fbpx Informacje | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Informacje

Informacje


W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) Senat Uniwersytetu Gdańskiego określił
"Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim", obowiązujący na UG od 1 października 2019:

Link do Uchwały nr 121/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku


 

Informacje dotyczące przewodów doktorskich wszczętych przed 30.04.2018:
 
Zgodnie z Ustawą o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003r. (t.j. dz. U. z 2017 r., poz. 1789), zwanej dalej Ustawą, stopień doktora nadaje się osobie, która:
 
1)      posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, lekarza lub inny równorzędny lub posiada dyplom, o którym mowa w art. 191a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym;
2)      zdała egzaminy doktorskie w zakresie określonym przez radę jednostki organizacyjnej;
3)      przedstawiła i obroniła rozprawę doktorską;
4)      zdała egzamin z nowożytnego języka obcego lub posiada certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 31 pkt 5 Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003r. (dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.)

Doktorat w formie cyklu publikacji
Warunki, jakie powinien spełnić kandydat ubiegający się o nadanie stopnia doktora w Instytucie Psychologii UG na podstawie cyklu publikacji, zostały określone uchwałą Rady Instytutu Psychologii z dnia 17 grudnia 2015. Szczegółowe wytyczne w załączeniu:

Doktoraty w formie cyklu publikacji - wytyczne Rady Instytutu 2015-12-17

ETAPY PRZEWODU DOKTORSKIEGO W INSTYTUCIE PSYCHOLOGII UG

 • Złożenie wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego wraz z kompletem dokumentów (najpóźniej 10 dni przed planowanym terminem konwersatorium i wszczęcia przewodu doktorskiego).
 • Konwersatorium z prezentacją Kandydata i planu pracy doktorskiej przed Rada ds. Nauki.
 • Wszczęcie przewodu doktorskiego i powołanie promotora.
 • Egzaminy doktorskie (z dyscypliny dodatkowej, nowożytnego języka obcego oraz dyscypliny podstawowej, związanej z tematem pracy doktorskiej). Egzaminy doktorskie należy złożyć najpóźniej na 2 tygodnie przed planowanym terminem obrony. Protokoły z egzaminów – wypełnione i podpisane przez członków Komisji egzaminacyjnych – należy dostarczyć do Instytutu w celu dołączenia do dokumentacji przewodu doktorskiego.
 • Złożenie pracy doktorskiej oraz złożenie przez promotora wniosku do Rady ds. Nauki o powołanie recenzentów pracy doktorskiej wraz z pisemną opinią dotyczącą pracy. Kandydat składa 5 egzemplarzy pracy doktorskiej (4 w Instytucie, 1 promotorowi), zapis pracy na nośniku CD (pdf) oraz streszczenia pracy doktorskiej w wersji papierowej (dołączone do pracy doktorskiej) i elektronicznej, w języku polskim i angielskim.
 • Wybór recenzentów przez Radę ds. Nauki.
 • Oczekiwanie na recenzje (2 m-ce; w uzasadnionych przypadkach czas ten może zostać wydłużony o 1 m-c).
 • Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony.
 • Wyznaczenie terminu obrony.
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej.
 • Wypełnienie przez osobę, której nadano stopień naukowy doktora, pliku SYNABA i przesłanie go do Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI) oraz do Biura Rozwoju Kadr i Badań Naukowych UG. Szczegóły na stronie: http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/stopnie_i_tytuly_naukowe/synaba

Dokumenty do pobrania:

Akty prawne (obowiązujące do 30.09.2018 oraz dla doktoratów wszczętych do 30.04.2019):

Kontakt:

Marzena Wicher

Biuro Dziekana Wydziału Nauk Społecznych, pok. A301

(58) 523 44 27

wns.awanse@ug.edu.pl

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 9 października 2019 roku, 11:23