Erasmus + Akcja K107 – The David Yellin Academic College of Education/ JERUSALEM/ISRAEL

 
REKRUTACJA
Erasmus + Akcja K107 – The David Yellin Academic College of Education/ JERUSALEM/ISRAEL
 
Zapraszamy studentów Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych do aplikowania na studia w IZRAELU w roku akademickim 2022/2023 w ramach programu Erasmus+
W ramach współpracy możliwe są 2 wyjazdy obejmujące 1 semestr: zimowy lub letni.
O wyjazd mogą ubiegać się studenci zarejestrowani na studiach licencjackich, magisterskich lub doktoranckich, zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.
O wyjazd nie mogą ubiegać się:
•             studenci, którzy w poprzednich latach w trakcie wyjazdów na studia i/lub na praktykę wykorzystali swój tzw. kapitał mobilności, wynoszący po 12 miesięcy na I i II poziomie studiów oraz 24 miesiące na jednolitych studiach magisterskich;
•             studenci II roku studiów drugiego stopnia, V roku jednolitych studiów magisterskich oraz ostatniego roku studiów III stopnia;
•             studenci, którzy w poprzednich latach bez podania ważnej przyczyny zrezygnowali z wyjazdu po zakończonym procesie nominacji do uczelni partnerskich (sytuacje nie uznane jako działanie siły wyższej);
•             studenci posiadający dług kredytowy ECTS;
Studenci, których mobilność miałaby nastąpić na ostatnim roku studiów I stopnia, mogą realizować wyjazd wyłącznie w semestrze zimowym ostatniego roku. Nie mogą zatem ubiegać się o wyjazd w semestrze letnim. Zasada ta dotyczy studentów wszystkich wydziałów UG.
 
Studenci, których mobilność miałaby nastąpić na ostatnim roku studiów II, III stopnia lub na ostatnim roku jednolitych studiów magisterskich, mogą aplikować o wyjazd wyłącznie w semestrze zimowym ostatniego roku. Nie mogą zatem ubiegać się o wyjazd w semestrze letnim. Zasada ta dotyczy studentów wszystkich wydziałów UG.          
Wszyscy zakwalifikowani studenci mają obowiązek zrealizować program studiów adekwatny dla ich kierunku/ specjalności i zatwierdzony w Porozumieniu o Programie Studiów
 (Learning Agreement ).
 
 
 
 
Zasady rekrutacji:
Wydziale Nauk Społecznych
Kryteria brane pod uwagę w procesie rekrutacji do programu Erasmus+:
 
  1. Aktualne studia na jednym z  kierunków Instytutu Pedagogiki;
  2. Średnia ocen ze studiów (w przypadku I-go roku - semestr);
  3. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej;
  4. Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
  5. Pozytywna ocena aktywności społecznej kandydata, potwierdzonej w rozmowie –  (koła naukowe, wolontariat, itp.);
  6. Deklaracja wspieranie programu Erasmus + podczas wyjazdu i po powrocie do kraju.
Po ogłoszeniu listy osób przyjętych skontaktuje się z Wami Biuro Wymiany Zagranicznej Erasmus w Rektoracie
Za merytoryczną stronę wyjazdu odpowiedzialny jest Koordynator umowy bilateralnej/ Z-ca Dyrektora ds. Dydaktycznych
Przed wyjazdem każdy student zobowiązany jest wypełnić pod jego opieką formularz Learning Agreement (uzgodnienie programu, który będzie realizowany w uczelni goszczącej) i uzyskać na nim podpisy : Koordynatora Wydziałowego oraz Dziekana/Prodziekana Wydziału
Program w "LA" musi zakładać zdobycie 30 kredytów ECTS na semestr.
Kwoty miesięcznych stypendiów
 
Obowiązujące stawki stypendialne określone przez Narodową Agencję Programu Erasmus+
 
Kraje partnerskie
Miesięczna stawka stypendium E+
Ryczałt
na podróż
Izrael
700 €

w zależności od dystansu w km wg kalkulatora odległości
 
Kwota ryczałtu jest uzależniona od odległości między miejscem rozpoczęcia podróży a miejscem docelowym (pod uwagę należy wziąć odległość podróży w jedną stronę, aby obliczyć kwotę ryczałtu należną za podróż w obie strony).

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 24. luty 2022 - 13:49; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: czwartek, 24. luty 2022 - 13:50; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny