Pracownia Realizacji Badań Socjologicznych

Informacja o pracowni:

 

Pracownia Realizacji Badań Socjologicznych jest naukową jednostką badawczą działającą przy Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego zajmującą się analizą zjawisk i procesów społecznych. Pracownia realizuje zarówno projekty badawcze wynikające z programów naukowych Uniwersytetu, jak również prowadzi działalność ukierunkowaną na obsługę podmiotów zewnętrznych.

 

Prowadzimy badania sondażowe w różnych środowiskach społecznych – grupach zawodowych, regionach, miastach. Odbiorcami naszych usług są jednostki administracji państwowej i samorządowej, instytucje, organizacje społeczne, a także przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe. Pracownia ma w swoim dorobku ponad 200 zrealizowanych badań.

 

Przyjmujemy również do realizacji badania ewaluacyjne wymagające wykorzystania różnych metod i technik badawczych. Pracownia brała udział jako partner w wielu projektach realizowanych w ramach programów europejskich. Realizujemy też długofalowe projekty badawcze, czego przykładem jest prowadzone od 15 lat badanie działalności władz Gdańska w percepcji mieszkańców lub badania jakości życia mieszkańców Gdańska prowadzone od 10 lat.

 

Oferta badań:

Badania na potrzeby przedsiębiorstw

 • badania kultury organizacyjnej,
 • satysfakcja pracowników z wykonywanej pracy,
 • postawy wobec planowanych zmian i restrukturyzacji,
 • badanie satysfakcji z usług przedsiębiorstwa,
 • badania potrzeb szkoleniowych.

Badania na potrzeby samorządu terytorialnego
lub innych instytucji publicznych

 • problemy gminy i polityka lokalna,
 • jakość życia mieszkańców,
 • ewaluacja zmian w przestrzeni miasta,
 • gospodarka komunalna,
 • rewitalizacja obszarów miejskich,
 • demokracja lokalna – preferencje wyborcze,
 • badania na potrzeby strategii rozwoju gminy.

Badania w dziedzinie edukacji,
zdrowia i wychowania

 • diagnoza problemów uzależnień,
 • edukacja zdrowotna,
 • style życia, czas wolny młodzieży – stan i perspektywy,
 • postawy młodzieży wobec zjawisk patologicznych,
 • placówki oświatowe i proces kształcenia w opinii rodziców i uczniów.

Badania dotyczące rynku pracy
i problemów bezrobocia

 • absolwenci szkół wobec rynku pracy,
 • problemy i potrzeby osób pozostających bez pracy,
 • działalność instytucji wspierających rynek pracy,
 • badania na potrzeby opracowania strategii zatrudnienia.

 

Zakres działalności:

Badania ilościowe

Jest to najpopularniejszy typ badań dostarczający informacji w formie wyrażonej wskaźnikami liczbowymi. Znajdują zastosowanie w wielu obszarach działalności rynkowej, samorządowej, edukacyjnej i innych.

 • ankiety (pocztowe, audytoryjne, środowiskowe),
 • ankiety internetowe – CAWI (Computer Assisted Web Interview),
 • wywiady kwestionariuszowe (PAPI – Paper and Pencil Interview).

Badania jakościowe

 

Jakościowe badania socjologiczne znajdują zastosowanie w obszarach życia społecznego, w których przydatna jest pogłębiona charakterystyka składających się na nie zjawisk. Charakter, klimat, znaczenie czy specyfika to wymiary, które nie są dostępne pomiarowi ilościowemu.

 • indywidualny wywiad pogłębiony,
 • analiza treści materiałów zastanych i wywołanych,
 • zogniskowane wywiady grupowe oraz moderowane dyskusje grupowe,
 • badania profili semantycznych,
 • badania obserwacyjne.

Opracowania fragmentów procesu badawczego

W ramach prowadzonej działalności przyjmujemy również do opracowania elementy badań przeprowadzonych samodzielnie przez Państwa.

 • opracowanie narzędzi badawczych (kwestionariusze, ankiety),
 • budowanie baz danych oraz wpisywanie danych,
 • obliczenia statystyczne,
 • kodowanie materiałów jakościowych,
 • szkolenia ankieterów,
 • opracowanie raportu ze zrealizowanych przez zleceniodawcę badań.

 

Szkolenia 

Realizujemy szkolenia z zakresu: 

 • profesjonalna obsługa klienta,
 • zarządzanie ludźmi, przywództwo, liderowanie,
 • motywowanie i automotywacja,
 • w zakresie tworzenia narzędzi badawczych,
 • komunikacja w procesie zmian, otwartość na zmiany.

 

W skład zespołu badawczego wchodzą: 

dr hab. Jarosław Załęcki, prof. UG e-mail: jaroslaw.zalecki@ug.gda.pl

dr Tomasz Tobis e-mail: tomasz.tobis@ug.edu.pl

dr Maciej Brosz e-mail: maciej.brosz@ug.edu.pl

 

Kontakt:

telefon: 58 523 45 23 lub 600 939 030

e-mail: prbs@ug.edu.pl

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 12. Październik 2020 - 10:58; osoba wprowadzająca: Natalia Miloch Ostatnia zmiana: poniedziałek, 12. Październik 2020 - 10:58; osoba wprowadzająca: Natalia Miloch