SEA-EU: International STudent STartup Competition!

PL

 

SEA-EU ogłasza drugą edycję konkursu International STudent STartup Competition!

 

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorczych studentów do udziału w międzynarodowej inicjatywie wspierającej startupy studenckie. Wybrane zespoły będą miały możliwość zaprezentowania swoich projektów przedstawicielom świata biznesu, a najlepsze z nich powalczą o tytuł „Best University Startup 2022” i prawo do prezentacji na prestiżowym Wolves Summit 2022.

 

Co zrobić by dołączyć do konkursu?

 

Zainteresowane drużyny powinny zgłosić się do pierwszego etapu mającego wyłonić reprezentantów Uniwersytetu Gdańskiego na czerwcowy finał STup organizowany w Chorwacji.

 

Warunkiem zgłoszenia jest:

 • obecność w zespole minimum 2 studentów Uniwersytetu Gdańskiego
 • zgodność z definicją startupu (regulamin art.3)
 • spełnienie warunków własności intelektualnej projektu (regulamin art.9)
 • tematyka startupu pasująca do kategorii:
 • Cyber Security
 • AgriTech, Food and Bioeconomics
 • Transportation and Mobility
 • Energy and Environmental Sustainability
 • Robotics and Data/AI
 • Blue Economy
 • Education
 • FinTech
 • Tourism
 • Health and Quality of Life

 

Jak wygląda I etap?

 

Zgłoszenia do 19.04

Do 19 kwietnia liderzy zespołów spełniających kryteria proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dołączenie krótkiej prezentacji opisującej projekt (pitch deck). W imieniu zespołu rejestracji dokonuje lider. Formularz https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7FC5suMenU2sXk3Z214Lc-wJs4q5_wtEnKUlAWoIVZBUM0syMUxUSVBLUUxIS0M3Q09WQTU0WDBGQi4u

 

Warsztaty 25.04

Po zweryfikowaniu wszystkich zgłoszeń, zespoły spełniające kryteria zostaną zaproszone na warsztaty, których celem będzie wsparcie zespołów w przygotowaniu prezentacji inwestorskiej (pitch desk) oraz samego wystąpienia.  Po warsztatach drużyny będą miały dwa tygodnie na dopracowanie swoich prezentacji przed wyborem reprezentantów UG.

 

Warsztaty wyposażą uczestników w praktyczną wiedzę na temat:

 • jak przygotować poprawnie prezentację, która będzie tłem do 5 minutowego wystąpienia,
 • jakie pytania zadaje jury podczas wystąpień,
 • jak zachowywać się na scenie, by wypaść wiarygodnie i profesjonalnie,
 • jak zbudować prezentację, która zostaje w pamięci odbiorców.

 

 

Wybór reprezentantów 9.05

9 maja odbędzie się finałowa prezentacja przed jury. Eksperci ocenią cel projektu, jego innowacyjność, potencjał rynkowy, model przychodów oraz plan rozwoju biznesu i ewaluacji. Podczas wydarzenia zostaną wybrane zespoły, które będą reprezentować Uniwersytet Gdański w Splicie.

 

Trening reprezentantów do 17.06

Przed udziałem w finale STup w Chorwacji, reprezentanci UG przejdą szereg szkoleń pod okiem ekspertów.

 

Więcej szczegółowych informacji znajdziecie na stronie http://www.stup.efst.hr/. Koniecznie zapoznajcie się także z regulaminem konkursu http://www.stup.efst.hr/wp-content/uploads/2022/01/STup-2022-regulations.pdf.

 

 

 

ENG

 

SEA-EU announces the second edition of the STudent STartup Competition!

 

We invite all entrepreneurial students to participate in an international initiative supporting student startups. Selected teams will have the opportunity to present their projects to representatives of the business world, and the best of them will compete for the title of „Best University Startup 2022” and the right to present at the prestigious Wolves Summit 2022.

 

How to apply?

 

Interested teams should apply for the first stage, which is to select representatives of the University of Gdansk for the Stup final organised in Croatia in June.

 

The prerequisite for application is:

 • The presence of at least 2 students from the University of Gdansk in the team
 • The compliance with the definition of a startup (rules of procedures art.3)
 • That the intellectual property conditions of the project must be met (rules of procedures art.9)
 • A startup theme that fits the category:
 • Cyber Security
 • AgriTech, Food and Bioeconomics
 • Transportation and Mobility
 • Energy and Environmental Sustainability
 • Robotics and Data/AI
 • Blue Economy
 • Education
 • FinTech
 • Tourism
 • Health and Quality of Life

 

What does the first stage look like?

 

Applications submitted by 19.04

By April 19, leaders of the teams which meet the criteria are asked to complete an application form and attach a short presentation describing the project. Registration is done by the leader on behalf of the team.

 

Application form

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7FC5suMenU2sXk3Z214Lc-wJs4q5_wtEnKUlAWoIVZBUM0syMUxUSVBLUUxIS0M3Q09WQTU0WDBGQi4u

 

Workshops 25.04

After verifying all the applications, teams meeting the criteria will be invited to workshops focused on supporting the teams in preparing the investor presentation (pitch desk) and the speech itself. After the workshops, the teams will have two weeks to refine their presentations before UG representatives are selected.

 

Workshops will provide participants with practical knowledge of:

 • How to properly prepare a presentation that will be the background for a five-minute speech,
 • What questions jury asks during a speech,
 • How to behave on stage to appear credible and professional,
 • How to create a presentation that stays in the audience’s memory.

 

 

Representatives selection 9.05

On May 9, the final presentation to the jury will take place. Experts will evaluate the project’s objective, innovation, market potential, revenue model, business development and tracking. During the event, teams will be selected to represent the University of Gdansk in Split.

 

Representatives training until 17.06

Before participating in the Stup final in Croatia, the UG representatives will undergo a series of training sessions under the guidance of experts.

 

More detailed information can be found athttp://www.stup.efst.hr/. Please also read the terms and conditions of the competition http://www.stup.efst.hr/wp-content/uploads/2022/01/STup-2022-regulations.pdf.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 12. Kwiecień 2022 - 09:25; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz Ostatnia zmiana: wtorek, 12. Kwiecień 2022 - 09:25; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz