Opłaty za studia | Wydział Nauk Społecznych

INFORMACJA DLA STUDENTÓW 1 ROKU STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

Na podstawie Uchwały nr 64/14 ze  zm. Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 czerwca 2014 nakładającej na studentów 1 roku studiów stacjonarnych  i niestacjonarnych obowiązek podpisania umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Gdańskim oraz oświadczeń o wyborze formy płatności informujemy, że druki należy wygenerować i wydrukować z Portalu Studenta.

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 13 kwietnia 2018 roku, 13:15

Opłaty za studia

Autor: 
B. Sztander

Opłaty za legitymację i dyplom

Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. z dnia 27 września 2016,  poz. 1554) w Uniwersytecie Gdańskim obowiązują następujące opłaty:

17 zł - za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej,

25,50 zł - za wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej,

60 zł - za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami,

40 zł - za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy.

        - za wydanie duplikatu dokumentu pobiera się opłatę o połowę wyższą od opłaty za wydanie oryginału

Opłaty za usługi edukacyjne

Uchwała Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 43/17 dnia 22 czerwca 2017 roku zmieniająca uchwałę nr 64/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat

Zasady pobierania opłat za kształcenia oraz świadczone usługi edukacyjne określa uchwała Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 64/14 z dnia 25 września 2014 roku w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 5/16 dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr 19/15 Senatu UG w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański dla cudzoziemców przyjętych na studia na podstawie decyzji Rektora na zasadach odpłatności.

Zarządzenie nr 134/R/16 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 16 grudnia 2016 r. W sprawie obniżania lub zwalniania z opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Gdański studentów i doktorantów

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 18 września 2018 roku, 8:24