fbpx Oferta pracy przy realizacji projektu w ramach konkursu SONATA BIS 6 | Wydział Nauk Społecznych

Oferta pracy przy realizacji projektu w ramach konkursu SONATA BIS 6 | Wydział Nauk Społecznych

Oferta pracy przy realizacji projektu w ramach konkursu SONATA BIS 6

Oferta stypendium naukowego
 
 
Przedstawiamy ofertę pracy przy realizacji projektu w ramach konkursu SONATA BIS 6.
 
Nazwa jednostki: Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
Nazwa stanowiska: doktorant/-ka (2 etaty)
Projekt badawczy ma charakter interdyscyplinarny, ponieważ łączy analizy psychologicznych i fizjologicznych czynników kształtujących responsywność na sygnały płynące od dziecka. Prowadzone badania będą miały na celu weryfikację założeń teoretycznego modelu HEART (HORMONALLY mediated EMPATHY role for AFFILIATIVE RESPONSE towards infants TEARS) i poszukiwanie odpowiedzi na główne pytanie badawcze o to, czy dyspozycyjna empatia partnerów w parze sprzyja wyższej responsywności na płacz dziecka dzięki temu, że wiąże się z wyższym poziomem oksytocyny i wazopresyny. Badania będą zatem dotyczyć kluczowych kwestii dla jakości funkcjonowania rodziny i rozwoju dziecka.
 
Wymagania wobec potencjalnych kandydatek i kandydatów:
1. Praca w Gdańsku min. 4 dni w tygodniu (godziny również popołudniowe).
2. Płynna znajomość języka polskiego i angielskiego.
3. Absolwenci/absolwentki studiów magisterskich z zakresu psychologii, ewentualnie studentki/studenci kończący ostatni rok studiów magisterskich w dziedzinie psychologii.
5. Gotowość podjęcia pracy nad rozprawą doktorską osadzoną w problematyce projektu.
6. Podstawowe umiejętności statystycznej analizy danych i pisania tekstów naukowych, poparte bardzo dobrą pracą magisterską, najlepiej z udziałem w konferencjach i/lub publikacjach naukowych.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za:
1. Rekrutację osób badanych.
2. Koordynację przeprowadzania procedury badawczej z udziałem osób badanych.
3. Wykonywanie badań psychologicznych metodą obserwacyjną i kwestionariuszową według ustalonej procedury.
4. Obsługiwanie sprzętu wymaganego do przeprowadzenia obserwacji (kamery, symulator niemowlęcia).
5. Pobieranie materiału fizjologicznego do dalszych badań biochemicznych (próbki śliny) według ustalonej procedury i dostarczanie do wyznaczonego laboratorium analiz.
6. Koordynację wprowadzania zebranych danych do bazy elektronicznej.
 
Typ konkursu NCN: SONATA BIS - HS
 
Warunki zatrudnienia:
stypendium dla doktoranta w wys. 2500 zł/m-c, wypłacane przez 33 m-ce
 
Zgłoszenia
Zgłoszenia (CV, list motywacyjny) należy przesyłać w formacie pdf na adres mailowy kierownik projektu (psymk@ug.edu.pl) – w terminie do dnia 15 czerwca 2017 r.
Do zgłoszenia należy dołączyć:
1. list(y) referencyjne;
2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych Dz. U.2002 nr 101 poz. 926 ze zm.).

Ze spełniającymi kryteria kandydatami i kandydatkami odbędą się rozmowy kwalifikacyjne, których dokładny termin i miejsce zostaną podane drogą mailową. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 30 czerwca 2017 r.
Osoby zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne proszone są o złożenie oryginałów ww. dokumentów w Sekretariacie Instytutu Psychologii UG, ul. Jana Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk, najpóźniej w dniu przystąpienia do rozmowy.
Dodatkowych informacji odnośnie harmonogramu i zadań przewidzianych w projekcie udziela                          kierownik projektu, dr hab. Maria Kaźmierczak, prof. nadzw., psymk@ug.edu.pl.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 1 czerwca 2017 roku, 10:30