Studia Licencjackie

CEL STUDIÓW  DZIENNIKASRTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I STOPNIA

 

Celem studiów I stopnia na kierunku DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA jest wykształcenie absolwentów dysponujących interdyscyplinarną i praktyczną wiedzą z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach, w której skład wchodzą następujące obszary: organizacja i funkcjonowanie mediów, historyczne i polityczne uwarunkowania medialnej działalności, język i komunikowanie, metodologie w badaniach medioznawczych oraz przedmioty praktyczne adekwatne dla instrumentarium zawodów dziennikarza prasowego, radiowego, telewizyjnego, internetowego czy specjalisty z zakresu komunikacji społecznej, public relations, rzecznika prasowego lub pracownika agencji reklamowej.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

 

Absolwent cechuje się znajomością funkcjonowania mechanizmów społecznych w odniesieniu do systemów medialnych, aktów normatywnych i ekonomicznych regulujących ich działalność. Posiada wiedzę na temat wykorzystania narzędzi językowych i wizualnych służących tworzeniu gatunków i typów tekstów dziennikarskich o funkcji informacyjnej, publicystycznej i perswazyjnej oraz o procesach komunikowania się osób i instytucji z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym. Osoba ta potrafi wykorzystać nabytą wiedzę w praktyce, co dotyczy właściwego konstruowania ustnych, pisemnych i audiowizualnych przekazów medialnych oraz zastosowania adekwatnych do sprawnego kształtowania pozytywnych relacji osób i instytucji z otoczeniem narzędzi i kanałów komunikacji. Uzyskane kwalifikacje zapewniają absolwentom możliwość sprawnego posługiwania się instrumentarium dziennikarskim we wszystkich jego rodzajach oraz praktycznego i odpowiedzialnego rozwiązywania problemów z zakresu komunikacji społecznej. Praktyczne wykorzystanie wiedzy łączy się z uzyskaniem kompetencji do biegłego posługiwania się dwoma językami obcymi. Absolwent jest przygotowany do kontynuacji kształcenia na magisterskich studiach uzupełniających.

 

INFRASTRUKTURA

 

Kierunek Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna współpracuje zarówno  z mediami takimi jak:

  • TVP Gdańsk
  • Radio Gdańsk
  • Dziennik Bałtycki

oraz instytucjami publicznymi i komercyjnymi. Do dyspozycji studentów są nowoczesna pracownia dziennikarstwa on-line, profesjonalnie wyposażone atelier fotograficzne i ciemnia fotograficzna, a wraz z nimi pracownie fotografii cyfrowej i analogowej.

Atutem kierunku jest nowoczesne studio telewizyjne z wirtualną scenografią, nowoczesną reżyserką, stanowiskami do montażu materiałów filmowych i newsroomem. Uczestnicy zajęć mogą korzystać również z kamer reporterskich   oraz   komputerów ze  specjalistycznym oprogramowaniem do nagrań.

Kierunek zaprasza też do studia radiowego, z którego za pośrednictwem Internetu przez 24 godziny na dobę nadaje swój program Radio MORS - podobnie jak czasopismo CDN współtworzone przez studentów. Na kandydatów czekają jeszcze miejsca w znanych ze swej aktywności organizacjach studenckich: Naukowym Kole Radiowców, Naukowym Kole INSPIAR i Naukowym Kole Telewizyjnym.

 

PERSPEKTYWA ZATRUDNIENIA

 

Absolwent studiów dziennikarskich obok wymienionych wyżej zawodów: dziennikarza prasowego, radiowego, telewizyjnego, internetowego czy specjalisty z zakresu komunikacji społecznej, public relations, rzecznika prasowego lub pracownika agencji reklamowej jest przygotowany do pracy w instytucjach/ firmach/organizacjach prowadzących działalność w różnych sektorach (działy PR, reklamy i komunikacji społecznej) oraz podjęcia własnej działalności gospodarczej we wskazanym obszarze.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 13. Lipiec 2020 - 08:12; osoba wprowadzająca: Natalia Miloch Ostatnia zmiana: piątek, 31. Lipiec 2020 - 10:09; osoba wprowadzająca: Natalia Miloch