fbpx Obrony | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Obrony

Obrona - mgr Piotr Zbieranek

Rada Dyscypliny Nauki socjologiczne Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamia o   

publicznej obronie rozprawy doktorskiej 

mgr Piotra Zbieranka 

pt. Demokratyczna kultura. Proces formułowania polityk publicznych w zakresie kultury”. 

Obrona odbędzie się w dniu 23 czerwca 2021 r.  (środa)
o godz. 
15:00 

w budynku Wydziału Nauk Społecznych oraz Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 4 w Gdańsku-Oliwie w Sali Rady Dziekana S329. 

Promotor:           prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński 

 

 

Recenzenci: 

dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. UMK  

prof. dr hab. Marek Krajewski 

W związku z sytuacją epidemiologiczną obrona będzie udostępniona online w aplikacji MS Teams. Poniżej link jawny do obrony doktorskiej: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2QxODhlYjEtZTM1Zi00ZDhjLWI5ODYtN2IxZTBmY2VjM2Jl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%229c961e8f-febb-4a19-a615-a09a2d6840a9%22%7d 

Rozprawa doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Głównej UG
przy ul. Wita Stwosza 53 w Gdańsku.

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 7 czerwca 2021 roku, 11:21