fbpx I rok - niezbędnik | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

I rok - niezbędnik

Studenci I-go roku akademickiego 2020/2021 - organizacja pracy Dziekanatu WNS ważne informacje

Szanowni Studenci I roku, 

w związku z koniecznością zachowania reżimu sanitarnego w okresie zagrożenia koronawirusem SARS-Cov-2 bardzo proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi organizacji pracy Dziekanatu WNS związanej z rozpoczęciem roku akademickiego 

 

 1. Spotkania adaptacyjne  - dla Studentów I roku kierunków prowadzonych przez Wydział Nauk Społecznych zorganizowane zostaną spotkania adaptacyjne  na które serdecznie zapraszamy - informacji o terminach ich odbywania się należy zasięgnąć wyłącznie w Instytutach Wydziału Nauk Społecznych (nie w Dziekanacie). 

  Uwaga!!! Na spotkaniu adaptacyjnym lub pierwszych zajęciach prowadzonych w tradycyjny sposób zbierane będą przez prowadzących 2 egzemplarze umowy wraz z podpisanym oświadczeniem o ślubowaniu 

 2. Podpisywanie umów i oświadczenia o ślubowaniu  
  - Student generuje umowę z Portalu Studenta w dwóch egzemplarzach. Wygenerowaną umowę należy wydrukować dwustronnie. Każdy egzemplarz musi zostać podpisany przez Studenta oraz zawierać datę październikową. W przypadku Studentów studiów niestacjonarnych należy pamiętać, ze integralną częścią umowy jest załączenie 2 egzemplarzy podpisanego oświadczenia o wyborze formy płatności za kształcenie w Uniwersytecie Gdańskim.  

  - Student generuje oświadczenie o ślubowaniu z Portalu Studenta w 1 egzemplarzu, a następnie podpisuje je.  

  Uwaga!!! Powyższy komplet dokumentów Student przynosi na zajęcia adaptacyjne lub pierwsze zajęcia prowadzone w sposób tradycyjny. 

  Podpisany przez Prodziekana ds. Studenckich i Kształcenia 1 egzemplarz umowy zostanie studentowi wydany w dniu odbioru legitymacji studenckiej. 

  Umowy wraz z oświadczeniem o ślubowaniu oraz wszelkie inne podania i wnioski można przesyłać również pocztą lub wrzucać (w zamkniętej kopercie) do przezroczystej skrzyni znajdującej się na parterze, bezpośrednio po wejściu do budynku Wydziału, na lewo od dyżurki Straży Uniwersyteckiej. 

  W wyjątkowych sytuacjach i wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu z pracownikiem Dziekanatu WNS prowadzącym kierunek dopuszcza się kontakt osobisty w wyznaczonym dniu oraz w określonej godzinie.

  Maseczka ochronna oraz własny długopis obowiązkowe. 

  Ostateczny termin dostarczania kompletu dokumentów; tj. 2 egzemplarzy umowy oraz oświadczenia o ślubowaniu (podpisanych) mija z dniem 31 października 2020 roku. 

 3. Wydawanie legitymacji studenckiej – legitymacja studencka zostanie wydana studentowi tylko i wyłącznie po wcześniejszym dostarczenia kompletu dokumentów; tj. 2 egzemplarzy prawidłowo wydrukowanej i podpisanej umowy wraz z oświadczeniem o wyborze formy płatności (w przypadku studentów studiów niestacjonarnych) oraz oświadczenia o ślubowaniu.  

  Z uwagi na konieczność zachowania reżimu sanitarnego w okresie zagrożenia koronawirusem SARS-Cov-2 o terminie i godzinie odbioru legitymacji studenckiej wraz z 1 egzemplarzem umowy student ostanie poinformowany drogą mail-ową przez pracownika Dziekanatu WNS prowadzącego dany kierunek. 

 4. Szkolenie z bezpieczeństwa i higieny kształcenia - Zarówno szkolenie podstawowe, jak i rozszerzone będzie odbywało się za pośrednictwem Portalu Edukacyjnego. Szkolenie w formie rozszerzonej będzie gotowe prawdopodobnie już od 01 października 2020 roku. 

  Zaświadczenie o kursie BHP prosimy wrzucać (w zamkniętej kopercie) do przezroczystej skrzyni znajdującej się na parterze, bezpośrednio po wejściu do budynku Wydziału, na lewo od dyżurki Straży Uniwersyteckiej. 

  Uwaga!!! Szkolenie musi odbyć każdy student, który rozpoczyna kształcenie na danym poziomie i profilu studiów.  

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 28 września 2020 roku, 7:31

INFORMACJE DLA STUDENTÓW I ROKU Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

baner

 

 

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz sprawdzanie bieżących komunikatów na stronach internetowych WNS i UG.

Informacje dotyczące numerów pokoi i telefonów do osób prowadzących poszczególne kierunki studiów w Dziekanacie (link)

 

Student ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Dziekanatu o zmianie imienia, nazwiska, stanu cywilnego i innych danych osobowych gromadzonych w dokumentacji przebiegu studiów oraz adresu i innych danych niezbędnych do kontaktu UG ze studentem.

 

LEGITYMACJA STUDENCKA

Wniosek o wydanie legitymacji studenckiej składa się w PORTALU STUDENTA (link do instrukcji). W portalu można śledzić status legitymacji. Gdy posiada ona status „przedłużona”, oznacza to, że jest przygotowana do wydania studentowi. Wówczas można ją odebrać w Dziekanacie WNS UG.
Warunkiem otrzymania legitymacji jest podpisanie umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne w UG oraz ślubowania. Jednocześnie przypominamy, że legitymacja uprawnia do zniżek od 1 października 2019 r.

 

UMOWY I OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE

Studenci I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych są zobowiązani do podpisania umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Gdańskim oraz dodatkowo (studenci niestacjonarni) oświadczeń o wyborze formy płatności w terminie do 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć. Szczegóły znajdziesz na stronach:

DZIEKANAT - OPŁATY ZA STUDIA

PORTAL STUDENTA

Zarządzenie Rektora w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne wraz z tabelą wysokości opłat

 

ŚLUBOWANIE

Student pierwszego roku jest zobowiązany do podpisania w Dziekanacie ślubowania. Niedopełnienie powyższego spowoduje skreślenie z listy studentów.

 

SZKOLENIE BIBLIOTECZNE

Szkolenie biblioteczne w wersji e-learningowej znajduje się na Portalu Edukacyjnym https://pe.ug.edu.pl/. Link do szkolenia będzie widoczny
po poprawnym zalogowaniu się na Portal Edukacyjny. 

ZAPISY DO BIBLIOTEKI – jako student 1. roku zostaniesz zapisany do biblioteki uniwersyteckiej po odbyciu szkolenia bibliotecznego online i zaliczeniu testu. Twoje konto  będzie aktywowane w ciągu 24 godzin i będzie ważne rok. Po upływie roku musisz je prolongowaćw dowolnej wypożyczalni - koszt 5 zł. Wcześniej zapoznaj się z NIEZBĘDNIKIEM STUDENTA (aktualny link: https://www.bg.ug.edu.pl/niezbednik-studenta-i-roku?start=1) przygotowanym po to, aby ułatwić Ci korzystanie z Biblioteki UG.

 

SZKOLENIE BHP

Obowiązkowe szkolenie bhp należy zaliczyć w trybie on-line od 1 do 31 października 2019 r. Wszelkie niezbędne informacje znajdziesz na stronie PORTALU STUDENTA. Student zobowiązany jest do złożenia w Dziekanacie pisemnego oświadczenia o zaliczonym szkoleniu bhp. Terminy oraz warunki zaliczenia szkolenia w terminach dodatkowych reguluje zarządzenie rektora:

Zarządzenie Rektora w sprawie obowiązkowego szkolenia bhp dla studentów

 

DYDAKTYKA

O kwestie związane z procesem dydaktycznym, takie jak:

 • wybór specjalności, fakultetów, seminariów
 • organizacja zajęć dydaktycznych
 • różnice programowe

proszę pytać we właściwym Instytucie WNS.

PLANY ZAJĘĆ umieszczone będą na stronach internetowych INSTYTUTÓW WNS.

 

SPRAWY SOCJALNE

Bieżące komunikaty sprawdzaj na stronach WNS:

PODSTAWOWE INFORMACJE

BIEŻĄCE SPRAWY

 

WJAZD NA TEREN KAMPUSU UG

od 1 października 2017 r. działa system kontroli wjazdu na teren Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Oliwie. Studenci i doktoranci Wydziałów UG usytuowanych na terenie Kampusu, w celu nadania uprawnień do wjazdu oraz korzystania z miejsc parkingowych na podstawie ważnej legitymacji, składają wniosek o nadanie uprawnień do wjazdu w Dziale Studenckich Spraw Socjalnych. Wzór wniosku określa zarządzenie kanclerza UG nr 7/K/19.

 

PRZYDATNE LINKI:

NIEZBĘDNIK STUDENTA UG

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO UG

PRZEPISY I DOKUMENTY

PORTAL STUDENTA

PORTAL EDUKACYJNY

WNS/AKTUALNOŚCI

INSTYTUTY WNS:

 

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 28 września 2020 roku, 8:10