Badania naukowe

Projekty badawcze realizowane w ramach grantów

Regulacyjna funkcja metawiedzy Ja oraz motywacyjne i poznawcze korelaty metawiedzy Ja – prof. Hanna Brycz (NCN, Opus 6)

Charakterystyka i patomechanizm dysfunkcji wykonawczych u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek - badania psychofizjologiczne z wykorzystaniem analizy źródeł – prof. Michał Harciarek (MNiSW, Iuventus Plus III)

Zmiany przestrzennego orientowania uwagi u osób z przewlekłą niewydolnością nerek: badania behawioralne z wykorzystaniem EEG i implikacjami dla poznawczego starzenia – prof. Michał Harciarek (NCN, Opus 9)

Rozwój kategorii piękna, zdrowia i stereotypów płci w okresie średniego dzieciństwa – międzypokoleniowa transmisja wzorców atrakcyjności fizycznej w kontekście stereotypów płci i zachowań prozdrowotnych – prof. Małgorzata Lipowska (NCN, Opus 9)

Społeczne uwarunkowania materializmu nastolatków w wieku 13-16 lat – prof. Anna M. Zawadzka (NCN, Opus 9)

Struktura uzależnienia studentów od pracy: wybrane czynniki ryzyka, związek ze stresem i strategiami radzenia sobie oraz funkcjonowaniem psychospołecznym – dr Paweł Atroszko (NCN, Etiuda I)

Uzależnienie od pracy wśród studentów w Norwegii i w Polsce oraz identyfikacja czynników socjoekonomicznych związanych w pracoholizmem studentów – dr Paweł Atroszko (Yggdrasil, Research Council of Norway)

Kiedy dobrowolne dopasowanie się do innych daje siłę do działania: Konsekwencje poczucia jedności z grupą dla spostrzegania zarówno własnego Ja jak i przedstawicieli grup obcych – dr Tomasz Besta (NCN, Sonata Bis 4)

Psychologiczne i środowiskowe wyznaczniki  jakości życia w mieście – dr Michał Jaśkiewicz (NCN, Sonata 5)

Społeczno-kulturowe i psychologiczne predyktory równości płci i równowagi praca –dom – porównanie międzykulturowe polskich i norweskich rodzin dr Natasza Kosakowska-Berezecka (NCBiR, Grant Norweski)

Specyficzne trudności w uczeniu się czytania i poprawnej pisowni – perspektywa międzyjęzykowa – dr Marta Łockiewicz (NCN, Harmonia 6)

Badanie mózgowych korelatów przebiegu procesów poznawczych u osób starszych z wykorzystaniem techniki funkcjonalnego rezonansu magnetycznego – mgr Patrycja Naumczyk (NCN, Preludium 5)

Standaryzacja Kwestionariusza Diagnozy Funkcjonalnej dla uczniów specjalnych szkół zawodowych – projekt "Edukacja z widokiem na przyszłość" –dr Paweł Jurek, dr Paulina Pawlicka (EFS, POKL).

 

Pozostałe projekty badawcze

Milczenie w organizacji: uwarunkowania i konsekwencje – prof. Krystyna Adamska

Ocena sprawiedliwości proceduralnej: rola płci I stanowiska – prof. Krystyna Adamska

Funkcjonowanie poznawcze dzieci urodzonych przedwcześnie i z syndromem  przetoczenia krwi między płodami (TTTS)  – prof. Mariola Bidzan

Genetyczne uwarunkowania zaburzeń psychicznych w chorobach psychosomatycznych – prof. Mariola Bidzan

Obraz kliniczny początkowych okresów rozwoju zaburzeń otępiennych, zwłaszcza typu Alzheimera i otępienia czołowo - skroniowego oraz czynników wpływających na stopień nasilania się zaburzeń funkcji poznawczych – prof. Mariola Bidzan

Uwarunkowania biopsychospołeczne dynamiki oceny jakości życia różnych grup chorych z odmienną postacią i nasileniem nietrzymania moczu – prof. Mariola Bidzan

Poznawcze korelaty dyskalkulii rozwojowej – prof. Małgorzata Lipowska

Zachowania agresywne w spektrum zaburzeń neurorozwojowych – perspektywa międzykulturowa – prof. Małgorzata Lipowska

Poczucie sprawiedliwości proceduralnej podatków – prof. Małgorzata Niesiobędzka

Konsumpcja na pokaz – prof. Małgorzata Niesiobędzka

Psychogerontologia: starzenie się w normie i w patologii – prof. Henryk Olszewski

Osobowość sadystyczna a sadyzm seksualny – obraz kliniczny, analiza przestępstw i zachowań seksualnych – prof. Beata Pastwa-Wojciechowska

Psychologiczne uwarunkowania jakości życia małżeńskiego i rodzinnego – prof. Teresa Rostowska

Konsekwencje migracji zarobkowej rodziców dla kształtowania się tożsamości osobowej dziecka – prof. Teresa Rostowska

Aktywność zawodowa matek a funkcjonowanie rodziny – prof. Teresa Rostowska

Wartości, cele i dobrostan – prof. Anna M. Zawadzka

Motywy ja, samoregulacja a konsumpcja i nabywanie dóbr – prof. Anna M. Zawadzka

Władza i preferencje konsumencie – prof. Anna M. Zawadzka

Psychologiczne determinanty przywiązania do marki produktu – prof. Anna M. Zawadzka

Determinanty dobrostanu w pracy – prof. Anna M. Zawadzka

Badanie longitudinalne uzależnienia od uczenia się i jego związku z uzależnieniem od pracy, czynnikami socjoekonomicznymi oraz zmiennymi związanymi ze studiowaniem, pracą w organizacji i zdrowiem - dr Paweł Atroszko

Badanie longitudinalne uzależnienia od pracy i jego związku ze zmiennymi związanymi pracą w organizacji, zdrowiem i genami – dr Paweł Atroszko

Motywacja do podejmowania działań rozwojowych pracowników – dr Dorota Godlewska-Werner

Stres organizacyjny i działania profilaktyczne – dr Dorota Godlewska-Werner

Równowaga praca – życie – dr Dorota Godlewska-Werner

Profile funkcji wykonawczych u dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi – dr Anna Jankowska

Heterogeniczność poznawcza uczniów z inteligencją niższą niż przeciętna – dr Anna Jankowska

Psychospołeczne czynniki determinujące poziom adaptacji szkolnej dzieci z zaburzeniami i trudnościami rozwojowymi – dr Anna Jankowska

Usprawnianie samoregulacji uczniów o normalnym przebiegu rozwoju i z zaburzeniami rozwojowymi: Model metaumiejętności szkolnych – dr Anna Jankowska

Zdarzenia spostrzegane jako „nie na miejscu” w mieście – pomiar wrażliwości na naruszenie społeczno-przestrzennego porządku, predyktory i konsekwencje – dr Michał Jaśkiewicz

Osobowościowe uwarunkowania aktywności muzycznej człowieka – dr Rafał Lawendowski

Metapoznanie a wybrane formy aktywności muzycznej – dr Rafał Lawendowski

Strategie percepcji rytmu w grupie uczniów z dysleksją rozwojową – dr Rafał Lawendowski

Warunki pracy i ich wpływ na poziom stresu pracowników socjalnych – dr Beata Mańkowska

Wpływ stresogennych warunków pracy, cech osobowości oraz stylów radzenia sobie ze stresem na wypalenie zawodowe pracowników pomocy społecznej – dr Beata Mańkowska

Czynniki istotne dla pozytywnego doświadczania porodu i nawiązywania więzi z dzieckiem – dr Paulina Pawlicka

Dwujęzyczność i wczesna edukacja językowa – dr Paulina Pawlicka

Ewaluacja efektywności metody Warnkego w terapii specyficznych trudności w uczeniu się - dr Paulina Pawlicka

Psychologiczne determinanty i konsekwencje współczesnego modelu karier zawodowych – dr Aleksandra Peplińska

Specyfika związków "dwu - karier" a jakość życia człowieka – dr Aleksandra Peplińska

Psychologiczne aspekty zachowań w ruchu drogowym – dr Aleksandra Peplińska

Zachowania obywatelskie w Siłach Zbrojnych – dr Andrzej Piotrowski

Zaangażowanie w służbę w Siłach Zbrojnych Policji i Służbie Więziennej – dr Andrzej Piotrowski

Model Potrójnej Natury Duchowości (PND): Duchowość i jej inteligencja jako narzędzie służące ludzkiej adaptacji – dr Katarzyna Skrzypińska

Psychologiczny profil wierzących Polaków – dr Katarzyna Skrzypińska

Granice duchowości w modelu Wierzenia-Duchowosć-Religijność (WDR). Trzecia perspektywa: poznawcza podstawa – dr Katarzyna Skrzypińska

SISRI-24 – Spiritual Intelligence Self-Report Inventory (King, 2008) – Polska adaptacja – dr Katarzyna Skrzypińska

Funkcjonowanie pamięci prospektywnej w populacji polskiej – dr Marta Witkowska

 

Funkcjonowanie poznawcze profesjonalnych graczy w gry komputerowe – dr Marta Witkowska

Roszczeniowość a dobrostan w perspektywie międzykulturowej – dr Magdalena Żemojtel-Piotrowska

Narcyzm a dobrostan psychologiczny – dwuścieżkowy model zależności – dr Magdalena Żemojtel-Piotrowska

Podmiotowe wyznaczniki zachowań politycznych – dr Magdalena Żemojtel-Piotrowska

Uwarunkowania psychologiczne, w radzeniu sobie ze stresem kandydatów na kierowców – mgr Piotr Dąbrowski 

Neuronalne korelaty niespecyficznych chorób układu pokarmowego – mgr Patrycja Naumczyk

Muzykoterapia w rehabilitacji osób po udarze mózgu – mgr Ilona Poćwierz-Marciniak

Muzyk w szpitalu. Wpływ muzyki na stan emocjonalny pacjentów podczas hospitalizacji – mgr Ilona Poćwierz-Marciniak

Zasoby psychologiczne jednostki a jakość życia pacjentów w przebiegu chorób układu pokarmowego – mgr Agata Rudnik

Funkcjonowanie poznawcze pacjentów z zespołem jelita drażliwego oraz dyspepsją funkcjonalną – mgr Agata Rudnik

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 25. Wrzesień 2014 - 09:27; osoba wprowadzająca: Rafał Chyła Ostatnia zmiana: środa, 18. Listopad 2015 - 07:48; osoba wprowadzająca: Rafał Chyła