fbpx Studia licencjackie | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Studia licencjackie

Studia licencjackie

Studia stacjonarne


Bezpieczeństwo narodowe

ATUTY KIERUNKU

Na kierunku bezpieczeństwo można zyskać wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, która pozwala zrozumieć zjawiska i procesy zachodzące we współczesnym świecie. Wiedza ta dotyczy nie tylko kwestii międzynarodowych, ale przede wszystkim odnosi się do zagrożeń i wyzwań w sferze lokalnej i regionalnej. Wiedzę tę student jest w stanie wykorzystać w późniejszej pracy zawodowej, mając umiejętność analizy   i zastosowania procedur bezpieczeństwa, znając elementy zarządzania kryzysowego na wszystkich jego szczeblach w administracji państwowej czy także w podmiotach pozarządowych. Studenci kierunku będą mieli możliwość zapoznania się ze specyfiką i istotą bezpieczeństwa narodowego; poznają podmioty odpowiedzialne za kształtowanie   i realizowanie polityki bezpieczeństwa. Uczą się pracować zespołowo, gromadzić  i przetwarzać informacje, co w przypadku tematyki bezpieczeństwa jest nadzwyczaj użyteczne.

Studia te prowadzone są na dwóch poziomach kształcenia w trybie stacjonarnym   i niestacjonarnym:

a) 3-letnie studia pierwszego stopnia (licencjackie) na specjalizacjach: bezpieczeństwo regionalne; bezpieczeństwo globalne,

b)  2-letnie studia drugiego stopnia (magisterskie) na specjalizacjach: bezpieczeństwo państwa; administracja bezpieczeństwa publicznego.

 

Od roku akademickiego 2019/2020 realizowane są studia o profilu praktycznym, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym:

a) 3-letnie studia pierwszego stopnia (licencjackie) na  ścieżkach specjalizacyjnych: bezpieczeństwo wewnętrzne; bezpieczeństwo międzynarodowe,

b)  2-letnie studia drugiego stopnia (magisterskie) na ścieżkach specjalizacyjnych: bezpieczeństwo państwa; służby specjalne i graniczne.

 

PERSPEKTYWA ZATRUDNIENIA

Celem kształcenia na kierunku bezpieczeństwo narodowe jest przygotowanie wysokiej klasy specjalistów do pracy w instytucjach publicznych i niepublicznych. Szczególną wagę przywiązuje się do przygotowania do pracy w administracji państwowej, organizacjach społeczno-politycznych, służbach państwowych, środkach masowego przekazu i komunikacji społecznej, organizacjach pozarządowych, organach samorządowych, placówkach kulturalno-oświatowych, instytucjach naukowo-badawczych a także organizacjach i instytucjach wyspecjalizowanych zajmującymi ruchami migracyjnymi, polonijnymi, narodowościowymi i etnicznymi, pracą w zakresie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, opieką społeczną czy przestrzeganiem praw człowieka.


Dyplomacja

ATUTY KIERUNKU

Studia te adresowane są zwłaszcza do osób interesujących się problematyką międzynarodową, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko pojętych stosunków dyplomatycznych i konsularnych. Program studiów uwzględnia zarówno aspekty dyplomacji publicznej jak i społecznej, umiejscawiając je w zróżnicowanych uwarunkowaniach geopolitycznych i kulturowych współczesnego świata.

Specjalność dyplomacja publiczna adresowana jest do osób, które zamierzają zdobyć wykształcenie niezbędne do pracy w placówkach służby publicznej, natomiast Ci, którzy  zdecydują się na specjalność dyplomacja społeczna otrzymają wiedzę potrzebną  do podjęcia pracy w instytucjach administracji państwowej różnego szczebla i tych, które odpowiadają za nawiązywanie współpracy na arenie międzynarodowej z  ramienia przedsiębiorstw krajowych, koncernów międzynarodowych, instytucji, organizacji czy fundacji.

Studia te prowadzone są na pierwszym stopniu – 3-letnie studia licencjackie w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA 

Program realizowany w ramach kierunku studiów, przygotowuje studentów specjalności dyplomacja publiczna do pracy w służbie państwowej (dyplomatycznej i konsularnej), a specjalności dyplomacja społeczna - do zatrudnienia w instytucjach i organizacjach krajowych czy koncernach międzynarodowych,

Studenci mają możliwość zdobycia umiejętności potrzebnych do pracy w różnego rodzaju instytucjach publicznych. Dotyczyć to może zarówno placówek, w których potrzebna jest umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych (na szczeblu państwowym i międzynarodowym) tj.: administracja lokalna, organy samorządowe, organizacje społeczno-polityczne, placówki kulturalno-oświatowe, czy specjalistyczne organizacje polskie i zagraniczne. Ponadto, absolwenci tego kierunku bardzo łatwo odnajdą się w pracy w mediach ( np. jako eksperci ds. stosunków międzynarodowych), jako specjaliści PR czy fachowcy od współpracy międzynarodowej.


Politologia

ATUTY KIERUNKU

Na kierunku politologia zdobywa się wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym, której centrum zainteresowań stanowi polityka. Studia te uczą postrzegania rzeczywistości politycznej – rozumienia zjawisk i procesów politycznych w skali lokalnej i globalnej, jednocześnie  wykorzystując wiedzę socjologiczną, psychologiczną, prawniczą i ekonomiczną, kształtują zdolność analizowania i oceniania relacji i zależności między funkcjonowaniem instytucji państwowych, politycznych, organizacji różnego szczebla oraz jednostek ludzkich i społeczeństw.  Nasi Studenci aktywnie uczestniczą w życiu Uczelni: działają w licznych kołach naukowych, współorganizują spotkania z przedstawicielami życia publicznego i konferencje naukowe, odbywają praktyki studenckie oraz staże w biurach parlamentarnych, uczestniczą w studenckiej wymianie międzynarodowej  (program ERASMUS) oraz krajowej (MOST). Podczas studiów zdobywają nie tylko wiedzę, ale i umiejętności do negocjowania i komunikowania się z szeroko rozumianym otoczeniem społecznym i politycznym  oraz doświadczenie.

Studia te prowadzone są na dwóch poziomach kształcenia w trybie stacjonarnym  i niestacjonarnym:

a) 3-letnie studia pierwszego stopnia (licencjackie) na specjalizacjach: ustrojowo-samorządowej, europeistyce i przemianach globalnych, międzynarodowych stosunkach politycznych,

b)  2-letnie studia drugiego stopnia (magisterskie) na specjalizacjach: ustrojowo-samorządowej, europeistyce i przemianach globalnych, międzynarodowych stosunkach politycznych.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Dzięki interdyscyplinarności kierunku Absolwent posiada wiedzę niezbędna do podjęcia pracy w administracji publicznej – rządowej, samorządowej oraz organizacjach pozarządowych. Będzie kompetentnym pracownikiem w placówkach instytucji i organizacji międzynarodowych, instytucjach o charakterze  społecznym, gospodarczym i oświatowym, sprawdzi się jako ekspert i pracownik ośrodków badawczych, mediów. Absolwenci kierunku decydują się na karierę polityczną – pełnią funkcję polityków szczebla lokalnego (np. radni), krajowego (posłowie, senatorowie) i międzynarodowego (europosłowie). Pracują jako dziennikarze, specjaliści marketingu (np. kierują kampaniami wyborczymi), public relations.

Wielowątkowość i elastyczność zdobywanej wiedzy pozwala na znalezienie pracy w różnych zawodach oraz szybkie dopasowanie się do wymagań rynku pracy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 


 

Studia niestacjonarne


Bezpieczeństwo narodowe


Dyplomacja


Politologia


 

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 4 października 2019 roku, 11:08