Terminy składania wniosków i przyznawania miejsc w domach studenckich UG w roku Akademickim 2022/2023 dla studentów I roku I i II stopnia

Szanowni Studenci I roku ,
 
W roku Akademickim 2022/2023 Uniwersytet Gdański oferuje miejsca studentom w 7 domach studenckich (informacje na temat usytuowania, wyposażenia domów studenckich znajdują się na stronie UG w zakładce „studenci I i II stopnia /sprawy socjalne/domy studenckie”).
 
          Obowiązuje wyłącznie elektroniczny system składania wniosków o:
1. przyznanie miejsca/pokoju na rok akademicki
2. zamianę już przyznanego miejsca
3. odwołanie od negatywnej decyzji Uczelnianej Komisji Kwaterunkowej.
        
Wnioski na rok akademicki 2022/2023 wraz ze stosownymi i niezbędnymi dokumentami należy składać przez Portal Studenta – od 30.07.2022r.
 
 Terminy składania wniosków i przyznawania miejsc w domach studenckich UG.
I termin : dla studentów I roku I stopnia
Termin składania wniosków  od 30.07 do 09.08.2022r.
         Termin rozpatrywania wniosków  do 17.08.2022r.
I termin : dla studentów I roku II stopnia,
         Termin składania wniosków  od 30.09 do 02.10.2022r.
         Termin rozpatrywania wniosków   do 07.10.2022r.
 
 Poniżej ważne informacje dotyczące składania wniosków.
 
 1. Wnioski mogą składać studenci  polscy oraz obcokrajowcy z kartą pobytu, z kartą Polaka .Ww. osoby składają wniosek poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza oraz dołączenie wymaganych załączników na Portalu Studenta w zakładce Domy Studenckie.
 
 1. Wymagane załączniki oraz możliwość starania się o konkretny przydział są określone w Zasadach przyznawania miejsc w domach studenckich przygotowanych przez Dział Domów Studenckich oraz Regulaminie mieszkańca  znajdujących się na stronie w zakładce Domy Studenckie.
 
 1. Oprócz zasad DDS dołączy aktualny cennik opłat zatwierdzony przez Kanclerza/Rektora oraz informację dotyczącą procedury windykacyjnej.
 
 1. Postanowienie Uczelnianej Komisji Kwaterunkowej będzie widoczne na liście : Twoje wnioski, przy wniosku złożonym przez studenta/doktoranta poprzez status wniosku: przyznano/odrzucono.
 
 1. W przypadku odrzucenia wniosku, student ma możliwość odwołania się od tej decyzji (postanowienia) poprzez
 
-kliknięcie przycisku Odwołanie oraz wpisanie treści odwołania i dołączenia   
 ewentualnych załączników
 
           - ponowne złożenie nowego wniosku wraz z brakującymi wcześniej załącznikami.
 
 1. Student, który nie otrzymał przydziału do domu studenckiego może ubiegać się o miejsce w kolejnych turach składania wniosków- wyłącznie drogą elektroniczną na Portalu Studenta w zakładce Domy Studenckie.
 
 1. Student  ma  możliwość rezygnacji z przydziału na każdym etapie, zarówno po złożeniu wniosku jak i już po jego pozytywnym rozpatrzeniu - w tym przypadku przyznane miejsce wraca do puli.
 
 1. Obcokrajowców rozpoczynających naukę w UG (1 rok pierwszego stopnia) oraz studiujących na podstawie umowy (Erasmus, Harbin ) obsługuje  Biuro Wymiany Międzynarodowej, tj. przydziela miejsca z odrębnej puli BWM, nie uwzględnionej w systemie.
 
 
 
 1. Studenci, którzy otrzymali miejsce w domu studenckim, przyznane przez UKK mają                                              prawo do wprowadzenia się na 3 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego.
       Przydział miejsca ważny jest przez 5 dni.
Osoby, które przekroczą termin i nie powiadomią administracji o przyczynie                             późniejszego zakwaterowania, tracą przydział.
 
 1. Studenci kwaterują się osobiście w administracji lub portierni przyznanego akademika. Należy mieć ze sobą dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport dotyczy studentów obcokrajowców). Podczas kwaterowania musza zapoznać się z regulaminem mieszkańca, oraz instrukcją p.poż. Po zapoznaniu się podpisują wszystkie stosowne dokumenty. Po podpisaniu dokumentów zostaje przydzielone miejsce w pokoju. Studenci z wymiany zagranicznej, podczas kwaterowania, musza przedstawić do wglądu wpłatę kaucji
  w wysokości jednomiesięcznej opłaty za akademik. Takiej opłaty należy dokonać na konto UG, które podawane jest przez Biuro Współpracy Międzynarodowej. Studenci zakwaterowani w akademikach winni w nieprzekraczającym terminie 30 dni  zameldować się na pobyt czasowy w Urzędzie Miasta. Wniosek na pobyt czasowy otrzymują podczas kwaterowania. Należy go wypełnić (wzór takiego wniosku znajduje się na tablicy informacyjnej w każdym akademiku), po wypełnieniu musi zostać podpisany i opieczętowany przez administrację, tylko taki wniosek może być przyjęty
  w Urzędzie Miasta. Po otrzymaniu potwierdzenia z Urzędu, zaświadczenie należy przedstawić administracji akademika.
 
 1. Studenci UG należność za miejsce normatywne w domu studenckim uiszczają
na swój indywidualny numer konta w Banku PEKAO S.A.IV O/Gdańsk do 15.każdego            miesiąca ( indywidualny nr konta jest dostępny po zalogowaniu na Portalu Studenta
https://ps.ug.edu.pl), w uzasadnionych przypadkach można płacić gotówką w portierni akademika.
Osoby, nie będące studentami, opłatę za miejsce normatywne w domu  studenckim   uiszczają w recepcji akademika.
 
 1. Pokoje studenckie są wyposażone: tapczan/y, biurko/a, szafa/y, krzesło/a, szafka/i, kontenerek/i (w zależności od akademika wyposażenie może różnić się). W pokojach lub łącznikach (łącznik jest to pomieszczenie, które łączy dwa pokoje) znajdują się lodówki. W zależności od akademika w pokojach mogą znajdować się aneksy kuchenne. Ponadto komplet pościeli: koc, poduszka, kołdra. Powłoka, powłoczka oraz prześcieradło są w zakresie studenta. W każdym pokoju są gniazda internetowe.
 
 
 
 1. Kuchnie umieszczone są na piętrach, w których znajduje się zlew, kuchenka elektryczna (płyta elektryczna lub indukcyjna) wraz z piekarnikiem, szafki, stół
  (w zależności od akademika wyposażenie może różnić się). W kuchniach brak małego AGD. Każdy student zapewnia sobie we własnym zakresie. W kuchniach jest obowiązkowa segregacja śmieci.
 2. Każdy student ma obowiązek utrzymywania czystości i porządku we własnym pokoju oraz pomieszczeniach i miejscach ogólnego użytku, a także dbanie o właściwą eksploatację powierzonego sprzętu. Mieszkaniec akademika we własnym zakresie dokonuje zakupu środków i wyposażenia niezbędnego do utrzymania czystości w ww. pomieszczeniach (szczegóły podane są w regulaminie mieszkańca domu studenckiego Uniwersytetu Gdańskiego).
 3. W każdym akademiku znajduje się pralnia wyposażona w pralnice. Pranie odbywa się w godzinach ustalonych przez akademik. W portierni należy zakupić żeton pralniczy – 1 żeton/1 pranie (ceny żetonów podane są w cenniku).
 
 1. Mieszkaniec domu studenckiego, któremu umowa wygasła (straciła ważność) winien opuścić dom studencki w ciągu 14 dni lub dostarczyć nową zgodę na przedłużenie zamieszkania.
   Najpóźniej w dniu opuszczenia domu studenckiego, mieszkaniec zobowiązany jest
   do rozliczenia się ze stanu zajmowanego pokoju.
   Termin zdania pokoju należy uzgodnić wcześniej z administracją domu studenckiego.
   Wyprowadzając się mieszkaniec ma obowiązek zabrania wszystkich  swoich rzeczy,
   a w przypadku  mieszkańców nie będących studentami UG do rozliczenia się z kaucji.
 
 
Pytania dotyczące pokoi w Domach Studenckich UG, wyposażenia i usytuowania należy kierować do administracji poszczególnych akademików :
Dom Studencki nr 6
ul. Podwale Przedmiejskie 20, Gdańsk Główny
Telefon: +48 58 523 62 29
E-mail: ds6@ug.edu.pl
 
Dom Studencki nr 11
ul. Chodkiewicza 14 Gdańsk Brzeźno
Telefon: +48 58 523 38 83
E-mail: ds11@ug.edu.pl
 
Dom Studencki nr 3
ul Polanki 65 Gdańsk Oliwa
Telefon: +48 58 523 26 02
E-mail: ds3@ug.edu.pl
 
Dom Studencki nr 4
ul. Polanki 66, Gdańsk Oliwa
Telefon: +48 58 523 26 12
E-mail: ds4@ug.edu.pl
 
Dom Studencki nr 5
ul. Polanki 64, Gdańsk Oliwa
Telefon: +48 58 523 26 22
E-mail: ds5@ug.edu.pl
 
 
 
Dom Studencki nr 10
ul. Macierzy Szkolnej 4, Gdańsk Oliwa
Telefon: +48 58 523 26 72
E-mail: ds10@ug.edu.pl
 
Dom Studencki nr 7
ul. Armii Krajowej 111, Sopot
Telefon: +48 58 523 17 00
E-mail: ds7@ug.edu.pl
 
 Pytania dotyczące  przydziału  do domów studenckich należy kierować mailowo na adres beata.weber@ug.edu.pl , iwona.mazurkiewicz@ug.edu.pl lub telefonicznie pod nr 58/523 24 25, 58/523 24 44.
 
 
 
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 25. Lipiec 2022 - 08:17; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: poniedziałek, 25. Lipiec 2022 - 08:17; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny