Prace dyplomowe i magisterskie | Wydział Nauk Społecznych

Prace dyplomowe i magisterskie

Akty prawne:
1. Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 70/R/15  z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie postępowania z pracami dyplomowymi studentów Uniwersytetu Gdańskiego 
2. Uchwała Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 20/15 z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego (Rozdział 5.)
Zasady przygotowania i przekazywania prac dyplomowych
 
1. Student przed złożeniem w Dziekanacie WNS pracy dyplomowej zobowiązany jest do weryfikacji poprawności wprowadzonych do Portalu studenta ocen (w indeksie papierowym, jeśli student posiada).
2. Student zobowiązany jest złożyć w Dziekanacie pracę dyplomową w wersji papierowej i elektronicznej najpóźniej do dnia 29.06.2018r. włącznie, a jednocześnie 
nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem obrony.
W bieżącym roku akademickim zakończenie pierwszego etapu obron prac dyplomowych przewidziane jest na 15 lipca 2018r. Drugi etap egzaminów dyplomowych powinien zakończyć się do 30.09.2018r Zgodnie z § 31 ust. 3 Regulaminu Studiów „Egzamin dyplomowy jest składany w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia pracy dyplomowej i indeksu”.
3. Złożenie pracy dyplomowej, o której mowa w punkcie 2. obejmuje:
1. Jeden egzemplarz pracy dyplomowej drukowany dwustronnie i zbindowany
2. Pracę w formie elektronicznej na płycie CD, na której w sposób trwały naniesiono:
- imię i nazwisko oraz numer albumu (indeksu) autora pracy,
- tytuł pracy,
- stopień naukowy, imię i nazwisko promotora,
- podpis promotora pracy, potwierdzający zgodność wersji elektronicznej pracy z jej wersją drukowaną.
Na płycie CD powinny znajdować się:
a)      Praca dyplomowa zapisana w pliku o formacie pliku tekstowego (np.: WORD) oraz pliku o formacie PDF
b)      Opis pracy w formacie XML.
c)      Pliki na płycie proszę nazwać: nazwisko i imię_numer albumu
 
Płytę CD należy umieścić w kopercie, przyklejonej na ostatniej stronie egzemplarza pracy składanego w Dziekanacie i opisanej identycznie jak powyżej.
 
Uwaga:
- program do tworzenia opisu pracy dostępny jest w odpowiedniej zakładce po zalogowaniu się w Portalu Studenta,
- składana praca zawierać musi pisemne oświadczenie o następującej treści, zamieszczone na ostatniej stronie pracy:
 
 
 
OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że przedłożona przeze mnie praca dyplomowa została wykonana przeze mnie samodzielnie, nie narusza praw autorskich, interesów prawnych i materialnych innych osób.
 ..............................................
data
 
..............................................
własnoręczny podpis
 
 
4. Student dostarcza do PROMOTORA PRACY: dwa egzemplarze pracy w wersji wydrukowanej.
 
Zasady przygotowania dokumentacji do obrony
 
5. Podstawą zaliczenia ostatniego semestru studiów jest uzyskanie wszystkich wpisów w indeksie elektronicznym oraz złożenie przez studenta w Dziekanacie WNS:
A. Pracy dyplomowej - w terminie i formach przedstawionych powyżej (punkty 1 - 4).
Zasady ewentualnych przesunięć i konsekwencji niedotrzymania obowiązujących terminów określa § 28 Regulamin Studiów UG.
B. Papierowego indeksu (jeśli student posiada) na co najmniej 2 tygodnie przed planowaną obroną pracy.
C. Pełnej dokumentacji potrzebnej do wystawienia dyplomu (Części A i B), w tym:
- 4 fotografie do dyplomu, w formacie 4,5 x 6,5 cm ( dodatkowo 1 fotografia w przypadku pisemnego wniosku studenta o odpis dyplomu w języku obcym)
- dowód opłaty za dyplom,
- Karta obiegowa stanowiąca podstawę rozliczenia się z UG.
 
6. W przypadku pisemnego wniosku o odpis dyplomu w języku angielskim student składa w Toku Studiów w Instytucie WNS najpóźniej do dnia obrony dokument z tłumaczeniem tytułu potwierdzonym przez Promotora ( tytuł w języku polskim, angielskim i podpis).
 
7. Jeśli student uzna za celowe dostarcza do Toku Studiów w Instytucie WNS  oryginały i kopie dokumentów (kopie po potwierdzeniu przez pracownika Instytutu zostają włączone do akt osobowych studenta gromadzonych w Dziekanacie) dotyczących:
- udziału w kołach naukowych UG,
- nagród otrzymanych w UG,
- udziału w programach: MOST, Erasmus +
- szkoleń organizowanych przez UG,
- dobrowolnych praktyk organizowanych przez Biuro Karier UG,
- innych osiągnięć w UG.

Student w kilku zdaniach opisuje powyższe osiągnięcia w języku polskim lub/i języku angielskim (w przypadku pisemnego wniosku studenta o odpis dyplomu w języku angielskim) i przesyła drogą e-mailową do Toku Studiów  najpóźniej do dnia obrony. Tekst może zawierać nie więcej niż 600 znaków.


PRZYDATNE LINKI:

  1. Przygotowanie pracy magisterskiej w formacie .pdf (np. programem PDF Creator).
  2. Wzór pierwszej strony.
  3. Wzór oświadczenia studenta o samodzielności wykonania pracy dyplomowej
  4. Wzór karty obiegowej (ujednolicony dla studentów wszystkich kierunków)
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Jarosław Jurkowski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 18 stycznia 2018 roku, 12:46