Ogłoszenia | Wydział Nauk Społecznych

Termin odbioru decyzji stypendialnych

Ze względu na nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, nie będą publikowane listy osób którym przyznano stypendia.

Decyzje stypendialne należy odebrać do 23.11.2018 r w pokoju D 309, p. Joanna Walczyk. Decyzja będą wydawane wyłącznie w godzinach pracy dziekanatu czyli wt, śr i pt godz. 10-14.
Nieodebrane decyzje zostaną wysłane na adres zameldowania doktoranta.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 16 listopada 2018 roku, 8:11

Dodatkowy nabór wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2018/19 dla starszych roczników

Szanowni Państwo,

W związku z niewypełnieniem limitu przyznania stypendium doktoranckiego minimum 50 % doktorantów, ogłasza się dodatkowy nabór wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego dla doktorantów 2 - 4 roku. Termin składania wniosków upływa 9.11.2018 r, miejsce składania wniosków - pokój D 309, p. Joanna Walczyk.

Proszę pamiętać by do wniosków dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem ksero indeksu z potwierdzeniem zaliczenia roku oraz podpisaną klauzulę informacyjną RODO.

Wzór wniosku oraz kryteria znajdą Państwo na poniższej stronie:

https://wns.ug.edu.pl/studenci/studia_doktoranckie/stypendia_0

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 29 października 2018 roku, 9:50

Dodatkowy nabór wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2017/18 doktorantom pierwszego roku Studiów Doktoranckich z Zakresu Pedagogiki oraz Studiów Doktoranckich Psychologii

W związku z pismem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie niespełnienia ustawowego wymogu  przyznania stypendiów doktoranckich 50 % przyjętym doktorantom pierwszego roku Studiów Doktoranckich z Zakresu Pedagogiki oraz Studiów Doktoranckich Psychologii w roku akademickim 2017/18, JM Rektor zadecydował o powtórzeniu naboru wniosków. Na kierunku Psychologia jest możliwe przyznanie 1 dodatkowego stypendium, na kierunku Pedagogika – 3 stypendiów.

Doktoranci 1 roku w/w studiów którzy nie złożyli wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego w październiku 2017 r, mogą złożyć wniosek do dnia 21.09.2018 r w pokoju D 309  - p. Joanna Walczyk.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię listy rankingowej z postępowania rekrutacyjnego. Listy rankingowe można uzyskać  w Instytucie Pedagogiki p. A -404 u Pani Anny Wlazło ( doktoranci pedagogiki) i w Dziekanacie p. S- 403 u Pani Ewy Wójtowicz (doktoranci psychologii).

ZałącznikWielkość
Plik Wzór wniosku18.81 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 17 września 2018 roku, 9:31

Wypłata stypendiów socjalnych, specjalnych i dla najlepszych doktorantów w czerwcu

W czerwcu zostanie wypłacona podwójna wypłata stypendiów socjalnych, specjalnych i dla najlepszych doktorantów (z wyrównaniem za lipiec) oraz jednorazowy dodatek w kwocie 500 zł na osobę (niezależnie od ilości pobieranych stypendiów).

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 11 czerwca 2018 roku, 12:04

Doktoranci 3 r. Filozofii i Socjologii z rekrutacji zimowej – przyznane stypendia

Szanowni Państwo,

Lista osób którym przyznano stypendia socjalne, specjalne, dla najlepszych doktorantów, doktoranckie i projakościowe znajduje się TUTAJ.

Listy dotyczące poszczególnych rodzajów stypendiów znajdują się w osobnych zakładkach. Decyzje stypendialne zostaną wysłane do Państwa listem poleconym.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 19 marca 2018 roku, 8:00

Terminy składania wniosków stypendialnych dla doktorantów 2 r Filozofii i Socjologii z rekrutacji przeprowadzonej w semestrze zimowym

Terminy składania wniosków na trzeci rok studiów:
stypendia socjalne, specjalne i zapomogi – 6.03.2018 r.
stypendia dla najlepszych doktorantów, doktoranckie i projakościowe – 28.02.2018 r
Wnioski proszę składać  w pokoju S 408 wyłącznie w godzinach pracy dziekanatu.

Regulaminy poszczególnych stypendiów, tabele z kryteriami oraz wzory wniosków i formularzy znajdą Państwo na poniższej stronie:
http://wns.ug.edu.pl/studenci/studia_doktoranckie/stypendia_0

Do wniosków za osiągnięcia naukowe muszą być dołączone (do każdego wniosku osobno):

- ksero indeksu z potwierdzonym przez dziekanat (Pani Anna Zawadzka) zaliczeniem 2 roku studiów

- opinia promotora

- wypełniona i podliczona tabelka sumaryczna osiągnięć doktoranta

Wszystkie wykazane we wniosku osiągnięcia należy udokumentować w sposób wskazany w kryteriach dla poszczególnych stypendiów.

Do wniosku o stypendium specjalne należy dołączyć:

- ksero aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności

Do wniosku o stypendium socjalne proszę dołączyć:

- dokumenty potwierdzające aktualny dochód zgodnie z informacjami zawartymi w regulaminie i linku "Zasady ustalania i obliczania dochodu w rodzinie doktoranta"

- oświadczenie-tabelka o dochodzie -wypełnione przez wszystkich członków rodziny doktoranta wymienionych we wniosku


Ważne! Z uwagi na krótki okres na opracowanie wniosków przez Komisje Wydziałowe oraz przekazanie ich do Rektoratu - proszę nie zostawiać składania wniosków na ostatnią chwilę gdyż nie będzie czasu na uzupełnienie ewentualnych braków w dokumentach. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 6 lutego 2018 roku, 11:54

Stypendia dla najlepszych doktorantów dla doktorantów Politologii przeniesionych na Socjologiczne Studia Doktoranckie

Szanowni Państwo,

Lista osób którym przyznano stypendia dla najlepszych doktorantów znajduje się TUTAJ. W lutym świadczenia zostaną wypłacone z wyrównaniem od października.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 6 lutego 2018 roku, 8:29

Stypendia dla najlepszych doktorantów na semestr letni 2017/18

Doktoranci którzy nie składali jeszcze wniosków o stypendium dla najlepszych doktorantów w roku akadem. 2017/18, mogą złożyć wnioski na semestr letni do dnia 16.02.2018 r.  (w oparciu o osiągnięcia za rok akademicki 2016/17) w pokoju S-408 w godzinach pracy dziekanatu. 
Regulamin oraz tabelę z kryteriami oraz wzory wniosków i formularzy znajdą Państwo na poniższej stronie:
http://wns.ug.edu.pl/studenci/studia_doktoranckie/stypendia_0

Do wniosków za osiągnięcia naukowe muszą być dołączone :

- ksero indeksu z potwierdzonym przez dziekanat (Pani Anna Zawadzka) zaliczeniem poprzedniego roku studiów
- opinia promotora
- wypełniona i podliczona tabelka sumaryczna osiągnięć doktoranta
- załączniki określone w kryteriach, potwierdzające wskazane we wniosku osiągnięcia
- dla doktorantów 1 roku- ksero  tabeli rankingowej z postępowania rekrutacyjnego

Nabór wniosków nie dotyczy  osób które złożyły już wnioski w październiku 2017 r – te osoby będą miały przedłużone stypendium w oparciu o dotychczasowy wniosek oraz doktorantów z Socjologii i Filozofii, którzy w tym semestrze kończą 2 rok studiów - termin składania wniosków na 3 rokstudiów zostanie podany w osobnym ogłoszeniu.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 30 stycznia 2018 roku, 9:36

Stypendia doktoranckie i projakościowe dla doktorantów Politologii przeniesionych na Socjologiczne Studia Doktoranckie

Szanowni Państwo,

Lista osób którym przyznano stypendia doktoranckie i projakościowe znajduje się TUTAJ. W lutym świadczenia zostaną wypłacone z wyrównaniem od października.

Lista osób którym przyznano stypendium dla najlepszych doktorantów zostanie opublikowana w terminie późniejszym po decyzji JM Rektora w tej sprawie.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 29 stycznia 2018 roku, 9:17

Stypendia socjalne i specjalne dla doktorantów Politologii przeniesionych na Socjologiczne Studia Doktoranckie

Szanowni Państwo,

Lista osób którym przyznano stypendia socjalne i specjalne znajduje się TUTAJW styczniu świadczenia zostaną wypłacone z wyrównaniem od października. Po odbiór decyzji stypendialnych proszę się zgłaszać od 17.01.2018 do 26.01.2018. do pokoju S-408.

Lista osób którym przyznano stypendium dla najlepszych doktorantów zostanie opublikowana w terminie późniejszym po decyzji JM Rektora w tej sprawie.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 11 stycznia 2018 roku, 14:15

Strony