Praktyki pedagogiczno - zawodowe

Praktyki zawodowe i pedagogiczne na kierunku psychologia WNS UG

Wykaz opiekunów praktyk wraz z ogłoszeniami – z kim i jak się kontaktować?

Regulamin praktyk – jak zrealizować praktykę?

Wykaz porozumień w sprawie praktyk – gdzie odbyć praktyki?

Infografika

Praktyki wakacyjne, wrześniowe i rozliczenie praktyk we wrześniu

 

Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe są obowiązkowe dla wszystkich studentów IV i V roku kierunku Psychologia.

Studenci studiów stacjonarnych zobowiązani są odbyć po 50 godzin praktyk na IV i na V roku studiów (w sumie 100 godzin), w tym w każdej z placówek po przynajmniej 50 godzin. Osoby studiujące w trybie niestacjonarnym (zaocznym) po 30 godzin na IV i na V roku studiów (w sumie 60 godzin). Wszelkie odstępstwa od tej reguły wymagają otrzymania formalnej zgody, a wszelkie formalności z tym związane załatwia się za pośrednictwem opiekunów praktyk dla poszczególnych ścieżek specjalizacyjnych na kierunku Psychologia.

Przynajmniej jedna z dwóch 50-godzinnych (lub 30-godzinnych) praktyk powinna odbyć się w placówce o kierunku działalności zgodnym ze ścieżką specjalizacyjną realizowaną przez daną osobę. Druga praktyka może odbyć się w placówce realizującej działania o dowolnym profilu pracy psychologicznej. W przypadku osób realizujących dwie ścieżki specjalizacyjne jedna z praktyk powinna odbyć się w placówce o kierunku działalności zgodnym z jedną ścieżką specjalizacyjną, a druga praktyka powinna być zgodna z drugą ścieżką.

Każda z praktyk studenckich powinna odbyć się pod kierunkiem zatrudnionego w danej placówce psychologa, który pełni rolę zakładowego opiekuna praktyk. Ta osoba sporządza pisemną opinię na temat osoby odbywającej praktykę.

Na poziomie Instytutu Psychologii studenci poszczególnych specjalności lub ścieżek specjalizacyjnych załatwiają formalności poprzedzające udanie się na praktyki u właściwych opiekunów praktyk.


Praktyki przygotowania pedagogicznego.

Praktyki przygotowania pedagogicznego trwają łącznie 120 godzin (patrz: link 1) [150h na byłym piątym (2020/21) (patrz: link 2) roku studiów] i są realizowanie niezależnie od praktyk zawodowych (za wyjątkiem ścieżki psychologia dzieci i młodzieży, gdzie na podstawie praktyk zawodowych pod kierunkiem psychologa realizowanych w placówce podległej MEN można zrealizować praktyki w ramach przygotowania pedagogicznego - uzupełnione o odmienną opinię i zapis w dzienniku praktyk). Praktyki przygotowania pedagogicznego muszą być zrealizowane w placówkach podległych Ministerstwu Edukacji Narodowej (patrz link poniżej). Do zaliczenia praktyk przygotowania pedagogicznego potrzebny jest, oprócz opinii, również dzienniczek praktyk (do pobrania poniżej). Opiekunem praktyk przygotowania pedagogicznego może być psycholog lub pedagog.

 

Wykaz przykładowych placówek, w których można realizować praktyki przygotowania pedagogicznego (120h).


Wytyczne dotyczące realizacji praktyk przygotowania pedagogicznego w czasie epidemii - zmiana standardu kształcenia nauczycieli umożliwiająca realizację praktyk w roku akademickim 2020/2021.

Wprowadzono następujące zmiany w realizacji praktyk
zawodowych
 uelastyczniające dotychczasowe wymagania:

  • W podmiocie prowadzącym kształcenie – w takim przypadku praktyki będą przygotowywane i organizowane przez ten podmiot i mogą odbywać się w formie ćwiczeń praktycznych, symulacji lekcji lub zajęć, właściwych dla przedszkola, szkoły lub placówki systemu oświaty, także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  • Przez udział studenta lub uczestnika studiów podyplomowych w prowadzeniu przez szkołę lub placówkę systemu oświaty lekcji lub zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – w takim przypadku praktyki będą organizowane przez podmiot prowadzący kształcenie i mogą odbywać się przez umożliwienie studentom lub uczestnikom studiów podyplomowych udziału w przygotowaniu i prowadzeniu przez szkołę lub placówkę systemu oświaty lekcji lub zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub ich obserwacji.

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/nauczycielskie-praktyki-zawodowe-w-czasie-epidemii--zmiana-standardu-ksztalcenia-nauczycieli
 

Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia DAR w Gdyni serdecznie zaprasza studentów psychologii na praktyki! 

Placówka jest dedykowana dzieciom z autyzmem. Formuła szkoły zakłada obecność psychologa na każdej lekcji oraz dodatkowe zajęcia prowadzone przez psychologów m.in trening umiejętności społecznych i psychoedukację. 

Link do strony internetowej placówki: https://www.dzieciautystyczne.pl/


Przydatne linki:

Biuro Karier Uniwersytetu Gdańskiego - tu znajdziesz oferty praktyk, staży, pracy, szkoleń oraz aktualności.  

Biuro Karier UG na portalu Facebook – aktualne ogłoszenia.

Oferty staży, praktyk i pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy.

Europejski Portal Mobilności Zawodowej

Możesz zrealizować praktyki w formie wolontariatu, np. w Centrum Wolontariatu Caritas lub Regionalnym Centrum Wolontariatu, jeśli opiekunem będzie psycholog.