skierowania to praktyki w najszybszy sposób można zrealizować indywidualnie.

Po zakończeniu praktyki należy uzyskać wpis zaliczający praktykę od właściwego opiekuna praktyk (a w razie jego długotrwałej nieobecności od opiekuna innej ścieżki). Podstawą uzyskania wpisu jest przedłożenie dokumentów poświadczających odbycie praktyki (opinia podpisana przez zakładowego opiekuna praktyk).

Szczegółowe wytyczne znajdują się w załącznikach: Regulamin praktyk na kierunku Psychologia oraz w Procedura – jak zorganizować sobie praktykę zawodową
 Praktyki przygotowania pedagogicznego.

Praktyki przygotowania pedagogicznego trwają łącznie 120 godzin (na czwartym i na piątym roku studiów) i są realizowanie niezależnie od praktyk zawodowych (za wyjątkiem ścieżki psychologia dzieci i młodzieży, gdzie na podstawie praktyk zawodowych realizowanych w placówce podległej MEN można zrealizować praktyki w ramach przygotowania pedagogicznego - uzupełnione o odmienną opinię i zapis w dzienniku praktyk). Praktyki przygotowania pedagogicznego muszą być zrealizowane w placówkach podległych Ministerstwu Edukacji Narodowej (patrz link poniżej). Do zaliczenia praktyk przygotowania pedagogicznego potrzebny jest oprócz opinii również dzienniczek praktyk (do pobrania poniżej). Opiekunem praktyk może być psycholog lub pedagog.
 Wytyczne dotyczące realizacji nauczycielskich praktyk zawodowych w czasie epidemii - zmiana standardu kształcenia nauczycieli

UWAGA! Nowe przepisy obowiązują od 05.12.2020 r.

Szanowni Państwo,

Minister Edukacji i Nauki podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. W nowelizacji dodano przepis epizodyczny umożliwiający realizację praktyk zawodowych w roku akademickim 2020/2021.

Wprowadzono następujące zmiany w realizacji praktyk zawodowych uelastyczniające dotychczasowe wymagania:

  • W podmiocie prowadzącym kształcenie – w takim przypadku praktyki będą przygotowywane
    i organizowane przez ten podmiot i mogą odbywać się w formie ćwiczeń praktycznych, symulacji lekcji lub zajęć, właściwych dla przedszkola, szkoły lub placówki systemu oświaty, także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  • Przez udział studenta lub uczestnika studiów podyplomowych w prowadzeniu przez szkołę lub placówkę systemu oświaty lekcji lub zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – w takim przypadku praktyki będą organizowane przez podmiot prowadzący kształcenie i mogą odbywać się przez umożliwienie studentom lub uczestnikom studiów podyplomowych udziału w przygotowaniu i prowadzeniu przez szkołę lub placówkę systemu oświaty lekcji lub zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub ich obserwacji.

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/nauczycielskie-praktyki-zawodowe-w-czasie-epidemii--zmiana-standardu-ksztalcenia-nauczycieli
 


 

Biuro Karier Uniwersytetu Gdańskiego - tu znajdziesz oferty praktyk, staży, pracy, szkoleń oraz aktualności.  

Biuro Karier UG na portalu Facebook – aktualne ogłoszenia.

Oferty staży, praktyk i pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy.

Europejski Portal Mobilności Zawodowej

Możesz zrealizować praktyki w formie wolontariatu, np. w Centrum Wolontariatu Caritas lub Regionalnym Centrum Wolontariatu, jeśli opiekunem będzie psycholog.

 

Wykaz porozumień w sprawie praktyk

Wykaz przykładowych placówek, w których można realizować praktyki przygotowania pedagogicznego (120h).


 

Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia DAR w Gdyni serdecznie zaprasza studentów psychologii na praktyki! 

Placówka jest dedykowana dzieciom z autyzmem. Formuła szkoły zakłada obecność psychologa na każdej lekcji oraz dodatkowe zajęcia prowadzone przez psychologów m.in trening umiejętności społecznych i psychoedukację. 
Link do strony internetowej placówki:
 
W razie pytań i dalszych informacji prosimy o kontakt z opiekunem praktyk ścieżki psychologia dzieci i młodzieży mgr Ariadną Łada-Maśko, e-mail: ariadna.lada@ug.edu.pl 

 

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 24 lutego 2021 roku, 7:36