fbpx Prace dyplomowe i magisterskie | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Prace dyplomowe i magisterskie

Odbiór dyplomów i suplementów - zmiana zasad wydawania

Autor: 
Monika Zientara

Odbiór dyplomów i suplementów 

Od 01 października 2021/2022 znosi się możliwość doręczenie dyplomów wraz z odpisami oraz suplementów na wniosek absolwenta, za pośrednictwem operatora pocztowego. 

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 4 października 2021 roku, 11:49

Zasady przygotowania pracy dyplomowej (licencjackiej/magisterskiej) w języku angielskim

Zasady przygotowania pracy dyplomowej (licencjackiej/magisterskiej) w języku angielskim 

 

 1. Praca dyplomowa może być napisana w języku angielskim pod warunkiem złożenia przez studenta odpowiedniego wniosku wraz z opinią Promotora i Dyrekcji Instytutu oraz uzyskania akceptacji Dziekana (załącznik nr 1). 
 2. Recenzja pracy napisanej w języku angielskim przygotowana jest w języku polskim.
 
Wzór wniosku stanowiącego Załącznik nr 1 znajduje się na stronie Wydziału Nauk Społecznych - Studenci/Wzory podań i wniosków
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 29 czerwca 2021 roku, 8:09

Odbiór dyplomów i suplementów

Szanowni Państwo,
 
w związku ze zbliżającym się terminem obrony prac dyplomowych  informuję, że z uwagi na ograniczenia wprowadzone w związku z zapobieganiem zakażeniu koronawirusem SARS-Cov-2, rekomenduje się dla studentów,  którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020 doręczenie dyplomów wraz z odpisami oraz suplementów na wniosek absolwenta, za pośrednictwem operatora pocztowego (za potwierdzeniem odbioru).
 
 
Wzór wniosku zostanie udostępniony na Portalu Studenta oraz stanowi załącznik do niniejszej wiadomości. Uzupełnione, podpisane i zeskanowane wnioski absolwenci powinni przesłać e-mailem do dziekanatu.
 
Komplet dokumentów obejmujący: dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich 2 odpisy (2 odpisy dyplomu i 2 odpisy suplementu), w tym na wniosek studenta złożony do dnia ukończenia studiów:
 
 
 1. odpis dyplomu w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim albo w innym języku obcym, w którym było prowadzone kształcenie na tych studiach;
 2. odpis suplementu do dyplomu w języku angielskim albo w innym języku obcym, w którym było prowadzone kształcenie na tych studiach.

  Opłata za ww. komplet dokumentów wynosi 60 zł.
   
 1. dodatkowy odpis dyplomu ukończenia studiów lub odpis suplementu do dyplomu, w języku polskim lub w języku obcym, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 – na wniosek absolwenta.
 
Opłata za dodatkowy odpis w języku angielskim wynosi 20 zł.

 

ZałącznikWielkość
Plik wniosek_o_doreczenie_dyplomu_poczta.docx14.61 KB
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 23 czerwca 2020 roku, 15:19

Procedura składania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych w okresie zagrożenia koronawirusem SARS - Cov - 2

Szanowni Państwo,

bardzo proszę o zapoznanie się z Zarządzeniem Dziekana WNS Uniwersytetu Gdańskiego nr 6/2021 z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie Procedury składania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych w okresie zagrożenia koronawirusem SARS - Cov - 2 wraz z załącznikami w oparciu o Zarządzenie nr 35/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 marca 2020 roku.

 

 

Załącznik Wielkość
PDF icon zarzadzenie_dziekana_6_2021.pdf 4.59 MB
PDF icon 35r20.pdf 1.52 MB
Plik 35r20_zal1.docx 18.22 KB
Plik 35r20_zal2.docx 23.5 KB

 

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 8 czerwca 2021 roku, 12:10

Prace dyplomowe i magisterskie

Zasady przygotowania dokumentacji do obrony

 

1. Student przed złożeniem w Dziekanacie WNS pracy dyplomowej zobowiązany jest do weryfikacji poprawności wprowadzonych do Portalu studenta ocen (w indeksie papierowym, jeśli student posiada).
 
2. Student zobowiązany jest złożyć w Dziekanacie pracę dyplomową w wersji papierowej i elektronicznej nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem obrony.
Studenci chcący obronić się przed:
- 17 lipca 2019 zobowiązani są do złożenia pełnej dokumentacji w Dziekanacie do ostatniego dnia sesji zwykłej, czyli do 30 czerwca,
- 30 września 2019 zobowiązani są do złożenia pełnej dokumentacji w Dziekanacie do ostatniego dnia sesji poprawkowej, czyli do 15 września.
 
3. Złożenie pracy dyplomowej, o której mowa w punkcie 2. obejmuje:
            1. Jeden egzemplarz pracy dyplomowej drukowany dwustronnie i zbindowany
            2. Pracę w formie elektronicznej na płycie CD, na której w sposób trwały naniesiono:
            - imię i nazwisko oraz numer albumu (indeksu) autora pracy,
            - tytuł pracy,
            - stopień naukowy, imię i nazwisko promotora,
            - podpis promotora pracy, potwierdzający zgodność wersji elektronicznej pracy z jej wersją drukowaną.
 
Na płycie CD powinny znajdować się:
            a) Praca dyplomowa zapisana w pliku o formacie pliku tekstowego (np.: WORD) oraz pliku o formacie PDF
            b) Opis pracy w formacie XML, utworzony poprzez Portal Studenta
            c) Pliki na płycie proszę nazwać: nazwisko i imię_numer albumu
 
Płytę CD należy umieścić w kopercie, przyklejonej na ostatniej stronie egzemplarza pracy składanego w Dziekanacie i opisanej identycznie jak powyżej.
Uwaga:
- program do tworzenia opisu pracy dostępny jest w odpowiedniej zakładce po zalogowaniu się w Portalu Studenta,
- składana praca zawierać musi pisemne oświadczenie o następującej treści, zamieszczone na ostatniej stronie pracy: 

  

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że przedłożona przeze mnie praca dyplomowa została wykonana przeze mnie samodzielnie, nie narusza praw autorskich, interesów prawnych i materialnych innych osób.

 ..............................................
data

 

..............................................
własnoręczny podpis

 
 
 
4. Student dostarcza do PROMOTORA: dwa egzemplarze pracy w wersji wydrukowanej. 
 
5. Podstawą zaliczenia ostatniego semestru studiów jest uzyskanie wszystkich wpisów w indeksie elektronicznym oraz złożenie przez studenta w Dziekanacie WNS:
A. Pracy dyplomowej - w terminie i formach przedstawionych powyżej (punkty 1 - 4).
Zasady ewentualnych przesunięć i konsekwencji niedotrzymania obowiązujących terminów określa rozdział 5. Regulaminu Studiów UG.
B. Papierowego indeksu (jeśli student posiada) na co najmniej 2 tygodnie przed planowaną obroną pracy.
C. Pełnej dokumentacji potrzebnej do wystawienia dyplomu (Części A i B), w tym:
- dowód opłaty za dyplom,
- karta obiegowa stanowiąca podstawę rozliczenia się z UG.
 
6. W przypadku pisemnego wniosku o odpis dyplomu w języku angielskim student składa najpóźniej do dnia obrony dokument z tłumaczeniem tytułu potwierdzonym przez Promotora (tytuł w języku polskim, angielskim i podpis).
 

PRZYDATNE ODNOŚNIKI:

 1. Przygotowanie pracy magisterskiej w formacie .pdf (np. programem PDF Creator).
 2. Wzór pierwszej strony.
 3. Wzór karty obiegowej (ujednolicony dla studentów wszystkich kierunków)
 4. Oświadczenia studenta
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 14 czerwca 2021 roku, 14:33