Studia licencjackie

Nasi Studenci i Studentki aktywnie uczestniczą w życiu Uczelni: działają w licznych kołach naukowych, współorganizują spotkania z przedstawicielami życia publicznego i konferencje naukowe, odbywają praktyki studenckie oraz staże w biurach parlamentarnych, uczestniczą w studenckiej wymianie międzynarodowej  (program ERASMUS) oraz krajowej (MOST). Część przedmiotów może być realizowana w języku obcym.


Bezpieczeństwo narodowe

ATUTY KIERUNKU

Na kierunku bezpieczeństwo można zyskać wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych. Pozwala to zrozumieć zjawiska i procesy zachodzące we współczesnym świecie. Wiedza dotyczy nie tylko kwestii międzynarodowych, odnosi się także do zagrożeń i wyzwań w sferze lokalnej i regionalnej. Studenci i Studentki kierunku mają możliwość zapoznania się ze specyfiką i istotą bezpieczeństwa narodowego. Studia dają także szansę nabycia umiejętności analizy, zapoznania się z praktycznym zastosowaniem procedur bezpieczeństwa, zaznajomienia z elementami zarządzania kryzysowego na wszystkich szczeblach w administracji państwowej czy w podmiotach pozarządowych. Osoby studiujące poznają też specyfikę funkcjonowania podmiotów odpowiedzialnych za kształtowanie i realizowanie polityki bezpieczeństwa, uczą się pracować zespołowo, gromadzić i przetwarzać informacje, co w przypadku tematyki bezpieczeństwa jest nadzwyczaj użyteczne. Zdobytą wiedzę i umiejętności osoba studiująca będzie mogła wykorzystać w późniejszej pracy zawodowej,

Od roku akademickiego 2019/2020 realizowane są studia o profilu praktycznym w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia praktyczne charakteryzują się realizacją zajęć kształtujących umiejętności praktyczne w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS przypisanych do kierunku studiów. Studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym uwzględniają sześciomiesięczną praktykę zawodową - wymiar 720 godzin. Praktyki realizowane są etapami w każdym kolejnym roku akademickim, łącznie pozwalając na wypracowanie 720 godzin na koniec studiów.

W cyklu studiów rozpoczętym od roku akademickiego 2019/2020 realizowane były dwie specjalizacje: bezpieczeństwo wewnętrzne i bezpieczeństwo międzynarodowe, podczas starszych cykli kształcenia realizowano: bezpieczeństwo regionalne i bezpieczeństwo globalne.

Od roku akademickiego 2020/2021 zajęcia prowadzone są na specjalizacjach: bezpieczeństwo globalne i bezpieczeństwo międzynarodowe. Wyboru specjalizacji dokonuje się po pierwszym semestrze studiów. Zgodnie z Zarządzeniem nr 98/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie liczebności grup studenckich liczba uruchamianych specjalności zależna jest od liczebności grupy studiujących na danym roku.

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe prowadzone są na pierwszym stopniu jako 3-letnie studia licencjackie o profilu praktycznym, w trybie studiów stacjonarnych, podczas których realizuje się 720 godzin praktyk. Część przedmiotów może być realizowana w języku obcym.

 

PERSPEKTYWA ZATRUDNIENIA

Celem kształcenia na kierunku bezpieczeństwo narodowe jest przygotowanie wysokiej klasy specjalistów do pracy w instytucjach publicznych i niepublicznych. Szczególną wagę przywiązuje się do przygotowania do pracy w administracji państwowej, organizacjach społeczno-politycznych, służbach państwowych, środkach masowego przekazu i komunikacji społecznej, organizacjach pozarządowych, organach samorządowych, placówkach kulturalno-oświatowych, instytucjach naukowo-badawczych a także organizacjach i instytucjach wyspecjalizowanych, zajmujących się ruchami migracyjnymi, polonijnymi, narodowościowymi i etnicznymi, pracą w zakresie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, opieką społeczną czy przestrzeganiem praw człowieka.

 


Dyplomacja

ATUTY KIERUNKU

Studia te adresowane są zwłaszcza do osób interesujących się problematyką międzynarodową ze szczególnym uwzględnieniem szeroko pojętych stosunków dyplomatycznych i konsularnych. Program studiów uwzględnia zarówno aspekty dyplomacji publicznej, jak i społecznej, umiejscawiając je w zróżnicowanych uwarunkowaniach geopolitycznych i kulturowych współczesnego świata.

Cykle kształcenia rozpoczęte w poprzednich latach umożliwiały wybór ścieżki specjalizacyjnej. Ścieżka specjalizacyjna dyplomacja publiczna adresowana była do osób, które zamierzały zdobyć wykształcenie niezbędne do pracy w placówkach służby publicznej. Ścieżka specjalizacyjna dyplomacja społeczna skierowana była do osób zainteresowanych podjęciem pracy w instytucjach administracji państwowej różnego szczebla i tych, które wiązały przyszłość z pracą polegającą na nawiązywaniu współpracy na arenie międzynarodowej z ramienia przedsiębiorstw krajowych, koncernów międzynarodowych, instytucji, organizacji czy fundacji.

Od roku akademickiego 2020/2021 osoby studiujące na pierwszym roku studiów nie dokonują wyboru ścieżki specjalizacyjnej, lecz, zgodnie z nowym programem, wybierają bloki przedmiotów pozwalające na rozszerzenie zdobywanej wiedzy. Od roku akademickiego 2021/2022 Studentki i Studenci dyplomacji wybierają dwa spośród czterech dostępnych bloków przedmiotów, co pozwala na dużą samodzielność w kształtowaniu drogi rozwoju. Atutem kształcenia na tym kierunku są także warsztaty dyplomatyczne oraz warsztaty problemowe, które wprowadzone są w programie studiów począwszy od drugiego roku. Zgodnie z Zarządzeniem nr 98/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie liczebności grup studenckich liczba uruchamianych bloków przedmiotowych zależna jest od liczebności grupy studiujących na danym roku.

Studia na kierunku dyplomacja prowadzone są na pierwszym stopniu jako 3-letnie studia licencjackie w trybie studiów stacjonarnych, podczas których realizuje się 120 godzin praktyk. Część przedmiotów może być realizowana w języku obcym.

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA 

Program realizowany w ramach kierunku studiów dyplomacja przygotowuje osoby studiujące do pracy w służbie państwowej (dyplomatycznej i konsularnej), do zatrudnienia w instytucjach i organizacjach krajowych czy koncernach międzynarodowych. Oferta przedmiotów na kierunku dyplomacja jest na tyle szeroka, że wydaje się, iż powinna pozwolić na dość elastyczne dopasowanie oferty kształcenia do indywidualnych potrzeb i zainteresowań osób studiujących. Studenci i Studentki mają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności potrzebnych do pracy w różnego rodzaju instytucjach publicznych. Dotyczyć to może zarówno placówek, w których potrzebna jest umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych (na szczeblu państwowym i międzynarodowym) tj.: administracja lokalna, organy samorządowe, organizacje społeczno-polityczne, placówki kulturalno-oświatowe, czy specjalistyczne organizacje polskie i zagraniczne. Ponadto Absolwentki i Absolwenci tego kierunku odnajdą się w pracy w mediach (np. jako eksperci i ekspertki ds. stosunków międzynarodowych), jako specjaliści i specjalistki PR czy od współpracy międzynarodowej.

 


Politologia

ATUTY KIERUNKU

Na kierunku politologia zdobywa się wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym, której centrum zainteresowań stanowi polityka. Studia te uczą postrzegania rzeczywistości politycznej – rozumienia zjawisk i procesów politycznych w skali lokalnej i globalnej, jednocześnie wykorzystując wiedzę socjologiczną, psychologiczną, prawniczą i ekonomiczną. Studia pozwalają na ukształtowanie zdolności analizowania i oceniania relacji i zależności zachodzących między instytucjami państwowymi, politycznymi, organizacjami różnego szczebla oraz jednostkami ludzkich i społeczeństwami.

Wyboru specjalizacji dokonuje się po pierwszym semestrze studiów. Od roku akademickiego 2020/2021, w związku ze zmianą programu studiów obok cieszącej się dużą popularnością specjalności ustrojowo-samorządowej wprowadzono dwie nowe:

- międzynarodowe stosunki polityczne i studia regionalne,

- komunikowanie polityczne.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 98/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie liczebności grup studenckich liczba uruchamianych specjalności zależna jest od liczebności grupy studiujących na danym roku.

Starsze roczniki realizowały specjalności: ustrojowo-samorządową i międzynarodowe stosunki polityczne. 

Studia na kierunku politologia prowadzone są na pierwszym stopniu jako 3-letnie studia licencjackie w trybie studiów stacjonarnych, podczas których realizuje się 120 godzin praktyk. Część przedmiotów może być realizowana w języku obcym.

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Dzięki interdyscyplinarności kierunku Absolwent i Absolwentka posiadają wiedzę niezbędną do podjęcia pracy w administracji publicznej – rządowej, samorządowej oraz organizacjach pozarządowych. Będą kompetentnymi pracownikami  placówek instytucji i organizacji międzynarodowych, instytucji o charakterze  społecznym, gospodarczym i oświatowym, sprawdzą się jako eksperci i ekspertki ośrodków badawczych, mediów. Absolwentki i Absolwenci kierunku decydując się na karierę polityczną pełnią odpowiedzialne funkcje na szczeblu lokalnym (np. uczestnicząc w pracach Rad różnego stopnia), krajowym (posłanki i posłowie, panie senator i senatorowie) i międzynarodowego (europosłanki i europosłowie). Pracują w mediach, także jako specjalistki i specjaliści ds. marketingu (np. kierują kampaniami wyborczymi), w działach public relations.

Wielowątkowość i elastyczność zdobywanej wiedzy pozwala na znalezienie pracy w różnych zawodach oraz szybkie dopasowanie się do wymagań rynku pracy.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 19. Wrzesień 2014 - 14:49; osoba wprowadzająca: Rafał Chyła Ostatnia zmiana: środa, 16. luty 2022 - 08:27; osoba wprowadzająca: Rafał Chyła