fbpx Studia I stopnia | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Studia I stopnia

Studia I stopnia

Autor: 

KOMPETENCJE ABSOLWENTA

 

Osoba kończąca studia socjologiczne pierwszego stopnia zna i rozumie prawidłowości rządzące życiem społecznym oraz najważniejsze teorie i metody badań socjologicznych. Potrafi zastosować te teorie i metody do analizy procesów społecznych na poziomie mikro, mezo oraz makrospołecznym. Przykładowo, jest zdolna do zrozumienia i wyjaśnienia procesów typowych dla społeczeństw europejskich oraz społeczeństwa polskiego. Absolwent potrafi przeprowadzić oryginalne badanie społeczne przy użyciu zróżnicowanej metodyki oraz z wykorzystaniem wiedzy metodologicznej. Uzyskuje profesjonalne umiejętności oraz społeczno-osobowościowe kompetencje do samodzielnego analizowania problemów otaczającej rzeczywistości społecznej. Kompetencje te uwzględniają wielostronność i wielorakość oddziaływań pomiędzy poziomem globalnym, narodowym oraz lokalnym. Osoba kończąca studia potrafi skutecznie komunikować się z najbliższym otoczeniem społecznym, pracować w grupie oraz odpowiedzialnie wywiązywać się z zadań indywidualnych. Absolwent zdaje sobie sprawę z prawnych i etycznych uwarunkowań dotyczących jego bądź jej przyszłej kondycji zawodowej. Przestrzega kodeksu etycznego badaczy społecznych, jest także przygotowany do kształtowania atmosfery zaufania w związku z profesjonalnymi zadaniami oraz społeczną rolą.

 

Na studiach I stopnia dostępne są dwie specjalności:

 

Antropologia i socjologia kultury oraz Socjologia życia publicznego

 

PERSPEKTYWA ZATRUDNIENIA

 

Osoba posiadająca wyżej wymenione kwalifikacje jest przygotowana do pracy w instytucjach pozarządowych, administracji publicznej oraz sektorze przedsiębiorstw. W szczególności dotyczy to obszarów: Jakościowych i ilościowych badań społecznych, Opracowywania baz danych i pozyskiwania informacji zastanej, Instytucji kultury oraz kształtowania polityki kulturalnej, Wsparcia i kształtowania społeczeństwa obywatelskiego, Samorządu terytorialnego, Przeciwdziałania wykluczeniu i wsparcia osób wykluczonych, Integracji społecznej i komunikacji międzykulturowej, Polityk inkluzywnych i równościowych, Kształtowania polityki kadrowej w organizacji lub firmie, Zarządzania pracą w grupie.

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 24 czerwca 2020 roku, 8:18