Badania naukowe

Badania naukowe, granty krajowe

Granty Narodowego Centrum Nauki

 

Kierownik projektu: dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG

Tytuł projektu: Polityczne uwarunkowania transformacji energetycznej w Polsce w latach 2004-2020

Czas trwania projektu: 2021-

Nazwa konkursu: PRELUDIUM BIS 2 na panelu HS5

Projekt uzyskał najwyższą liczbę punktów w konkursie i znalazł się na pierwszej pozycji listy rankingowej konkursu

 

Kierownik projektu: prof. dr hab. Jacek Leszek Tebinka

Tytuł projektu: Polska w brytyjskiej strategii wspierania ruchu oporu. Historia sekcji polskiej Kierownictwa Operacji Specjalnych (SOE)

Czas trwania projektu: 2016-06-20 do 2019-06-19

Nazwa konkursu: OPUS; edycja 10

Nr umowy: 2015/19/B/HS3/01051

Kwota dofinansowania: 217 571,00

 

Kierownik projektu: dr hab. Marek Rewizorski, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Tytuł projektu: Globalne zarządzanie gospodarcze - aktorzy, obszary oddziaływania, interakcje

Czas trwania projektu: 2017-07-12   2020-07-11

Nazwa konkursu: OPUS; edycja 12

Nr umowy: 2016/23/B/HS5/00118

Kwota dofinansowania: 253 500,00

 

Badania 2023, 2024

Kontynuowane:

  1. Tytuł zadania: Stosunki międzynarodowe i bezpieczeństwo we współczesnym świecie – Europa, Bliski Wschód, Federacja Rosyjska, Daleki Wschód, Chiny.

Cel zadania: analiza czynników warunkujących bezpieczeństwo Polski i współczesnego świata, m.in. zagrożeń globalnych i dynamiki konfliktów regionalnych i międzynarodowych.

  1. Tytuł zadania: Unia Europejska – systemy polityczne, polityka społeczna, europeizacja, podziały społeczno-polityczne.

Cel zadania: systematyczna analiza problematyki rozwoju Unii Europejskiej, badanie czynników i procesów, które mogą mieć wpływ na rozwój społeczny i gospodarczy krajów Unii Europejskiej.

  1. Tytuł zadania: Badania teorii struktur i natury władzy oraz systemów politycznych.

Cel zadania: rozwijanie klasycznych i współczesnych teorii władzy, zwiększenie znaczenia nauk o polityce i administracji w rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem struktur władzy i rozwiązywaniem konfliktów społeczno-politycznych.

Nowe:

  1. Tytuł zadania: Migracje we współczesnym świecie.

Cel zadania: realizowanie indywidualnych i zespołowych projektów naukowych poświęconych problematyce migracji ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji migrantów wojennych z terytoriów Ukrainy.

  1. Tytuł zadania: Zrównoważony rozwój.

Cel zadania: analiza współczesnych procesów polityczno-społecznych i działań ukierunkowanych na realizację idei zrównoważonego rozwoju.  

Badania 2022

Wielowymiarowe przejawy polityki, państwa i władzy we współczesnym świecie.

 

 

Badania  2019/2020/2021

Badania teorii struktur i natury władzy oraz systemów politycznych; w wymiarze praktycznym  - badania problematyki bezpieczeństwa we współczesnym świecie oraz przeobrażeń we współczesnych stosunkach międzynarodowych. 

 

Badania  2017/2018

1) kontynuowane

a) Tytuł zadania: Teoria struktur władzy - przywództwo polityczne, elity polityczne, władze lokalne

Cel: Celem zadania jest rozwijanie klasycznych i współczesnych teorii struktur władzy, w szczególności ich aspektów dotyczących przywództwa i elit politycznych, wypracowanie teoretycznych i metodologicznych narzędzi pozwalających rozpoznawać mechanizmy działania przywódców i elit na poziomie regionalnym i lokalnym.

Planowane efekty naukowe i praktyczne: Efekty naukowe zadania będą polegały na rozwijaniu teorii struktur władzy. Efekty praktyczne zadania będą wynikały z zastosowania ustaleń teoretycznych do badania mechanizmów przywództwa politycznego, elit politycznych i władz lokalnych regionu pomorskiego w okresie transformacji ustrojowej i wskazania możliwości usprawniania instytucji i procesów politycznych.

b) Tytuł zadania: Region Morza Bałtyckiego - systemy polityczne, polityka społeczna, europeizacja.

Cel: Celem zadania jest systematyczne i pogłębione poznanie węzłowych problemów rozwoju regionu Morza Bałtyckiego, z którym organicznie jest związane województwo pomorskie. Badania będą ukierunkowane na wykrycie czynników i procesów, które mogą mieć wpływ na rozwój społeczny i gospodarczy województwa pomorskiego. Badania wpisują się w misję badawczą Uniwersytetu Gdańskiego.

Planowane efekty naukowe i praktyczne: Efekty naukowe polegają na poszerzaniu wiedzy ciągle jeszcze fragmentarycznej i niepełnej wiedzy o regionie Morza Bałtyckiego i jej systematyzacji. Efekty praktyczne będą wynikały z udostępnienia wyników badań środowiskom politycznym i gospodarczym regionu pomorskiego w zakresie potrzebnym do nawiązywania, budowania i utrzymywania kontaktów i relacji z odpowiednimi podmiotami w regionie Morza Bałtyckiego.

c) Tytuł zadania: Stosunki międzynarodowe i bezpieczeństwo w świecie współczesnym - Europa, Bliski Wschód, Azja Środkowa, Rosja, Chiny.

Cel: Celem zadania jest rozpoznanie czynników określających pozycję Polski w świecie oraz warunkujących bezpieczeństwo Polski i współczesnego świata, w tym m.in. wyzwań kulturowo-cywilizacyjnych, zagrożeń globalnych, strategii podmiotów państwowych i niepaństwowych na arenie międzynarodowej, dynamiki konfliktów i sporów regionalnych i międzynarodowych.

Planowane efekty naukowe i praktyczne: Efekty naukowe wiążą się z rozwijaniem teorii stosunków międzynarodowych w oparciu o analizę współczesnych trendów w stosunkach międzynarodowych. Wyniki badań będą publikowane w wydawanych przez Instytut Politologii UG czasopismach "Gdańskie Studia Międzynarodowe" i "Cywilizacja i Polityka". Efekty praktyczne wynikają z zastosowania wyników badań dla rozwijania międzynarodowych relacji Polski, w tym wzmacniania relacji regionu pomorskiego i Uniwersytetu Gdańskiego z wyróżnionymi państwami i podmiotami regionalnymi.

2) nowe

Tytuł zadania: Region pomorski w systemie bezpieczeństwa Polski - aspekty prawno-organizacyjne i instytucjonalne

Cel: Zdanie jest ukierunkowane na rozpoznanie prawnych i instytucjonalnych uwarunkowań bezpieczeństwa w regionie Pomorza. Celem zadania jest wskazanie możliwości rozwijania norm oraz doskonalenia instytucji i organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa i regionu.

Planowane efekty naukowe i praktyczne: Efekty naukowe polegają na rozwijaniu teoretycznych koncepcji bezpieczeństwa w odniesieniu do poziomu regionu kraju. Efekty praktyczne wiążą się z dostarczeniem wiedzy i analiz przydatnych służbom i organom odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w regionie pomorskim.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 29. Wrzesień 2014 - 12:45; osoba wprowadzająca: Rafał Chyła Ostatnia zmiana: piątek, 26. Styczeń 2024 - 08:29; osoba wprowadzająca: Katarzyna Leokajtis-Glanc