fbpx Pomorskie Centrum Badań nad Kulturą | Wydział Nauk Społecznych

Pomorskie Centrum Badań nad Kulturą | Wydział Nauk Społecznych

Rok póżniej - czy mądry Polak po szkodzie? O gorzkich owocach tragedii

Wspominając w pierwszą rocznicę tragicznej śmierci śp. Prezydenta Pawła Adamowicza zapraszamy do zapoznania się z tekstem wystąpienia wygłoszonego przez prof. Cezarego Obrachta-Prondzyńskiego 15 stycznia 2020 roku podczas konferencji „Przemoc i Polityka” w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Tekst ukazał się w dzisiejszym "Dzienniku Bałtyckim".
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 17 stycznia 2020 roku, 14:37

Współczesne oblicza tożsamości gdańszczan: publikacja

Szanowni Państwo, zapraszamy serdecznie do zapoznania się z treścią monografii podsumowującej badania nad tożsamościami współczesnych gdańszczan autorstwa członków zespołu Centrum. Ta publikacja książkowa, która ukazała się nakładem Instytutu Kaszubskiego, a stanowi rezultat szerokiego projektu badawczego realizowanego w 2018 roku.
 
Jak wskazał w swej recenzji prof. dr hab. Marek S. Szczepański z Uniwersytetu Śląskiego:
 
"Tom portretuje odczytywanie tożsamości miasta i gdańszczan przez nich samych. To autorefleksja mieszkańców nad indywidualnymi i społecznymi identyfikacjami powiązanymi z przestrzenią społeczno-kulturową symbolicznego portu. Równocześnie interesujące przedsięwzięcie badawcze, gdyż jak w soczewce skupia problematykę tożsamości w odniesieniu do zdefiniowanej przestrzeni społecznej i jej mieszkańców. (…) Recenzowana książka stanowi ważne studium przypadku kreowania tożsamości miasta i jego mieszkańców w oparciu o elementy historii oraz współczesności. (…) Tom spełniać może trzy kluczowe funkcje: poznawczą, integracyjną i symboliczną. Pomnaża bowiem wiedzę o Gdańsku, sprzyjać winien także poczuciu wspólnotowości mieszczan i mieszkańców. I wreszcie, wzmacniać – trudną do przecenienia symboliczną autoidentyfikację gdańszczan ze swoim miastem."
 
Życzymy wszystkim zainteresowanym badaczom i praktykom sfery miejskich tożsamości miłej i owocnej lektury!
 
Ciechorska-Kulesza, Karolina, Grabowski, Tomasz, Michałowski, Lesław, Obracht-Prondzyński, Cezary, Stachura, Krzysztof, Zbieranek, Piotr. 2019. Współczesne oblicza tożsamości gdańszczan. Gdańsk: Instytut Kaszubski
ZałącznikWielkość
PDF icon pcbnk_wotg.pdf12 MB
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 21 października 2019 roku, 12:07

Pożegnanie Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza (1965-2019)

Zespół Pomorskiego Centrum Badań Nad Kulturą UG zachowuje we wdzięcznej pamięci współpracę ze śp. Prezydentem Miasta Gdańska Pawłem Adamowiczem. Pan Prezydent doceniał wiedzę naukową i refleksję nad kulturą, interesował się socjologią, w tym badaniami prowadzonymi w gdańskim ośrodku – znał je i odwoływał się do nich, również w swojej ostatniej książce „Gdańsk jako wspólnota”.
 
Paweł Adamowicz był nie tylko odbiorcą naszej aktywności badawczej, ale potrafił ją inspirować. Zeszłoroczne badania nad tożsamością gdańszczan, których opracowywanie jest wciąż w toku, zostały przez Pawła Adamowicza zainicjowane i mogły zostać zrealizowane dzięki jego wsparciu. Pan Prezydent odwiedzał również organizowane przez nas konferencje, w tym ostatnią – noszącą tytuł „Oblicza Gdańskich Tożsamości” (2018). Prezydent Gdańska nie ograniczał się do oficjalnych słów otwierających obrady: podczas ubiegłorocznej konferencji zgodził się zostać uczestnikiem panelu dyskusyjnego „Jakie wnioski dla przyszłości?”. 
 
Nasza współpraca to jednak nie tylko ostatnie projekty badawcze. W 2010 roku Paweł Adamowicz zmobilizował grono gdańskich socjologów, w tym część zespołu Centrum, do współpracy z badaczami społecznymi z Uniwersytetu w Sankt Petersburgu – mieście partnerskim Gdańska. Dzięki niemu polscy i rosyjscy socjologowie mieli okazję poznać się i w kolejnych latach wspólnie pracować nad organizacją konferencji i publikacjami naukowymi portretującymi oba miasta.
 
Szczególnie ważne dla całego naszego socjologicznego środowiska było też wsparcie, jakie uzyskaliśmy ze strony Prezydenta Pawła Adamowicza, Urzędu Miasta i instytucji samorządowych w organizacji XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, który odbył się w Gdańsku we wrześniu 2016 r. W zgodnej opinii bardzo wielu osób był to najlepszy dotychczasowy zjazd, a Gdańsk zaprezentował się wspaniale. Byliśmy z tego dumni oraz z satysfakcją podkreślaliśmy, że jest to efekt także naszej współpracy z Prezydentem i jego otoczeniem. 
 
Panie Prezydencie, dziękujemy za współpracę, dialog i wsparcie!
 
x
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 17 stycznia 2019 roku, 8:30

Tradycja dla rozwoju – w poszukiwaniu potencjałów pomorskich kultur regionalnych

x

Pomorskie Centrum Badań nad Kulturą przy Uniwersytecie Gdańskim oraz Nadbałtyckie Centrum Kultury we współpracy z Instytutem Kaszubskim realizują projekt pn. „Tradycja dla rozwoju. W poszukiwaniu pomorskich kultur regionalnych”. Przedsięwzięcie zaplanowane na lata 2018-2020 dofinansowane jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura ludowa i tradycyjna”.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest dokumentacja zmiany kulturowej w obszarze kultury tradycyjnej i ludowej w województwie pomorskim oraz wypracowanie teoretycznego modelu obserwowanych przemian. Zrealizowane zostaną badania empiryczne o zróżnicowanym, interdyscyplinarnym charakterze (socjologicznym, antropologicznym, etnograficznym) w sześciu różnorodnych pomorskich społecznościach o charakterze peryferyjnym. Oprócz działań stricte badawczych projekt zakłada przedsięwzięcia o charakterze animacyjnym i upowszechniającym, skupione wokół zjawisk i praktyk w obrębie kultury i ich kontekstu społecznego oraz zrealizowane przy bliskiej współpracy z lokalnymi partnerami.  

Punkty odniesienia

„Tradycja dla rozwoju…” stanowi kontynuację studiów realizowanych przy udziale Pomorskiego Centrum Badań nad Kulturą UG w obszarze kultury i praktyk kulturowych, w latach 2012-2016 w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Obserwatorium Kultury”. Punktem wyjścia do badań w ramach „Tradycji dla rozwoju…” jest przede wszystkim rozwinięty w poprzednich studiach „poszerzeniowy” paradygmat w badaniach nad kulturą. Pobudką do badań nad zmianami w obrębie kultury tradycyjnej i jej zróżnicowaniem jest także projekt o charakterze etnograficznym „Niematerialne dziedzictwo kulturowe Pomorza Wschodniego”, realizowany przez Zakład Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Gdańskiego przy udziale Instytutu Kaszubskiego, pod kierownictwem Anny Kwaśniewskiej. 

Działania przygotowawcze

W 2018 roku zespół realizuje działania przygotowawcze, czyli cztery spotkania warsztatowe z ekspertami zewnętrznymi oraz wywiady indywidualne z liderami i ludźmi kultury z różnych obszarów województwa pomorskiego. Działaniom tym towarzyszy analiza danych zastanych, czyli przegląd literatury głownie socjologicznej i antropologicznej dotyczącej przede wszystkim powiązań pomiędzy kulturą ludową i tradycyjną a regionalną i narodową oraz związkami między obszarem kultury a rozwojem społeczno-gospodarczym. Dodatkowo analiza dotyka kwestii zróżnicowań w obrębie województwa służących wyłonieniu studiów przypadku. Etap przygotowawczy zakończy wypracowanie narzędzi badawczych służących do dokumentacji zebranych materiałów oraz wyłonienie sześciu społeczności (rozumianych jako gminna wspólnota samorządowa) znajdujących się poza obszarem metropolitalnym, w których przeprowadzone będą badania.    

Wybór społeczności i zjawisk w nich zachodzących, w których będą realizowane działania projektowe, nastąpi na podstawie zróżnicowanych kryteriów, przede wszystkim:  historycznych, kulturowych, społecznych, ekonomicznych i fizjograficznych. Kryteria te odzwierciedlają̨ zróżnicowanie społeczności pomorskich. Dlatego też do pogłębionych studiów wybrane zostaną̨ miejsca, które reprezentują̨ pewne „typy idealne” pomorskich społeczności. Przy tak zróżnicowanym podziale badania terenowe przeprowadzone zostaną̨ w: gminach wchodzących w skład ziem tzw. dawnych, ale jednak o zróżnicowanym typie kulturowym i etnicznym oraz gminach znajdujących się̨ na terenie Ziem Odzyskanych i również̇ zróżnicowanym profilu społeczno-kulturalnym oraz odmiennych tożsamościach.

Badania w terenie

Celem etapu głównych badań w terenie, które planowane są na 2019 rok, jest zebranie i uporządkowanie materiałów dokumentujących zjawiska i działania z obszaru kultury i dziedzictwa kulturowego. Dodatkowo badacze dokonają pogłębionego opisu badanych społeczności oraz mechanizmów wzajemnych relacji w obrębie kultury oraz relacji między kulturą a otoczeniem. Przeprowadzenie badań w zróżnicowanych środowiskach województwa pomorskiego pomoże w wyodrębnieniu i opisie elementów wspólnych dla przemian kultury tradycyjnej i ludowej, a także odmienności kulturowych, społecznych i tożsamościowych społeczności, w tym ich stopnia zakorzenienia, integracji i roli zasobów kulturowych.

Upowszechnianie i animacja

Rok 2020 poświęcony będzie działaniom upowszechniającym i animacyjnym. Ich efektem będzie między innymi publikacja naukowa podsumowująca główne prace projektowe. W jej ramach oprócz opisu sześciu studiów przypadków oraz syntetyzujących wniosków dotyczących zmian w obszarze kultury ludowej, tradycyjnej i regionalnej, znajdą się także rekomendacje dla zainteresowanych interesariuszy na poziomie regionalnym i lokalnym. Projekt popularyzowany będzie także w mediach regionalnych, w postaci esejów, wywiadów czy reportaży. Podsumowaniem całego przedsięwzięcia będzie dwudniowa konferencja, która oprócz prezentacji wyników badań oraz całego projektu da możliwość spotkań i dyskusji osób zainteresowanych przemianami i społeczną rolą kultury tradycyjnej, ludowej oraz regionalnej. Ponadto w społecznościach, w których zrealizowane zostaną badania terenowe, odbędą się otwarte spotkania o charakterze prezentacyjno-dyskusyjnym

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 21 listopada 2018 roku, 21:54

Pomiędzy uczestnictwem w kulturze a medialnym zapośredniczeniem - Pomorska Debata o Kulturze 2018: Pomiędzy // Between // Midzë

x

Zapraszamy na drugą debatę w ramach cyklu:
Pomorska Debata o Kulturze 2018: Pomiędzy // Between // Midzë
Pomiędzy uczestnictwem w kulturze a medialnym zapośredniczeniem
 
Debata poświęcona będzie analizie relacji między dwoma polami aktywności społecznej: praktyk kulturalnych i świata nowych technologii komunikacyjnych. W ostatnich kilkunastu latach doszło do społecznej rewolucji w rozumieniu zarówno sposobów uczestnictwa w kulturze, jak i formuł korzystania z nowych mediów. Musimy więc postawić pytanie o to, jakie są konsekwencje tych przełomów i jak pod ich wpływem zmieniła się logika kulturalnych praktyk i interfejsy światów zapośredniczonych. Wzajemna zależność kultury i technologii wprowadza nas w świat nowych znaczeń, nowych definicji sytuacji i nowych problemów społecznych.
 
W debacie moderowanej przez dr Krzysztofa Stachurę (Uniwersytet Gdański), wezmą udział: 
dr Radosław Bomba (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej),
dr Grzegorz Stunża (Uniwersytet Gdański)
 
Organizatorami wydarzenia są:
Instytut Kaszubski w Gdańsku
Instytut Kultury Miejskiej
Pomorskie Centrum Badań nad Kulturą UG
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 5 listopada 2018 roku, 18:12

Refleksyjny spacer po Gdańsku - Barbara Szeptuła

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem red. Barbary Szczepuły pt. "Refleksyjny spacer po Gdańsku", który ukazał się w Dzienniku Bałtyckim. 
Artykuł stanowi zapis refleksji wywołanych spacerem szlakiem wielokulturowości Gdańska, którego przewodnikiem był prof. Cezary Obracht-Prondzyński.
W spacerze, który odbył się 29 września 2018 r., wzięło udział kilkadziesiąt osób.
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 23 października 2018 roku, 7:25

Wywiad z doktorem Krzysztofem Stachurą - "Gdańsk - miasto dobre do życia"

Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem z doktorem Krzysztofem Stachurą pt. "Gdańsk - miasto dobre do życia", który ukazał się w Dzienniku Bałtyckim 12.10.2018. W wywiadzie przeprowadzonym przez red. Barbarę Szczepułę odnajdą Państwo opis głównych wniosków ze zrealizowanych w tym roku badań. Ich rozwinięcie stanowić będzie osobna publikacja książkowa i numer tematyczny czasopisma Miscellanea Anthropologica et Sociologica poświęcony problematyce tożsamości współczesnych Gdańszczan. Ich wydanie planowane jest w I połowie 2019 roku.

ZałącznikWielkość
PDF icon dziennik_baltycki_12_10_2018.pdf768.31 KB
Ostatnia modyfikacja: 
niedziela, 14 października 2018 roku, 19:07

Pomiędzy kulturą jedzenia a konsumowaniem kultury - Pomorska Debata o Kulturze 2018: Pomiędzy // Between // Midzë

obraz

Zapraszamy na pierwszą z dwóch debat w ramach cyklu:
Pomorska Debata o Kulturze 2018: Pomiędzy // Between // Midzë
Pomiędzy kulturą jedzenia a konsumowaniem kultury

 

Debata odbędzie się 16 października 2018 r. o godz. 17:00 w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku!


Skąd się wziął współczesny boom na gotowanie? 
Czym różni się „domowe gotowanie” od takiego, które stają się rozrywką lub pasją? 
Dlaczego niektórzy uważają, że jedzenie powinno być przede wszystkim piękne, a inni traktują je jak lekarstwo? 

Na te i inne pytania spróbują odpowiedzieć 
Ewa Kopczyńska (Uniwersytet Jagielloński) i Justyna Straczuk (Instytut Filozofii i Socjologii PAN): socjolożki i badaczki praktyk kulinarnych. 
Rozmowę poprowadzi Agata Bachórz (Uniwersytet Gdański).

Organizatorami wydarzenia są:
Instytut Kaszubski w Gdańsku
Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku 
Pomorskie Centrum Badań nad Kulturą UG

 

Ostatnia modyfikacja: 
niedziela, 2 grudnia 2018 roku, 12:24

Gdańszczanie A.D. 2018 – pomiędzy tradycją a nowoczesnością

x

 

Kim są współcześni gdańszczanie? Co ich łączy, a co dzieli? Jak widzą siebie we wspólnocie osób o różnych tożsamościach? Odpowiedzi na te pytania będą szukać uczestnicy konferencji „Oblicza gdańskich tożsamości. Jakie były, jakie są, jakie mogą być?”, która odbędzie się 27 września 2018 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Konferencja stanowi zwieńczenie szerszego projektu badawczego pt. „Gdańszczanie A.D. 2018: pomiędzy tradycją a nowoczesnością”, realizowanego przez Pomorskie Centrum Badań nad Kulturą UG wraz z partnerami i ze wsparciem Urzędu Miasta Gdańska. Badania były prowadzone na reprezentatywnej próbie mieszkańców Gdańska. – Chcieliśmy zbadać przemiany tożsamości osób mieszkających w Gdańsku. „Rdzenni” gdańszczanie mają zazwyczaj silne przywiązanie i związek z miastem. W dzieciństwie ważne były dla nich tożsamości dzielnicowe, związane z miejscem dorastania. Natomiast tożsamość osób, które przyjeżdżają do Gdańska, jest często niepewna, choć skłania się ku Gdańskowi – wskazywał w wykładzie inauguracyjnym V Światowego Zjazdu Gdańszczan prof. Cezary Obracht-Prondzyński, kierownik projektu badawczego. – Gdańsk jest doceniany za to, że jest kameralną metropolią, a jednocześnie miastem pełnym możliwości. Mieszkańcy postrzegają je jako miejsce przyjazne i dobre do życia – dodał.

W konferencji wezmą udział zarówno badacze, jak i praktycy kultury. Wyniki projektu przedstawi prof. Cezary Obracht-Prondzyński wraz z innymi członkami zespołu badawczego z Uniwersytetu Gdańskiego. O wyzwaniach związanych z badaniem tożsamości mieszkańców polskich miast opowie prof. Marek Szczepański z Uniwersytetu Śląskiego. W panelach dyskusyjnych udział wezmą m. in. prof. Maria Mendel z Uniwersytetu Gdańskiego, Mikołaj Chrzan, redaktor naczelny „Gazety Wyborczej Trójmiasto”, Olga Dębicka, autorka książki „Fotografie z tłem. Gdańszczanie po 1945 roku” oraz prof. Jakub Szczepański z Politechniki Gdańskiej.

Wydarzeniem towarzyszącym konferencji są spacery po Gdańsku, które odbędą się 28 września 2018 r. Pierwszy z nich poprowadzi prof. Cezary Obracht-Prondzyński, który opowie o wielokulturowości Gdańska. W drugim uczestnicy przejdą się szlakiem gdańskich kobiet, o którym opowie Anna Miler ze Stowarzyszenia Arteria i Metropolitanki.

PROGRAM W ZAŁĄCZENIU PONIŻEJ WPISU

Aby wziąć udział w konferencji i spacerach, wymagana jest REJESTRACJA: http://bit.ly/rejestracja_oblicza

Wstęp wolny!

***

Organizator: Instytut Kaszubski

Współorganizatorzy: Pomorskie Centrum Badań nad Kulturą, Instytut Kultury Miejskiej

Patronat medialny: "Gazeta Wyborcza Trójmiasto", Radio Gdańsk, Radio Mors

 

www.instytutkaszubski.pl

www.wns.ug.edu.pl/centrum-kultury

www.ikm.gda.pl

ZałącznikWielkość
PDF icon program_konferencji_ogt_2018.pdf7.31 MB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 12 września 2018 roku, 8:02

Plany PCBnK UG na rok 2018

Przełom lat to powtarzający się rokrocznie pracowity okres intensywnych działań związanych zarówno z kończeniem projektów z roku minionego, jak i planowanie kolejnego roku i projektów do realizacji. Jako Pomorskie Centrum Badań nad Kulturą w ostatnich tygodniach intensywnie pracowaliśmy nad obiema sprawami. Centrum jako partner złożyło wiele projektów na rok 2018. 

Pomorskie Centrum Badań nad Kulturą UG w roku 2018 planuje:

  • Realizację projektów badawczych
  • Działania upowszechniające
  • Działania animacyjne.

 

Już wkrótce konkursy zostaną rozstrzygnięte, a my liczymy będziemy mogli poinformować o wszystkich pozytywnych informacjach zwrotnych! 

Ostatnia modyfikacja: 
niedziela, 14 stycznia 2018 roku, 13:11

Strony