Regulamin

Regulamin Laboratorium Diagnostyki Psychologicznej

Uwagi ogólne
1. Wszystkie metody diagnostyczne zgromadzone w zasobach Laboratorium udostępniane są wyłącznie do celów edukacyjnych i badawczych.
2. MATERIAŁY UDOSTĘPNIANE PRZEZ LABORATORIUM OBJĘTE SĄ ZAKAZEM KOPIOWANIA.
3. W przypadkach niejednoznacznych lub nie objętych zapisanymi tu zasadami decyzję każdorazowo podejmuje Kierownik Laboratorium.

Wypożyczenia

4. Metody diagnostyczne wypożyczać mogą wyłącznie pracownicy i studenci Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość.
5. Bezwzględnym warunkiem wypożyczenia metody lub jej elementu jest pisemne zaakceptowanie niniejszego regulaminu i stosowanie się do niego. Osoby, które nie zgodzą się podpisać regulaminu, mogą korzystać ze zbiorów Laboratorium wyłącznie na miejscu.
6. Studenci Uniwersytetu Gdańskiego studiujący na kierunkach innych niż psychologia mogą dokonywać wglądu do zgromadzonych w Laboratorium metod diagnostycznych przeznaczonych do użytku ogólnego, bez możliwości ich wypożyczania.
7. Doktoranci i słuchacze Studiów Podyplomowych Instytutu Psychologii (absolwenci psychologii) mogą wypożyczać testy, o ile wymagają tego prowadzone przez nich badania.
8. Metody wypożyczane są na okres dwóch dni roboczych. Termin zwrotu dla tych studentów trybu niestacjonarnego, którzy mieszkają poza Gdańskiem, może być ustalony indywidualnie.
9. Klucze do testów są udostępniane wyłącznie na miejscu.
10. Studenci mają prawo do bezzwrotnego pobrania jednego lub dwóch arkuszy testowych każdej z metod wymaganych w procesie dydaktycznym.
11. Punkt 10. nie dotyczy przypadku przeprowadzania prac magisterskich ani większych badań (np. prowadzonych w trakcie seminarium kursowego) – arkusze do takich celów student musi nabyć na własny koszt, z upoważnienia promotora lub prowadzącego.
12. Prac magisterskich nie wypożycza się – wglądu do nich można dokonywać wyłącznie na miejscu za zgodą pracownika.
13. Ostatni egzemplarz któregokolwiek ze zbiorów Laboratorium zawsze pozostaje na miejscu (bez możliwości wypożyczenia).

Prolongaty i kary
14. Prolongaty wypożyczenia można dokonać najpóźniej w dniu planowego zwrotu, telefonicznie (58 523-43-26) lub osobiście. Laboratorium ma prawo odmówić prolongaty w przypadku metod szczególnie poszukiwanych przez innych wypożyczających.
15. W przypadku nierozliczenia się w określonym terminie z wypożyczonych testów, student zostaje zawieszony w prawach do wypożyczeń na okres 30 dni plus okres zwłoki.
16. Jeśli wypożyczona metoda lub jej element zostanie zgubiony lub zniszczony (w stopniu przewyższającym zwykłe zużycie), szczególnie wskutek niewłaściwego lub bezprawnego jej wykorzystania, wypożyczający zostanie obciążony finansowo. Możliwe formy rekompensaty obejmują odtworzenie lub odkupienie zniszczonych materiałów (ewentualnie inne – do indywidualnego uzgodnienia z Kierownikiem Laboratorium w zależności od spowodowanych strat i zapotrzebowania Instytutu).

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 16. Wrzesień 2014 - 11:19; osoba wprowadzająca: Rafał Chyła Ostatnia zmiana: sobota, 10. Październik 2015 - 11:32; osoba wprowadzająca: Rafał Chyła