fbpx Studia licencjackie | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Studia licencjackie

Studia licencjackie

Nasi Studenci i Studentki aktywnie uczestniczą w życiu Uczelni: działają w licznych kołach naukowych, współorganizują spotkania z przedstawicielami życia publicznego i konferencje naukowe, odbywają praktyki studenckie oraz staże, uczestniczą w studenckiej wymianie międzynarodowej (program ERASMUS) oraz krajowej (MOST). Podczas studiów zdobywają nie tylko wiedzę, ale i umiejętności przydatne do współpracy z szeroko rozumianym otoczeniem społecznym czy politycznym oraz zdobywają doświadczenie niezbędne do podejmowania wyzwań na rynku pracy. Część przedmiotów może być realizowana w języku obcym.


Bezpieczeństwo narodowe

ATUTY KIERUNKU

Na kierunku bezpieczeństwo można zyskać wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, która pozwala zrozumieć zjawiska i procesy zachodzące we współczesnym świecie. Wiedza ta dotyczy nie tylko kwestii międzynarodowych, ale przede wszystkim odnosi się do zagrożeń i wyzwań w sferze lokalnej i regionalnej. Wiedzę tę osoba studiująca jest w stanie wykorzystać w późniejszej pracy zawodowej, mając umiejętność analizy i zastosowania procedur bezpieczeństwa, znając elementy zarządzania kryzysowego na wszystkich jego szczeblach w administracji państwowej czy także w podmiotach pozarządowych. Studenci i Studentki kierunku mają możliwość zapoznania się ze specyfiką i istotą bezpieczeństwa narodowego; poznają podmioty odpowiedzialne za kształtowanie i realizowanie polityki bezpieczeństwa, uczą się pracować zespołowo, gromadzić i przetwarzać informacje, co w przypadku tematyki bezpieczeństwa jest nadzwyczaj użyteczne.

Od roku akademickiego 2019/2020 realizowane są studia o profilu praktycznym w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia praktyczne charakteryzują się realizacją zajęć kształtujących umiejętności praktyczne w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS przypisanych do kierunku studiów. Studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym uwzględniają sześciomiesięczną praktykę zawodową - wymiar 720 godzin. Praktyki realizowane są etapami w każdym kolejnym roku akademickim, łącznie pozwalając na wypracowanie 720 godzin na koniec studiów.

W cyklu studiów rozpoczętym od roku akademickiego 2019/2020 realizowane są dwie ścieżki specjalizacyjne: bezpieczeństwo wewnętrzne i bezpieczeństwo międzynarodowe, podczas starszych cykli kształcenia realizowane są dwie specjalizacje: bezpieczeństwo regionalne i bezpieczeństwo globalne.

Od roku akademickiego 2020/2021 zajęcia prowadzone są na specjalizacjach: bezpieczeństwo globalne i bezpieczeństwo międzynarodowe.

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe prowadzone są na pierwszym stopniu jako 3-letnie studia licencjackie o profilu praktycznym, w trybie studiów stacjonarnych, podczas których realizuje się 720 godzin praktyk.

PERSPEKTYWA ZATRUDNIENIA

Celem kształcenia na kierunku bezpieczeństwo narodowe jest przygotowanie wysokiej klasy specjalistów do pracy w instytucjach publicznych i niepublicznych. Szczególną wagę przywiązuje się do przygotowania do pracy w administracji państwowej, organizacjach społeczno-politycznych, służbach państwowych, środkach masowego przekazu i komunikacji społecznej, organizacjach pozarządowych, organach samorządowych, placówkach kulturalno-oświatowych, instytucjach naukowo-badawczych a także organizacjach i instytucjach wyspecjalizowanych zajmującymi ruchami migracyjnymi, polonijnymi, narodowościowymi i etnicznymi, pracą w zakresie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, opieką społeczną czy przestrzeganiem praw człowieka.

 


Dyplomacja

ATUTY KIERUNKU

Studia te adresowane są zwłaszcza do osób interesujących się problematyką międzynarodową, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko pojętych stosunków dyplomatycznych i konsularnych. Program studiów uwzględnia zarówno aspekty dyplomacji publicznej jak i społecznej, umiejscawiając je w zróżnicowanych uwarunkowaniach geopolitycznych i kulturowych współczesnego świata.

Cykle kształcenia rozpoczęte w poprzednich latach umożliwiały wybór ścieżki specjalizacyjnej. Ścieżka specjalizacyjna dyplomacja publiczna adresowana jest do osób, które zamierzają zdobyć wykształcenie niezbędne do pracy w placówkach służby publicznej. Ścieżka specjalizacyjna dyplomacja społeczna skierowana jest do osób zainteresowanych podjęciem pracy w instytucjach administracji państwowej różnego szczebla i tych, które wiążą przyszłość z pracą polegającą na nawiązywaniu współpracy na arenie międzynarodowej z ramienia przedsiębiorstw krajowych, koncernów międzynarodowych, instytucji, organizacji czy fundacji.

Od roku akademickiego 2020/2021 osoby studiujące na pierwszym roku studiów nie dokonują wyboru ścieżki specjalizacyjnej, lecz, zgodnie z nowym programem, wybierają przedmioty a nie specjalizacje.

Od roku akademickiego 2021/2022 Studentki i Studenci dyplomacji wybierać będą dwa spośród czterech dostępnych bloków specjalizacyjnych, co pozwoli na dużą samodzielność w kształtowaniu drogi rozwoju. Atutem kształcenia na tym kierunku są także warsztaty dyplomatyczne oraz warsztaty problemowe, które wprowadzone są w programie studiów począwszy od drugiego roku.

Studia na kierunku dyplomacja prowadzone są na pierwszym stopniu jako 3-letnie studia licencjackie w trybie studiów stacjonarnych, podczas których realizuje się 120 godzin praktyk.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA 

Program realizowany w ramach kierunku studiów przygotowuje osoby studiujące w zakresie specjalności dyplomacja publiczna do pracy w służbie państwowej (dyplomatycznej i konsularnej), a specjalności dyplomacja społeczna do zatrudnienia w instytucjach i organizacjach krajowych czy koncernach międzynarodowych.

Od cyklu 2020/2021 osoby studiujące na kierunku dyplomacja wybierają przedmioty z bloków specjalistycznych, co pozwala na dopasowanie oferty kształcenia do indywidualnych potrzeb i zainteresowań osób studiujących. Studenci i Studentki mają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności potrzebnych do pracy w różnego rodzaju instytucjach publicznych. Dotyczyć to może zarówno placówek, w których potrzebna jest umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych (na szczeblu państwowym i międzynarodowym) tj.: administracja lokalna, organy samorządowe, organizacje społeczno-polityczne, placówki kulturalno-oświatowe, czy specjalistyczne organizacje polskie i zagraniczne. Ponadto Absolwentki i Absolwenci tego kierunku odnajdą się w pracy w mediach (np. jako eksperci i ekspertki ds. stosunków międzynarodowych), jako specjaliści PR czy fachowcy od współpracy międzynarodowej.

 


Politologia

ATUTY KIERUNKU

Na kierunku politologia zdobywa się wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym, której centrum zainteresowań stanowi polityka. Studia te uczą postrzegania rzeczywistości politycznej – rozumienia zjawisk i procesów politycznych w skali lokalnej i globalnej, jednocześnie  wykorzystując wiedzę socjologiczną, psychologiczną, prawniczą i ekonomiczną, kształtują zdolność analizowania i oceniania relacji i zależności między funkcjonowaniem instytucji państwowych, politycznych, organizacji różnego szczebla oraz jednostek ludzkich i społeczeństw.

Wyboru specjalizacji dokonuje się po pierwszym semestrze studiów. W roku akademickim 2020/2021, w związku ze zmianą programu studiów, obok cieszącej się dużą popularnością specjalizacji ustrojowo-samorządowej, wprowadzono dwie nowe ścieżki specjalizacyjne:

- międzynarodowe stosunki polityczne i studia regionalne,

- komunikowanie polityczne.

W roku akademickim 2020/2021 wyboru można było dokonywać spośród specjalizacji: ustrojowo-samorządowej oraz międzynarodowych studiów politycznych i studiów regionalnych - realizowane są obie specjalizacje.

Starsze roczniki realizują dwie specjalizacje:

ustrojowo-samorządową,

- międzynarodowe stosunki polityczne. 

Studia na kierunku politologia prowadzone są na pierwszym stopniu jako 3-letnie studia licencjackie w trybie studiów stacjonarnych, podczas których realizuje się 120 godzin praktyk.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Dzięki interdyscyplinarności kierunku Absolwent i Absolwentka posiadają wiedzę niezbędną do podjęcia pracy w administracji publicznej – rządowej, samorządowej oraz organizacjach pozarządowych. Będą kompetentnymi pracownikami  placówek instytucji i organizacji międzynarodowych, instytucji o charakterze  społecznym, gospodarczym i oświatowym, sprawdzą się jako eksperci i ekspertki ośrodków badawczych, mediów. Absolwentki i Absolwenci kierunku, decydując się na karierę polityczną, pełnią odpowiedzialne funkcje na szczeblu lokalnym (np. uczestnicząc w pracach Rad różnego stopnia), krajowym (posłanki i posłowie, panie senator i senatorowie) i międzynarodowego (europosłanki i europosłowie). Pracują w mediach, także jako specjalistki i specjaliści ds. marketingu (np. kierują kampaniami wyborczymi), w działach public relations.

Wielowątkowość i elastyczność zdobywanej wiedzy pozwala na znalezienie pracy w różnych zawodach oraz szybkie dopasowanie się do wymagań rynku pracy.

 

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 6 maja 2021 roku, 10:36