Uniwersytet jutra: umiędzynarodowienie kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim poprzez współpracę z Uniwersytetem Houston-Downtown (USA)

Opracowanie, które znajduje się poniżej, jest jednym z efektów realizacji projektu współpracy ponadnarodowej „Uniwersytet jutra: umiędzynarodowienie kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim poprzez współpracę z Uniwersytetem Houston-Downtown (USA)”.
Projekt był realizowany przez 
Uniwersytet Gdański w latach 2014–2015 i dofi nansowywany przez Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Priorytet IV – szkolnictwo wyższe i nauka; Działanie 4.1 – Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów
kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy; Poddziałanie 4.1.1 – wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni). 
Funkcję koordynatora merytorycznego zadania 3 - Program staży dydaktycznych dla pracowników akademickich - pełniła dr Sylwia Mrozowska. Głównym celem zadania 3  był wzrost potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Gdańskiego poprzez realizację staży dydaktycznych pracowników akademickich oraz opracowanie i przygotowanie otwartych kursów e-learningowych w języku angielskim dostępnych w formie open access na platformie Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Gdańskiego oraz upowszechnianie zdobytych doświadczeń dydaktycznych na uczelni.

Załącznik Rozmiar
Uniwersytet Jutra 2.73 MB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 28. Wrzesień 2015 - 09:33; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: poniedziałek, 28. Wrzesień 2015 - 09:39; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny