Informacje | Wydział Nauk Społecznych

Informacje


UWAGA!

Wszczęcia przewodów doktorskich na dotychczasowych zasadach możliwe będą najpóźniej do 30.04.2018.

Zgodnie z Ustawą o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003r. (t.j. dz. U. z 2017 r., poz. 1789), zwanej dalej Ustawą, stopień doktora nadaje się osobie, która:
 
1)      posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, lekarza lub inny równorzędny lub posiada dyplom, o którym mowa w art. 191a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym;
2)      zdała egzaminy doktorskie w zakresie określonym przez radę jednostki organizacyjnej;
3)      przedstawiła i obroniła rozprawę doktorską;
4)      zdała egzamin z nowożytnego języka obcego lub posiada certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 31 pkt 5 Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003r. (dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.)
 
Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, z późn. zm.) lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej.
 
Warunki wszczęcia przewodu dla beneficjentów programu „Diamentowy Grant” określa art. 11 ust. 3 Ustawy.

Doktorat w formie cyklu publikacji
Warunki, jakie powinien spełnić kandydat ubiegający się o nadanie stopnia doktora w Instytucie Psychologii UG na podstawie cyklu publikacji, zostały określone uchwałą Rady Instytutu Psychologii z dnia 17 grudnia 2015. Szczegółowe wytyczne w załączeniu:

Doktoraty w formie cyklu publikacji - wytyczne Rady Instytutu 2015-12-17

Wykaz dokumentów, które powinny złożyć osoby ubiegające się o wszczęcie przewodu doktorskiego w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego:

 • Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego (zgodnie ze wzorem) wraz z koncepcją pracy.
 • Oryginał lub uwierzytelniający odpis dyplomu magisterskiego.
 • Wykaz aktualnego dorobku naukowego (wraz z potwierdzeniem posiadania publikacji, stanowiącej warunek wszczęcia przewodu doktorskiego – ksero strony tytułowej publikacji, link do strony internetowej lub zaświadczenie od wydawcy o przyjęciu publikacji do druku)
 • Opinia opiekuna naukowego dotycząca stopnia zaawansowania rozprawy doktorskiej.
 • Kwestionariusz osobowy
 • Zaświadczenie z dziekanatu o studiowaniu na studiach doktoranckich na Uniwersytecie Gdańskim (dotyczy uczestników studiów doktoranckich)

Osoby nie będące pracownikami ani doktorantami UG zobowiązane są dodatkowo do dostarczenia umowy w sprawie wysokości i warunków wnoszenia opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego. Przewód doktorski może zostać opłacony przez kandydata do stopnia naukowego lub przez firmę zatrudniającą kandydata do stopnia naukowego. Zgodnie z zarządzeniem Rektora UG nr 147/R/16 z dnia 28 grudnia 2016 osoba niebędąca pracownikiem Uniwersytetu Gdańskiego lu osoba, która nie odbyła studiów doktoranckich na Uniwersytecie Gdańskim jest zobowiązana do wniesienia opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, który został wszczęty na jej wniosek.

Komplet dokumentów należy złożyć nie później niż na 10 dni przed ustalonym terminem konwersatorium w związku z planowanym wszczęciem przewodu doktorskiego.

ETAPY PRZEWODU DOKTORSKIEGO W INSTYTUCIE PSYCHOLOGII UG

 • Złożenie wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego wraz z kompletem dokumentów (najpóźniej 10 dni przed planowanym terminem konwersatorium i wszczęcia przewodu doktorskiego).
 • Konwersatorium z prezentacją Kandydata i planu pracy doktorskiej przed Rada ds. Nauki.
 • Wszczęcie przewodu doktorskiego i powołanie promotora.
 • Egzaminy doktorskie (z dyscypliny dodatkowej, nowożytnego języka obcego oraz dyscypliny podstawowej, związanej z tematem pracy doktorskiej). Egzaminy doktorskie należy złożyć najpóźniej na 2 tygodnie przed planowanym terminem obrony. Protokoły z egzaminów – wypełnione i podpisane przez członków Komisji egzaminacyjnych – należy dostarczyć do Instytutu w celu dołączenia do dokumentacji przewodu doktorskiego.
 • Złożenie pracy doktorskiej przez Kandydata oraz złożenie wniosku do Rady ds. Nauki o powołanie recenzentów pracy doktorskiej przez promotora. Kandydat składa 5 egzemplarzy pracy doktorskiej (4 w Instytucie, 1 promotorowi), zapis pracy na nośniku CD (pdf) oraz streszczenia pracy doktorskiej w wersji papierowej (dołączone do pracy doktorskiej) i elektronicznej, w języku polskim i angielskim.
 • Wybór recenzentów przez Radę ds. Nauki.
 • Oczekiwanie na recenzje (2 m-ce wg nowego trybu. W uzasadnionych przypadkach czas ten może zostać wydłużony o 1 m-c).
 • Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony.
 • Wyznaczenie terminu obrony.
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej.
 • Wypełnienie przez osobę, której nadano stopień naukowy doktora, pliku SYNABA i przesłanie go do Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI) oraz do Biura Rozwoju Kadr i Badań Naukowych UG. Szczegóły na stronie: http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/stopnie_i_tytuly_naukowe/synaba

Dokumenty do pobrania:

Akty prawne:

Kontakt:

Marzena Wicher

Biuro Dziekana Wydziału Nauk Społecznych, pok. A301

(58) 523 44 27

wns.awanse@ug.edu.pl

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 27 lutego 2019 roku, 10:35