Obszary badawcze

Zakres badań realizowanych w Zakładach

Zakład Badań Krajobrazu i Kształtowania Środowiska

 • przyrodnicze podstawy gospodarki przestrzennej
 • przyrodnicze uwarunkowania rozwoju zrównoważonego
 • teoria i praktyka ocen oddziaływania na środowisko przyrodnicze (w szczególności tzw. "strategicznych")
 • kompleksowe (geoekologiczne) badania środowiska przyrodniczego
 • teoria i praktyka kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego
 • relacje człowiek - środowisko, zastosowanie systemów informacji geograficznej (GIS) w badaniach i ochronie środowiska

Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej

 • społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju regionalnego i lokalnego
 • polityka miejska i regionalna
 • procesy metropolizacji
 • rewitalizacja miast
 • jakość życia w mieście
 • partycypacja społeczna
 • percepcja przestrzeni miejskich
 • energia w obszarach zurbanizowanych
 • marketing terytorialny oraz promocja miast
 • zmiany demograficzne ze szczególnym uwzględnieniem migracji
 • turystyka kulturowa
 • współpraca transgraniczna i mały ruch przygraniczny
 • zarządzanie wielopoziomowe w samorządzie terytorialnym
 • planowanie strategiczne na poziomie regionalnym i lokalnym
 • rola funduszy unijnych w polityce rozwoju
 • ewaluacja polityk publicznych

Zakład Gospodarki Przestrzennej

 • społeczne, gospodarcze i kulturowe interakcje przestrzenne
 • region Zatoki Gdańskiej jako przedmiot polityki przestrzennej w XX wieku
 • ekonomika miast i regionów
 • wsparcie logistyczne a zrównoważony rozwój miast i regionów
 • decyzje lokalizacyjne podmiotów gospodarczych a polityka przestrzenna władz lokalnych
 • kulturowe uwarunkowania gospodarowania przestrzenią
 • ekonomiczne skutki procesów demograficznych
 • przemiany demograficzne w okresie transformacji społeczno-ustrojowej
 • krajobrazy kulturowe jako materialny i mentalny wyraz przestrzeni zurbanizowanej
 • przestrzenie sakralne miast i obszarów wiejskich
 • polityki społeczne i gospodarcze
 • zarządzanie przedsiębiorstwem
 • ochrona i kształtowanie środowiska kulturowego jako kategorii polityki gospodarowania przestrzenią
 • interakcja pomiędzy publicznymi i prywatnymi podmiotami publicznej polityki przestrzennej
 • transport samochodowy w rozwoju regionalnym

Zakład Rozwoju Regionalnego

 • społeczna i ekonomiczna transformacja regonów
 • uwarunkowania rozwoju regionalnego i lokalnego
 • przekształcenia portów i zmian ich znaczenia dla miast i regionów nadmorskich
 • rola transportu w rozwoju gospodarczym regionów
 • struktura przestrzenna władzy w Polsce
 • zmiany geopolitycznego znaczenia Obwodu Kaliningradzkiego
 • rozwój powiązań sieciowych na obszarze Europy Bałtyckiej
 • przestrzenne aspekty przemian społecznych, ekonomicznych i politycznych na obszarze Europy Bałtyckiej
 • wpływ rozszerzenia Unii Europejskiej na sytuację geopolityczną
 • sytuacja ekonomiczna i społeczna w Europie Środkowej i Wschodniej
 • konsekwencje rozszerzenia NATO o państwa Europy Środkowej
 • geopolityczne uwarunkowania procesów demokratyzacji i transformacji ekonomicznej w Europie Środkowej i Wschodniej
 • zmiany sytuacji demograficznej i zdrowotnej w Europie Środkowej i Wschodniej
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 29. Październik 2021 - 18:25; osoba wprowadzająca: Marcin Połom Ostatnia zmiana: wtorek, 2. Listopad 2021 - 17:43; osoba wprowadzająca: Marcin Połom