Specjalizacja nauczycielska

Studenci rozpoczynający studia na kierunku geografia mają możliwość podjęcia dodatkowego kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela geografii. Uniwersytet Gdański jest obecnie jedynym uniwersytetem w północnej części Polski umożliwiającym takie kształcenie na studiach stacjonarnych. Tradycje kształcenia nauczycieli są kontynuowane na Uniwersytecie Gdańskim od 1963 roku (w ówczesnej Wyższej szkole Pedagogicznej).

Obecny program studiów spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela z 25 lipca 2019 roku. Zgodnie z tym aktem prawnym, żeby uzyskać pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela geografii we wszystkich typach szkół (podstawowych, ponadpodstawowych, policealnych), studenci muszą kontynuować kształcenie nauczycielskie na kierunkach geograficznych także na studiach II stopnia (na UG na kierunkach: geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS lub geografia fizyczna z geoinformacją). Cały program odbywa się więc w toku pięcioletnich studiów (3+2). Przygotowanie do zawodu nauczyciela geografii rozpoczyna się od II semestru (letniego) studiów I stopnia (licencjackich) i kontynuowane jest przez pierwsze trzy semestry studiów II stopnia.

Podczas studiów na specjalizacji nauczycielskiej studenci poznają zagadnienia z zakresu psychologii, pedagogiki, w tym oceniania i diagnostyki edukacyjnej, funkcjonowania szkoły, dydaktyki ogólnej i dydaktyki geografii, emisji głosu. W kolejnych latach studiów odbywają praktyki w szkołach i placówkach oświatowych obejmujące psychologiczno-pedagogiczne aspekty funkcjonowania uczniów, a następnie praktyki związane z dydaktyką geografii. Łącznie specjalizacja nauczycielka obejmuje 605 godzin dydaktycznych, w tym 150 godzin praktyki.

Mamy nadzieję, że po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej na studiach geograficznych nasi absolwenci będą mieć rozległą, elastyczną wiedzę merytoryczną w zakresie geografii, pozwalającą modyfikować ją w zależności od potrzeb uczniów. Będą rozumieć istotę wiedzy geograficznej,  by pomóc swoim uczniom nadawać jej sens.

Dzięki wiedzy psychologicznej i pedagogicznej będą rozumieć procesy rozwoju, socjalizacji, wychowania, nauczania–uczenia się. Znajomość teorii psychologicznych i pedagogicznych da im możliwość wyboru własnej drogi, przeanalizowania własnych poczynań jako nauczycieli geografii, refleksji nad nimi, krytycznej dekonstrukcji treści podręczników, materiałów dydaktycznych, dokumentów oświatowych. Będą potrafić diagnozować problemy w funkcjonowaniu uczniów i wspomagać rozwój każdego ucznia, tworząc warunki sprzyjające uczeniu się i będą potrafić planować to uczenie się. Jednocześnie będą świadomi konieczności ciągłego doskonalenia się, weryfikowania i uzupełniania wiedzy dotyczącej zarówno zagadnień geograficznych, jak i mentalnego funkcjonowania człowieka.

Nauczyciel, by podejmować działanie, musi być badaczem własnej praktyki oraz procesów, jakie dzieją się w klasie na lekcjach geografii; być refleksyjnym praktykiem.  Świadomy własnej podmiotowości potrafi komunikować się ze wszystkimi uczestnikami kształcenia: uczniami, ich  opiekunami, innymi nauczycielami, pracownikami instytucji oświatowych, urzędnikami itp.

Wszystkie te umiejętności mogą być dodatkowym atutem podczas ubiegania się o pracę także w innych niż szkoła instytucjach.

W roku akademickim 2021/ 2022 studenci I roku studiów II stopnia na kierunku geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS oraz geografia fizyczna z geoinformatyką mogą uzyskać kwalifikacje nauczyciela geografii we wszystkich typach szkół (podstawowych, ponadpodstawowych, policealnych) w ramach specjalizacji nauczycielskiej (jako dodatkowej). Warunkiem przystąpienia do studiowania na specjalizacji nauczycielskiej jest ukończenie studiów I stopnia na kierunku geografia.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 2. Listopad 2021 - 17:55; osoba wprowadzająca: Marcin Połom Ostatnia zmiana: wtorek, 2. Listopad 2021 - 17:55; osoba wprowadzająca: Marcin Połom