Studia magisterskie

Nasi Studenci i Studentki aktywnie uczestniczą w życiu Uczelni: działają w licznych kołach naukowych, współorganizują spotkania z przedstawicielami życia publicznego i konferencje naukowe, odbywają praktyki studenckie oraz staże w biurach parlamentarnych, uczestniczą w studenckiej wymianie międzynarodowej  (program ERASMUS) oraz krajowej (MOST). Część przedmiotów może być realizowana w języku obcym. 


Bezpieczeństwo narodowe

ATUTY KIERUNKU

Na kierunku bezpieczeństwo narodowe można uzyskać interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk społecznych, która pozwala zrozumieć zjawiska i procesy zachodzące we współczesnym świecie. Wiedza ta dotyczy kwestii międzynarodowych, odnosi się także do zagrożeń i wyzwań w sferze lokalnej i regionalnej. Osoby studiujące będą także miały możliwość zapoznania się ze specyfiką i istotą bezpieczeństwa narodowego oraz podmiotów odpowiedzialnych za kształtowanie i realizowanie polityki bezpieczeństwa. Wiedzę tę oraz wypracowane podczas studiów umiejętności zdobywania informacji i prowadzenia analiz na temat zastosowania procedur bezpieczeństwa, znajomość elementów zarządzania kryzysowego na wszystkich szczeblach administracji państwowej czy działań podmiotów pozarządowych osoby studiujące będą mogły wykorzystać w późniejszej pracy zawodowej. Podczas studiów można także nauczyć się pracować zespołowo, gromadzić  i przetwarzać informacje, czyli zdobyć umiejętności, które w przypadku tematyki bezpieczeństwa są nadzwyczaj użyteczne. Praktyki studenckie wynoszą 360 godzin.

Część przedmiotów może być realizowana w języku obcym.

Od roku akademickiego 2019/2020 realizowane są jako 2-letnie studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu praktycznym  w dwóch specjalnościach:

-  bezpieczeństwo państwa,

 - służby specjalne i graniczne.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 98/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie liczebności grup studenckich liczba uruchamianych specjalności zależna jest od liczebności grupy studiujących na danym roku.

Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym.

 

PERSPEKTYWA ZATRUDNIENIA

Celem kształcenia na kierunku bezpieczeństwo narodowe jest przygotowanie wysokiej klasy specjalistów do pracy w instytucjach publicznych i niepublicznych. Szczególną wagę przywiązuje się do przygotowania do pracy w administracji państwowej, organizacjach społeczno-politycznych, służbach państwowych, środkach masowego przekazu i komunikacji społecznej, organizacjach pozarządowych, organach samorządowych, placówkach kulturalno-oświatowych, instytucjach naukowo-badawczych a także organizacjach i instytucjach wyspecjalizowanych zajmującymi ruchami migracyjnymi, polonijnymi, narodowościowymi i etnicznymi, pracą w zakresie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, opieką społeczną czy przestrzeganiem praw człowieka.


Politologia

ATUTY KIERUNKU

Na kierunku politologia zdobywa się wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym, której centrum zainteresowań stanowi polityka. Studia te uczą postrzegania rzeczywistości politycznej – rozumienia zjawisk i procesów politycznych w skali lokalnej i globalnej, jednocześnie wykorzystując wiedzę socjologiczną, psychologiczną, prawniczą i ekonomiczną. Kształtują także zdolność analizowania i oceniania relacji i zależności w funkcjonowaniu instytucji państwowych, politycznych, organizacji różnego szczebla oraz jednostek ludzkich i społeczeństw. Podczas studiów zdobyć można nie tylko wiedzę, ale i umiejętności pomocne w negocjowaniu i komunikowaniu się z szeroko rozumianym otoczeniem społecznym i politycznym  oraz doświadczenie niezbędne w pracy na rzecz innych.

Część przedmiotów może być realizowana w języku obcym.

Studia prowadzone są jako 2-letnie studia drugiego stopnia (magisterskie). W zależności od liczebności grupy studenckiej można dokonać wyboru spośród następujących specjalności:

ustrojowo-samorządowej,

- międzynarodowych stosunkach politycznych.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 98/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie liczebności grup studenckich liczba uruchamianych specjalności zależna jest od liczebności grupy studiujących na danym roku.

Stasze roczniki miały możliwość realizowania także specjalności europeistyka i przemiany globalne.

Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym.

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Dzięki interdyscyplinarności kierunku Absolwent/Absolwentka posiadają wiedzę niezbędną do podjęcia pracy w administracji publicznej – rządowej, samorządowej oraz organizacjach pozarządowych. Będą kompetentnymi pracownikami w placówkach instytucji i organizacji międzynarodowych, instytucjach o charakterze  społecznym, gospodarczym i oświatowym, sprawdzą się jako eksperci i ekspertki, pracownicy ośrodków badawczych, mediów. Osoby kończące kierunek decydują się na karierę polityczną – pełnią funkcję polityków szczebla lokalnego (np. radni, radne), krajowego (posłowie, posłanki, senatorowie i panie senator) i międzynarodowego (europosłowie i europosłanki). Pracują jako dziennikarze, dziennikarki, specjaliści i specjalistki marketingu (np. kierują kampaniami wyborczymi) czy public relations.

Wielowątkowość i elastyczność zdobywanej wiedzy pozwala na znalezienie pracy w różnych zawodach oraz szybkie dopasowanie się do wymagań rynku pracy.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 26. Wrzesień 2014 - 13:39; osoba wprowadzająca: Rafał Chyła Ostatnia zmiana: środa, 16. luty 2022 - 08:25; osoba wprowadzająca: Rafał Chyła