fbpx Prace dyplomowe i magisterskie | Wydział Nauk Społecznych

Prace dyplomowe i magisterskie | Wydział Nauk Społecznych

Prace dyplomowe i magisterskie

Zasady przygotowania dokumentacji do obrony

 

1. Student przed złożeniem w Dziekanacie WNS pracy dyplomowej zobowiązany jest do weryfikacji poprawności wprowadzonych do Portalu studenta ocen (w indeksie papierowym, jeśli student posiada).
 
2. Student zobowiązany jest złożyć w Dziekanacie pracę dyplomową w wersji papierowej i elektronicznej nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem obrony.
Studenci chcący obronić się przed:
- 17 lipca 2019 zobowiązani są do złożenia pełnej dokumentacji w Dziekanacie do ostatniego dnia sesji zwykłej, czyli do 30 czerwca,
- 30 września 2019 zobowiązani są do złożenia pełnej dokumentacji w Dziekanacie do ostatniego dnia sesji poprawkowej, czyli do 15 września.
 
3. Złożenie pracy dyplomowej, o której mowa w punkcie 2. obejmuje:
            1. Jeden egzemplarz pracy dyplomowej drukowany dwustronnie i zbindowany
            2. Pracę w formie elektronicznej na płycie CD, na której w sposób trwały naniesiono:
            - imię i nazwisko oraz numer albumu (indeksu) autora pracy,
            - tytuł pracy,
            - stopień naukowy, imię i nazwisko promotora,
            - podpis promotora pracy, potwierdzający zgodność wersji elektronicznej pracy z jej wersją drukowaną.
 
Na płycie CD powinny znajdować się:
            a) Praca dyplomowa zapisana w pliku o formacie pliku tekstowego (np.: WORD) oraz pliku o formacie PDF
            b) Opis pracy w formacie XML, utworzony poprzez Portal Studenta
            c) Pliki na płycie proszę nazwać: nazwisko i imię_numer albumu
 
Płytę CD należy umieścić w kopercie, przyklejonej na ostatniej stronie egzemplarza pracy składanego w Dziekanacie i opisanej identycznie jak powyżej.
Uwaga:
- program do tworzenia opisu pracy dostępny jest w odpowiedniej zakładce po zalogowaniu się w Portalu Studenta,
- składana praca zawierać musi pisemne oświadczenie o następującej treści, zamieszczone na ostatniej stronie pracy: 

  

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że przedłożona przeze mnie praca dyplomowa została wykonana przeze mnie samodzielnie, nie narusza praw autorskich, interesów prawnych i materialnych innych osób.

 ..............................................
data

 

..............................................
własnoręczny podpis

 
 
 
4. Student dostarcza do PROMOTORA: dwa egzemplarze pracy w wersji wydrukowanej. 
 
5. Podstawą zaliczenia ostatniego semestru studiów jest uzyskanie wszystkich wpisów w indeksie elektronicznym oraz złożenie przez studenta w Dziekanacie WNS:
A. Pracy dyplomowej - w terminie i formach przedstawionych powyżej (punkty 1 - 4).
Zasady ewentualnych przesunięć i konsekwencji niedotrzymania obowiązujących terminów określa rozdział 5. Regulaminu Studiów UG.
B. Papierowego indeksu (jeśli student posiada) na co najmniej 2 tygodnie przed planowaną obroną pracy.
C. Pełnej dokumentacji potrzebnej do wystawienia dyplomu (Części A i B), w tym:
- 4 fotografie do dyplomu, w formacie 4,5 x 6,5 cm ( dodatkowo 1 fotografia w przypadku pisemnego wniosku studenta o odpis dyplomu w języku obcym)
- dowód opłaty za dyplom,
- karta obiegowa stanowiąca podstawę rozliczenia się z UG.
 
6. W przypadku pisemnego wniosku o odpis dyplomu w języku angielskim student składa najpóźniej do dnia obrony dokument z tłumaczeniem tytułu potwierdzonym przez Promotora (tytuł w języku polskim, angielskim i podpis).
 

PRZYDATNE ODNOŚNIKI:

  1. Przygotowanie pracy magisterskiej w formacie .pdf (np. programem PDF Creator).
  2. Wzór pierwszej strony.
  3. Wzór oświadczenia studenta o samodzielności wykonania pracy dyplomowej
  4. Wzór karty obiegowej (ujednolicony dla studentów wszystkich kierunków)
  5. Oświadczenie o udostępnieniu pracy dyplomowej do celów naukowo-badawczych
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 25 czerwca 2019 roku, 9:07