Stypendia | Wydział Nauk Społecznych

Stypendia

Doktoranci mogą się starać o następujące formy pomocy materialnej:

1. Stypendium socjalne – gdy dochód na osobę w rodzinie wynosi do kwoty 1043,90 zł netto.

2. Zapomoga – dla doktorantów, którzy z przyczyn losowych znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu: swojego wypadku lub ciężkiej choroby, Śmierci rodzica, kradzieży, itp. (wymagane są dokumenty potwierdzające zdarzenia). Jest to jednorazowa wypłata. 

3. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. 

4. Stypendium rektora dla najlepszych doktorantów 

5. Stypendium doktoranckie 

6. Stypendium projakościowe 

7. Nagroda Rektora

8. Stypendium Ministra

 

Wszelkie dokumenty należy składać w Dziekanacie Spraw Socjalnych Wydziału
Nauk Społecznych w pokoju S-408 w godzinach pracy dziekanatu

Godziny pracy dziekanatu we wrześniu:

Wtorek 10:00 - 13:00

Środa 10:00 - 13:00

Piątek 10:00 - 13:00

Godziny pracy dziekanatu od 01. października

Wtorek 10:00 - 14:00

Środa 10:00 - 14:00

Piątek 10:00 - 14:00

Kontakt: Joanna Walczyk  tel. 58 523 44 28

Poniżej znajdują się terminy składania wniosków na rok akad. 2016/17 wraz z  aktualnymi regulaminami.

 

Stypendia socjalne, specjalne i zapomogi
Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 72/R/16 z dnia 17 sierpnia 2016 roku

 

Stypendia dla najlepszych doktorantów
Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr  72/R/16 z dnia 17 sierpnia 2016 roku
 

Zasady ustalania i obliczania dochodu w rodzinie doktoranta

- oświadczenie o dochodach


Stypendium doktoranckie

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 87/R/15 z dnia 28 lipca 2015 roku 

- kryteria doktoranckie
- wzór wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego
- tabela sumaryczna osiagnięć


Stypendium projakościowe

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 88/R/15 z dnia 28 lipca 2015 roku

- kryteria projakościowe
- wzór wniosku o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego
- tabela sumaryczna osiagnięć


Nagroda Rektora

Nagroda Rektora jest przyznawana doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego raz w
roku (pod koniec roku kalendarzowego) za osiągnięcia z roku akademickiego
poprzedzającego złożenie wniosku, na podstawie Regulaminu przyznawania
nagród Rektora Doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego (uchwała nr 55/14 Senatu
UG z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród
Rektora Doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego).

Doktoranci zainteresowani przyznaniem nagrody Rektora składają wnioski wraz
z udokumentowanym wykazem osiągnięć (zgodnie z § 4 Uchwały) oraz opinią
właściwego Dziekana do Kierowników Studiów Doktoranckich do dnia 28
października 2016 roku.

 

Regulamin przyznawania nagród Rektora doktorantom UG


Stypendium Ministra

zasady przyznawania Stypendium Ministra oraz wzór wniosku znajdują się na stronie Ministerstwa:

http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2017-2018.html

Termin składania wniosków : do 3 X 2017r., wnioski muszą zostać przedstawione Panu Prodziekanowi  oraz Radzie Wydziału, następnie trafiają do Rektora, a potem są wysyłane do Ministerstwa.

Bardzo proszę o dokładne wypełnianie wniosków i udokumentowanie osiągnięć zgodnie z podanymi szczegółowymi kryteriami podanymi przy poszczególnych regulaminach  oraz wpisywanie aktualnego numeru konta bankowego jeśli chcieliby Państwo otrzymywać stypendium przelewem.

UWAGA!

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane!

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Natalia Czajkowska
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 2 sierpnia 2017 roku, 7:48