Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS II stopień

Kierunek Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS (II stopień)

Studia na kierunku Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS wyposażają studentów w wiedzę i umiejętności eksperckie z zakresu diagnozowania stanu społeczno-gospodarczego obszarów w różnych skalach przestrzennych, poprzez znajomość źródeł danych lokalnych i regionalnych, umiejętności ich przetwarzania, w tym z wykorzystaniem narzędzi GIS oraz wnioskowania na podstawie uzyskanych wyników. Umiejętności te stanowią o przewadze konkurencyjnej absolwentów na rynku pracy. Dodatkowo student będzie kształtował kompetencje społeczne umożliwiające dalszy rozwój zawodowy oraz efektywne rozwiązywanie problemów z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej w warunkach pracy zespołowej i we współpracy z różnymi instytucjami odpowiedzialnymi za rozwój lokalny i regionalny. Dodatkowo, rozwinięcie umiejętności w zakresie języka angielskiego umożliwi pracę w zespołach i instytucjach o zasięgu międzynarodowym.

Poza obowiązkowym tokiem studiów studenci Geografii społeczno-ekonomicznej z elementami GIS będą mogli, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, zdobyć uprawnienia do nauczania geografii w ramach specjalizacji nauczycielskiej, skorzystać z programu Tutoring na WNS oraz z szerokiej oferty uczelni partnerskich w ramach programów ERASMUS+ i MOST.

Absolwent będzie mógł znaleźć zatrudnienie w:

  • instytucjach samorządowych – jednostkach odpowiedzialnych za planowanie strategiczne, rozwój gospodarczy i przestrzenny – zarówno na szczeblu województw jak i gmin (np. samorządy województw, urzędy miast i gmin w tym wyspecjalizowane podmioty odpowiedzialne za politykę przestrzenną, agencje rozwoju lokalnego i regionalnego),
  • instytucjach i jednostkach wykorzystujących geograficzne systemy informacyjne do celów zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej oraz obrony narodowej,
  • podmiotach świadczących komercyjne usługi z zakresu projektowania zagospodarowania przestrzennego,
  • przedsiębiorstwach wykorzystujących geograficzne systemy informacyjne (np. Lufthansa Systems Poland, Jeppesen Poland, operatorzy infrastruktury sieciowej, dystrybutorzy towarów).

Studia II stopnia

Studia drugiego stopnia, to dwuletnie studia magisterskie dla absolwentów studiów I stopnia. 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 16. Listopad 2021 - 21:39; osoba wprowadzająca: Marcin Połom Ostatnia zmiana: wtorek, 16. Listopad 2021 - 21:42; osoba wprowadzająca: Marcin Połom