Podstawowe informacje

Od 1 lipca 2019 przeniesienie stypendiów na ul. Bażyńskiego 1a.

Z dniem 1 lipca rozpoczyna funkcjonowanie Centrum Obsługi Stypendialnej Studentów oraz jedna ogólnouczelniana Komisja Stypendialna, która w zakresie swoich obowiązków rozpatrywać będzie wszystkie sprawy stypendialne dotyczące studentów UG.
 
W związku z nowym rozporządzeniem Rektora od 1 lipca składacie Państwo wnioski o stypendium socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, o zapomogę oraz o stypendium rektora m.in. za wysoką średnią w nowopowstałej jednostce centralnej na ul. Bażyńskiego 1a, pok. 116, kod 80-309.
 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 1. Lipiec 2019 - 06:21; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: środa, 13. Maj 2020 - 09:03; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

Terminy składania wniosków, listy stypendialne i osób przyjętych do akademika oraz ogłoszenia bieżące znajdują się w zakładce:

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 8. Wrzesień 2015 - 14:27; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: piątek, 15. Czerwiec 2018 - 11:15; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny

Podstawowe informacje

Studenci mogą się starać o następujące formy pomocy materialnej:

 1. Stypendium socjalne – gdy dochód na osobę w rodzinie wynosi do 960 zł netto.
 2. Zapomoga – dla studentów, którzy z przyczyn losowych znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu: swojego wypadku lub ciężkiej choroby, Śmierci rodzica, kradzieży, itp. (wymagane są dokumenty potwierdzające zdarzenia). Jest to jednorazowa wypłata.
 3. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
 4. Stypendium rektora dla najlepszych studentów (zastępuje ono między innymi dawne stypendium naukowe i sportowe).
 5. Miejsce w domu studenckim.
 • Każdego rodzaju stypendia, w tym i stypendium specjalne przysługują studentom tylko na jednym kierunku studiów i przez okres trwania 3 lat licencjatu i 2 lat studiów magisterskich uzupełniających. Po uzyskaniu tytułu magistra stypendia nie przysługują! Również po ukończeniu jednych studiów licencjackich stypendium nie przysługuje na kolejnych studiach licencjackich.
 • Aby mieć dowód złożenia wniosku o stypendium, student może skserować jego pierwszą stronę i składając go w dziekanacie poprosić o podpis dla potwierdzenia.
 • Podstawą do rozpatrzenia skargi dotyczącej ewentualnego zaginięcia wniosku będzie dowód jego złożenia.
 • Wszelkie dokumenty dotyczące stypendiów należy składać w Dziekanacie w pokoju D-309, Dziekanat, ul.Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk, pok. D-309, kontakt:
  Joanna Walczyk, tel. 58- 523- 44 -28,
  Małgorzata Opora, tel. 58- 523- 44 -29
  czynne (w okresie wakacyjnym 27 VI - 31 VIII):    wt. g. 9-13,    śr. g. 9-13,    pt. g. 9-13;   pon. i czw. zamknięte
  dodatkowe dyżury w soboty dla studentów studiów niestacjonarnych - tak, jak cały dziekanat
   

Ad. 1) STYPENDIUM SOCJALNE

Progi dochodowe netto na osobę w rodzinie a wysokość stypendium socjalnego:

Dochód netto na osobę w rodzinie

Wysokość stypendium

0 - 300 zł

620 zł socjalnego

300,01 - 600 zł

540 zł socjalnego

600,01 - 960 zł

470 zł socjalnego

Dla zamiejscowych studentów studiów dziennych dodatkowo 110zł w przypadku zamieszkania w akademiku lub załączenia umowy najmu.

WYMAGANE DOKUMENTY (prosimy o kopie wszelkich umów i dokumentów sądowych, aktów urodzenia, ślubu, a oryginały do wglądu):

Trzeba wydrukować i wypełnić:

a) Wniosek o stypendium socjalne (zał.1 do pobrania)

b) oświadczenie studenta/ rodziców / małżonka

Dotyczą aktualnej sytuacji materialnej, wypełniają je: student, rodzice oraz rodzeństwo (zał.3 Oświadczenie o dochodach /STUDENT/), (zał.4 Oświadczenie o dochodach /RODZICE, RODZEŃSTWO/), w miejscu: „Zatrudnienie”- należy wpisać aktualne miejsce pracy podając jako datę rozpoczęcia – datę pierwszej podpisanej umowy z tą firmą, jeśli jest ciągłość pracy w danym miejscu, a tylko podpisywane są kolejne umowy. Jeśli w zeszłym roku była praca, a dziś jej nie ma, to w miejscu zatrudnienia należy postawić kreskę.  

Wzory wniosków znajdują się też w punkcie ksero na parterze budynku WNS oraz w Zarządzeniu Rektora nr 63/R/11 z dn. 12.IX.2011

Do podanych dokumentów każdy student obowiązkowo zgodnie z Regulaminem Przyznawania Pomocy Materialnej Studentom UG dołączyć musi:

c) osobne zaświadczenia z Urzędu Skarbowego (będziemy nazywać je w skrócie zaświadczeniami z  „US”) o dochodzie za zeszły rok (nawet, jeśli dochód był zerowy) wszystkich  pełnoletnich członków rodziny studenta, osobne matki studenta i osobne ojca studenta, nawet, jeśli rodzice rozliczali się razem, również osobne zaświadczenia dla studenta i współmałżonka. Do stypendium liczymy dochód z  zaświadczeń z US, pod warunkiem, gdy nie nastąpiła zmiana dochodu w przeciągu roku 2017 (którego dotyczy zaświadczenie z US) lub później. Jeśli na zaświadczeniu z US o rocznym dochodzie widać dochód taty otrzymywany przez 12 miesięcy z tej samej firmy, w której tata pracuje dziś, to liczymy mu średni dochód z tych 12 miesięcy. W tym przypadku dochód liczymy w następujący sposób: od dochodu odejmujemy składkę na ubezpieczenie społeczne, podatek oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Składki na ubezpieczenie zdrowotne nie widać na zaświadczeniu z US, trzeba wziąć zaświadczenie z pracy o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne za ostatni rok lub z ZUS-u. Wynik dzielimy na 12 miesięcy.

d)  zaświadczenie z  ZUS-u  lub zakładu pracy o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku, aby odliczyć je od dochodu, jeśli dochód trwa od co najmniej roku i widać go na zaświadczeniu z US

e) zaświadczenia o nauce ze szkół rodzeństwa uczącego się lub dzieci studenta do 26 r.ż., gdy dzieci lub rodzeństwo są poniżej 7 r.ż. - ksero aktu urodzenia dziecka

f)  dokumenty potwierdzające ewentualną zmianę dochodów (na + lub na -) w porównaniu do dochodów przedstawionych na zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego.

Punktem wyjściowym do wyliczenia dochodu (jeśli nie nastąpiła zmiana) jest dochód widoczny na zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego, od niego odliczmy składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (z zaświadczenia z ZUS-u lub z zakładu pracy) oraz podatek, wynik dzielimy na 12 mies.

Przykładowe zmiany, gdy dochodu do stypendium nie wyliczamy dzieląc na 12 mies. dochodu widocznego na zaświadczeniu z US :

I) Jeśli np. na zaświadczeniu z US widać dochód, a student zaznaczył w oświadczeniu, że już nie pracuje, to utratę dochodu należy udokumentować przedstawiając umowę i ewentualne świadectwo pracy lub umowę zlecenie i Pit-11 (lub zaświadczenie z byłego miejsca pracy z informacją, od kiedy i do kiedy trwała praca oraz jaki był dochód netto za poszczególne mies.), aby komisja mogła zweryfikować, czy cały widoczny na zaświadczeniu z US dochód został utracony. W innym przypadku nieudokumentowany dochód utracony będzie wliczony do dochodu do stypendium.

II) Jeśli dana osoba nie pracowała i znalazła pracę np. od 1 września 2017 roku, to nie dzielimy dochodu widocznego na zaświadczeniu z US na 12 mies., lecz na 4 przepracowane miesiące (wrzesień-grudzień). Wymagane jest wówczas dodatkowo zaświadczenie z pracy o dacie zatrudnienia i o dochodzie netto za pełne przepracowane miesiące 2017 roku. Do dochodu liczymy średni dochód z pełnych przepracowanych miesięcy.

 III) Jeśli na zaświadczeniu z US widać dochód, a dana osoba już nie pracuje i jest zarejestrowana w Urzędzie Pracy i nie pobiera zasiłku dla bezrobotnych, to dochód tej osoby na dziś to zero zł.  Wymagane dokumenty potwierdzające tę zmianę: zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu rodzica i niepobieraniu zasiłku. Jeśli  jest zasiłek dla bezrobotnych, to wliczamy go do obecnego dochodu- wymagane zaświadczenie z Urzędu Pracy o wysokości zasiłku i okresie przyznania.

IV) Jeśli w oświadczeniu „Student/rodzic/małżonek/rodzeństwo”, które jest załącznikiem do wniosku o stypendium dana osoba wpisze, że pracuje w danym miejscu pracy np. od października obecnego roku akademickiego, a na zaświadczeniu z US widać dochód z byłego miejsca pracy, to należy udokumentować utratę poprzedniego dochodu, w innym przypadku komisja uzna, że dochód ten trwa nadal, a podjęta niedawno praca jest dodatkową pracą i zsumowane zostaną dochody za zeszły rok z obecnymi. Utratę dochodu należy udokumentować przedstawiając umowę i ewentualne świadectwo pracy (lub zaświadczenie z byłego miejsca pracy z informacją od kiedy i do kiedy trwała praca) oraz Pit-11 od byłego pracodawcy. Wówczas komisja sprawdza, czy dochód widoczny na zaświadczeniu z US pokrywa się kwotowo z udokumentowanym dochodem utraconym i wówczas może go uznać za utracony

V) Jeśli na zaświadczeniu z US nie ma dochodów, a dana osoba w oświadczeniu zaznaczyła, że np. od 15 października obecnego roku akademickiego znalazła pracę, to bierzemy pod uwagę dochód z kolejnego pełnego miesiąca po zatrudnieniu, czyli prosimy o umowę lub zaświadczenie z pracy  z datą zatrudnienia i dochodem netto za listopad obecnego roku

VI) Jeśli świadczenia z ZUS-u, czy z Urzędu Pracy wypłacane są dopiero od kilku miesięcy lub krócej, także doliczamy je do dochodu, ale nie dzielimy przez 12 mies. Wymagane jest wówczas zaświadczenie z ZUS-u lub UP o wysokości przyznanych środków za poszczególne miesiące w przeciągu 2017 r. lub jeśli świadczenia są od 2018 r., to zaświadczenie o wysokości świadczenia netto za pierwszy pełny miesiąc od przyznania świadczenia (jeśli zasiłek dla bezrobotnych jest np. od lutego 2018 r., to bierzemy pod uwagę wysokość świadczenia za marzec 2018 r.).

VII) uwaga: nie jest zmianą: przejście na zasiłek chorobowy lub uzyskanie świadczenia rehabilitacyjnego, jeśli nie utraciło się zatrudnienia, a także przejście na zasiłek macierzyński, czy też podpisanie umowy z tym samym pracodawcą (do 3 mies. od zakończenia poprzedniej umowy) bez względu na wymiar czasu pracy. Nie jest zmianą zawieszenie działalności gospodarczej (chyba, że została ona zawieszona przez matkę po urodzeniu dziecka).

VIII) otwarcie lub zamknięcie działalności gospodarczej jest zmianą, wymagany jest wówczas dokument potwierdzający datę otwarcia lub zamknięcia działalności gospodarczej (wydruk z wpisu do ewidencji działalności gospodarczej) oraz dokument potwierdzający dochody osiągane z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej za okres taki jak w podpunkcie: II,V,VI w zależności od daty otwarcia działalności.

g) dokument potwierdzający brak dochodów rodzica lub studenta studiów niestacjonarnych, który zakończył pracę – aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu się lub zaświadczenie przedstawiające płatnika ubezpieczenia zdrowotnego rodzica/studenta, np. potwierdzające, że tata ubezpiecza zdrowotnie niepracującą zawodowo mamę w swoim zakładzie pracy lub zaświadczenie, że MOPS ubezpiecza rodzica

h) ksero dokumentu z sądu potwierdzającego ewentualny rozwód rodziców + aktualny dokument o wysokości przyznanych alimentów; ewentualne zaświadczenie od komornika o nieściągalności alimentów + dokument o przyznaniu zaliczki alimentacyjnej.
Brak dokumentu z sądu o 
wysokości przyznanych alimentów na studenta lub o odmowie ich przyznania równoznaczny jest z koniecznością doniesienia zaświadczenia rodzica z Urzędu Skarbowego o dochodzie, jeśli student nie wystąpił sądownie o alimenty od tego rodzica.

i) w przypadku działalności gospodarczej, gdy podatek jest w formie ryczałtu lub karty podatkowej wymagane są dokumenty:
*) 
przy ryczałcie: zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości stawki podatkowej (liczba procentów podatku liczonych od przychodu). Dochód oblicza się według tabeli na podstawie obwieszczenia Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie wysokości dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Dodatkowo wymagane jest przy ryczałcie drugie zaświadczenie z US: o podatku dochodowym od osób fizycznych, nawet, jeśli nie jest się zatrudnionym i tylko prowadzi się działalność.
**)W przypadku 
karty podatkowej prosimy o zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości karty podatkowej oraz dodatkowo o zaświadczenie z US o podatku dochodowym od osób fizycznych, nawet, jeśli nie jest się zatrudnionym i tylko prowadzi się działalność.

j) zaświadczenie z Urzędu Gminy o ilości posiadanych ha przeliczeniowych ziemi (dla rolników)

k) w przypadku, gdy renta, emerytura została przyznana dawno i na zaświadczeniu z US widać z tego tytułu dochody za całe 12 miesięcy, wymagane jest zaświadczenie z ZUS-u o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, aby odjąć ją od dochodu widocznego na zaświadczeniu z US.

l) o konieczności doniesienia dodatkowych dokumentów w przypadku  problemu z ustaleniem wysokości dochodu informujemy studentów indywidualnie

W związku ze zmianą ustawy Prawo o Szkolnictwie uległa zmianie od początku roku akademickiego 2014/15 definicja samodzielności finansowej studenta.

Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez rodziców lub opiekunów prawnych jeżeli:

1) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:
a) ukończył 26. rok życia,
b) pozostaje w związku małżeńskim,
c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w art. 179 ust. 4 pkt 2,

2) lub  jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 
1028,1zł (a próg stypendialny wynosi 920zł, więc jeśli student nie ma na utrzymaniu dziecka lub małżonka, to nie spełni przesłanek kwalifikujących go do otrzymania stypendium)

d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.

Uwaga:
 „W uzasadnionych przypadkach rektor, kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna, o których mowa w art. 175 ust. 4 i art. 176 ust.3, mogą zażądać doręczenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta i uwzględnić tę sytuację przy ocenie spełnienia przez studenta kryterium, o którym mowa w ust. 1.”,
„9. W przypadku niedostarczenia przez studenta zaświadczenia, o którym mowa w ust. 8, rektor, kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna, o których mowa w art. 175 ust. 4 i art. 176 ust. 3, może wezwać studenta do przedstawienia wyjaśnień. Niezłożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego.”;
*Ze względu na zmiany studenci, którzy złożyli już wnioski na nowy rok akademicki 2014/15 i rozliczali się z rodzicami, a według zmiany definicji chcą ubiegać się o stypendium jako osoby samodzielne finansowo proszeni są o dostarczenie ponownie wypełnionej 1 strony wniosku o stypendium. Prosimy o dopisek we wniosku: „samodzielność finansowa”. Przeliczymy dochód na nowo już bez dochodu rodziców.

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom UG znajduje się na stronie Działu Studenckich Spraw Socjalnych UG w internecie

Wysokość wszystkich stypendiów, tzn. stypendium socjalnego, specjalnego i rektora jest taka sama na całym UG.

O stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim (dawne stypendium mieszkaniowe) starać się mogą jedynie studenci zamiejscowi studiów stacjonarnych (o akademiki starać się mogą wszyscy studenci). Dodatek ten wynosi 110 zł na m-c, przysługuje tym, którzy mieszkają w akademiku lub tym, którzy dostarczą do wniosku o stypendium socjalne dodatkowy dokument- umowę najmu.

Ad.3) Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności wskazanego na dostarczonym przez studenta orzeczeniu. Aby uzyskać stypendium specjalne należy złożyć wniosek (zał.1 do pobrania) oraz kopię orzeczenia (oryginał do wglądu).
 

Orzeczony stopień niepełnosprawności

Kwota stypendium

lekki

310 zł

umiarkowany

360 zł

znaczny

420 zł

Ad.4) Stypendium rektora dla najlepszych studentów wg regulaminu może otrzymać student, „który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie na szczeblu krajowym lub międzynarodowym i złożył wniosek w terminie do 30 dni po zakończeniu letniej sesji poprawkowej.” (Wystarczy spełnić tylko jedno kryterium z powyższych). Student może otrzymać tylko jedno stypendium rektora dla najlepszych studentów, nawet gdyby miał osiągnięcia w różnych dziedzinach. Stypendium to można otrzymywać tylko na 1 kierunku studiów. Powyższe stypendium przyznawane jest w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów na danym kierunku i trybie studiów.

Kwota stypendium za wyniki w nauce zależy od ilości studentów uprawnionych do otrzymywania stypendium. Kwotę stypendium ustala Prorektor do Spraw Studenckich, od 1 X 2018r. stypendium rektora wynosi 580zł.

Student, który stara się o stypendium rektora za wyniki w nauce (z tytułu wysokiej średniej) powinien udać się najpierw po wpisanie na wniosku średniej ocen do pracownika dziekanatu prowadzącego kierunek studiów (Liczy się średnia ocen z indeksu za poprzedni rok akademicki). Wnioski z potwierdzoną średnią ocen prosimy składać w pok. D-309.
(zał.2 do pobrania- wniosek o styp. rektora).

Więcej informacji na powyższy temat zawiera Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom UG, Rozdział VI „Stypendium Rektora dla najlepszych studentów”. Regulamin znajduje się w internecie na stronie Działu Studenckich Spraw Socjalnych UG

Do wniosku o stypendium rektora za wyniki sportowe należy załączyć potwierdzone przez AZS osiągnięcia sportowe na druku, który jest tu do pobrania (zał 5-"do sportowego").

Ad.5) Wnioski o akademik

 Informacje ogólne.

O miejsce w domu studenckim na okres roku mogą ubiegać się studenci, którzy nie zalegają z zaległymi płatnościami za akademik.

Pierwszeństwo mają studenci, którym codzienny dojazd do uczelni utrudniałby studiowanie, następnie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej odpowiednio udokumentowanej oraz osoby niepełnosprawne ruchowo.

Podczas posiedzenia komisji w pierwszej kolejności negatywnie rozpatruje się wnioski osób z bliskich rejonów Gdańska, gdzie dojazd nie jest długi. Następnie bez rozpatrzenia pozostają wnioski, gdzie dochód nie został udokumentowany. Później komisja porównuje dochody w gospodarstwach domowych studentów, by pomóc tym, którym najtrudniej wynająć stancję.  Ponieważ student np. z Warszawy nie jest w stanie co dziennie dojeżdżać na uczelnię do Gdańska, podobnie jak student pochodzący z Krakowa, kryterium kilometrów nie jest na tym etapie najważniejsze, lecz kryterium dochodowe.

Studenci o wysokim dochodzie, studenci studiów niestacjonarnych oraz studenci z tytułem magistra dostają miejsce w domu studenckim w ostatniej kolejności.

Wnioski o pokój dla małżeństw oraz o miejsce dla obcokrajowców składa się a ul. Wita Stwosza 58, 80-952 Gdańsk u Pani Beaty Weber.

 Terminy składania wniosków o akademik :

Dokładne terminy składania wniosków znajdują się na naszej stronie w zakładce: „bieżące sprawy”

Rok studiów:

Rok 2,3 studiów licencjackich oraz rok 2 studiów magisterskich uzupełniających

Rok 1 studiów licencjackich i magisterskich uzupełniających oraz odwołania:

Termin składania wniosku o akademik

od początku  maja do początku czerwca, 

ogłoszenie listy osób, którym przyznane zostało miejsce w akademiku będzie pod koniec czerwca w internecie na naszej stronie

od  lipca do początku września,

ogłoszenie listy osób, którym przyznane zostało miejsce w akademiku będzie pod koniec września

W przypadku, gdy student nie otrzymał miejsca w akademiku z puli wydziałowej w żadnym z dwóch powyższych terminów, wówczas może składać wniosek do Odwoławczej Komisji Stypendialnej, do Pani Beaty Weber (na ul. Bażyńskiego 1, 80-952 Gdańsk) o miejsce z puli ogólnouczelnianej. 

Wymagane dokumenty dla osób starających się o akademik:

1.Wniosek o miejsce w domu studenckim

                         Link do wniosku o akademik:

                         http://www.akademikigdansk.pl/studenci/wnioski

2.Załączniki  potrzebne do obliczenia aktualnego dochodu miesięcznego na osobę w rodzinie są takie same, jak do stypendium socjalnego. Opisane są dokładnie w punkcie 1 dotyczącym stypendium socjalnego (na naszej stronie).

Są to: Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach studenta, rodziców, pełnoletniego uczącego się rodzeństwa lub/i ewentualnych małżonków, zaświadczenia ze szkół o nauce rodzeństwa, zaświadczenia o wysokości alimentów, zaświadczenie o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pracujących, zaświadczenie o ilości posiadanych gruntów rolnych, ewentualne zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu się rodziców itd.

      Miejsce składania wniosków o akademik:

Ul.Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk, pokój D-309. Wnioski można wysyłać listownie! O ewentualnych brakach powiadomimy Państwa mailowo. Kontakt telefoniczny w razie pytań: Małgorzata Opora 58 523 44 29,  Joanna Walczyk 58 523 44 28.

Przydział miejsca ważny jest przez 5 dni od rozpoczęcia roku akademickiego, później miejsce przechodzi ponownie do puli wolnych miejsc.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 18. Marzec 2014 - 09:55; osoba wprowadzająca: Jarosław Jurkowski Ostatnia zmiana: czwartek, 27. Czerwiec 2019 - 08:06; osoba wprowadzająca: Jarosław Jurkowski