Pomorskie Centrum Badań nad Kulturą | Wydział Nauk Społecznych

Gedania Cassubia - Kaszubskość Gdańska, sympozjum, 17 listopada 2017r.

gc

Zapraszamy na sympozjum na temat "Gedania Cassubia - Kaszubskość Gdańska", które odbędzie się w piątek 17 listopada 2017r. w Ośrodku Kultury Morskiej, ul. Tokarska 21-25, Gdańsk.
 
Sympozjum stanowi jedno z cyklu wydarzeń zaplanowanych z szeregiem partnerów w najbliższym okresie, do których należą:
  • wystawa "Grass a Kaszuby/i" w Gdańskiej Galerii Güntera Grassa (od 10 listopada 2017r.),
  • wydanie i promocje publikacji,
  • warsztaty językowe w Gdańskiej Galerii Miejskiej, 
  • spacery tematyczne.
 
Sympozjum  wydarzenia towarzyszące stanowią okazję do wspólnej refleksji nad obecnością Kaszubów i kaszubszczyzny we współczesnym i historycznym krajobrazie kulturowym Gdańska.
Szczegóły wraz z programem i plakatem w załączeniu.
 
Organizatorzy:
Instytut Kaszubski
Pracownia Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza UG
Pracownia Dziejów Pomorza i Krajów Nadbałtyckich
Pomorskie Centrum Badań nad Kulturą UG
 
Partnerzy:
Stowarzyszenie Güntera Grassa w Gdańsku
Gdańska Galeria Miejska
Narodowe Muzeum Morskie
UM Gdańsk

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Krukowska
Treść wprowadzona przez: Joanna Krukowska
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 6 listopada 2017 roku, 22:04

O Centrum

l
 
 
 
 
Pomorskie Centrum Badań nad Kulturą jest wydzieloną jednostkę dydaktyczno-naukową Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, która powstała w czerwcu 2017 roku. Jej zasadniczym celem jest prowadzenie badań naukowych nad kulturą współczesną i działalności praktycznej wspierającej rozwój sektora kultury zognioskowanych wokół idei poszerzenia pola kultury.
 
Działania Centrum przybierają charakter projektowy. Są one realizowane przez Zespół rekrutujący się spośród osób związanych z Wydziałem Nauk Społecznych, Centrum jest jednak otwarte na współprace z osobami z innych wydziałów, jak również z instytucji spoza świata akademickiego.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Krukowska
Treść wprowadzona przez: Piotr Zbieranek
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 24 października 2017 roku, 20:48

Idea Centrum

Zasadniczą ideą Centrum jest przekraczanie granic i budowa pomostów ponad podziałami pomiędzy:
 
1. różnymi ośrodkami naukowymi – w kraju i poza jego granicami – w oparciu o powiązania funkcjonalne, w tym wymianę kadry, jak i tworzenie oraz realizację wspólnych projektów sieciowych (zarówno o charakterze naukowym, jak i praktycznym);
 
2. różnymi dyscyplinami naukowymi podejmującymi studia nad kulturą – społecznymi (socjologia, psychologia, medioznawstwo), humanistycznymi (historia, studia regionalne, filologia, antropologia, kulturoznawstwo), jak i ekonomicznym czy prawno-administracyjnym; stąd do zespołu Centrum wejdą przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych;
 
3. badaniami naukowymi i działaniami pragmatycznymi, nastawionymi na uzyskanie konkretnych efektów społecznych i gospodarczych, stąd do współpracy obok akademików zostaną zaproszeni praktycy z różnych sektorów.
 
Głównymi celami działania Centrum są:
 
a) Profesjonalizacja sektora kultury, ze szczególnym uwzględnieniem przejmowania nowych ról przez instytucje kultury (stworzenie systemu szkoleniowego, składającego się w przyszłości ze studiów podyplomowych oraz rozbudowanego systemu kursów i szkoleń skierowanych do praktyków sektora kultury; także on-line skierowanych do praktyków szerokorozumianego sektora kultury, np. w modelu distance learning, skierowanego zwłaszcza do osób pochodzących z przestrzeni pozametropolitarnych
 
b) Projektowanie i realizacja polityk publicznych (animowanie regionalnej i lokalnej strategii rozwoju kultury i obszarów pokrewnych, udział w różnych wydarzeniach naukowych i publicznych, organizacja partycypacyjnych i aktywizujących sieci dyskusyjnych, przygotowanie systemu monitoringu (w tym – ewaluacji) polityki publicznej poprzez udział ekspertów w różnym charakterze w działalności ciał roboczych i konsultacyjnych
 
c) Wykorzystanie przestrzeni kultury jako narzędzia animacji, a szerzej rozwoju społecznego (pozytywnej zmiany społecznej i rozwiązywania problemów społecznych) np. w obszarach:
  • Demokracji lokalnej – udziału obywateli w demokracji lokalnej poprzez zastosowanie nowych metod i form partycypacji (jak np. panele obywatelskie),
  • Rewitalizacji – zaangażowanie kultury w procesy rekultywacji (odzyskiwania przez mieszkańców) przestrzeni zdegradowanych,
  • Cyfryzacji – kultura jako narzędzie przekazywania kompetencji cyfrowych i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu,
  • Edukacji – kultura jako narzędzie dostarczające zarówno treści edukacyjnych (np. sztuka w różnych formach), jak i jej form (np. drama czy możliwość ekspresji artystycznej w innych formach).
 
d) Rozwój przemysłów kultury i kreatywnych (m.in. działalności gospodarczej czerpiącej z wytworów rdzenia sektora kultury tj. design i wzornictwo przemysłowe) poprzez monitoring i upowszechnianie wśród praktyków trendów kulturowych oraz animowanie współpracy ponadsektorowej.
 
Centrum prowadzi działalność w trzech głównych obszarach:
 
1. Działania naukowo-badawcze – zarówno poprzez badania naukowe, jak i badania wdrożeniowe (np. ewaluacyjne) czy analizy (np. stały monitoring danych pochodzących z rejestrów publicznych czy mapowanie trendów);
 
2. Działania animacyjne – nastawione na wsparcie praktyków w obszarze kultury poprzez dostarczanie wiedzy i umiejętności w dostosowany do ich potrzeb i możliwości sposób (w tym organizacja przestrzeni dyskusji i debat oraz wymiany i uzgadniania poglądów, warsztaty i szkolenia, wydawanie publikacji, udział w procesach tworzenia polityki publicznej);
 
3. Działania sieciujące – nastawione na tworzenie sieci współpracy zarówno w samym województwie pomorskim, jak i włączenie przedstawicieli szeroko rozumianego sektora w sieci ogólnopolskie i międzynarodowe. Ten aspekt jest bardzo istotny, oznacza bowiem nastawienie na zbudowanie silnych relacji między uczelnią i środowiskiem akademickim a instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, ale także ważnymi aktorami biznesowymi, aktywnymi w sferze kultury. 
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Piotr Zbieranek
Treść wprowadzona przez: Piotr Zbieranek
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 22 sierpnia 2017 roku, 14:24