Praktyki

REGULAMIN PRAKTYK

Instytutu Filozofii Uniwersytetu Gdańskiego Kierunek: FILOZOFIA

 

§1 Podstawy prawne

 1. Zarządzenie nr 12/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie organizacji i finansowania w Uniwersytecie Gdańskim praktyk zawodowych, w tym praktyk przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, oraz praktyk nieobowiązkowych.

 

 

§2 Postanowienia ogólne

 1. Praktyki zawodowe, zwane dalej „praktykami”, stanowią integralną część procesu kształcenia studentów i podlegają zaliczeniu. Praktyki są bezpośrednio powiązane z planem studiów. Za odbyte praktyki studentowi przysługują 2 punkty ECTS.
 2. Praktyki odbywają się na podstawie porozumienia w sprawie prowadzenia praktyk zawodowych. Porozumienie jest zawierane między Uniwersytetem Gdańskim i zakładem pracy na czas określony lub nieokreślony. Porozumienie, w imieniu Uniwersytetu Gdańskiego, zawiera dziekan albo prodziekan, działający na podstawie upoważnienia Rektora. Do zawierania porozumień Rektor może upoważnić także kierownika praktyk.
 3. Dyrektor IF WNS UG wyznacza, a Prorektor właściwy ds. studenckich na wniosek Dziekana powołuje nauczyciela akademickiego – kierownika praktyk zawodowych. Do obowiązków kierownika praktyk związanych z organizacją, przebiegiem, zaliczaniem oraz dokumentowaniem odbycia praktyk należy:
  1. opracowanie projektu programu praktyk oraz harmonogramu odbywania praktyk i przedłożenie go Dziekanowi do zatwierdzenia,
  2. sporządzenie sprawozdania z realizacji praktyk, które zostały przeprowadzone w poprzednim roku kalendarzowym oraz przygotowanie planu finansowego praktyk na dany rok kalendarzowy,
  3. przygotowanie studentów do odbycia praktyk, organizacja praktyk, w tym nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z zakładami pracy, w których studenci mogą odbywać praktyki oraz nadzór dotyczący realizacji praktyk,
  4. przygotowywanie porozumień między Uniwersytetem Gdańskim i zakładami pracy oraz doprowadzenie do ich zawarcia,
  5. prowadzenie elektronicznej bazy porozumień,
  6. wystawianie studentowi skierowania na praktykę,
  7. zaliczanie praktyk na podstawie Dziennika praktyk poświadczającego ich odbycie (zawierającego następujące informacje: dane studenta, dane zakładu pracy, termin i wymiar godzinowy praktyk, wykaz zadań, które zrealizowano w ramach praktyk, opinię zakładu pracy, podpis osoby upoważnionej do potwierdzenia odbycia praktyk) oraz wpisywanie zaliczenia praktyk do indeksu elektronicznego,

 

 1. sporządzenie imiennej listy studentów podlegających ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na czas praktyki i przedłożenie jej Dziekanowi do zatwierdzenia co najmniej wyznaczonym terminem rozpoczęcia praktyk oraz prowadzenie ewidencji kosztów ubezpieczenia NNW studentów.
 1. Zgodnie ze standardami nauczania i planami studiów na kierunku filozofia ustala się, że praktyki:
  1. dotyczą studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia,
  2. obejmują różne formy i trwają 60 godzin,
  3. student jest zobowiązany zaliczyć praktyki do końca IV semestru studiów w dowolnym terminie,
  4. odbywanie praktyk nie może zakłócać realizacji innych zajęć dydaktycznych wynikających z programu studiów
  5. student może zaproponować miejsce i termin odbywania praktyki,
  6. praktyki zrealizowane na drugim kierunku studiowanym przez studenta nie zastępują praktyk na kierunku Filozofia.
 2. Istnieje możliwość zwolnienia studenta z obowiązku odbycia praktyk. Dziekan, po zasięgnięciu opinii prodziekana albo kierownika praktyk, może zwolnić studenta na jego wniosek z obowiązku odbycia praktyk w przypadku:
  1. wykonywania przez studenta działalności zawodowej lub prowadzenia przez niego działalności gospodarczej,
  2. odbycia przez studenta stażu lub wolontariatu,
  3. wystąpienia innych szczególnie uzasadnionych okoliczności.

Warunkiem zwolnienia z praktyk jest osiągnięcie wszystkich efektów uczenia się określonych dla praktyk w programie studiów.

 1. Praktyki dla studentów IF UG na kierunku Filozofia na specjalności społeczno- etycznej, kulturowo-estetycznej, teoretycznej mogą odbywać się w następujących placówkach:
  1. instytucje samorządowo-administracyjne, np. urzędy pracy, urzędy miejskie, szkoły, biura poselskie, agendy itp.,
  2. instytucje kultury, np. muzea, galerie, biblioteki itp., wydawnictwa i redakcje czasopism,
  3. instytucje naukowo-badawcze, np. PAN, UG (działalność związana z organizacją konferencji i seminariów naukowych, warsztatów filozoficznych) itp.,
  4. wszelkie instytucje pożytku publicznego, fundacje itp.,
  5. studenci mogą odbywać praktyki, uczestnicząc w badaniach naukowych prowadzonych przez poszczególnych pracowników naukowych Instytutu Filozofii

 

§3 Cele praktyk

 1. Celem praktyk realizowanych na kierunku Filozofia jest:
  1. przygotowanie studentów do pracy w różnych instytucjach i poznanie specyfiki pracy tych instytucji,
  2. wykształcenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej (zdobytej w czasie studiów) w praktyce,
  3. poznanie rynku pracy, poznanie zasad funkcjonowania i organizacji instytucji, urzędów i innych zakładów,
  4. nawiązanie kontaktów zawodowych.

 

 

§4 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem i kwestiach spornych decyzję podejmuje Dyrektor IF lub Dziekan ds. kształcenia WNS.
 2. Wszelkie zmiany do niniejszego Regulaminu sporządzone będą w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

 

Załącznik Rozmiar
Informacje praktyczne 71.32 KB
Porozumienie – umowa 85.98 KB
Dziennik praktyk 58 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 29. Czerwiec 2020 - 19:53; osoba wprowadzająca: Natasza Szutta Ostatnia zmiana: poniedziałek, 3. Październik 2022 - 11:36; osoba wprowadzająca: Natasza Szutta