Studia III stopnia

PLAN STUDIÓW FILOZOFIA, STUDIA III STOPNIA (STUDIA DOKTORANCKIE) STACJONARNE

PLAN STUDIÓW

FILOZOFIA , STUDIA III STOPNIA (STUDIA DOKTORANCKIE) STACJONARNE

 

Nazwa modułu

Liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Wykład (w)

Ćwiczenia (c)

I ROK

 

Szkolenie BHP

4

 

-

Zaliczenie

Philosophical English

 

20

1

Zaliczenie z oceną

P1

30

 

2

Egzamin

P2

30

 

2

Egzamin

Moduł  zajęć fakultatywnych z zakresu dydaktyki akademickiej (D)

 

30

5

Zaliczenie z oceną

Seminarium doktoranckie I

 

30

3

Zaliczenie

Seminarium doktoranckie II

 

30

3

Zaliczenie

Praktyki dydaktyczne

 

10

1

Zaliczenie

Suma punktów i godzin  I rok

184  godzin

17 punktów ECTS

II ROK

 

Academic writing

 

20

1

Zaliczenie z oceną

P3

30

 

2

Egzamin

P4

30

 

2

Egzamin

Moduł  zajęć fakultatywnych przygotowujących do pracy badawczej (B)

 

30

5

Zaliczenie/ zaliczenie z oceną

Seminarium doktoranckie I

 

30

3

Zaliczenie

Seminarium doktoranckie II

 

30

3

Zaliczenie

Praktyki dydaktyczne

 

10

1

Zaliczenie

Suma punktów i godzin II rok

 180 godzin

17 punktów ECTS

III ROK

 

P5

30

 

2

Egzamin

Konwersatorium z filozofii

30

 

1

Zaliczenie z oceną

Seminarium doktoranckie I

 

30

3

Zaliczenie

Praktyki dydaktyczne

 

10

1

Zaliczenie

Suma punktów i godzin III rok

100 godzin

7 punktów ECTS

IV ROK

 

Seminarium doktoranckie I

 

30

3

Zaliczenie

Praktyki dydaktyczne

 

10

1

Zaliczenie

 

 

 

 

 

Suma punktów i godzin IV rok

40 godzin

4 punktów ECTS

 

Łączna liczba punktów ECTS

 45

Łączna liczba godzin dydaktycznych I-IV

504

 

Opis procesu kształcenia

 

  • MODUŁ ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH z zakresu filozofii

 

1. Przedmioty P1-P5 oraz konwersatorium zgłaszane przez pracowników kierunku filozofia IF lub wykładowców zapraszanych przez IF obejmują szczegółowe zagadnienia z dyscyplin filozoficznych, logiki i historii filozofii. Na I i II roku studiów doktorant wybiera po 2 wykłady, na III roku - 1, z zaproponowanej puli zajęć.

2. Doktorant jest zobowiązany wybrać oprócz seminarium doktoranckiego, na którym pisze pracę doktorską (Seminarium doktoranckie I), na I i II roku zaliczyć dodatkowe seminarium (Seminarium doktoranckie II). Warunkiem zaliczenia dodatkowego seminarium jest napisanie przez doktoranta zaliczeniowej pracy rocznej.

 

 

  • MODUŁ ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH z zakresu dydaktyki akademickiej (D)*

 

Przedmioty

Godziny

ECTS

Nowoczesne metody i techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych (D)

20

4

Standardy przygotowywania wystąpień publicznych (D)

10

1

Techniki autoprezentacji w pracy nauczyciela akademickiego (D)

10

1

 

* W ramach modułu zajęć fakultatywnych z zakresu dydaktyki akademickiej Doktorant wybiera przedmioty o łącznej wartości 5 punktów ECTS

 

 

  • MODUŁ ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH przygotowujących do pracy badawczej (B)**

 

Przedmioty

Godziny

ECTS

Metodologia badań filozoficznych (B)

20

3

Przygotowanie wniosku o sfinansowanie badań naukowych i pozyskiwanie funduszy na badania naukowe (system grantów (B)

5

1

Zasady publikacji tekstów naukowych (B)

5

1

Ethos akademicki i prawo własności intelektualnej (B)

5

1

 

** W ramach modułu zajęć fakultatywnych przygotowujących do pracy badawczej  Doktorant wybiera przedmioty o łącznej wartości 5 punktów ECTS


Aby ukończyć studia doktoranckie, Doktorant zobowiązany jest:

  • uzyskać zaliczenia z wszystkich przedmiotów obowiązkowych oraz seminarium doktoranckiego, objętych programem studiów;
  • w trakcie studiów uzyskać zaliczenia z przedmiotów fakultatywnych odpowiadających łącznie 10 punktom ECTS (5 ECTS z zakresu dydaktyki akademickiej, 5 ECTS z  przedmiotów przygotowujących do pracy badawczej);
  • zrealizować wymaganą programem studiów liczbę godzin praktyk dydaktycznych;
  • najpóźniej do końca III roku studiów otworzyć przewód doktorski;
  • doktorant, który nie ukończył studiów filozoficznych I lub II stopnia zobowiązany jest w ciagu dwóch pierwszych lat studiów doktoranckich zaliczyć egzaminy z historii filozofii starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej z poziomu studiów licencjackich z filozofii u prowadzących, którzy w danym roku akademickim  prowadzą powyższe przedmioty.
  • najpóźniej do końca IV roku studiów złożyć rozprawę doktorską.

 

Studia doktoranckie kończą się obroną rozprawy doktorskiej – zgodnie z Regulaminem Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Gdańskiego.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 18. Czerwiec 2020 - 21:01; osoba wprowadzająca: Jarosław Jurkowski Ostatnia zmiana: poniedziałek, 22. Czerwiec 2020 - 09:58; osoba wprowadzająca: Jarosław Jurkowski