fbpx Studia magisterskie | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Studia magisterskie

Studia magisterskie

Bezpieczeństwo narodowe

ATUTY KIERUNKU

Na kierunku bezpieczeństwo można zyskać wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, która pozwala zrozumieć zjawiska i procesy zachodzące we współczesnym świecie. Wiedza ta dotyczy nie tylko kwestii międzynarodowych, ale przede wszystkim odnosi się do zagrożeń i wyzwań w sferze lokalnej i regionalnej. Wiedzę tę student jest w stanie wykorzystać w późniejszej pracy zawodowej, mając umiejętność analizy   i zastosowania procedur bezpieczeństwa, znając elementy zarządzania kryzysowego na wszystkich jego szczeblach w administracji państwowej czy także w podmiotach pozarządowych. Studenci kierunku będą mieli możliwość zapoznania się ze specyfiką i istotą bezpieczeństwa narodowego; poznają podmioty odpowiedzialne za kształtowanie   i realizowanie polityki bezpieczeństwa. Uczą się pracować zespołowo, gromadzić  i przetwarzać informacje, co w przypadku tematyki bezpieczeństwa jest nadzwyczaj użyteczne.

Część przedmiotów może być realizowana w języku obcym.

Od roku akademickiego 2019/2020 realizowane są 2-letnie studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu praktycznym  na dwóch ścieżkach specjalizacyjnych:

-  bezpieczeństwo państwa,

 - służby specjalne i graniczne.

W roku akademickim 2020/2021 studia te prowadzone są w trybie stacjonarnym.

 

PERSPEKTYWA ZATRUDNIENIA

Celem kształcenia na kierunku bezpieczeństwo narodowe jest przygotowanie wysokiej klasy specjalistów do pracy w instytucjach publicznych i niepublicznych. Szczególną wagę przywiązuje się do przygotowania do pracy w administracji państwowej, organizacjach społeczno-politycznych, służbach państwowych, środkach masowego przekazu i komunikacji społecznej, organizacjach pozarządowych, organach samorządowych, placówkach kulturalno-oświatowych, instytucjach naukowo-badawczych a także organizacjach i instytucjach wyspecjalizowanych zajmującymi ruchami migracyjnymi, polonijnymi, narodowościowymi i etnicznymi, pracą w zakresie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, opieką społeczną czy przestrzeganiem praw człowieka.


Politologia

ATUTY KIERUNKU

Na kierunku politologia zdobywa się wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym, której centrum zainteresowań stanowi polityka. Studia te uczą postrzegania rzeczywistości politycznej – rozumienia zjawisk i procesów politycznych w skali lokalnej i globalnej, jednocześnie  wykorzystując wiedzę socjologiczną, psychologiczną, prawniczą i ekonomiczną, kształtują zdolność analizowania i oceniania relacji i zależności między funkcjonowaniem instytucji państwowych, politycznych, organizacji różnego szczebla oraz jednostek ludzkich i społeczeństw.  Nasi Studenci aktywnie uczestniczą w życiu Uczelni: działają w licznych kołach naukowych, współorganizują spotkania z przedstawicielami życia publicznego i konferencje naukowe, odbywają praktyki studenckie oraz staże w biurach parlamentarnych, uczestniczą w studenckiej wymianie międzynarodowej  (program ERASMUS) oraz krajowej (MOST). Część przedmiotów może być realizowana w języku obcym. Podczas studiów zdobywają nie tylko wiedzę, ale i umiejętności do negocjowania i komunikowania się z szeroko rozumianym otoczeniem społecznym i politycznym  oraz doświadczenie.

2-letnie studia drugiego stopnia (magisterskie) w roku akademickim 2020/2021 prowadzone są w trybie stacjonarnym na specjalizacjach:

ustrojowo-samorządowej,

-  europeistyce i przemianach globalnych,

- międzynarodowych stosunkach politycznych.

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Dzięki interdyscyplinarności kierunku Absolwent posiada wiedzę niezbędna do podjęcia pracy w administracji publicznej – rządowej, samorządowej oraz organizacjach pozarządowych. Będzie kompetentnym pracownikiem w placówkach instytucji i organizacji międzynarodowych, instytucjach o charakterze  społecznym, gospodarczym i oświatowym, sprawdzi się jako ekspert i pracownik ośrodków badawczych, mediów. Absolwenci kierunku decydują się na karierę polityczną – pełnią funkcję polityków szczebla lokalnego (np. radni), krajowego (posłowie, senatorowie) i międzynarodowego (europosłowie). Pracują jako dziennikarze, specjaliści marketingu (np. kierują kampaniami wyborczymi), public relations.

Wielowątkowość i elastyczność zdobywanej wiedzy pozwala na znalezienie pracy w różnych zawodach oraz szybkie dopasowanie się do wymagań rynku pracy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 


 

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 30 marca 2021 roku, 19:20