fbpx Procedura zgłaszania wniosków | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Procedura zgłaszania wniosków

Procedura zgłaszania wniosków

Wnioski do Komisji Etyki wraz z odpowiednimi załącznikami należy składać przewodniczącemu Komisji – dr. hab. Henrykowi Olszewskiemu, prof. UG (pok. C324) w godzinach konsultacji. Wnioski należy składać w wersji papierowej i elektronicznej (na adres: psyho@ug.edu.pl). Do wniosku należy dołączyć stosowne załączniki, takie jak:

 • Informacje o spodziewanych korzyściach poznawczych i praktycznych.
 • Szczegółowy opis projektu w zakresie pozwalającym rozstrzygnąć wątpliwości natury etycznej, np. kim są osoby uczestniczące w badaniu, procedura badania, instrukcja dla osób badanych, procedura debriefingu, inne działania minimalizujące negatywne psychologiczne konsekwencje udziału w badaniach.
 • informację dla osób biorących udział w badaniu zawierającą szczegółowe dane o celach i zasadach przeprowadzenia badań, spodziewanym dla tych osób ryzyku związanym z udziałem w badaniach;
 • podpisane przez badacza zobowiązanie do uzyskania świadomej zgody od wszystkich badanych osób lub ich przedstawicieli ustawowych;
 • wzór* formularza zgody osoby uczestniczącej w badaniu lub jej przedstawiciela ustawowego, w którym zawarte są stwierdzenia dotyczące:
  - dobrowolnego wyrażenia zgody na udział w badaniu po zapoznaniu się z informacją o której mowa w punkcie “a”,
  - potwierdzenia możliwości zadawania pytań osobie prowadzącej badanie i otrzymania odpowiedzi na te pytania,
  - uzyskania informacji o możliwości odstąpienia od udziału w badaniu w każdym jego stadium;
 • wzór* oświadczenia osoby biorącej udział w badaniu lub jej przedstawiciela ustawowego, w którym wyrażona jest zgoda na przetwarzanie danych związanych z udziałem w badaniu;
 • w przypadku wykonywania badań na terenie innej instytucji – warto dołączyć pisemną akceptację kierownika jednostki, w której mają być wykonywane badania.

* do wniosku do Komisji Etyki składa się tylko wzory formularzy zgody osób badanych (lub ich przedstawicieli ustawowych), nie zaś podpisane formularze.

Po rozpatrzeniu wniosku przez komisję zgłaszający są informowani o możliwości odbioru opinii.

Pliki do pobrania (wzory dokumentów):

 

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 13 listopada 2018 roku, 10:54