Psychologia

Opis kierunku

Studia na kierunku Psychologia wyposażają absolwenta w  nowoczesną wiedzę psychologiczną, która pozwoli mu podjąć pracę w charakterze psychologia i/lub wybrać rodzaj dalszego kształcenia w zakresie psychologii stosowanej.  Absolwent psychologii zna i rozumie podstawowe mechanizmy rządzące zachowaniami ludzi - jednostek i grup społecznych oraz jednostkowe i społeczne determinanty tych zachowań; rozróżnia psychologiczną wiedzą naukową od potocznej; zna i rozumie podstawowe teorie psychologiczne i umie je zastosować do wyjaśniania zachowań ludzi i/ lub procesów psychologicznych – wie jakie prawidłowości rządzą tymi zachowaniami; potrafi przewidywać zachowania ludzi w określonych sytuacjach psychologicznych; posiada niezbędną wiedzę o prawidłowościach rozwoju człowieka; wie jakie mechanizmy rządzą zmianami zachowania; posiada wystarczającą wiedzę o zachowaniu w sytuacjach trudnych, kryzysowych i traumatycznych; posiada podstawową wiedzę w zakresie interwencji psychologicznej; wie, że wnioskowanie o zachowaniach innych ludzi musi być poprzedzone rzetelnymi badaniami psychologicznymi; umie wykonać takie badania, zaprojektować je lub odwołać się do już istniejących; umie sprawozdać wyniki swoich badań; zna kodeks etyczny psychologa i stosuje jego zasady [m.in. respektuje prawa drugiego człowieka do prywatności, poufności, samostanowienia i autonomii]; ma świadomość swego systemu wartości, przekonań, potrzeb i ograniczeń – wie, jaki jest ich wpływ na wykonywaną przez siebie pracę.

Specjalności na kierunku

Poczynając od semestru VI studenci uczestniczą w kursach z zakresu psychologii stosowanej - służących pogłębieniu i ukierunkowaniu wiedzy w wybranym obszarze psychologii i zdobyciu umiejętności praktycznych. Zajęcia z psychologii stosowanej realizowane są w ramach sześciu ścieżek specjalizacyjnych: Psychologia Kliniczna, Psychologia Dzieci i Młodzieży, Psychologia Organizacji, Zarządzania i Marketingu, Patologie Społeczne i Psychologia Sądowo-Penitencjarna, Psychologia Międzykulturowa i Psychologia Rodzaju,  Psychologia Rodziny oraz Psychologia Sportu.

Przedmioty kierunkowe

Psychologia rozwoju człowieka, wstęp do psychologii społecznej, biologiczne podstawy zachowania człowieka, psychologia różnic indywidualnych, psychologia osobowości, psychologia emocji i motywacji, psychologia procesów poznawczych, diagnostyka psychologiczna, psychopatologia, etyka zawodu psychologa, poznawcza psychologia społeczne, podstawy statystyki dla psychologów, psychometria.

Atuty kierunku

Studenci kierunku Psychologii podczas trwania studiów mają możliwość realizacji przygotowania pedagogicznego; mogą realizować swoje pasje i zainteresowania naukowe poprzez aktywną działalność w kołach naukowych, a także uczestniczyć w programach wymiany studentów w ramach programu Erasmus i MOST. Współpraca z szerokim gronem praktyków umożliwia studentom budowanie szerokiego zakresu kompetencji praktycznych, podejmowania współpracy z firmami, organizacjami i stowarzyszenia a także realizować praktyki edukacyjno - zawodowe.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwent studiów psychologicznych przygotowany jest do pracy w charakterze psychologa: w placówkach służby zdrowia, w instytucjach resocjalizacyjnych, w sądownictwie oraz w innych organizacjach i przedsiębiorstwach, a także w prywatnych gabinetach psychologicznych. Po uzyskaniu przygotowania pedagogicznego Absolwent może podjąć pracę w placówkach oświatowych.

 

Rekrutacja 

Więcej informacji

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 22. Wrzesień 2014 - 14:40; osoba wprowadzająca: Rafał Chyła Ostatnia zmiana: czwartek, 11. Styczeń 2024 - 11:40; osoba wprowadzająca: Monika Wielgórska