Studia II stopnia

KOMPETENCJE ABSOLWENTA

 

Osoba zdobywająca tytuł magistra socjologii w zaawansowanym i pogłębionym stopniu zna i rozumie złożone prawidłowości rządzące życiem społecznym. Potrafi twórczo i krytycznie zinterpretować najważniejsze współczesne teorie socjologiczne wyjaśniające tę złożoność. Zna główne tendencje rozwojowe w swojej dyscyplinie. Umie analizować prawa i zmiany życia społecznego na poziomie mikro, mezo oraz makrospołecznym (między innymi, choć nie wyłącznie, w zakresie: pracy, migracji, nierówności społecznych, kultury i komunikacji). Potrafi zaprojektować oryginalne badanie społeczne oparte na formułowaniu i sprawdzaniu hipotez. Używa w tym celu różnorodnej metodyki oraz zaawansowanej wiedzy metodologicznej. Wraz z elementami wiedzy z zakresu innych nauk społecznych oraz humanistycznych absolwent studiów magisterskich uzyskuje umiejętności i kompetencje do pogłębionego analizowania problemów otaczającej rzeczywistości. Absolwent potrafi inicjować debaty o różnym zasięgu oraz inspirować do poszukiwania nowych rozwiązań obserwowanych problemów. Osoba kończąca studia potrafi organizować pracę zespołów, podejmować różne role w grupie, a także odpowiedzialnie i świadomie wywiązywać się z zadań indywidualnych. Absolwent przestrzega kodeksu etycznego badaczy społecznych, jest także przygotowany do kształtowania atmosfery zaufania w związku z profesjonalnymi zadaniami oraz społeczną rolą. Podczas studiów uczestnicy seminariów i modułów mogą wybrać tematykę, w której będą się specjalizować

 

PERSPEKTYWA ZATRUDNIENIA

 

Osoba posiadająca kwalifikacje magistra socjologii jest przygotowana do pracy w instytucjach pozarządowych, administracji publicznej oraz sektorze przedsiębiorstw. W szczególności dotyczy to obszarów: Prowadzenia jakościowych i ilościowych badań społecznych, Opracowywania baz danych i pozyskiwania informacji zastanej, Analizowania mediów i komunikacji społecznej, Doradztwa i konsultingu, Pracy w instytucji kultury oraz kształtowania polityki kulturalnej, Wsparcia i kształtowania społeczeństwa obywatelskiego, Realizowania zadań samorządu terytorialnego, Przeciwdziałania wykluczeniu i wsparcia osób wykluczonych, Integracji społecznej i komunikacji międzykulturowej, Kształtowania polityki kadrowej w organizacji lub firmie.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 29. Czerwiec 2020 - 09:36; osoba wprowadzająca: Natalia Miloch Ostatnia zmiana: poniedziałek, 29. Czerwiec 2020 - 09:36; osoba wprowadzająca: Natalia Miloch