dr Bartosz Wcisło "Logiki wyższych rzędów a zjawisko absolutności w teorii mnogości", wygrał grant NCN Sonata 19

Znane są już wyniki konkursów Narodowego Centrum Nauki OPUS 26 i SONATA 19. W tym roku dzięki zwiększeniu budżetu NCN finansowanie na realizację badań naukowych otrzyma 485 badaczek i badaczy. W Uniwersytecie Gdańskim będzie realizowanych 17 projektów (w tym 4 projekty w konsorcjach, m. in. z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym i Uniwersytetem Warszawskim) na łączną kwotę 31.430.472,00 zł.

Największe finansowanie (3.818.680,00 zł) w ramach konkursu OPUS 26 uzyskał projekt dr. Grzegorza Grabe z Zakładu Biologii Strukturalnej Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed pt. Badanie wpływu bakterii Salmonella na system ubikwityna-proteasom. Rekordzistą wśród projektów z konkursu SONATA 19 jest projekt kierowany przez dr. Przemysława Karpowicza Opracowanie i badania nowego typu stymulatorów gojenia ran opartych o pętle wiążące rodziny czynników wzrostu PDGF i VEGF, realizowany w konsorcjum z GUMed. Uzyskał on finansowanie 1.987.880,00 zł.

Poniżej przedstawiamy projekty realizowane lub współrealizowane przez Uniwersytet Gdański, którym przyznano finansowanie w ramach wyżej wymienionych konkursów.

 

Projekty finansowane w ramach konkursu OPUS 26:

 • dr Sylwia Klińska-Bąchor (Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed), Wpływ acylotransferaz acylo-CoA:lizofosfatydylocholina (LPCAT) na wzrost i rozwój Arabidopsis thaliana w warunkach standardowych oraz warunkach stresu abiotycznego
   
 • dr Irena Audzeyenka (Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed), Mitochondrialne mechanizmy regulacji biogenezy i wydzielania egzosomów w podocytach w warunkach stresu metabolicznego
   
 • dr hab. Elżbieta Jankowska, prof. UG (Wydział Chemii), Konstrukty PROTAC zdolne do eliminacji nadmiaru białek amyloidogennych: ludzkiego polipeptydu amyloidu wysepek trzustkowych (hIAPP) i ludzkiego osoczowego amyloidu A (hSAA)
   
 • dr hab. Michał Gałędek, prof. UG (Wydział Prawa i Administracji), Narodziny nowoczesnego prawa administracyjnego. Porównawcza analiza dorobku czasów stanisławowskich (1764-1795) z osiągnięciami okresu Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego (1807-1830)
   
 • prof. dr hab. Tadeusz Kaczorowski (Wydział Biologii), Poszukiwanie i wykorzystanie bakterii psychrotolerancyjnych i nowych enzymów przystosowanych do niskich temperatur w rolnictwie regeneracyjnym; projekt realizowany w konsorcjum z Uniwersytetem Warszawskim (partnerem projektu)
   
 • dr hab. Piotr Woźniak, prof. UG (Wydział Oceanografii i Geografii), Rekonstrukcja postdepozycyjnej ewolucji glin lodowcowych ostatniego zlodowacenia plejstoceńskiego
   
 • prof. dr hab. Józef Liwo (Wydział Chemii), Skorelowane oddziaływania średniopolowe przenoszone wzdłuż łańcucha polipeptydowego jako klucz do zrozumienia tworzenia struktury, dynamiki i allosterii białek oraz opartego o fizykę modelowania tychże
   
 • dr Grzegorz Grabe (Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed), Badanie wpływu bakterii Salmonella na system ubikwityna-proteasom
   
 • dr Małgorzata Kapusta (Wydział Biologii), Mitochondrialne działania flozyn w komórkach śródbłonka – nowe podejście do prewencji, diagnostyki i terapii niewydolności serca; projekt realizowany w konsorcjum z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym (liderem projektu) i Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego

Projekty finansowane w ramach konkursu SONATA 19:

 • dr Monika Lipińska (Wydział Biologii), ORCHIDBIOM - związek interakcji roślina-zapylacz oraz mikrobiomu kwiatowego u storczyków zapylanych przez pszczoły i ptaki
   
 • dr Tomasz Wenta (Wydział Biologii), Integryna β4 jest strażnikiem integralności jądra komórkowego oraz dostępności chromatyny, ograniczając progresję raka prostaty
   
 • dr Maurycy Żarczyński (Wydział Oceanografii i Geografii), Eksploracja metod obrazowania hiperspektralnego osadów jeziornych: rozwój wskaźników i kalibracji
   
 • dr Mateusz Cwaliński (Wydział Historyczny), Bursztyn i miedź we wczesnej i środkowej epoce brązu na ziemiach polskich: pozyskiwanie, obróbka, cyrkulacja i wykorzystanie
   
 • dr Urszula Zarzecka (Wydział Biologii), Rola proteaz pozacytoplazmatycznych w fizjologii i morfologii bakterii Helicobacter pylori
   
 • dr Sylwia Bloch (Wydział Biologii) B Regulacja metabolizmu Shiga-toksycznych bakterii Escherichia coli przez małe niekodujące cząsteczki RNA, fagowego pochodzenia
   
 • dr Bartosz Wcisło (Wydział Nauk Społecznych), Logiki wyższych rzędów a zjawisko absolutności w teorii mnogości
   
 • dr Przemysław Karpowicz (Wydział Chemii), Opracowanie i badania nowego typu stymulatorów gojenia ran opartych o pętle wiążące rodziny czynników wzrostu PDGF i VEGF; projekt realizowany w konsorcjum z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym (partnerem projektu)

Więcej informacji o wynikach konkursów na stronie NCN.

 

Laureatom obu konkursów serdecznie gratulujemy!

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 29. Maj 2024 - 10:44; osoba wprowadzająca: Natalia Miloch Ostatnia zmiana: środa, 29. Maj 2024 - 11:27; osoba wprowadzająca: Natalia Miloch