fbpx Ogłoszenia | Wydział Nauk Społecznych

Ogłoszenia | Wydział Nauk Społecznych

Odbiór decyzji stypendialnych przez doktorantów IV roku Socjologii i Filozofii

Szanowni Państwo,

Można już odbierać decyzje stypendialne w sprawie przyznania lub nieprzyznania stypendium doktoranckiego, projakościowego i dla najlepszych doktorantów.
Decyzje można odbierać do 03.04.2019 r - w godzinach pracy dziekanatu.

Po upływie wskazanego terminu decyzje zostaną wysłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 29 marca 2019 roku, 13:12

Terminy składania wniosków stypendialnych dla Doktorantów 3 roku Filozofii i Socjologii z rekrutacji przeprowadzonej w semestrze zimowym

Terminy składania wniosków na czwarty rok studiów:


- stypendia socjalne, specjalne i zapomogi – 06.03.2019 r.
- stypendia dla najlepszych doktorantów, doktoranckie i projakościowe – 28.02.2019 r.


Wnioski proszę składać w pokoju S 404 wyłącznie w godzinach pracy Dziekanatu. Wyjątek stanowi dzień 28.02.2019 r. (czwartek), tego dnia Dziekanat będzie otwarty w godz. 10.00-14.00.


Regulaminy poszczególnych stypendiów, tabele z kryteriami oraz wzory wniosków i formularzy znajdą Państwo na poniższej stronie:
http://wns.ug.edu.pl/studenci/studia_doktoranckie/stypendia_0

Ważne! Z uwagi na krótki okres na opracowanie wniosków przez Komisje Wydziałowe oraz przekazanie ich do Rektoratu - proszę nie zostawiać składania wniosków na ostatnią chwilę gdyż nie będzie czasu na uzupełnienie ewentualnych braków w dokumentach. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 4 lutego 2019 roku, 13:52

Dodatek grudniowy do stypendium projakościowego

W grudniu zostanie wypłacony jednorazowy dodatek grudniowy dla doktorantów otrzymujących stypendium projakościowe w kwocie 1424 zł na osobę.

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 29 listopada 2018 roku, 9:33

Termin odbioru decyzji stypendialnych

Ze względu na nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, nie będą publikowane listy osób którym przyznano stypendia.

Decyzje stypendialne należy odebrać do 23.11.2018 r w pokoju D 309, p. Joanna Walczyk. Decyzja będą wydawane wyłącznie w godzinach pracy dziekanatu czyli wt, śr i pt godz. 10-14.
Nieodebrane decyzje zostaną wysłane na adres zameldowania doktoranta.

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 16 listopada 2018 roku, 8:11

Dodatkowy nabór wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2018/19 dla starszych roczników

Szanowni Państwo,

W związku z niewypełnieniem limitu przyznania stypendium doktoranckiego minimum 50 % doktorantów, ogłasza się dodatkowy nabór wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego dla doktorantów 2 - 4 roku. Termin składania wniosków upływa 9.11.2018 r, miejsce składania wniosków - pokój D 309, p. Joanna Walczyk.

Proszę pamiętać by do wniosków dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem ksero indeksu z potwierdzeniem zaliczenia roku oraz podpisaną klauzulę informacyjną RODO.

Wzór wniosku oraz kryteria znajdą Państwo na poniższej stronie:

https://wns.ug.edu.pl/studenci/studia_doktoranckie/stypendia_0

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 29 października 2018 roku, 9:50

Dodatkowy nabór wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2017/18 doktorantom pierwszego roku Studiów Doktoranckich z Zakresu Pedagogiki oraz Studiów Doktoranckich Psychologii

W związku z pismem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie niespełnienia ustawowego wymogu  przyznania stypendiów doktoranckich 50 % przyjętym doktorantom pierwszego roku Studiów Doktoranckich z Zakresu Pedagogiki oraz Studiów Doktoranckich Psychologii w roku akademickim 2017/18, JM Rektor zadecydował o powtórzeniu naboru wniosków. Na kierunku Psychologia jest możliwe przyznanie 1 dodatkowego stypendium, na kierunku Pedagogika – 3 stypendiów.

Doktoranci 1 roku w/w studiów którzy nie złożyli wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego w październiku 2017 r, mogą złożyć wniosek do dnia 21.09.2018 r w pokoju D 309  - p. Joanna Walczyk.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię listy rankingowej z postępowania rekrutacyjnego. Listy rankingowe można uzyskać  w Instytucie Pedagogiki p. A -404 u Pani Anny Wlazło ( doktoranci pedagogiki) i w Dziekanacie p. S- 403 u Pani Ewy Wójtowicz (doktoranci psychologii).

ZałącznikWielkość
Plik Wzór wniosku18.81 KB
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 17 września 2018 roku, 9:31

Wypłata stypendiów socjalnych, specjalnych i dla najlepszych doktorantów w czerwcu

W czerwcu zostanie wypłacona podwójna wypłata stypendiów socjalnych, specjalnych i dla najlepszych doktorantów (z wyrównaniem za lipiec) oraz jednorazowy dodatek w kwocie 500 zł na osobę (niezależnie od ilości pobieranych stypendiów).

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 11 czerwca 2018 roku, 12:04

Doktoranci 3 r. Filozofii i Socjologii z rekrutacji zimowej – przyznane stypendia

Autor: 
Joanna Walczyk

Szanowni Państwo,

Lista osób którym przyznano stypendia socjalne, specjalne, dla najlepszych doktorantów, doktoranckie i projakościowe znajduje się TUTAJ.

Listy dotyczące poszczególnych rodzajów stypendiów znajdują się w osobnych zakładkach. Decyzje stypendialne zostaną wysłane do Państwa listem poleconym.

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 19 marca 2018 roku, 8:00

Terminy składania wniosków stypendialnych dla doktorantów 2 r Filozofii i Socjologii z rekrutacji przeprowadzonej w semestrze zimowym

Autor: 
Joanna Walczyk

Terminy składania wniosków na trzeci rok studiów:
stypendia socjalne, specjalne i zapomogi – 6.03.2018 r.
stypendia dla najlepszych doktorantów, doktoranckie i projakościowe – 28.02.2018 r
Wnioski proszę składać  w pokoju S 408 wyłącznie w godzinach pracy dziekanatu.

Regulaminy poszczególnych stypendiów, tabele z kryteriami oraz wzory wniosków i formularzy znajdą Państwo na poniższej stronie:
http://wns.ug.edu.pl/studenci/studia_doktoranckie/stypendia_0

Do wniosków za osiągnięcia naukowe muszą być dołączone (do każdego wniosku osobno):

- ksero indeksu z potwierdzonym przez dziekanat (Pani Anna Zawadzka) zaliczeniem 2 roku studiów

- opinia promotora

- wypełniona i podliczona tabelka sumaryczna osiągnięć doktoranta

Wszystkie wykazane we wniosku osiągnięcia należy udokumentować w sposób wskazany w kryteriach dla poszczególnych stypendiów.

Do wniosku o stypendium specjalne należy dołączyć:

- ksero aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności

Do wniosku o stypendium socjalne proszę dołączyć:

- dokumenty potwierdzające aktualny dochód zgodnie z informacjami zawartymi w regulaminie i linku "Zasady ustalania i obliczania dochodu w rodzinie doktoranta"

- oświadczenie-tabelka o dochodzie -wypełnione przez wszystkich członków rodziny doktoranta wymienionych we wniosku


Ważne! Z uwagi na krótki okres na opracowanie wniosków przez Komisje Wydziałowe oraz przekazanie ich do Rektoratu - proszę nie zostawiać składania wniosków na ostatnią chwilę gdyż nie będzie czasu na uzupełnienie ewentualnych braków w dokumentach. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 6 lutego 2018 roku, 11:54

Stypendia dla najlepszych doktorantów dla doktorantów Politologii przeniesionych na Socjologiczne Studia Doktoranckie

Autor: 
Joanna Walczyk

Szanowni Państwo,

Lista osób którym przyznano stypendia dla najlepszych doktorantów znajduje się TUTAJ. W lutym świadczenia zostaną wypłacone z wyrównaniem od października.

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 6 lutego 2018 roku, 8:29

Strony